Mladá scéna 2013 – propozice

Propozice_MS_2013 ve fotmátu rtf ke stažení

 

MLADÁ SCÉNA
11. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů
19.–23. června 2013, Ústí nad Orlicí

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s o. s. Malá scéna Ústí nad Orlicí. Přehlídka probíhá za finančního přispění Pardubického kraje a města Ústí nad Orlicí. 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Mladá scéna 2013 je koncipována jako celostátní přehlídka středoškolských a dalších mladých divadelních souborů, umožňující setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce. Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu mladých lidí o divadelní aktivity, vzájemná inspirace a kultivace studentské divadelní činnosti.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přehlídky se mohou zúčastnit divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupujícím členům je minimálně 15 let a jsou studenty SŠ, SOŠ, VOŠ, popř. VŠ, nebo nestudují, ale věkově odpovídají středoškolským, popř. vysokoškolským studentům. Věkové omezení se netýká režiséra, scénografa, autorů hudby apod.

Soubory se mohou přehlídky zúčastnit s divadelními inscenacemi bez omezení druhového či žánrového (činoherní, autorské, hudební, výtvarné, pohybové, taneční, loutkové divadlo, divadlo poezie, divadlo pro děti a další).

Soubor se s danou inscenací neuchází o účast na celostátní přehlídce Mladá scéna na více postupových přehlídkách (je doporučeno, aby pořadatelé požadovali od souborů prohlášení, že se o účast na MS neucházejí na žádné jiné postupové přehlídce).

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Program celostátní přehlídky Mladá scéna (dále jen MS) sestaví programová rada jmenovaná NIPOS-ARTAMA, a to na základě doporučení vzešlých z příslušných postupových přehlídek. Ve výjimečných případech může na základě písemného doporučení vybaveného potřebnými náležitostmi zařadit do programu přehlídky i inscenaci směřující k celostátní přehlídce jiného divadelního oboru.

Programovou radu MS tvoří členové odborné rady pro studentské a experimentující divadlo, zástupci pořadatelů MS a zástupci přehlídek, z nichž návrhy vzešly.

Účast zástupce přehlídky – člena lektorského sboru (odborné poroty), zástupce pořadatele či odborného garanta – domlouvá a zajišťuje pořadatel postupové přehlídky s odpovědným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. Zástupce přehlídky v sobě může kumulovat víc funkcí, přehlídek apod.

Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky postupové. Organizací postupových přehlídek mohou být pověřeni ti, kteří po předběžné dohodě s NIPOS-ARTAMA splní požadavky pro pořádání přehlídky nezbytně nutné. Zpravidla jsou to zařízení resortu kultury a školství, soukromé školy, kulturní zařízení a občanská sdružení. Instituce, které jsou pověřeny pořádáním přehlídky, se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích.

Postupovou přehlídkou rozumíme přehlídku, která splňuje následující kritéria:

 1. Pořadatel musí předem informovat o tom, že přehlídka směřuje k celostátní přehlídce Mladá scéna 2013 (toto musí být uvedeno v názvu či podtitulu).
 2. O konání přehlídky musí pořadatel uvědomit odpovědného pracovníka NIPOS-ARTAMA do konce října 2012.
 3. Přehlídková představení posuzují minimálně 3 lektoři; členové lektorského sboru nesmějí být zainteresováni na přípravě kterékoli inscenace ucházející se na dané přehlídce o účast na celostátní přehlídce MS.
 4. Členem lektorského sboru je osoba s funkcí odborného garanta, která bude zodpovědná za znalost propozic pro daný rok a soulad návrhů/doporučení s propozicemi, zároveň nesmí být zainteresována na přípravě kterékoli inscenace ucházející se o účast na MS na dané přehlídce. Výběr této osoby bude konzultován s odpovědným pracovníkem NIPOS-ARTAMA a podléhá jeho schválení (pokud oslovená osoba s výběrem rovněž souhlasí).
 5. Postupová přehlídka musí zahrnovat minimálně 5 inscenací ucházejících se o účast na celostátní přehlídce; pokud je jich méně, nemá právo doporučení.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Postupová přehlídka může doporučit do programu celostátní přehlídky libovolný počet inscenací s uvedením pořadí. Toto pořadí slouží k interní potřebě programové rady a není vhodné, aby bylo veřejně vyhlášeno. Programová rada k navrženému pořadí přihlédne, ale není povinna ho respektovat.

