XX. mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů, Ostrava 2021 – propozice

PROPOZICE – SOUTĚŽNÍ ŘÁD

I. Základní údaje
Z pověření Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o.
Soutěžní festival se koná pod záštitou ministra kultury PhDr. Lubomíra Zaorálka a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a OSA.

II. Termín konání
22.–23. října 2021

III. Podmínky soutěže
1. Soutěž je vypsána pro koncertní kategorii orchestrů typu harmonie v následujících třídách:
střední třída,
vyšší třída,
nejvyšší třída.

2. Soutěže se mohou zúčastnit orchestry, které odpovídají běžnému mezinárodnímu standardu bez omezení věku, v počtu minimálně 45, maximálně 85 hudebníků.

3. Délka vystoupení pro orchestry střední třídy je stanovena na 35 minut, které obsahují maximálně 10 minut pódiovou zkoušku v sále (nemá vliv na hodnocení poroty) a 25 minut časového limitu na přednesení soutěžního programu.
Délka vystoupení pro orchestry vyšší třídy je stanovena na 40 minut, které obsahují maximálně 10 minut pódiovou zkoušku v sále (nemá vliv na hodnocení poroty) a 30 minut časového limitu na přednesení soutěžního programu.
Délka vystoupení pro orchestry nejvyšší třídy je stanovena na 45 minut, které obsahují maximálně 10 minut pódiovou zkoušku v sále (nemá vliv na hodnocení poroty) a 35 minut časového limitu na přednesení soutěžního programu. Nedodržení časového limitu bude mít za následek snížení počtu bodů.

4. V soutěžním programu nesmí být zpívaný repertoár a skladby pro sólové nástroje.

IV. Termíny soutěže
1. Přihlášky do soutěže je možné podat nejpozději do 15. července 2021.
Součástí soutěže budou semináře dirigentů s mezinárodní odbornou porotou.

2. Přihlášené orchestry zašlou svůj soutěžní program organizačnímu výboru nejpozději do 20. září 2021 společně se stručnými údaji o orchestru a dirigentovi, fotografie v rozlišení minimálně 300 pixelů.
Předložené pořadí soutěžních skladeb nemůže být dodatečně měněno.

4. Zúčastněné orchestry zašlou organizačnímu výboru partitury (řídící hlasy) svých soutěžních skladeb v pěti kopiích do 30. září 2021.

5. Pořadí soutěžních vystoupení orchestrů je věcí pořadatele, informaci o rozlosování soutěže obdrží každý orchestr do 30. září 2021.

V. Hodnocení soutěže
1. Výkony v soutěži bude hodnotit mezinárodní porota, složená z předních odborníků na dechovou hudbu, jmenovaná NIPOS-ARTAMA Praha.

2. Odborná porota bude hodnotit následující kritéria:
ladění,
kvalita tónu a zvuku,
frázování a artikulace,
technické provedení,
rytmické provedení/souhra,
dynamika a vyrovnanost zvuku,
prožití (procítění) stylu/interpretace,
tempo,
volba repertoáru s ohledem na vyspělost orchestru a zařazení do soutěžní třídy,
celkový dojem.

3. Výsledky soutěže sdělí porota po soutěži. Orchestr obdrží od jednotlivých porotců písemné stanovisko ve formě hodnotitelského listu. Porotou dosažené hodnocení je konečné a nelze jej zpochybnit.

4. V soutěži budou uděleny tyto ceny:
vítěz třídy,
za dirigentský výkon,
absolutní vítěz soutěže.

5. Pokud je ve třídě pouze jeden orchestr, nemůže být udělena cena „vítěz třídy“.

6. Cenu pro absolutního vítěze získává orchestr, který dosáhl nejvyšší počet bodů bez omezení třídy.

7. Uděleným bodům budou přiděleny následující přívlastky:
výborný 90,01–100 bodů,
velmi dobrý 80,01–90 bodů,
dobrý 70,01–80 bodů,
uspokojivý 60,01–70 bodů,
zúčastnil se 60,00 bodů.

Na základě obdržených bodů budou orchestry zařazeny:
bronzové pásmo 60,00–69,99 bodů,
stříbrné pásmo 70,00–79,99 bodů,
zlaté pásmo 80,00–89,99 bodů
zlaté pásmo s vyznamenáním 90,00–100 bodů.

VI. Ostatní
Pro soutěž bude pořadatelem zajištěno sezení hudebníků, dirigentský pult, notové stojánky a bicí nástroje.

VII. Další podmínky soutěže
1. Během soutěže jsou všechny orchestry plně k dispozici organizačnímu výboru a nemohou se samostatně zavazovat k jiným vystoupením. Případné natáčení soutěžních vystoupení Českým rozhlasem nebo Českou televizí nezakládá nárok na honorář.

2. Mezinárodní soutěž začíná 22. října – končí 23. října 2021.

3. K organizaci a průběhu soutěže jsou vydány:
samostatné organizační pokyny,
dohoda o účasti (na základě písemné přihlášky).

4. Veškerou korespondenci týkající se organizace mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů vede pořadatel, organizační výbor a jeho sekretariát.

Kontaktní adresy:

Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o.
Markéta Haničáková
ul. 28. října 124/2556 | 709 24 Ostrava
mobil: +420 724 040 133
e-mail: hanicakova@jfo.cz | www.jfo.cz

NIPOS-Artama Praha
Václav Hlaváček
Fügnerovo náměstí 1866/5, P. O. Box 12 | 120 21 Praha
mobil: + 420 603 242 784
e-mail: hlavacek@nipos.cz |www.nipos.cz