NIPOS > Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)

Zřízeno Ministerstvem kultury k 1. 1. 1991

Z historie

V roce 1905 byl z podnětu tehdejší Národní rady české ustaven s podporou českých politických stran Svaz osvětový, sdružující nejvýznamnější české svazy, jednoty, matice, sdružení a spolky, které vykonávaly různými způsoby a v různých oborech osvětovou, kulturní a výchovnou činnost. Úkolem Svazu osvětového bylo zejména koordinovat činnost organizací ve svazu sdružených, pomáhat jim organizačně, později i studijní a metodickou činností.

V roce 1925 byl přebudován Svaz osvětový na Masarykův lidovýchovný ústav, který dostal poměrně rozsáhlé studijní, koncepční a koordinační úkoly a pracoval se státní podporou. K jeho dalším proměnám došlo v období druhé světové války a po únorovém převratu v roce 1948. V padesátých létech byl přetvořen na Osvětový ústav a vedle něj vznikly další instituce, např. Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, který byl s OÚ v roce 1971 sloučen v Ústav pro kulturně výchovnou činnost. V roce 1991 byl ÚKVČ transformován v IPOS – Informační a poradenské středisko pro místní kulturu. S účinností ode dne 4.5.2004 se na základě rozhodnutí č.2/04 ministra kultury změnil název Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu na nový název Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (zkratka NIPOS).

Ze Zřizovací listiny NIPOS

Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit a k veřejnému užití autorských děl, poskytování informačních služeb a odborných konzultací orgánům a pracovníkům územní samosprávy, státní správy, občanských sdružení, právnickým i fyzickým osobám a dalším subjektům, působícím v místní a regionální kultuře, a to na základě soustavného vytěžování teoretických a praktických poznatků z analytické a výzkumné činnosti v oblasti kultury, z vlastního výzkumu a s využitím odborných znalostí z různých oborů umělecké činnosti. Odborná činnost NIPOS je zaměřena rovněž na získávání a analýzu poznatků o obecné úloze a postavení veřejných služeb kultury v sociálně-ekonomickém rozvoji regionů. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj neprofesionálních uměleckých aktivit a estetické výchovy dětí a mládeže, a pro rezortní statistiku.

Ředitelka NIPOS
Mgr. Lenka Lázňovská
e-mail: nipos@nipos.cz
telefon: +420 221 507 935

Výroční zprávy NIPOS – VIZ

ARTAMA

je útvar pro neprofesionální umělecké aktivity. Nabízí a zajišťuje odborný servis v oblastech neprofesionálního umění a dětských estetických aktivit, pořádá nebo odborně zajišťuje dílny a semináře, přehlídky, festivaly, soutěže, shromažďuje dokumentaci, poskytuje komplexní informace o problematice neprofesionálního umění, zpracovává odborné expertizy pro orgány státní správy a samosprávy, spolupracuje se spolky, občanskými sdruženími, kulturními zařízeními, školami a školskými zařízeními. ARTAMA nabízí odborné konzultace, zpracování projektů akcí, dramaturgickou poradnu, kontakty s odborníky v jednotlivých oborech.

Vedoucí: Ing. Pavlína Čermáková, tel. 221 507 952

Útvar CIK

(Centrum informací a statistik kultury) z pověření Ministerstva kultury České republiky (MK) zabezpečuje státní statistickou službu za celou oblast kultury na základě zákona čís. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění, s dodržením mezinárodních doporučení a požadavků, a to ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Útvar na základě statistických zjišťování soustřeďuje, zpracovává a šíří informace vztahující se k širokému okruhu kulturních subjektů místního, regionálního i celostátního významu, včetně orgánů státní správy a samosprávy obcí a měst a občanských sdružení. Získané informace jsou zpřístupněny orgánům státní správy, subjektům kultury a ostatním zájemcům prostřednictvím registrů zpravodajských jednotek a dalších budovaných databází. CIK zabezpečuje činnost veřejné knihovny se specializovaným fondem, jehož on-line katalog je k dispozici pro uživatele. Obsahuje přes deset tisíc záznamů knih z oborů kultury, profesionálního umění, neprofesionálních uměleckých aktivit, společenských věd, ekonomiky a legislativy kultury, dále každoročně zpracovávané statistické údaje o činnosti kulturních institucí, sdružení aj. Unikátní část tvoří publikace a časopisy, týkající se osvětové činnosti, místopisné tituly a jiné dokumenty, vydávané od roku 1905 po založení Svazu osvětového a dále po roce 1925, kdy vznikl Masarykův lidovýchovný ústav.

Vedoucí: PhDr. Jana Radová, tel. 221 507 920

Útvar KAM

(Útvar koncepcí a metodiky) byl zřízen v červenci 2012. Vznikají zde analýzy, výzkumy, odborné a strategické dokumenty v oblasti kultury. Kromě úkolů zadaných NIPOS a Ministerstvem kultury rozvíjí vlastní projekty, pořádá vzdělávací semináře, odborná setkání a poskytuje právní poradenství v oblasti kultury, rovněž ve formě internetové poradny. Útvar je napojen na další kulturní instituce v naší republice i v zahraničí.

Vedoucí: PhDr. Jindřiška Gregoriniová, tel. 221 507 949

Ekonomický útvar

plní úkoly NIPOS ve věcech státního rozpočtu, státního závěrečného účtu, účetního výkaznictví včetně vlastní účetní služby. Dále zajišťuje činnosti z oblasti práce a mezd v souladu s platnými platovými předpisy, zákoníkem práce, zákonem o zaměstnanosti a dalšími souvisejícími předpisy.

Vedoucí Mgr. Hana Kyjovská, tel. 221 507 937

Útvar informačních a komunikačních technologií (ICT)

odpovídá za chod výpočetní techniky NIPOS, navrhuje a posléze realizuje optimalizaci řešení včetně vybavení pro jednotlivá pracoviště NIPOS vzhledem k jejich potřebám i pro NIPOS jako celek, podílí se na nákupu výpočetní techniky pro NIPOS, zajišťuje správu sítí a technickou správu databází NIPOS, po technické a formální stránce zabezpečuje webové stránky organizace.

Vedoucí: Tomáš Bašus, tel. 221 507 901

Útvar ředitele

zahrnuje ředitelství, pracoviště interního auditu, redakci internetového magazínu Místní kultura, který monitoruje kulturní život v celé ČR (vedoucí redaktorka Mgr. Lenka Jaklová). Součástí je pracoviště databáze českého amatérského divadla (vedoucí PhDr. Milan Strotzer). Útvar zabezpečuje rovněž provoz organizace.

Samostatné weby NIPOS