58. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM 2009

58. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM • PROPOZICE
Celostátní přehlídka amatérského loutkářství 2. – 7. července 2009, Chrudim

A • ZÁKLADNÍ USTANOVENI

58. loutkářská Chrudim (dále jen LCH) je koncipována jako celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství ve všech jeho formách a projevech.

Posláním přehlídky je umožnit setkání amatérských loutkářů na celorepublikové úrovni, prezentaci a konfrontaci výsledků práce loutkářských souborů i jednotlivců v dané sezóně. Hlavním cílem přehlídky je podpora zájmu o loutkářství, kultivace amatérského loutkového divadla a jeho propagace ve společnosti.

Přehlídku pořádají z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (odborný útvar ARTAMA), dále jen NIPOS-ARTAMA a město Chrudim ve spolupráci s Chrudimskou besedou, občanským sdružením Společnost amatérské divadlo a svět a organizacemi sdruženými ve Festivalovém výboru Loutkářské Chrudimi.

Hlavním organizátorem v místě konání přehlídky je Chrudimská beseda.

PROGRAM Loutkářské Chrudimi se skládá z těchto částí:

 1. Hlavní program, složený z inscenací nominovaných a doporučených porotami postupových přehlídek. O jeho konkrétní podobě rozhoduje programová rada jmenovaná festivalovým výborem. Rozhodnutí programové rady je pro pořadatele závazné; včetně pořadí náhradních inscenací.
 2. Doprovodný program, který může obsahovat divadelní i nedivadelní produkci a vhodně doplní hlavní program:
  • Okno loutkářům dokořán.
  • Inscenace nebo krátké výstupy, které byly jako zajímavé doporučeny lektorským sborem nebo nezávislým odborníkem z některých jiných amatérských loutkářských přehlídek (např. Loutkářské letnice v Rakovníku a Přerově, Raškovy Louny apod.).
  • Inscenace nebo krátké výstupy, s nimiž se přihlásí soubory nebo jednotlivci sami.
  • Inspirativní program, kterým může být jakákoliv loutkářská i neloutkářská insce¬nace amatér-ského i profesionálního souboru inspirativního charakteru.
  • Doplňkový program, jako je např. úvodní „Štrůdlování“, odpolední koncerty a další akce vhod-ně dramaturgicky doplňující hlavní náplň přehlídky.

UZÁVĚRKA PRO VŠECHNY NOMINACE, DOPORUČENÍ
A DALŠÍ NÁVRHY DO PROGRAMU LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI JE 12. 4. 2009

Kontakt pro zaslání všech potřebných materiálů a pro další komunikaci:
NIPOS-ARTAMA, Štěpán Filcík, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 960 • mobil: 777 560 339 • e-mail: filcik@nipos-mk.cz • web: www.nipos-mk.cz

B • HLAVNÍ PROGRAM

Inscenace (souboru či jednotlivce) se může zúčastnit hlavního programu LCH pokud:

 • Bude vytvořena amatérským souborem. To znamená, že účinkující nejsou absolventy některé z akreditovaných divadelních škol (netýká se ZUŠ) případně jejich hlavní osobní příjmy nepochází z divadelní činnosti. Spolupráci profesionálů v ostatních oborech (jako je výprava, hudba, režie apod.) je potřeba zvážit individuálně, ale není v zásadě překážkou.
  Zvážení těchto skutečností a rozhodnutí je na pořadateli postupové přehlídky. Konečné rozhodnutí náleží programové radě.
 • Bude nominována nebo doporučena odbornou porotou některé postupové přehlídky. (Viz příloha.)
 • Bude doporučena odbornou porotou jiné oborové postupové přehlídky (jde zejména o postupové přehlídky Dětská scéna, Mladá scéna nebo Šrámkův Písek, a to za podmínky, že insce-nace koresponduje s koncepcí LCH).
 • Bude následně přijata programovou radou LCH.

Každý soubor se může soutěžně zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné loutkářské přehlídky, která je postupovou pro příslušnou LCH. Pokud ovšem nebyla tato inscenace porotou postupové přehlídky na LCH vybrána nebo nebyla přijata programovou radou, může se soubor o účast na LCH pokusit v příštích letech znovu.

