MLADÁ SCÉNA 2012 – přihláška

Prihlaska_AB_MS_2012

Navr­ho­va­telé i sou­bory doručí při­hlášky do NIPOS-ARTAMA co nejdříve po skon­čení kon­krétní postu­pové pře­hlídky, nej­poz­ději ale do pon­dělí 9. dubna 2012, kdy je uzá­věrka při­hlá­šek (pro Plasy 16.4.) na adresu novotna@nipos-mk.cz, případně poštou na adresu NIPOS-ARTAMA – k rukám Lenky Novotné, P.O.Box 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 974, 604 43 34 85.