LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM

Celo­státní pře­hlídka ama­tér­ského lout­kář­ství

Lout­kář­ská Chru­dim (dále jen LCH) je kon­ci­po­vána jako celo­státní pře­hlídka a dílna ama­tér­ského lout­kář­ství ve všech jeho for­mách a pro­je­vech. Poslá­ním pře­hlídky je umož­nit setkání ama­tér­ských lout­kářů na celo­re­pub­li­kové úrovni, pre­zen­taci a kon­fron­taci výsledků práce lout­kář­ských sou­borů i jed­not­livců v dané sezóně. Hlav­ním cílem pře­hlídky je pod­pora zájmu o lout­kář­ství, kul­ti­vace ama­tér­ského lout­ko­vého diva­dla a jeho pro­pa­gace ve spo­leč­nosti pro­střed­nic­tvím vzdě­lá­va­cích semi­nářů, hlav­ního a dopro­vod­ného programu.

Pře­hlídky se mohou zúčast­nit ama­tér­ské sou­bory a jed­not­livci z celé České repub­liky, kteří vyu­ží­vají prin­cipů lout­ko­vého diva­dla.
Sou­bory a jed­not­livci se v daném roce mohou sou­těžně zúčast­nit se stej­nou insce­nací pouze jedné lout­kář­ské pře­hlídky postu­pové na LCH.

Z pově­ření a za finanč­ního při­spění Minis­ter­stva kul­tury pořádá NIPOS-ARTAMA, město Chru­dim pro­střed­nic­tvím orga­ni­zace Chru­dim­ská beseda a Spolek pro vydávání časopisu Loutkář.