NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE

Poslá­ním sou­těže by měla být kon­fron­tace tvorby foto­grafů, kteří nejsou na své tvorbě exis­tenčně závislí. Národní sou­těž a následné výstavy mají za úkol nejen před­sta­vit to nej­lepší, co se v posled­ním období zro­dilo na celo­státní úrovni, nýbrž také na základě porov­nání jed­not­li­vých snímků a hod­no­cení poroty napo­moci k dal­šímu umě­lec­kému růstu ama­tér­ské fotografie.

Zúčast­nit se může každý foto­graf, občan České repub­liky nebo cizi­nec mající povo­lení k pobytu, který se pova­žuje za amatéra. Do sou­těže je možno zasí­lat foto­gra­fie černo­bílé i barevné, zásadně nead­jus­to­vané a nepaspar­to­vané (to zna­mená nepod­le­pené, nerá­mo­vané, neza­la­mi­no­vané). Foto­gra­fie nemají být starší než 2 roky. Sou­těž je vyhlá­šena pro jed­not­livce (kate­go­rie A) a kolek­tivy (kate­go­rie B).

Z pově­ření a za finanč­ního při­spění Minis­ter­stva kul­tury pořá­dají NIPOS-ARTAMA a Stře­disko kul­tur­ních slu­žeb města Svi­tavy, za spo­lu­práce Měst­ského muzea a gale­rie ve Svi­ta­vách, Svazu českých foto­grafů, Stře­diska ama­tér­ské kul­tury Impuls Hra­dec Krá­lové a Spo­leč­nosti přá­tel fotografie.