Nabídka seminářů Jiráskova Hronova 2016

29. 7. – 6. 8. 2016, Hronov

D jako DVOULETÝ KURZ DRAMATIZACE

KATEŘINA MENCLEROVÁ

Informace o dvouletém kurzu obecně:

Předmětem kurzu je seznámení se způsoby, jakými lze v amatérském divadle dramatizovat prozaický text pro dospělé herce, a tvořivé rozvíjení těchto způsobů pod dohledem odborného lektora. Hronovský kurz slouží jako teoretický i praktický úvod a zároveň jako „přijímací řízení“ do další části kurzu. Úspěšní zájemci pak následně budou pracovat na konkrétních dramatizacích s konkrétními lektory formou konzultace. Následovat bude společné setkání, prezentace a analýza vzniklých dramatizací a opět práce na dramatizaci s lektorem formou konzultace. Druhé hronovské setkání pak bude sloužit ověření divadelních kvalit jednotlivých dramatizací prostřednictvím jednoduchých inscenačních skic, vytvářených buď profesionálními, nebo amatérskými herci a režiséry za spolupráce lektorů. Kurz bude zakončen vytvořením absolventské dramatizace včetně její prezentace.

Informace o kurzu na Jiráskově Hronově 2016:

V kurzu se budeme vrstevnatému a komplexnímu tématu dramatizace věnovat co nejvíce prakticky – a to zejména prostřednictvím analýzy již existujících dramatizací určitých látek a jejich srovnávání (s použitím záznamů příslušných inscenací), ale i prostřednictvím vlastní tvorby. Přestože se letmo dotkneme i teoretických aspektů procesu dramatizace, budeme vycházet především z konkrétních příkladů. Na jejich základě budeme dospívat k obecnějším závěrům, zejména však půjde o podporu individuálního přemýšlení a přístupu k tvůrčímu procesu dramatizace. Před kurzem pošle lektorka účastníkům jeden prozaický text, o jehož znalost se práce na semináři bude opírat.

Kateřina Menclerová je dramaturgyně Městského divadla Zlín. Pracovala jako redaktorka nakladatelství Host. Před absolvováním dramaturgie na JAMU studovala mediální studia a žurnalistiku na FSS MU a bohemistiku na FF MU.

 

DHD jako DÍLNA HERECKÝCH DOVEDNOSTÍ

ELENA MIRONOVA (Rusko)

Dílna hereckých dovedností bude vedena formou hry a bude sestávat ze dvou částí. První je trénink hereckých dovedností – svalové osvobození, pozornost, paměť, cvičení „organického ticha“, zdůvodnění postoje, zhodnocení a zafixování různých daných okolností, cvičení na zapamatování si fyzických akcí (logika a sekvence jednoduché jevištní akce), cvičení na rozvoj spontaneity a cvičení jednotlivých typů komunikace. Hlavním smyslem tohoto tréninku je vybudování tvůrčího týmu, základní osvobození emocí a odhalení individuálních hereckých schopností členů skupiny. Druhou částí bude individuální výuka prvků herecké akce, párová cvičení propojování, vytváření atmosféry, konfliktu, atd., skupinová cvičení na hudební téma a improvizace.

Tato cvičení budou základem pro nastudování inscenace podle povídky Antona Pavloviče Čechova „Kaštanka“, které skupina předvede v poslední den festivalu.

Seminář bude probíhat v anglickém jazyce.

Elena Mironova je herečka a režisérka. Vystudovala Ruský institut divadelních umění (GITIS) v Moskvě, katedru muzikálové režie. Pracovala jako herečka. I jako lektorka dílen na Evropském setkání mladých divadelníků (mládežníci a děti) EDERED v Rusku, Belgii a Turecku. Nyní je pedagožkou herectví na Institutu moderního umění. Každoročně vede dílny a herecké ateliéry na různých festivalech v Rusku. Má bohaté zkušenosti v oblasti režie.

 

DOC jako OD DOKUMENTU K DIVADLU

JIŘÍ ADÁMEK

Internet jako inspirace pro autorské a dokumentární divadlo. Cesta od materiálu ke konceptu, od konceptu k scénickému tvaru.

Inscenační seminář, jehož obsahem by měl být náčrt cesty od výběru dokumentárního materiálu po realizaci scénické kompozice. Jako základ by nám měly posloužit různé typy textů nalezených na internetu. Nejprve půjde o to všímat si, čím nás daný materiál může inspirovat. Poté budeme hledat způsob, jak jej uchopit – a ruku v ruce s tím budeme zkoušet praktické etudy. Cílem je pokusit se společně najít základní koncept, jak daný materiál interpretovat a využít pro scénický tvar. 

