Mladá scéna 2015 – propozice

13. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů
24.–28. června 2015, Ústí nad Orlicí 

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Malou scénou Ústí nad Orlicí. Přehlídka probíhá za finančního přispění Pardubického kraje a města Ústí nad Orlicí.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Mladá scéna je koncipována jako celostátní přehlídka středoškolských a dalších mladých divadelních souborů, umožňující setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce. Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu mladých lidí o divadelní aktivity, vzájemná inspirace a kultivace studentské divadelní činnosti.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupujícím členům je minimálně 15 let a jsou studenty středních, popř. vysokých škol, nebo nestudují, ale věkově odpovídají středoškolským, popř. vysokoškolským studentům. Věkové omezení se netýká režiséra, scénografa, autorů hudby apod.
Soubory se mohou přehlídky zúčastnit s divadelními inscenacemi bez omezení druhového či žánrového (divadlo činoherní, loutkové, hudební, pohybové, taneční, divadlo poezie, interpretační i autorské divadlo, divadlo pro děti a další).
Soubory se mohou v daném roce zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné krajské přehlídky s postupem na celostátní přehlídku Mladá scéna. 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Celostátní přehlídce předcházejí krajské postupové přehlídky. Jejich organizací jsou po dohodě s NIPOS-ARTAMA pověřeny zpravidla kulturní a školské instituce či spolky, které se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích. Postupová přehlídka musí být uvedena v seznamu přehlídek, který je přílohou těchto propozic.
Postupové přehlídky probíhají do 12. dubna 2015.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Přehlídková představení posuzuje minimálně tříčlenný lektorský sbor (odborná porota). Žádný z lektorů nesmí být tvůrcem nebo spolutvůrcem některé ze zařazených inscenací. Členem lektorského sboru je vždy osoba s funkcí odborného garanta, která dobře zná kontext oboru a příslušné celostátní přehlídky. Výběr této osoby je konzultován s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA pro středoškolské a mladé divadlo. Za znalost propozic pro daný rok zodpovídá pořadatel přehlídky.
Postupová přehlídka může doporučit do programu Mladé scény libovolný počet inscenací s uvedením pořadí. Toto pořadí slouží k interní potřebě programové rady a není vhodné, aby bylo veřejně vyhlašováno. Programová rada MS může k navrženému pořadí přihlédnout.
Ihned po skončení krajské postupové přehlídky doručí její pořadatel na adresu NIPOS-ARTAMA:

  • vyplněný evidenční list souboru a inscenace (formulář vydává NIPOS-ARTAMA),
  • výstižný, věcný posudek lektorského sboru na doporučenou inscenaci,
  • text hry nebo scénář, pokud existuje,
  • další materiály (informace o souboru a inscenaci a fotografie použitelné pro tisk a propagaci), které mohou programové radě pomoci blíže se seznámit s inscenací a jejími kvalitami.

Uvedené materiály doručí pořadatel ihned po skončení krajské přehlídky na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jakub Hulák, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos-mk.cz (tel.: 221 507 969). Uzávěrka pro dodání materiálů je pondělí 13. dubna 2015.

Program celostátní přehlídky Mladá scéna sestaví programová rada jmenovaná NIPOS-ARTAMA, a to z doporučení vzešlých z příslušných postupových přehlídek. Ve výjimečných případech může na základě písemného doporučení vybaveného potřebnými náležitostmi zařadit do programu přehlídky i inscenaci směřující k celostátní přehlídce jiného divadelního oboru. Programová rada je složena ze zástupců lektorských sborů a pořadatelů postupových přehlídek, členů odborné rady pro středoškolské a mladé divadlo, popř. dalších odborníků.
Pořadatel MS má právo nezařadit inscenaci schválenou programovou radou, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci nebo pokud soubor nemá vyřešeny autorskoprávní stránky inscenace dle tzv. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v jeho platném znění. 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud bude postupová přehlídka spojena s postupovou přehlídkou s výběrem pro jinou celostátní přehlídku, nejčastěji Šrámkův Písek (experimentující divadlo), řídí se tato část samostatnými propozicemi.
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

 

Zpracoval Jakub Hulák
NIPOS-ARTAMA, listopad 2015

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.