Nahlížení 2009

nahlizeni_ruce20. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla

Kulturní středisko města Bechyně 15. – 18. října 2009

Pořádají: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Kulturní středisko města Bechyně a občanské sdružení Tatrmani

Jubilejní ročník tradičního setkání středoškolských a mladých souborů z celé ČR, které zahrnuje:

  • přehlídku inscenací vybraných souborů
  • společné diskuse o představeních s vedoucími a členy souborů a zkušenými lektory
  • tvůrčí spolupráci mezi účastníky napříč soubory
  • vzájemnou výměnu zkušeností a inspiraci do další práce

Dílna je určena pro mladé soubory (středoškolské a učňovské skupiny, soubory ZUŠ, DDM, SVČ, divadelní studia apod.), které mají chuť prezentovat před svými vrstevníky výsledky své divadelní práce, zároveň nahlížet do práce dalších souborů, společně odkrývat pozadí vzniku inscenací, nabízet i přijímat inspirativní podněty pro další práci.

Soubory, které mají o Nahlížení zájem, vyplní PŘIHLÁŠKU a zašlou ji do 19. června 2009 na adresu Jakub Hulák, ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz. Zároveň s přihláškou pošlou videozáznam představení na DVD, CD, kazetě miniDV či VHS (stačí i pracovní záznam či ukázku ze zkoušky zachycující rozpracovanou inscenaci v její stávající podobě nebo ukázku z představení) a text inscenace, nejlépe scénář. Vítaná je i další dokumentace (charakteristika souboru a inscenace, program atd.). Přiložené materiály na požádání vrátíme.

Nahlížení 2009 se zúčastní 6 – 8 souborů, které budou vybrány přípravným týmem dílny na základě inspirativnosti a kvality inscenace, technických parametrů, věkového složení souboru (preferujeme 15 – 20 let), termínu doručení přihlášky i dramaturgických kritérií.

Soubory se mohou přihlásit i s rozpracovanou inscenaci – setkání jim může pomoci nalézt cestu k jejímu dokončení.

Dílna bude otevřena i jednotlivcům – vedoucím souborů (i těm, kteří o práci s mladým souborem zatím jen uvažují), pedagogům středních škol, studentům a dalším. Nabídka pro tyto účastníky bude zveřejněna v září.