Od účastníků se očekává, že budou pracovat týmově a že projdou všemi etapami, od surfování na internetu přes promýšlení koncepce, po nástin realizace konceptu coby účinkující. Důležitá je otevřenost a chuť si všechny tyhle fáze vyzkoušet. Herecké ambice a zkušenosti nejsou pro tento seminář podstatné.

Jiří Adámek (1977), divadelní režisér, vedoucí skupiny Boca Loca LAB a pedagog DAMU. Vystudoval režii na pražské DAMU. Vyvinul originální typ hudebního či „sonického“ divadla, ve kterém mísí hudebně komponovanou strukturu, stylizované herectví a zvláštní přístup k jazyku (fragmentarizaci či rytmizaci slov, hru s poloabstraktními shluky slabik a hlásek). Svůj specifický přístup k divadlu rozvíjí s divadelní skupinou Boca loca LAB, kterou založil v roce 2007. U svých hudebně-divadelních projektů působí nejen jako režisér, ale i autor libreta popřípadě hudby. Má za sebou několik stáží ve Francii, je výrazně ovlivněný francouzským postmoderním théâtre musical, kterému se věnuje především ve své doktorské práci. Píše analytické články o současném divadle (časopis Svět a divadlo).

 

HASIT jako HEREC A SITUACE I. a II.

LUDĚK HORKÝ A LUCIE VALENOVÁ

Dramatická situace je základním stavebním kamenem každé divadelní inscenace. Je to pojem, se kterým se často potkáte při rozborových seminářích na přehlídkách a festivalech. Přesto si pod ním inscenátoři často nedokážou představit něco konkrétního. Základem semináře HASIT bude spolupráce režiséra s hercem na tvorbě nosné dramatické situace. A na ohledávání prostoru, který taková situace oběma zmíněným dává pro práci na herecko-režijní interpretaci jednotlivých postav a témat hry. Společně se pokusíme dramatickou situaci jednak pojmenovat a jednak realizovat v praxi „na jevišti“. Když se nám to podaří, můžeme v názvu semináře škrtnout dvě písmenka a pod zkratkou HIT se věnovat HERECKÉ INTERPRETACI TEXTU, která se o dramatické situace nutně opírá. Herecký slovní projev, jeho podtext, emocionální energie a smysl se nachází v přímé závislosti na výkladu okolností, cílů a poslání dramatického jednání postav v konkrétních dramatických situacích. Seminář je vhodný jak pro režiséry, tak pro herce. Bude koncipován tak, aby byl přínosný jak pro loňské frekventanty (pro ně je připraven návazně pokračující program), tak pro nové zájemce (nebudou o nic ochuzeni).

Luděk Horký je absolvent divadelní vědy na FF UK, dramaturg, režisér a pedagog. Od roku 1995 do roku 2006 pracoval postupně jako lektor dramaturgie a dramaturg v  Divadle ABC, scéně Městských divadel pražských. Nyní vede Centrum dramaturgie dětské tvorby v České televizi. Vedle toho pravidelně dramaturgicky spolupracuje s režisérem Davidem Drábkem (např. inscenace Racek ve Slovenském Národním divadle, Richard III. v Klicperově divadle Hradec Králové a další). Od roku 1992 působí jako pedagog a režisér v pražském divadle Radar, kde v současnosti vede divadelní soubor Ty-já-tr/HORBESO (zaměřený na činoherní interpretační divadlo pro dospělé) a projektovou skupinu Bylo

Lucie Valenová je absolventka herectví na Katedře alternativního a loutkového divadla pražské DAMU. Působí na Nové scéně Národního divadla a v Národním divadle marionet. Spolupracuje jako pedagog s pražským divadlem Radar a je lektorkou dramatické výchovy na pražské pedagogické škole

 