Poroty loutkářských postupových přehlídek mohou do hlavního programu nominovat jednu a doporučit neomezený počet inscenací s uvedením pořadí, pokud budou splněny tyto podmínky:

 • Postupové přehlídky se soutěžně zúčastní nejméně tři různé soubory se třemi různými inscenacemi.
 • Všechny soutěžní inscenace posoudí nejméně tříčlenná odborná porota, ve které je alespoň jeden člen znalý úrovně LCH za poslední tři roky (např. některý z členů odborné rady NIPOS-ARTAMA pro loutkové divadlo, člen odborné poroty LCH nebo lektor seminářů LCH apod.). Členem těchto porot nesmí být spolutvůrci soutěžních inscenací, ani jejich spolupracovníci nebo příbuzní.
 • Návrh je dodán, včetně níže uvedených příloh, včas k termínu uzávěrky.

Poroty ostatních (neloutkářských) přehlídek nemají právo nominace, ale za výše uvedených podmínek mohou do hlavního programu doporučit libovolný počet inscenací.

Pokud není možné z vážných důvodů některou z výše uvedených podmínek dodržet, je nutné, aby pořadatel postupové přehlídky včas tuto situaci konzultoval s odborným pracovníkem pro amatérské loutkářství NIPOS-ARTAMA a společně našli řešení. (Viz kontakt v bodě A.)

Navrhovatelé (pořadatelé postupových přehlídek) mají povinnost informovat vybrané soubory o jejich doporučení na LCH a zajistit zaslání potřebných podkladů na adresu NIPOS-ARTAMA (viz bod A).

Každý návrh do hlavního programu musí obsahovat:

 • Úplně vyplněný formulář INFORMACE O INSCENACI.
 • Zvláštní zprávu obsahující:
  • název přehlídky, která inscenaci doporučila
  • nominaci nebo doporučení inscenace s uvedením pořadí
  • hodnocení inscenace, z něhož je patrné, o jaký jde žánr, jaké základní jevištní prostředky jsou použity, divácká adresa (pro dospělé, mládež, děti – jakého věku) apod.; zejména je třeba uvést, v čem navrhovatelé spatřují zajímavost, dramaturgický a inscenační přínos, inspirativnost či dokonce výjimečnost inscenace, opravňující ji k zařazení do programu LCH
  • doporučení, jaký prostor v Chrudimi by byl pro danou inscenaci nejvhodnější
  • jméno, adresu, e-mail a telefon navrhovatele (pořadatele postupové přehlídky), čitelný se-znam porotců a podpis autora hodnocení či předsedy poroty

Soubory vybrané programovou radou k účasti v přehlídkovém programu LCH jsou povinny nejdéle do 10. 5. 2009 dodat do programové brožury LCH

 • 1-5 fotografií použitelných pro propagaci v tisku a programových materiálech celostátní pře-hlídky, jakož i vlastní programy nebo jiné propagační materiály souboru.
 • Text (textovou předlohu) inscenace.

Důležité upozornění – pokud nebude mít soubor pro navrhovanou inscenaci vyřízena autorská práva, není možné, aby se přehlídky zúčastnil.

C • DOPROVODNÝ PROGRAM

1. Okno loutkářům dokořán – o tomto programu rozhodují pořadatelé přehlídky na základě návrhů a přihlášek a na základě konzultace s programovou radou, s přihlédnutím k ekonomickým možnostem přehlídky. Navrhnout inscenaci může lektorský sbor (porota) příslušné přehlídky, případně nezávislý odborník. Přihlášku může podat jednotlivec nebo soubor.
DŮLEŽITÉ – Pokud neexistuje odborné doporučení, je NUTNÉ do 12. 4. 2009 poslat obrazový záznam inscenace (VHS, DV, DVD apod.) pořadateli přehlídky (viz kontakt v bodě A).

Kritériem pro zařazení do programu je zejména dramaturgický a inscenační přínos dané inscenace v celkovém kontextu přehlídky a její technická náročnost.

