Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2019 – propozice

XIX. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2019
31. května – 1. června 2019
PROPOZICE – SOUTĚŽNÍ ŘÁD

 I. Základní údaje
Z pověření Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Dům kultury města Ostravy, a. s.

II. Termín konání
31. května – 1. června 2019

III. Podmínky soutěže

 1. Soutěž je vypsána pro koncertní kategorii orchestrů typu harmonie v následujících třídách:
  střední třída,
  vyšší třída,
  nejvyšší třída.
 2. Soutěže se mohou zúčastnit orchestry, které odpovídají běžnému mezinárodnímu standardu bez omezení věku, v počtu minimálně 45, maximálně 85 hudebníků.
 3. Délka vystoupení pro orchestry střední třídy je stanovena na 35 minut, které obsahují maximálně
  10 minut pódiovou zkoušku v sále (nemá vliv na hodnocení poroty) a 25 minut časového limitu na přednesení soutěžního programu (povinná skladba a další skladby odpovídající třídě dle vlastního výběru). Celkový limit zahrnuje i příchod a odchod orchestru.
  Délka vystoupení pro orchestry vyšší třídy je stanovena na 40 minut, které obsahují maximálně 10 minut pódiovou zkoušku v sále (nemá vliv na hodnocení poroty) a 30 minut časového limitu na přednesení soutěžního programu (povinná skladba a další skladby odpovídající třídě dle vlastního výběru). Celkový limit zahrnuje i příchod a odchod orchestru.
  Délka vystoupení pro orchestry nejvyšší třídy je stanovena na 45 minut, které obsahují maximálně 10 minut pódiovou zkoušku v sále (nemá vliv na hodnocení poroty) a 35 minut časového limitu na přednesení soutěžního programu (povinná skladba a další skladby odpovídající třídě dle vlastního výběru). Celkový limit zahrnuje i příchod a odchod orchestru.
  Nedodržení časového limitu bude mít za následek snížení počtu bodů.
 4. V soutěžním programu nesmí být zpívaný repertoár a skladby pro sólové nástroje.

 IV. Termíny soutěže

 1. Přihlášky do soutěže je možné podat nejpozději do 15. ledna 2019.
 2. Povinné skladby pro rok 2019:
  střední třída: John Higgins – Celtic Ritual – Published by Hal Leonard
  vyšší třída: Zdeněk Lukáš – Festive Music of Prague – Rundel
  nejvyšší třída: Evžen Zámečník – Lašské slunce – Rundel
  Povinné skladby zajistí soutěžícím bezúplatně pořadatel.
  Součástí soutěže budou i semináře dirigentů s mezinárodní odbornou porotou.
 3. Přihlášené orchestry zašlou svůj soutěžní program organizačnímu výboru nejpozději do února 2019 společně se stručnými údaji o orchestru a dirigentovi, fotografie v rozlišení minimálně 300 pixelů. Předložené pořadí soutěžních skladeb nemůže být dodatečně měněno.
 4. Zúčastněné orchestry zašlou organizačnímu výboru partitury (řídící hlasy) svých soutěžních skladeb (kromě skladby povinné) v pěti kopiích do února 2019.
 5. Pořadí soutěžních vystoupení orchestrů je věcí pořadatele, informaci o rozlosování soutěže obdrží každý orchestr do 12. května 2019.

V. Hodnocení soutěže

 1. Výkony v soutěži bude hodnotit mezinárodní porota, složená z předních odborníků na dechovou hudbu, jmenovaná NIPOS-ARTAMA Praha.
 2. Odborná porota bude hodnotit povinnou skladbu a volitelný program zvlášť, každé dle stanovených kritérií. Výsledný bodový zisk orchestru bude dán průměrem obou hodnocení. Volitelné skladby budou svým stupněm obtížnosti odpovídat dané soutěžní kategorii (třídě).
 3. Při hodnocení soutěžního výkonu se posuzují následující kritéria:
  ladění,
  kvalita tónu a zvuku,
  frázování a artikulace,
  technické provedení,
  rytmické provedení/souhra,
  dynamika a vyrovnanost zvuku,
  prožití (procítění) stylu/interpretace,
  tempo,
  volba repertoáru s ohledem na vyspělost orchestru a zařazení do soutěžní třídy,
  celkový dojem.
 4. Výsledky soutěže sdělí porota po soutěži. Orchestr obdrží od jednotlivých porotců písemné stanovisko ve formě hodnotitelského listu. Porotou dosažené hodnocení je konečné a nelze jej zpochybnit.
 5. V soutěži budou uděleny tyto ceny:
   vítěz třídy,
  za provedení povinné skladby,
  za dirigentský výkon,
  absolutní vítěz soutěže.
 6. Pokud je ve třídě pouze jeden orchestr, nemůže být udělena cena „vítěz třídy“.
 7. Cenu pro absolutního vítěze získává orchestr, který dosáhl nejvyšší počet bodů bez omezení třídy.
 8. Uděleným bodům budou přiděleny následující přívlastky:
výborný 90,01–100 bodů,
velmi dobrý 80,01–90 bodů,
dobrý 70,01–80 bodů,
uspokojivý 60,01–70 bodů,
zúčastnil se 60,00 bodů.
Na základě obdržených bodů budou orchestry zařazeny:
bronzové pásmo 60,00–69,99 bodů,
stříbrné pásmo 70,00–79,99 bodů,
zlaté pásmo 80,00–89,99 bodů,
zlaté pásmo s vyznamenáním 90,00–100 bodů.

VI. Ostatní
Pro soutěž bude pořadatelem zajištěno sezení hudebníků, dirigentský pult, notové stojánky a bicí nástroje, které jsou uvedeny v partiturách povinných skladeb. 


VII. Další podmínky soutěže

 1. Během soutěže jsou všechny orchestry plně k dispozici organizačnímu výboru a nemohou se samostatně zavazovat k jiným vystoupením. Případné natáčení soutěžních vystoupení Českým rozhlasem nebo Českou televizí nezakládá nárok na honorář.
 2. Mezinárodní soutěž začíná 31. května a končí 1. června 2019.
 3. K organizaci a průběhu soutěže jsou vydány:
  samostatné organizační pokyny,
  dohoda o účasti (na základě písemné přihlášky),
  partitura povinné skladby + orchestrální hlasy.
 4. Veškerou korespondenci týkající se organizace mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů vedou pořadatel, organizační výbor a jeho sekretariát.

Kontaktní adresa:
Dům kultury města Ostravy, a. s., 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava, Česká republika
Telefon: (+420) 597 489 111, 265, 296, e-mail: javurkova@dkv.cz, strakosova@dkv.cz
www.dkmoas.cz

 

Zpracoval Václav Hlaváček
NIPOS-ARTAMA, září 2018