Nad hlavou – Letní škola 2021

Ohlédnutí za Letní školou na pražské katedře výtvarné výchovy 2021

Nad hlavou

12.–16. července 2021
Katedra výtvarné výchovy PedF UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1

Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA
Spolupráce: KVV PedF UK Praha a NPI ČR
Lektoři: Helena Blašková, Marie Fulková, Pavla Gajdošíková, Jan Pfeiffer, Markéta Pastorová
Počet účastníků: 35

Ateliéry pražské katedry výtvarné výchovy PedF UK se popáté staly dějištěm Letní školy, ve které 35 účastníků z řad pedagogů všech typů školních a mimoškolních zařízení pod odborným vedením výtvarných pedagogů/aktivních umělců zažili vhled do principů a prostředků současného vizuálního umění skrze společné téma „Nad hlavou“.
Každý z lektorů představil jemu vlastní specifickou oblast v dějinách výtvarného umění s daným tématem a každý se ho dotkl v různé autonomní rovině. Všichni účastníci Letní školy postupně prošli třemi ateliéry. S ohledem na zaměření jednotlivých lektorů byl každý ze tří bloků kompaktní, ucelený a přitom specifický. Vše s důrazem na didaktickou a interpretační pozici učitele. Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrželi osvědčení..

Jana Randáková přivítala účastníky jménem NIPOS-ARTAMA a Marie Fulková jménem PedF UK. Pravidelnou součástí letní školy je i teoretický blok, ve kterém jsou účastníci informování o nových událostech, které mají vliv na vývoj oblasti Umění a kultura jako celku i na jednotlivé umělecké obory. Tentokrát Markéta Pastorová (NPI ČR)  pohovořila o tématu „Výtvarný obor v kontextu oblasti umění a kultura – úvahy do budoucna“. O oblasti umění a kultura je třeba do budoucna přemýšlet nejen z pohledu výtvarného a hudebního oboru, ale všech uměleckých oborů, neboť  jejich rozlišování na povinné a doplňující, či jejich opomíjení jako svébytných a rovnoprávných oborů odporuje umělecké praxi. Účastníci se měli možnost seznámit s návrhem koncepce oblasti Umění a kultura pro základní vzdělávání a s ukázkou rozpracovaného obsahu tematického celku výtvarné umění. Poskytnuty byly též důležité informace o proběhlých a připravovaných setkáních na tato téma, které se pořádají ve spolupráci NPI a NIPOS.

Praktická část letní školy byla zahájena společnou cestou do výšin střech pražské Lucerny, kde se téma „Nad“ prakticky rozvinulo v sérii etud jednotlivých lektorů. Pro ateliér malby účastnící vytvářeli barevné skici akvarelovými pastelkami, kde z reálných výjevů vytvářeli barevné abstraktní skvrny, které jim sloužily jako předloha pro práci v ateliéru, pro ateliér kresby byla provedena první vedená imaginace na téma „setkání s moudrým starcem“ a pro ateliér výtvarné dramatiky se účastníci vleže „prošli“ v mracích a následně z donesených karimatek stavěli věž ve snaze dostat se ještě o něco výš, dál a nad…

MgA. Pavla Gajdošíková Ph.D.: Ateliér malby: „Krajina nad hlavou“

V malířském ateliéru se účastníci seznámili s uměleckými díly současných umělců, kteří se věnují tématu krajiny a prostoru a pracují technikou akvarelových barev. V praktické tvorbě objevovali krajiny, které se rozprostírají kolem nás, v našem nebližším okolí, krajiny nad hlavou, krajiny v hlavě… Experimentovali s lazurami, vrstvami a nánosy barev.  Participanti se zaměřili na kombinování techniky akvarelu a akrylu, tyto experimenty následně doplňovali i kresebnými akcenty tužkou či tuží. V ateliéru se pracovalo individuálně, ale i formou vzájemné spolupráce se zaměřením na současné malířské techniky.

MgA. Jan Pfeiffer: Ateliér výtvarné dramatiky: „Nad i pod“

Ateliér byl veden jako tvůrčí dialog rozvíjející téma nad hlavou metaforou osobního postoje. Jak vnímáme sami sebe v prostředí, co je pode mnou a co nade mnou? Jak vypadá svět, když zvednu hlavu? Během procesu byly zařazeny společné i individuální sebezkušenostní výtvarné postupy, tvůrčí materiálové i koncepční experimenty, které vyústily ve zhmotnění tématu do objektů, performanci a instalací. Důraz byl kladen na post produkci a prezentaci děl. Objekty byly prezentovány jak v jejich původní podobě tak také jako záznam akcí a foto

V první části dílny účastníci společně malovali „s překážkou“ – štětcem, zavěšeným na balonku s héliem, pak následovala individuální kresba špejli a inkoustem. Poté účastníci vytvářeli „objekty pro nebe“, které v rámci společné instalace instalovali na „zikkuratový“ sokl. Závěrečnou etudu tvořila happeningová „levitační“ akce, kdy účastníci fotograficky snímali lehkost vznášení sebe i vybraných předmětů pomocí optických iluzí.

MgA. Helena Blašková: Ateliér kresby: „Byla, nebyla, nad hlavou zářila“

V ateliéru kresby se účastníci skrze práci „v osobním imaginativním prostoru“ ponořili do objevování vlastní mytologie a osobního symbolického a narativního obrazového jazyka. Skrze tři výtvarná zadání (imaginace na archetypální témata) prozkoumávali práci s vlastní představivostí a mapovali svůj životní příběh a jeho zrcadlení v tvůrčí práci, tedy v kresebném gestu, stylu, tématech… Společná ústní reflexe pak sloužila jako další úroveň a možnost uvědomění si osobní i sdílené či kolektivní představivosti a jejího fungování. Cílem dílny bylo oživení tvůrčího kontaktu s vlastním pramenem či s naší jedinečnou a osobní hvězdou nad hlavou, kterou nám běžně zakrývají společenské kulturní matrice a vlivy. Výslednými artefakty dílny byly akvarelové kresby a malby a závěrečná vrstvená koláž a její krátká animace.