Aby programová rada mohla zařadit inscenace do programu přehlídky, musí být dodrženy tyto podmínky:

 • soubor dodal v termínu požadované materiály, a to i v případě, kdy pořadatel postupové přehlídky se souborem jeho umístění v návrhu (doporučení) nekonzultoval a neupozornil jej na nutnost dodání;
 • užívá-li soubor dílo jiného autora, které podléhá autorskoprávní ochraně (dle tzv. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v jeho platném aktuálním znění), je povinen doložit, že dané dílo (text hry, překlad, hudební dílo apod.) užívá v souladu s platnými zákonnými předpisy.

Pořadatel má právo nezařadit doporučenou inscenaci do programu, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci.

Navrhovatelé doporučují inscenace prostřednictvím přihlášek (www.artama.cz), které odešlou na adresu: NIPOS-ARTAMA, Lenka Huláková, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 či na e-mail: hulakova@nipos-mk.cz.

Navrhovatel dodá:

 • přihlášku;
 • na samostatném listu podrobné odborné hodnocení inscenace se jmény hodnotitelů a jasným sdělením, v čem navrhovatelé spatřují splnění požadavků výběru pro celostátní přehlídku studentských divadelních souborů;
 • tzv. technickou zprávu, tedy další údaje o přehlídce, které jsou k dispozici: zejména program či soupis ostatních inscenací a vystoupení; pokud je přehlídka postupová pro víc celostátních přehlídek, s vyznačením, o účast na které celostátní přehlídce se ta která inscenace ucházela; informaci o případných seminářích, případně počty osob, pokud je eviduje (účinkující, lektorský sbor, seminaristé, diváci) apod.; v případě, že bude uplatňováno více návrhů, stačí dodat jednou za přehlídku, není třeba pro každý návrh opakovat.

Soubor dodá:

 • materiál do programové brožury: slovo o souboru a slovo o autorovi (autorech), resp. o inscenaci pro účely propagace;
 • textovou předlohu inscenace, v elektronické podobě – pokud existuje;
 • osoby a obsazení včetně dalších údajů o tvůrčím týmu – režisér, scénograf, autor hudby, pedagogické vedení apod. – je možné nahradit tištěným programem, pokud existuje;
 • další materiály (fotografie, program – elektronicky, nepovinně videozáznam), které mohou pomoci programové radě blíže se seznámit s představením a jeho kvalitami.

Navrhovatelé i soubory doručí přihlášky do NIPOS-ARTAMA co nejdřív po skončení dané postupové přehlídky, nejpozději ale do pondělí 8. dubna 2013, kdy je uzávěrka přihlášek (pro přehlídky konané 12.–14. 4. je uzávěrka 15. 4.).

Za přijaté budou považovány kompletní přihlášky (tj. včetně požadovaných příloh) doručené k termínu uzávěrky. Se soubory zařazenými do programu celostátní přehlídky uzavře organizátor přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru na přehlídce. Členům hrajících souborů bude umožněn vstup zdarma na všechna ostatní divadelní představení. Organizátoři jsou připraveni umožnit účast hrajících souborů po celou dobu konání přehlídky.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud bude postupová přehlídka spojena s postupovou přehlídkou s výběrem pro jinou celostátní přehlídku, nejčastěji Šrámkův Písek (experimentující divadlo), řídí se tato část samostatnými propozicemi.

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

Zpracovala Lenka Huláková
NIPOS-ARTAMA, září 2012