Nahlížení 2012

23. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla

Bechyně 18.–21. října 2012

Pořádají: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Kulturní středisko města Bechyně a občanské sdružení Tatrmani

Tradiční setkání středoškolských a mladých souborů z celé ČR zahrnuje:

  • přehlídku divadelních inscenací vybraných souborů
  • moderované diskuse o představeních s vedoucími a členy souborů a zkušenými lektory
  • tvůrčí spolupráci mezi účastníky napříč soubory
  • vzájemnou výměnu zkušeností a inspiraci do další práce

Dílna je určena pro mladé soubory (středoškolské a učňovské skupiny, soubory ZUŠ, DDM, SVČ, divadelní studia apod.), které mají chuť prezentovat před svými vrstevníky výsledky své divadelní práce, zároveň nahlížet do práce dalších souborů, povídat si o tvorbě inscenace, nabízet i přijímat inspirativní podněty pro další práci.

Nahlížení se zúčastní 6-8 souborů, které budou vybrány přípravným týmem dílny na základě inspirativnosti a kvality inscenace, technických parametrů, věkového složení souboru (preferujeme 15-20 let), dramaturgických kritérií i termínu doručení přihlášky. Vítaná je účast souborů s rozpracovanou inscenaci. Ta může poskytnout zajímavý materiál k diskusi a možnost nahlédnutí do práce souboru. Tvůrcům pak může pomoct nalézt cestu k dokončení inscenace.

Soubory, které mají o účast na Nahlížení zájem, vyplní  PŘIHLÁŠKU   a zašlou ji nejpozději do 22. června 2012 na adresu:

Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz

Zároveň s přihláškou pošlou videozáznam představení na DVD, CD, kazetě miniDV či VHS (stačí i pracovní záznam či ukázku ze zkoušky zachycující rozpracovanou inscenaci v její stávající podobě nebo ukázku z představení) a zároveň i text, nejlépe scénář. Vítaná je i další dokumentace (charakteristika souboru a inscenace, program atd.). Přiložené materiály na požádání vrátíme.

Dílna bude otevřena i jednotlivcům – vedoucím souborů, pedagogům středních škol, studentům a dalším zájemcům. Nabídka pro tyto účastníky bude uveřejněna v příštím čísle Kormidla.