Možnosti studia sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK Praha

Vážení a milí kolegové sbormistři, učitelé, varhaníci,


dovoluji si připomenout možnost vysokoškolského studia Sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studijní obor Sbormistrovství je určen adeptům se zájmem o sborový zpěv ve Vašem okolí. Je otevřen i pro zájemce s již jinými profesními cíli jako příležitost ke vzdělávání v této umělecko pedagogické specializaci. Všem nám leží na srdci uchování kulturních tradic našeho národa i budoucnost dalších generací. Učitelé vždy byli a i nadále by měli být zárukou zprostředkovávání opravdových hodnot kulturního dědictví, které hudba obohacuje o jedinečné a nezastupitelné estetické rozměry. Prosím Vás o spolupráci v propagaci i v hledání vhodných uchazečů jak v tomto akademickém roce, tak v letech budoucích.


Velice Vám děkuji!

Marek Valášek

za katedru HV PedF UK v Praze

 

Cíle a charakteristika studijního oboru Sbormistrovství


Cílem studijního oboru Sbormistrovství (v kombinaci s hudební výchovou) je příprava budoucích sbormistrů pro sbory na ZŠ, SŠ, ZUŠ, ale i pro další typy sborů, chrámové nevyjímaje.

Povinný základ studia tvoří předměty, které vštěpují základní dirigentské dovednosti (Základy taktovací techniky, Řízení sboru – práce s partiturou, Příprava sbormistrovských výkonů), rozvíjejí instrumentální a pěvecko-intonační připravenost (Hra sborových partitur, Hra z listu a korepetice, Sluchová analýza, Ansámblová praxe, Sborová praxe), rozšiřují teoreticko-historické znalosti.

V rámci povinně volitelných předmětů si student může volit mezi disciplínami zaměřenými na různé oblasti sbormistrovské práce – pěvecké (Komorní sbor), instrumentální (Hra na kytaru, na cembalo, na varhany, na elektronické klávesové nástroje, Čtyřruční hra, Hra generálbasu), dirigentské (Základy orchestrálního dirigování, Sbormistrovské praktikum) a kompoziční (Základy aranžování).


Termín podání přihlášky: 28. 2. 2011

Talentové přijímací zkoušky: 20. 4. 2011 – 22. 4. 2011

Náhradní termín talentových zkoušek: 10. 5. 2011 – 12. 5. 2011

Požadavky k přijímacím zkouškám najdete na

https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=8740&fakulta=11410


Více informací o studiu na PedF UK v Praze získáte na http://www.pedf.cuni.cz/