Nahlížení 2015

NAHLÍŽENÍ
26. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
22.–25. října 2015, Kulturní dům Bechyně

Za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Kulturní středisko města Bechyně a občanské sdružení Tatrmani 

Jako každý rok zveme i letos středoškolské a mladé divadelní soubory z celé ČR, aby se přihlásily na ojedinělou akci, která probíhá trochu jinak než běžná divadelní přehlídka nebo dílna. Nahlížení vám totiž nabízí:

• představení vybraných divadelních inscenací

• možnost prezentace rozpracované či nedokončené inscenace formou veřejné zkoušky

• moderované diskuse o představeních se členy a vedoucími souborů a zkušenými lektory

• dílny založené na samostatné tvůrčí spolupráci mezi účastníky napříč soubory

• možnost nahlédnutí „do kuchyně“ ostatních souborů

• vzájemnou výměnu zkušeností

• a snad i inspiraci do další práce

Nahlížení je určeno pro mladé soubory (středoškolské, učňovské či vysokoškolské skupiny, soubory ZUŠ, DDM, SVČ, divadelní studia apod.), které mají chuť prezentovat před svými vrstevníky výsledky své divadelní činnosti, zároveň nahlížet do práce dalších souborů, povídat si o tvorbě inscenace, nabízet i přijímat inspirativní podněty pro další práci.

Nahlížení se zúčastní 6–8 souborů, které budou vybrány přípravným týmem dílny na základě inspirativnosti a kvality inscenace, technických parametrů, věkového složení souboru (preferujeme 15–20 let), dramaturgických kritérií i termínu doručení přihlášky.

Podmínkou je účast souborů po celou dobu akce.

Vítaná je účast souborů s rozpracovanou inscenací. Ta může poskytnout zajímavý materiál k diskusi a možnost nahlédnout do práce souboru. Tvůrcům pak může pomoct nalézt cestu k dokončení inscenace.

Soubory, které mají o účast na Nahlížení zájem, vyplní přihlášku a zašlou ji nejpozději do 19. června 2015 na adresu Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz. Zároveň s přihláškou pošlou videozáznam představení na DVD, CD, kazetě miniDV nebo přes internetovou úschovnu (stačí i pracovní záznam či ukázka ze zkoušky zachycující rozpracovanou inscenaci v její stávající podobě) a zároveň text, nejlépe scénář. Vítaná je i další dokumentace (charakteristika souboru a inscenace, program atd.). Přiložené materiály na požádání vrátíme.

Dílna bude otevřena i jednotlivcům – vedoucím souborů, pedagogům středních škol, studentům a dalším zájemcům. Nabídka pro tyto účastníky bude uveřejněna v příštím čísle Kormidla.

PŘIHLÁŠKA