Nahlížení 2011 — nabídka pro soubory

NAHLÍŽENÍ
22. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
20.–23. října 2011, Kulturní dům Bechyně

Pořádají: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Kulturní středisko města Bechyně a občanské sdružení Tatrmani

Tradiční setkání středoškolských a mladých souborů z celé ČR zahrnuje:

  • přehlídku divadelních inscenací vybraných souborů
  • moderované diskuse o představeních s vedoucími a členy souborů a zkušenými lektory
  • tvůrčí spolupráci mezi účastníky napříč soubory
  • vzájemnou výměnu zkušeností a inspiraci do další práce

Dílna je určena pro mladé soubory (středoškolské a učňovské skupiny, soubory ZUŠ, DDM, SVČ, divadelní studia apod.), které mají chuť prezentovat před svými vrstevníky výsledky své divadelní práce, zároveň nahlížet do práce dalších souborů, společně odkrývat pozadí vzniku inscenací, nabízet i přijímat inspirativní podněty pro další práci.

Nahlížení se zúčastní 6–8 souborů, které budou vybrány přípravným týmem dílny na základě inspirativnosti a kvality inscenace, technických parametrů, věkového složení souboru (preferujeme 15–20 let), dramaturgických kritérií i termínu doručení přihlášky. Vítaná je účast souborů s rozpracovanou inscenaci. Ta může poskytnout zajímavý materiál k diskusi a možnost nahlédnutí do práce souboru. Tvůrcům pak může pomoct nalézt cestu k dokončení inscenace.

Soubory, které mají o účast na Nahlížení zájem, vyplní přihlášku a zašlou ji do 17. června 2011 na adresu Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz.

Zároveň s přihláškou pošlou videozáznam představení na DVD, CD, kazetě miniDV či VHS (stačí i pracovní záznam či ukázku ze zkoušky zachycující rozpracovanou inscenaci v její stávající podobě nebo ukázku z představení) a zároveň i text, nejlépe scénář. Vítaná je i další dokumentace (charakteristika souboru a inscenace, program atd.). Přiložené materiály na požádání vrátíme.

Dílna bude otevřena i jednotlivcům – vedoucím souborů, pedagogům středních škol, studentům a dalším zájemcům. Nabídka pro tyto účastníky bude uveřejněna v příštím čísle Kormidla.