J jako JEVIŠTNÍ ŘEČ aneb SLOVA, MYŠLENKY A SYMBOLY… FUNGUJÍ

EVA SPOUSTOVÁ-MÁLKOVÁ

Jak pra­cuje naše tělo: „Bio­la­bo­ra­toř“ = „Jací jsme bio­ro­boti a jak jsme vlastně zkon­stru­o­vaní“. Jak způ­sob našeho myš­lení ovliv­ňuje naši rea­litu, komu­ni­kaci, náš pocit jis­toty na jevišti i v životě. Sys­témy pře­svěd­čení a vzorce cho­vání ve vztahu k držení těla a k dechu. Strach a tréma jako zby­tečné osobní brzdy. Hard­wa­rové klouby pohy­bo­vého apa­rátu – ener­ge­tické bloky a stre­sové uzly v tělo­vém sys­tému. „Elas­tické“ tělové napětí. „Zvu­ková hla­vo­lo­gie“ = „Cesta za hla­sem, který je sly­šet“. Tvorba hlasu a arti­ku­lace. Nor­ma­tivní podoba hlá­sek. Samohlásky jako nosiče emocí, sou­hlásky jako nosná kostra mluvy. „Jazyk jako hudba a jazyk, kte­rým sdě­lu­jeme obsah“. Pro­po­jení pohybu těla a řeči. „Detek­tivní pát­rání po myš­len­kách a vzta­zích scho­va­ných v textu“. Cesta k výrazu – být „ve spo­jení“ s herec­kým part­ne­rem. Myš­lenka „před“ a „pod“ tex­tem. Jak se tex­tem tkají vztahy. „Hrát si s tex­tem“, „hrát text“, „hrát“, nebo „hrát si“…? A všechno další, na co při­jde řeč…

Eva Spoustová-Málková vystu­do­vala DAMU, hrála v diva­dle DRAK v Hradci Krá­lové, pod­stat­nou část života strá­vila před mik­ro­fo­nem – pře­vážně se věno­vala dabingu (jako herečka i jako tvůrce dia­logů a reži­sérka), učí na DAMU před­mět Jevištní mluva. Herec­kou práci vnímá pře­de­vším jako práci s ener­gií. Zvlád­nutí opti­mální tech­niky řeči vnímá jako nutný základní řeme­slný před­po­klad herce. Za nej­pod­stat­nější pro jeho tvůrčí cestu pova­žuje cit­livé pozná­vání vlast­ního osob­ního pro­storu vnitřní svo­body a har­mo­nie. Cestu k nim vnímá jako jednu z nej­za­jí­ma­věj­ších a nej­dob­ro­druž­něj­ších výzev, kte­rou nám život nabízí.

 

KPR jako KURZ PRAKTICKÉ REŽIE

KATEŘINA FIXOVÁ A MILAN SCHEJBAL

Čtvrté sou­stře­dění poslu­chačů dlou­ho­do­bého vzdě­lá­va­cího pro­jektu, který byl zahá­jen v říjnu 2013 ve Volyni. Letos budou frekventanti navštěvovat seminář Nonverbální komunikace. Kurz je pro nové zájemce uzavřený. Pořádá jej DIVADLO (bez záruky) PRAHA za odborné spo­lu­práce NIPOS-ARTAMA Praha.

Kate­řina Fixová je herečka a dra­ma­tur­gyně Diva­dla A. Dvo­řáka v Pří­brami, lektorka a porotkyně.

Milan Schej­bal je absol­vent DAMU v Praze (obor režie a dra­ma­tur­gie). V letech 1994–2006 půso­bil jako reži­sér a umě­lecký šéf Diva­dla ABC v Praze. Od roku 2006 dosud je reži­sé­rem a umě­lec­kým šéfem Diva­dla A. Dvo­řáka v Pří­brami. Od roku 1996 je peda­go­gem režie a vedou­cím roč­níku na praž­ské DAMU (katedra čino­her­ního diva­dla). Pra­cuje jako lek­tor a porotce mnoha ama­tér­ských diva­del­ních pře­hlí­dek a seminářů.

 

L jako LOUTKOVÉ DIVADLO

MAREK BEČKA

Jako příležitost vyzkoušet si něco nového.

Filmové postupy v loutkovém divadle, kombinace loutek, živých herců a obrazů v kukátku loutkového divadla… Vyzkoušení možností, které nám menší loutkové jeviště dává. Střih, detail, celek, pohled do krajiny a vzápětí zornička oka hlavního hrdiny! Režie, herectví, scénografie!

Marek Bečka v letech 1984–90 absolvoval loutkářskou katedru DAMU v oboru loutkoherectví, v roce 2006 se na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU habilitoval a je tedy docent. V roce 1991 založil s několika spolužáky v Chebu Buchty a loutky a s tímto nezávislým divadlem za uplynulých 25 let nazkoušel přes čtyřicet repertoárových premiér pro děti i dospělé diváky. Působí tu jako ředitel, herec, režisér, manažer, technik a mluvčí. Kromě toho působí jako nezávislý režisér (Minor, Lampion Kladno, Miniteatr Lublaň). Od roku 1997 spolupracoval s KALD DAMU jako externista, od září 2001 pracuje na KALD DAMU interně. Dále spolupracuje s mnoha domácími i zahraničními divadelními tvůrci formou dílen, workshopů. Od HongKongu, přes Kolín až do Kanady. Z této spolupráce těží jak studenti, tak Buchty a loutky. Je ženatý a má tři děti.

