Nahlížení

Celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
Pořádají: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Kulturní středisko města Bechyně a občanské sdružení Tatrmani
Každoroční setkání středoškolských a mladých souborů z celé ČR, které zahrnuje

  • přehlídku inscenací zúčastněných souborů,
  • společná povídání o představeních s vedoucími a členy souborů a zkušenými lektory,
  • tvůrčí dílnu pro členy a vedoucí souborů a další zájemce,
  • vzájemnou výměnu zkušeností a inspiraci do další práce.

Dílna je určena pro mladé soubory (středoškolské a učňovské skupiny, soubory ZUŠ, DDM, SVČ, divadelní studia apod.), které mají chuť prezentovat před svými vrstevníky výsledky své divadelní práce, zároveň nahlížet do práce dalších souborů, společně odkrývat pozadí vzniku inscenací, nabízet i přijímat inspirativní podněty pro další práci.
Soubory jsou vybírány během léta organizačním týmem na základě zaslaných přihlášek, videozáznamu představení a textu inscenace. Nahlížení se zpravidla účastní 6 – 8 souborů. Soubory se mohou přihlásit i s nehotovou inscenaci – setkání jim může pomoci nalézt cestu k jejímu dokončení.
Dílna je otevřena i jednotlivcům – vedoucím souborů (i těm, kteří o práci s mladým souborem zatím jen uvažují), pedagogům středních škol, studentům a dalším. Nabídka pro tyto účastníky je pravidelně zveřejněna během září.