Mladá scéna 2022 – propozice

MLADÁ SCÉNA
19. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů
24.–28. června 2022, Ústí nad Orlicí

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Malou scénou Ústí nad Orlicí. Přehlídka probíhá za finančního přispění Pardubického kraje a města Ústí nad Orlicí.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Mladá scéna je koncipována jako celostátní přehlídka středoškolských a dalších mladých divadelních souborů, umožňující setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce. Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu mladých lidí o divadelní aktivity, vzájemná inspirace a kultivace studentské divadelní činnosti.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přehlídky se mohou zúčastnit divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupujícím členům je minimálně 15 let a jsou studenty středních, popř. vysokých škol, nebo nestudují, ale věkově odpovídají středoškolským, popř. vysokoškolským studentům. Věkové omezení se netýká režiséra, scénografa, autorů hudby apod. Případné výjimky z věkového limitu jsou v kompetenci programové rady celostátní přehlídky.

Soubory se mohou přehlídky zúčastnit s divadelními inscenacemi bez omezení druhového či žánrového (divadlo činoherní, loutkové, hudební, pohybové, taneční, divadlo poezie, interpretační i autorské divadlo, divadlo pro děti a další).

Po dohodě s pořadatelem mohou soubory v rámci postupové přehlídky prezentovat své inscenace v rozpracovaném stavu.

Soubory se mohou v daném roce zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné krajské přehlídky, která umožňuje postup na celostátní přehlídku Mladá scéna.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Celostátní přehlídce předcházejí krajské postupové přehlídky. Jejich organizací jsou po dohodě s NIPOS-ARTAMA pověřeny zpravidla kulturní a školské instituce či spolky, které se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích. Postupová přehlídka musí být uvedena v seznamu přehlídek, který je přílohou těchto propozic.

Postupové přehlídky probíhají do dubna 2022.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Přehlídková představení posuzuje minimálně tříčlenný lektorský sbor (odborná porota). Žádný z lektorů nesmí být tvůrcem nebo spolutvůrcem některé ze zařazených inscenací. Členem lektorského sboru je vždy osoba s funkcí odborného garanta, která dobře zná kontext oboru a příslušné celostátní přehlídky. Výběr této osoby je konzultován s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA pro středoškolské a mladé divadlo. Za znalost propozic pro daný rok zodpovídá pořadatel přehlídky.
Postupová přehlídka může doporučit do programu Mladé scény libovolný počet inscenací s uvedením pořadí. Toto pořadí slouží k interní potřebě programové rady a není vhodné, aby bylo veřejně vyhlašováno. Programová rada MS může k navrženému pořadí přihlédnout.
Pokud je postupová přehlídka Mladé scény spojena s postupovými koly dalších celostátních přehlídek (např. Šrámkův Písek či Wolkrův Prostějov), může být jedna inscenace doporučena zároveň na víc celostátních přehlídek, pokud to není v rozporu s jejich propozicemi.

Ihned po skončení krajské postupové přehlídky doručí její pořadatel na adresu NIPOS-ARTAMA:

  • vyplněný evidenční list souboru a inscenace (formulář vydává NIPOS-ARTAMA),
  • výstižný, věcný posudek lektorského sboru na doporučenou inscenaci,
  • text hry nebo scénář, pokud existuje,
  • další materiály (informace o souboru a inscenaci a fotografie použitelné pro tisk a propagaci), které mohou programové radě pomoci blíže se seznámit s inscenací a jejími kvalitami.

Uvedené materiály doručí pořadatel ihned po skončení krajské přehlídky e-mailem na adresu hulakova@nipos.cz, popř. poštou na adresu Lenka Huláková, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, (tel.: 221 507 974). Uzávěrka pro dodání materiálů je pondělí 2. května 2022.

Program celostátní přehlídky Mladá scéna sestaví programová rada jmenovaná NIPOS-ARTAMA, a to z doporučení vzešlých z příslušných postupových přehlídek. Programová rada je složena ze zástupců lektorských sborů a pořadatelů postupových přehlídek, členů odborné rady pro středoškolské a mladé divadlo, popř. dalších odborníků.

Ve výjimečných případech může programová rada na základě písemného doporučení vybaveného potřebnými náležitostmi zařadit do programu přehlídky i inscenaci z postupové přehlídky směřující k celostátní přehlídce jiného divadelního oboru.

Pořadatel MS má právo nezařadit inscenaci vybranou programovou radou, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci nebo pokud soubor nemá vyřešeny autorskoprávní záležitosti inscenace dle tzv. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v jeho platném znění.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud je postupová přehlídka Mladé scény spojena s postupovou přehlídkou s výběrem na jinou celostátní přehlídku, řídí se tato část příslušnými propozicemi.

V případě ekonomických potíží nebo pod vlivem jiných nepředvídatelných okolností může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka zrušena. V případě zásahu vyšší moci (např. epidemických opatření) může případně dojít také ke změnám ve způsobu a organizaci výběru souborů či k posunu uzávěrky postupových kol nebo celostátní přehlídky na pozdější termín.

Zpracovala Lenka Huláková
NIPOS-ARTAMA, září 2021