 

LAB jako LABORATÓRIUM

CITLALI HUEZO SÁNCHEZ (Mexiko), ALEXANDRA ŠTEFKOVÁ (Slovensko)

Toto laboratórium je určené pre ľudí, ktorí majú záujem o divadelný proces a prácu v skupine. Je určený pre ľudí s umeleckou nutnosťou. Scénická tvorba vychádzajúca z telesnosti herca – performera.

Workshop bude rozdelený do troch etáp:

1. Skúmanie základov telesnosti na vytvorenie javiskovej postavy. Tréning s telom. Ťažiskom práce v tejto etape bude skúmanie fyzikálnych princípov, ktoré tvoria herecký výkon: centrum, pozornosť, vertikály, napätie – relaxácia, impulz (podnet) – kontraimpulz atď.

2. Slovník pohybu a gesta
V tejto etape sa zameriame na vytvorenie základného pohybového slovníka.
Práca a skúmanie rôznych kvalít pohybu a pohybovej prípravy, skúmanie pojmov ako disociácia (rozdelenie), pohybová partitúra a jej prevedenie. Vybudujeme spoločný divadelný jazyk, ktorý nám dá nástroje na transformáciu/zhmotnenie konceptov a tém na javiskový materiál.

3. Prevedenie osobného alebo skupinového prejavu do reči tela

Cieľom v tejto fáze bude prostredníctvom skúmania – laboratória tvorby vytvorenie priestoru, v ktorom sa stretnú vlastné nástroje hereckej práce s tými naučenými na workshope počas tréningu. Prevedenie osobného prejavu do scénického tvaru, rozvíjanie intímneho priestoru v práci, ktorý sa orientuje na vývoj a transformáciu procesu nášho vlastného materiálu.

Seminář bude probíhat ve španělštině překládané do slovenštiny.

Citlali Huezo Sánchez je divadelná umelkyňa s viac ako 15 ročnými skúsenosťami na divadelných javiskách v rôznych profesiách: divadelná a filmová herečka, performerka, pedagogička, choreografka a režisérka.  Učila sa u najlepších majstrov mexickej scény, napr. u Luis  de  Tavira, ktorý je momentálne režisérom Compañia  Nacional  de  Teatro  de  México (Národné divadlo Mexiko). Trénovala a špecializovala sa na pohybové divadlo s národnými i medzinárodnými majstrami a získala diplom Teatro  del  Cuerpo. Od roku 2003 učila herectvo a pohyb na niektorých z najdôležitejších inštitúcií mexickej scény:La Casa del Teatro, Cea (Televízia), Foro  de  arte  contemporáneo (Fórum pre súčasné umenie) atď. Od roku 2007 žije v Berlíne, kde spolu so zvukovým umelcom Tomom Hornigom založili skupinu LABIRINTO THEATER. Stále pracuje medzi Mexikom a Európou.

Alexandra Štefková sa narodila do divadelníckej rodiny, takže veľmi na výber nemala. Na VŠMU študovala divadelnú dramaturgiu, réžiu a divadelnú vedu. Na štátnom konzervatóriu učila dejiny divadla a analýzu drámy. Absolvovala študijný pobyt na ESAD-e v španielskej Málage a v Zaragoze v divadle Teatro de la estación učila herectvo, réžiu a pripravila niekoľko inscenácií. Počas pobytu v Španielsku pričuchla ku commedii dell ´arte a následne spolu so „španielskym Pantalonem“ mali niekoľko workshopov na Slovensku a v Španielsku. Pripravila a účinkovala aj v niekoľkých inscenáciách pre deti a mládež. V divadle sa snaží robiť všetko možné aj nemožné. So Citlali sa stretla na festivale v Japonsku, „sadli“ si ľudsky aj divadelne a už spolu pripravili niekoľko divadelných workshopov a snáď sa dopracujú aj k spoločnému divadelnému projektu, resp. inscenácii 🙂

 

N jako NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

DANIELA FISCHEROVÁ

Seminář posluchačům poodkryje roušku tajné řeči lidského těla. Bude příležitostí dozvědět se mnoho zajímavého o významu naší mimiky, postojů a gest vědomých i nevědomých. Zkrátka, bude poodkrytím další studnice poznatků pro režijní a hereckou práci.

