MLADÁ SCÉNA 2009

Celostátní přehlídka studentských divadelních souborů

4. – 7. června 2009, Ústí nad Orlicí

Za finančního přispění Ministerstva kultury a Města Ústí nad Orlicí pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s o.s. Malá scéna Ústí nad Orlicí.

MLADÁ SCÉNA 2009 je koncipována jako celostátní přehlídka středoškolských a dalších mladých divadelních souborů umožňující setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce. Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu mladých lidí o divadelní aktivity, vzájemná inspirace a kultivace studentské divadelní činnosti.   

Přehlídky se mohou zúčastnit divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupujícím členům je minimálně 15 let a jsou studenty SŠ, SOŠ, VOŠ, popř. VŠ nebo nestudují, ale věkově odpovídají středoškolským, popř. vysokoškolským studentům. Věkové omezení se netýká režiséra, scénografa, autorů hudby apod.

Soubory se mohou přehlídky zúčastnit s divadelními inscenacemi bez omezení druhového či žánrového (činoherní, autorské, hudební, výtvarné, pohybové, taneční, loutkové divadlo, divadlo poezie, divadlo pro děti a další).

 

Programová rada jmenovaná NIPOS-ARTAMA sestaví program celostátní přehlídky, a to na základě nominací a doporučení vzešlých z příslušných postupových přehlídek. Ve výjimečných případech může na základě písemného doporučení vybaveného potřebnými náležitostmi zařadit do programu přehlídky i inscenaci směřující k celostátní přehlídce jiného divadelního oboru.

Programovou radu tvoří členové odborné rady pro studentské a experimentující divadlo, zástupci pořadatelů akce a zástupci přehlídek, z nichž návrhy vzešly.

Účast zástupce přehlídky – člena odborné poroty, zástupce pořadatele či odborného garanta – domlouvá a zajišťuje pořadatel postupové přehlídky s odpovědným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. Zástupce přehlídky v sobě může kumulovat víc funkcí, přehlídek apod.

Programová rada zasedne v úterý 31. března 2009 v 10.00 hod.

Postupová přehlídka může (nemusí) do programu nominovat jedno představení, další (libovolný počet) pak doporučit bez uvedení pořadí.

Nominací rozumíme přímý postup, o jehož zařazení už programová rada nerozhoduje, pokud jsou dodržena všechna pravidla daná těmito propozicemi. Programová rada naopak rozhoduje o zařazení doporučených inscenací.

 

Postupovou přehlídkou rozumíme přehlídku, která splňuje následující kritéria:

1.       pořadatel musí dát předem najevo, že přehlídka směřuje k celostátní přehlídce Mladá scéna 2009;

2.       o konání přehlídky musí pořadatel uvědomit odpovědného pracovníka NIPOS-ARTAMA do konce listopadu 2008;

3.       přehlídková představení posuzují minimálně 3 porotci; Členové poroty nesmějí být zainteresováni na přípravě kterékoli inscenace ucházející se na dané přehlídce o účast na celostátní přehlídce.

4.     členem poroty přehlídky je osoba s funkcí odborného garanta, která bude zodpovědná za znalost propozic pro daný rok a soulad nominace/doporučení s propozicemi; má právo veta k nominaci. Výběr této osoby konzultuje pořadatel přehlídky s odpovědným pracovníkem NIPOS-ARTAMA – ten rozhodne o její registraci. Schválení je dále vázáno na souhlas oslovené osoby.

Postupová přehlídka musí zahrnovat minimálně 5 inscenací ucházejících se o účast na celostátní přehlídce; pokud je jich méně, nemá právo nominace, ale pouze doporučení.

Aby programová rada mohla zařadit inscenace do programu přehlídky, musí být dodrženy tyto podmínky:

–        soubor se s danou inscenací neuchází o účast na celostátní přehlídce na více postupových přehlídkách;

–        soubor dodal v termínu požadované materiály, a to i v případě, kdy pořadatel postupové přehlídky se souborem jeho umístění v návrhu (nominaci, doporučení) nekonzultoval a neupozornil jej na nutnost dodání.

Pořadatel má právo nezařadit doporučenou či nominovanou inscenaci do programu, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci.

Navrhovatelé nominují/doporučují inscenace prostřednictvím přihlášek, (viz vzor v bulletinu d´ARTAMAn nebo na stránkách www.nipos-mk.cz), jejichž část A odešlou na adresu: NIPOS-ARTAMA, Lenka Novotná, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, či na e-mail: novotna@nipos-mk.cz. Část B předají souboru spolu s jedním exemplářem propozic. Soubor část B vyplní a dodá ji ve stejném termínu na stejnou adresu.

Navrhovatel dodá:

–          přihlášku list A;

–          na samostatném listu odborné hodnocení inscenace se jmény hodnotitelů a jasným sdělením, v čem navrhovatelé spatřují splnění požadavků výběru pro celostátní přehlídku studentských divadelních souborů;

–          tzv. technickou zprávu, tedy další údaje o přehlídce, které jsou k dispozici: zejména program či soupis ostatních inscenací a vystoupení; pokud je přehlídka postupovou pro více celostátních přehlídek s vyznačením, o účast na které celostátní přehlídce se ta která inscenace ucházela; informaci o případných seminářích, případně počty osob, pokud je eviduje (účinkující, porota, seminaristi, diváci) apod.; v případě, že bude uplatňováno více návrhů, stačí dodat jednou za přehlídku, není třeba pro každý návrh opakovat.

Soubor dodá:

–          přihlášku list B;

–          slovo o souboru a slovo o autorovi (autorech), resp. o inscenaci pro účely propagace (2× cca 5 řádků);

–          textovou předlohu inscenace, pokud existuje – v elektronické podobě;

–          osoby a obsazení včetně dalších údajů o tvůrčím týmu – režisér, scénograf, autor hudby, pedagogické vedení apod. – je možné nahradit tištěným programem, pokud existuje;

–          anotaci inscenace v rozsahu 3-6 řádků, použitelnou bez úprav jako nabídku pro školy, které mají zájem navštívit představení jako diváci;

–          další materiály (fotografie a program – elektronicky, nepovinně videozáznam), které mohou pomoci programové radě blíže se seznámit s představením a jeho kvalitami.

 

Navrhovatelé i soubory doručí přihlášky do NIPOS-ARTAMA co nejdříve po skončení postupové přehlídky, nejpozději ale do 30. března 2009.

 

Za přijaté budou považovány kompletní přihlášky (tj. včetně požadovaných příloh) doručené k termínu uzávěrky. Se soubory zařazenými do programu celostátní přehlídky uzavře organizátor přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru na přehlídce. Členům hrajících souborů bude umožněn vstup zdarma na všechna ostatní divadelní představení. Organizátoři jsou připraveni umožnit účast hrajících souborů po celou dobu konání přehlídky.

Pokud bude postupová přehlídka spojena s postupovou přehlídkou s výběrem pro jinou celostátní přehlídku, nejčastěji Šrámkův Písek (experimentující divadlo), řídí se tato část samostatnými propozicemi.

 

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen, nebo může být přehlídka odvolána.

 


Zpracovala Lenka Novotná

NIPOS-ARTAMA, říjen 2008