Memorandum o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží

Signatářem tohoto dokumentu se v letošním roce stal také NIPOS, který se tím přihlásil k myšlence, že pro život mladých lidí má vzrůstající význam neformální vzdělávání a kompetence získané mimo formální školský systém.

 Více v aktuálním článku o výstupech projektu Klíče pro život: http://www.nidm.cz/k2/uznavani-nfv/uznavej-uznavejme-uznavejte