Daniela Fischerová je spisovatelka, dramatička, psycholožka a pedagožka nonverbální komunikace.

 

P jako PANTOMIMA

MICHAL HECHT A ŠTĚPÁNKA ELGROVÁ

Na dílně se účastníci seznámí se základy klasické i moderní pantomimy, improvizace, akrobacie (technika pádů a soubojů, stojky a  salta) a jevištního pohybu vůbec. Čeká je náročný fyzický trénink, ale i příjemná relaxace a masáže. Účastníci budou společně pracovat na realizaci neverbálního projektu. Za použití improvizace a etudování budou vytvářet krátké příběhy, které s pomocí humoru a nadsázky převedou do divadelní neverbální řeči. Závěrem se pokusí tyto fragmenty pospojovat a vytvořit představení, které zahrají ostatním účastníkům Jiráskova Hronova.

Michal Hecht je mim, režisér a pedagog na volné noze. Studoval pantomimu u Zojky Mikotové a akrobacii u Evy Bosákové. Poté absolvoval nesčetné množství kurzů různých druhů neverbálního divadla v Česku i cizině. Od roku 1988 jezdí po světě se svými sólo programy a vyučuje pohyb. Sedm let strávil ve Finsku jako pedagog na NÄTY (finská obdoba DAMU) v Tampere. Od roku 1998 působí v ČR. Hraje v divadle Image v Praze, učí na HAMU, pořádá semináře, režíruje různé divadelní skupiny, pracuje pro AITA/IATA a spolupracuje na mnoha televizních projektech.

 

RDR 45+ jako REŽIJNĚ DRAMATURGICKÁ KONCEPCE a její REALIZACE 45+ 

JAROMÍR HRUŠKA 
Seminář určený především zájemcům středního a zralého věku. Spodní hranice je limitována dosažením 45 let, směrem nahoru nás žádné hranice neomezují. Fyzické handicapy nejsou překážkou. Cílem semináře bude objevování TÉMAT, hledání MOTIVŮ, MOTIVACÍ dramatických postav v situacích dramatického textu, což můžeme označit pojmem REŽIJNĚ DRAMATURGICKÁ KONCEPCE. Ve druhé části se soustředíme na její KONKRÉTNÍ REALIZACI prostřednictvím jednotlivých složek (komponent) inscenace. Projdeme všemi úskalími, možnostmi i limitami INTERPRETAČNÍHO DIVADLA, kterými prochází každý interpret tj. DRAMATURG, REŽISÉR I HEREC. Budeme se zabývat tím, co je to autorský přístup v interpretaci klasického dramatického textu. Budeme důsledně číst a analyzovat dramatický text a nacházet způsoby, jak je možné různě interpretovat tutéž dramatickou situaci (tentýž dramatický text). Budeme zkoumat, jaký dopad má ta či ona interpretace na KONKRÉTNÍ JEVIŠTNÍ REALIZACI i ve vztahu k potřebám zvoleného STYLU a ŽÁNRU.

Předpokladem práce v semináři je předběžné seznámení s několika klasickými dramatickými texty. Zažijete: důslednou analýzu textu, první čtenou zkoušku, práci s hercem v dané situaci a prostoru, principy aranžování a vytváření jevištního obrazu, práci s atmosférotvornými složkami inscenace jako je světlo a zvuk – to vše v několika různých interpretacích textu. Seminář nabízí jedinečnou možnost nahlédnout skrze dramaturgické, režijní i herecké řemeslo k samé podstatě divadla – tj. sdělování příběhů.

Učme se divadlem vyprávět příběhy!!!

Pro účast v semináři je možné konzultovat věkové výjimky, které kolektivu dodají na pestrosti. 😉

Jaromír Hruška je absolvent DAMU v Praze, oboru režie činoherního divadla. Absolvent kurzů o práci K. S. Stanislavského, M. Čechova i představitelů tzv. ruské divadelní avantgardy konaných v Moskvě. Jeho studentská režijní práce (inscenace Shakespearova Mnoho povyku pro nic) byla prezentována na Festivalu divadelních škol německy mluvících zemí v Mnichově. Režisér 20 celovečerních inscenací autorů světové i české dramatické literatury. Je autorem většiny úprav dramatických i nedramatických textů ke svým inscenacím. Jako režisér a pedagog působil mj. na státní Konzervatoři v Praze. Jako asistent režie pracoval na několika inscenacích významného ruského režiséra Sergeje Fedotova. Po jisté divadelní odmlce se prostřednictvím Městského divadla v Českém Krumlově opět naplno vrací k dramatickému oboru jako jeho dramaturg a zástupce ředitele. Lektor řady krajských i celostátních přehlídek a divadelních festivalů.

