Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2017 – propozice

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2017

37. ročník

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit, a Společnosti přátel fotografie.
 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Posláním soutěže by měla být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra.

2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky.

3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A) a kolektivy (kategorie B)

Kategorie A:
A01
: pro autory do 21 let – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)
A02: pro autory do 21 let – téma „Fantazie“

Kategorie A01 a A02, tedy kategorie soutěžících ve věku do 21 let, se od ostatních kategorií liší v tom, že je pro ně soutěž dvoukolová. V předkole je nutné zasílat barevné nebo černobílé fotografie elektronicky. Pro zaslání je nutné se přihlásit prostřednictvím webové stránky http://predkolo.fotonarodni.cz. Do soutěže autor může poslat nejvýše 10 jednotlivých fotografií nebo 2 seriály po 5 snímcích. Porota bude hodnotit odděleně fotografie zaslané soutěžícími do 12 let. Ty z náhledů snímků, které určí k postupu minimálně tři členové poroty, postoupí do vlastní soutěže. Následně autoři budou informováni, které fotografie mají v „papírové podobě“ zaslat do soutěže. Zhotovené fotografie označí podle podmínek, které platí pro ostatní kategorie soutěže a spolu s přihláškou zašlou na adresu: Středisko kulturních služeb města Svitavy, Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy.

A1: pro autory bez rozdílu věku – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)
A2: pro autory bez rozdílu věku – téma „Fantazie“

Kategorie B: kolektivy
Pro rok 2017 je jednotné téma pro soutěž kolektivů: „Dvojice“.

4. Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotnou velikost fotografií. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm. Porota má možnost rozhodnout ve výjimečných případech i o přijetí fotografií jiných rozměrů.

5. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny a jménem a adresou autora. Na zadní straně je třeba uvést u kategorie A datum (rok vzniku snímku) a věk autora. K soutěžní fotografii nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálně, přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.

6. Soutěžní zásilka pro kategorie A1, A2 a kategorii B musí obsahovat přihlášku a účastnický poplatek ve výši 150 Kč. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebo bez účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně.

Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.

7. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 4.–6. nebudou do soutěže přijaty.

8. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných ještě další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Svitavách. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2018.

9. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky.

10. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.

11. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu, bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.

III. HODNOCENÍ
Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA. Předsedou poroty bude doc. Josef Ptáček. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.
V kategoriích A01 a A02 porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech v obou věkových kategoriích.
V kategorii A1 a A2 ocení fotografie umístěné na prvních třech místech.
V kategorii B porota ocení vítězný kolektiv částkou pět tisíc korun.
Dále může udělit maximálně tři čestná uznání v každé kategorii.
Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a na doprovodném CD.

Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění:
Cena nakladatelství Zoner Press,
Cena starosty města Svitavy,
Cena ředitele SKS Svitavy,
Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii,
Cena SČF – vzpomínka na prof. Ludvíka Barana,
Cena Impuls Hradec Králové,
Cena časopisu FOTO,
Cena ředitelky Městského muzea a galerie Svitavy.
Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, popřípadě věcné ceny sponzorů soutěže.
 

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE
Vyhlášení soutěže: 10. září 2016
Zahájení přijmu fotografií pro předkolo 5. října 2016
Jmenování poroty do 1. prosince 2016
Příjem fotografií předkolo A01 a A02 (uzávěrka předkola) do 15. ledna 2017
Hodnocení poroty předkola a sdělení informace o postupu do 7. února 2017
Příjem fotografií „na papíře“ do 14. března 2017
Hodnocení poroty do 14. dubna 2017
Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy: 13. května 2017
Trvání výstavy v Městském muzeu a galerii ve Svitavách: 13. května až 10. června 2017

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Kontaktní adresy:
NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel. 736 704 228, e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz,
Středisko kulturních služeb města Svitavy, Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel. 461 535 220, e-mail dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz
Svaz českých fotografů, e-mail scf@scf.cz , www.scf.cz, www.fotonarodni.cz

Zpracoval Milan Sedláček
NIPOS-ARTAMA, září 2016