NF NKST 2010

4. etapa NF pla­kát Bienále fletnových souborů 2010 — 4. etapa

20. fes­ti­val nepro­fe­si­o­nální komorní a sym­fo­nické hudby pokračuje 4. eta­pou, která nese název „9. Setkání flétnových souborů“, bude roz­lo­žena do 2 dnů a bude se konat v Boskovicích.

V sobotu 18. 9. 2010 budou koncerty probíhat na třech místech:

16.00   Sala terena zámku Boskovice
16.30   velký sál Zámeckého skleníku
17.00   Synagoga v židovském městě

V neděli 19. 9. 2010 v čase od 10,00 do 15,00 hodin se rozezní Boskovice promenádními  koncerty: střed náměstí (mokrá varianta synagoga), horní náměstí (mokrá varianta radnice), park u zámeckého skleníku (mokrá varianta přísálí zámeckého skleníku).

Akci jako bienale při­pra­vuje NIPOS-ARTAMA, Aso­ci­ace nepro­fe­si­o­nál­ních komor­ních a sym­fo­nic­kých těles (ANKST) ve spo­lu­práci s Kyjov­ským komor­ním orchestrem (um. ved. ing. Jan Sáraz).
Kon­cert se bude konat pod zášti­tou hejtmana Jihomoravského kraje a starosty města Boskovice.

Kon­certy bude natá­čet tým Českého roz­hlasu, sta­nice Vltava, pro svůj hudebně pub­li­cis­tický pořad  Slovo o hudbě.