 

S jako STORYTELLING aneb O ŘEMESLE VYPRAVĚČSKÉM

MARTIN HAK

Seminář pro ty, kteří se rádi vydávají na výlety do krajin příběhů, pro ty, které přitahuje starodávné řemeslo vypravěčů, pro ty, kteří chtějí své vypravěčské dovednosti objevit a rozvinout. Živé vyprávění příběhů, řemeslo ve světě známé jako storytelling, je nejstarším způsobem poznávání, dorozumívání, a vyjadřování se ke světu, ve všech lidských kulturách – divadlu je „dědečkem“. Posluchači-diváci a vypravěč se stávají spolutvůrci jedinečného pokusu o „zpřítomnění“ příběhu. Vypravěč tvoří obrazy a jako pečlivý průvodce jimi provádí tak, aby příběh ožil.

Čeká nás práce s „látkou“ našich všedních životů i s příběhy, jež mají literární předlohu. Budeme pracovat s pohádkou, budeme se věnovat příběhům na hraně uvěřitelnosti, i takovým příběhům, které se dosud nestaly. Budeme příběhy vyprávět i poslouchat. Budeme je tvořit. Budeme trénovat představivost, obrazotvornost, fantazii a obrazotvorné jednání. Budeme samozřejmě cvičit naše vypravěčské dovednosti, naše pohybové, zvukové a hlasové možnosti. Budeme procházet vedeni i vedoucí branami do světa příběhu. Poznáme, proč se vypravěč nemusí nic učit nazpaměť a že příběh je „živý tvor“. Čekají nás experimenty, cvičení, hledání odvahy, hloubání, smích a živé setkání lidí s příběhy.

Martin Hak se v roce 2002 stal absolventem DIFA JAMU Brno (Dramatická výchova). V roce 2005 potkal opravdového vypravěče zpoza velké louže a ten ho navedl k odhalení zásadního tajemství vlastní babičky (čípak, že?). Od té doby nazývá Martin své vyprávění vyprávěním. Rád se dívá z výšky a do nikam, rád strká ruce do hlíny a nad oheň, rád jí sýr a sám, rád si střílí z luku a z pravidel lukostřelby. Právě teď připravuje k vyprávění starý, magický, krutý i krásný příběh o cestě z temnoty. Živí ho živé vyprávění příběhů. Vypráví nebo o tom přednáší, nejraději ale učí – vyprávět učitele, knihovníky, manažery, divadelníky, tatínky, maminky, děti, … vlastní i cizí.

 

SILT jako SCÉNICKÁ INTERPRETACE LITERÁRNÍHO TEXTU

RENATA VORDOVÁ A JANA MACHALÍKOVÁ

Poezie i próza, sólová interpretace i jevištní ztvárnění společné, dramaturgie i režie, interpret i divák, technika mluveného projevu i vnímání diváka jako partnera, Jana i Renata a vy.

Seminář zaměřený na práci s literárním textem a jeho interpretací na jevišti v provedení sólovém i společném. Na konci je interpret a divák, na začátku text. Cesta přes dramaturgii a hledání prostředků jevištního ztvárnění. Jak zaujmout posluchače, udržet napětí a sdělit téma?.

Průběh semináře: denně: společná hlasová rozcvička, technika mluveného projevu, rozdělení na dvě skupiny – práce odděleně – část s Janou – sólová interpretace, část s Renatou – divadlo poezie, výměna skupin a opět část s Janou a část s Renatou.

Lektorky jsou členkami uskupení Prostějovská kavárna, jejíž Noční chvilku poezie jste mohli vidět na loňském JH, nebo během roku na různých místech v ČR.

Renata Vordová je absolventka DAMU, lektorka, recitátorka, režisérka divadel poezie.

Jana Machalíková je absolventka DAMU, lektorka, recitátorka, improvizátorka.

