XX. mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů, Ostrava 2021 – propozice

PROPOZICE – SOUTĚŽNÍ ŘÁD

XX. mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů, Ostrava 2021

I. Základní údaje
Z pověření Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o.

II. Termín konání
23. dubna – 24. dubna 2021

III. Podmínky soutěže
Soutěž je vypsána pro koncertní kategorii orchestrů typu harmonie v následujících třídách:

střední třída,
vyšší třída,
nejvyšší třída.

Soutěže se mohou zúčastnit orchestry, které odpovídají běžnému mezinárodnímu standardu bez omezení věku, v počtu minimálně 45, maximálně 85 hudebníků.

Délka vystoupení pro orchestry střední třídy je stanovena na 35 minut, které obsahují maximálně
10 minut pódiovou zkoušku v sále (nemá vliv na hodnocení poroty) a 25 minut časového limitu na přednesení soutěžního programu (povinná skladba a další skladby odpovídající třídě dle vlastního výběru). Celkový limit zahrnuje i příchod a odchod orchestru.

Délka vystoupení pro orchestry vyšší třídy je stanovena na 40 minut, které obsahují
maximálně 10 minut pódiovou zkoušku v sále (nemá vliv na hodnocení poroty) a 30 minut časového limitu na přednesení soutěžního programu (povinná skladba a další skladby odpovídající třídě dle vlastního výběru). Celkový limit zahrnuje i příchod a odchod orchestru.

Délka vystoupení pro orchestry nejvyšší třídy je stanovena na 45 minut, které obsahují maximálně
10 minut pódiovou zkoušku v sále (nemá vliv na hodnocení poroty) a 35 minut časového limitu na přednesení soutěžního programu (povinná skladba a další skladby odpovídající třídě dle vlastního výběru). Celkový limit zahrnuje i příchod a odchod orchestru.

Nedodržení časového limitu bude mít za následek snížení počtu bodů.

V soutěžním programu nesmí být zpívaný repertoár a skladby pro sólové nástroje.

IV. Termíny soutěže
Přihlášky do soutěže je možné podat nejpozději do 17. ledna 2021.

Povinné skladby pro rok 2021:

střední třída: Petr Spanilý – Amoretta – vydavatelství Bärenreiter Praha
vyšší třída: Pavel Staněk – Česká taneční suita – vydavatelství Rundel
nejvyšší třída: Percy Aldridge Grainger – Lincolnshire Posy – vydavatelství Hal Leonard

Povinné skladby zajistí soutěžícím bezúplatně pořadatel.

Součástí soutěže budou i semináře dirigentů s mezinárodní odbornou porotou.

Přihlášené orchestry zašlou svůj soutěžní program organizačnímu výboru nejpozději do 14. února 2021společně se stručnými údaji o orchestru a dirigentovi, fotografie v rozlišení minimálně 300 pixelů. Předložené pořadí soutěžních skladeb nemůže být dodatečně měněno.

Zúčastněné orchestry zašlou organizačnímu výboru partitury (řídící hlasy) svých soutěžních skladeb (kromě skladby povinné) v pěti kopiích do 14. února 2021.

Pořadí soutěžních vystoupení orchestrů je věcí pořadatele, informaci o rozlosování soutěže obdrží každý orchestr do 31. března 2021.

V. Hodnocení soutěže
Výkony v soutěži bude hodnotit mezinárodní porota, složená z předních odborníků na dechovou hudbu, jmenovaná NIPOS-ARTAMA Praha.

Odborná porota bude hodnotit povinnou skladbu a volitelný program zvlášť, každé dle stanovených kritérií. Výsledný bodový zisk orchestru bude dán průměrem obou hodnocení. Volitelné skladby budou svým stupněm obtížnosti odpovídat dané soutěžní kategorii (třídě).

Při hodnocení soutěžního výkonu se posuzují následující kritéria:

ladění,
kvalita tónu a zvuku,
frázování a artikulace,
technické provedení,
rytmické provedení/souhra,
dynamika a vyrovnanost zvuku,
prožití (procítění) stylu/interpretace,
tempo,
volba repertoáru s ohledem na vyspělost orchestru a zařazení do soutěžní třídy,
celkový dojem.

Výsledky soutěže sdělí porota po soutěži. Orchestr obdrží od jednotlivých porotců písemné stanovisko ve formě hodnotitelského listu. Porotou dosažené hodnocení je konečné a nelze jej zpochybnit.

V soutěži budou uděleny tyto ceny:

vítěz třídy,
za provedení povinné skladby,
za dirigentský výkon,
absolutní vítěz soutěže.

Pokud je ve třídě pouze jeden orchestr, nemůže být udělena cena „vítěz třídy“.

Cenu pro absolutního vítěze získává orchestr, který dosáhl nejvyšší počet bodů bez omezení třídy.

Uděleným bodům budou přiděleny následující přívlastky:

výborný: 90,01–100 bodů,
velmi dobrý: 80,01–90 bodů,
dobrý: 70,01–80 bodů,
uspokojivý: 60,01–70 bodů,
zúčastnil se: 60,00 bodů.

Na základě obdržených bodů budou orchestry zařazeny:

bronzové pásmo: 60,00–69,99 bodů,
stříbrné pásmo: 70,00–79,99 bodů,
zlaté pásmo: 80,00–89,99 bodů,
zlaté pásmo s vyznamenáním: 90,00–100 bodů.

VI. Ostatní
Pro soutěž bude pořadatelem zajištěno sezení hudebníků, dirigentský pult, notové stojánky a bicí nástroje, které jsou uvedeny v partiturách povinných skladeb.

VII. Další podmínky soutěže
Během soutěže jsou všechny orchestry plně k dispozici organizačnímu výboru a nemohou se samostatně zavazovat k jiným vystoupením. Případné natáčení soutěžních vystoupení Českým rozhlasem nebo Českou televizí nezakládá nárok na honorář.

Mezinárodní soutěž začíná 23. dubna a končí 24. dubna 2021.

K organizaci a průběhu soutěže jsou vydány:

samostatné organizační pokyny,
dohoda o účasti (na základě písemné přihlášky),
partitura povinné skladby + orchestrální hlasy.

Veškerou korespondenci týkající se organizace mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů vede pořadatel, organizační výbor a jeho sekretariát.

Kontaktní adresa:

NIPOS–ARTAMA, Praha
Václav Hlaváček
Fügnerovo náměstí 1866/5, P. O. Box 12 | 120 21 Praha 2
mobil: +420 603 242 784
e-mail: hlavacek@nipos.cz | www.nipos.cz

Janáčkova filharmonie, Ostrava, p. o.
Markéta Haničáková
ul. 28. října 124/2556 | 709 24 Ostrava
mobil: + 420 724 040 133
e-mail: hanicakova@jfo.cz | www.jfo.cz

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.