 

TD jako TANEČNÍ DÍLNA

MICHAL ZÁHORA

„Tanec jako nejcelistvější skutečnost. Zahrnuje v sobě lidské tělo, mysl a ducha v nedělitelné jednotě. Pro tuto svou jedinečnost tančit je jako dotýkat se samotného života…“

Taneční seminář zaměřený na zdraví prospěšný pohyb a dále na objevování zdroje tvorby. Příroda je v rovnováze ne statické, nýbrž dynamické. Na lidské tělo působí jedna z nejzákladnějších přírodních sil – gravitace, a jeho pohyb je proto organizován dle tělesných těžišť. Uvědomění si těchto tělesných těžišť a jejich usouvztažnění vytváří harmonii pohybu. Takto zvládnutý pohyb bude plně využívat vlastního potenciálu a stane se tak dobrou základnou pro objevování zdroje tvorby skrze vedenou a volnou improvizaci.

Michal Záhora absolvoval Konzervatoř Duncan centre (2003). Poté byl v angažmá norského národního souboru Carte Blanche, v souboru Roberta Zappaly v Itálii (2004) a ve Scottish Dance Theatre (2006 – 2008), kde se systematicky věnoval pedagogické praxi a vedl semináře na školách. V letech 2009 – 2013 byl ředitelem Konzervatoře Duncan centre. Kontinuálně se věnuje choreografické tvorbě. Během jedenácti let vytvořil sedm autorských děl (Synchronicity, Resonance, Orbis pictus, Diptych, ad.). V tomto roce připravuje nové autorské dílo Pulsar.

 

V jako VÝTVARNÁ SLOŽKA DIVADLA

KATEŘINA BARANOWSKA

Seminář, v němž soustředíme na výtvarnou složku divadla – tzn. na scénografii a kostýmy, jejich možnosti a úkoly při tvorbě inscenace. Budeme se zabývat jevištním prostorem a jeho formováním. Přehlídkové inscenace poslouží jako materiál ke zkoumání jevištního obrazu, jeho vzniku a účinku. Na praktických úkolech vyzkoušíme významové možnosti, jaké poskytuje barva a tvar. Základním předpokladem tedy je ochota pracovat nejen hlavou, ale také rukama. Žádné speciální výtvarné vlohy či dovednosti nejsou nutné.

Kateřina Baranowska je scénografka a kostýmní výtvarnice, příležitostně i režisérka, absolventka DAMU, katedra alternativního a loutkového divadla.

 

DS jako DĚTSKÝ SEMINÁŘ

Seminář je určen dětem ve věku od 5 do 12 let. Jeho smyslem je umožnit rodičům návštěvu dílen a seminářů Jiráskova Hronova 2016 a jejich dětem poskytnout jedinečný zážitek ze společné tvorby. Seminář pro děti začne vždy o 15 minut dříve a skončí o 15 minut později než dílny pro jejich rodiče. Jeho cena je 1.200 Kč (za seminář) / 1.950 Kč (za seminář, obědy a večeře) / 2.450 Kč (za seminář, obědy, večeře a vstupenky).

 

PC jako PROBLÉMOVÝ CLUB

Ti zájemci o účast na JH, kteří se jej chtějí zúčastnit za zvýhodněných podmínek, a přitom nechtějí navštěvovat některý z výše uvedených tematických seminářů, se mohou přihlásit jako kmenoví účastníci PC. Povinností kmenových posluchačů PC je návštěva představení základního programu JH, účast (pokud možno aktivní) na odpoledních Problémových

S příjezdem kmenových posluchačů PC se počítá v sobotu 30. 7. 2016.

 

PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY

NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH SEMINÁŘŮ A DÍLEN

PC – Pro­blé­mový club

Pro­blé­mový club (PC) je veřej­ným dis­kus­ním fórem. Bude rea­li­zo­ván for­mou roz­pravy – dispu­tace pěti­člen­ného lek­tor­ského týmu slo­že­ného z divadelních odbor­níků a účast­níků z pléna. Odra­zo­vým můst­kem pro PC jsou insce­nace uve­dené v hlav­ním, pří­padně v dopro­vod­ném pro­gramu JH. Jeho hlav­ním smys­lem a cílem je vytvo­řit pro­stor pro nahléd­nutí insce­nací z nej­růz­něj­ších úhlů pohledu, hle­dání smyslu ama­tér­ského diva­dla a jeho vyslo­vo­vání se k současnosti.

Lek­toři:

MgA. Alena Zeman­čí­ková, absol­ventka DAMU (obor dra­ma­tur­gie), dra­ma­tička, spi­so­va­telka, dra­ma­tur­gyně literárně-dramatického vysí­lání Českého roz­hlasu 3 – Vltava a lek­torka kraj­ských a celo­stát­ních přehlídek

MgA. Mar­tina Schle­ge­lováPh.D., absol­ventka DAMU (obor režie a dra­ma­tur­gie), v letech 2003–2007 lek­torka diva­del­ního oddě­lení pro německy mlu­vící oblasti, Vel­kou Bri­tá­nii a USA (Dilia), kme­nová reži­sérka a dra­ma­tur­gyně Diva­dla Letí Praha a odborná asi­s­tentka katedry teo­rie a kri­tiky praž­ské DAMU

Doc. Mgr. Aleš Berg­man, Ph.D., diva­delní vědec, reži­sér a peda­gog – vedou­cí ate­li­éru čino­her­ního herec­tví na JAMU v Brně, režie a insce­nační tvorby na katedře výchovné dra­ma­tiky DAMU v Praze

Doc. Mgr. Petr Christov, Ph.D., překladatel, teatrolog, divadelní kritik; pedagog a vedoucí Katedry divadelní vědy FF UK v Praze

MgA. Vladimír Fekar, dramaturg Městského divadla Zlín, autor, dramatik, básník, pedagog Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění ve Zlíně a Slezské univerzity v Opavě.

Pro­blé­mový club pro­běhne vždy v odpo­led­ních hodi­nách (14.00–16.00) od neděle 31. 7. 2016 do soboty 6. 8. 2016 včetně. Poslu­chači tema­tic­kých semi­nářů a dílen, kteří se budou chtít zúčast­ňo­vat Pro­blé­mo­vého clubu pra­vi­delně, vyznačí tento poža­da­vek na při­hláš­kách, aby jim mohla být návštěva umož­něna (para­lelně se totiž usku­teční některá před­sta­vení hlav­ního programu JH).

 

PODMÍNKY ÚČASTI

VĚK: 

Semi­náře a dílny jsou určeny zájem­cům od 15 let. Osoby mladší 18 let musí do Hro­nova při­vézt písemný sou­hlas rodičů na for­mu­láři, který jim bude zaslán.

CENA SEMINÁŘE: 

Poplatek za dílnu je 1.950 Kč (bez stravy) nebo 3.100 Kč (se stravou, tzn. 8 x oběd a večeře). Výjimkou jsou zahraniční semináře DHD a LAB, jejich cena je 2.350 Kč (bez stravy) a 3.500 Kč (se stravou, tzn. 8 x oběd a večeře). Pla­tit je možné pouze bez­ho­to­vost­ním pře­vo­dem na účet Jirás­kova Hro­nova nej­poz­ději do 15. července 2015. Po vyplnění při­hlášky (elektronické registrace) Vám bude ozná­meno číslo účtu a pří­slušný vari­a­bilní symbol.

Kromě samotné dílny vám bude poskyt­nuto: hro­madné uby­to­vání ve spa­cáku v pro­sto­rách škol­ních tříd (od 29. 7. 2016 do 7. 8. 2016), základní zázemí pro hygi­enu a vstu­penky na představení. Pokud jste si zvolili variantu se stravou, bude Vám poskytnuta formou obědů a večeří od 30. 7. 2016 do 6. 8. 2016

Ti, kdo mají zájem o kva­lit­nější uby­to­vání, si jej mohou objed­nat u Kul­tur­ního a infor­mač­ního stře­diska Hro­nov, nám Čs. armády 500, 549 31 Hro­nov, tel.: 491 483 314, e-mail: reditel@kulturahronov.cz, www.kulturahronov.cz. Pokud máte v plánu si s sebou do Hro­nova při­vést psa nebo jiného zví­ře­cího maz­líčka, objed­nejte si, pro­sím, také samo­statné uby­to­vání. Spo­lečné uby­to­vání s ostat­ními semi­na­risty Vám v tako­vém pří­padě totiž nebude umožněno.

 HAR­MO­NO­GRAM:

– pří­jezd a pre­zen­ce v pátek 29. 7. 2016

– 09.00 – 13.00 semi­náře a dílny (30. 7. – 6. 8. 2016)

– 14.00 – 16.00 Pro­blé­mový club (31. 7. – 6. 8. 2016)

– 14.00 – 23.59 před­sta­vení JH (30. 7. – 6. 8. 2016)

INFOR­MACE: 

Budete-li mít jaké­koli dotazy, obraťte se na Simonu Bez­ouš­ko­vou – pro­gra­mo­vou ředi­telku JH na tel.: 775  508 654 nebo e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz

PŘIHLÁŠKA: 

Registrujte se prosím na http://registrace.nipos-mk.cz/Akce-jh2016-prihlaska/Create