Každý návrh či přihláška musí obsahovat:

 • Úplně vyplněný formulář INFORMACE O INSCENACI.
 • Hodnocení nezávislého odborníka (např. porotce nebo lektora některé z přehlídek), z něhož je mimo jiné patrné, v čem navrhovatel spatřuje zajímavost, přínos, inspiraci či dokonce výjimečnost inscenace.
 • Krátký popis inscenace s upřesněním, pro jakého diváka je vhodná
 • 1 – 3 fotografie pro potřeby propagace.

2. Inspirativní program dramaturgicky naplňují pořadatelé na základě návrhů odborné rady NIPOS-ARTAMA pro amatérské loutkářství, festivalového výboru, oborových organizací, jednotlivců i samotných souborů. Mohou to být inscenace tuzemských i zahraničních, amatérských i profesionálních souborů a jednotlivců.

3. Doplňkový program je otevřen komukoliv, kdo má o účast zájem. Jediným omezením je vhodnost v rámci LCH. Náplň této části programu je v kompetenci Chrudimské besedy.

Představení doprovodného programu

 • Nebudou veřejně rozebírána ani hodnocena odbornou porotou. Nevylučuje se ale možnost reflexe v přehlídkovém zpravodaji, případně zřízení zvláštního semináře, přednášky nebo jiné doplňkové informační či vzdělávací akce.
 • Budou propagována odlišně od hlavního programu.

D • DALŠÍ USTANOVENÍ
Součástí LCH jsou tematické, popřípadě účelové (rodinné, dětské) semináře a dílny, jejichž náplň a personální obsazení je v kompetenci NIPOS-ARTAMA..

Představení hlavního programu bude sledovat a v diskusích a recenzích reflektovat odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA, která v závěru přehlídky navrhne ocenění nejlepších výkonů a in-scenací. Tato porota má také možnost nominovat či doporučit vhodné inscenace na celostátní festival amatérského divadla se zahraniční účastí – Jiráskův Hronov.

Během LCH bude vycházet přehlídkový zpravodaj. Za personální obsazení redakce je zodpovědné NIPOS-ARTAMA, na realizaci se podílejí oba pořadatelé.

Ekonomické parametry účasti souborů ve všech částech programu budou řešeny podle organizačních a finančních možností přehlídky.

Nastanou-li nepředvídatelné okolnosti, může být celostátní přehlídka proti uvažovanému záměru ekonomicky nebo časově krácena.

KALENDÁŘ POSTUPOVÝCH PŘEHLÍDEK PRO LOUTKÁŘSKOU CHRUDIM 2009

DATUM KRAJ MÍSTO KONANÍ
14. –15. 3. 2009 • LIBERECKÝ KRAJ • Turnov
21. – 22. 3. 2009 • ÚSTECKÝ KRAJ • Louny
26. – 29. 3. 2009 • JIHOČESKÝ KRAJ • Strakonice
27. – 29. 3. 2009 • PRAHA a STŘEDOČESKÝ KRAJ • Praha-Kobylisy
28. 3. 2009 • KRAJ VYSOČINA A JIHOMORAVSKÝ a ZLÍNSKÝ KRAJ • Třebíč
28. – 29. 3. 2009 • MORAVSKOSLEZSKÝ a OLOMOUCKÝ KRAJ • Opava
28. – 29. 3. 2009 • PARDUBICKÝ KRAJ • Chrudim
3. – 5. 4. 2009 • KRÁLOVÉHRADECKÝ a PARDUBICKÝ KRAJ • Hradec Králové
3. – 5. 4. 2009 • PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ • Praha-Hostivař
10. – 11. 4. 2009 • PLZEŇSKY A KARLOVARSKY KRAJ • Plzeň

KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ POŘADATELE

HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj)
3. – 5. 4. 2009
Divadlo Jesličky, Hradec Králové
Přihlášky: Naďa Gregarová
IMPULS, Okružní 1130, 500 03 Hradec Králové;
tel: 495 582 622, mobil: 773 133 743, fax: 495 546 560
e-mail: gregarova@vsvd.cz, web: www.vsvd.cz

CHRUDIM (Pardubický kraj)
28. – 29. 3. 2009
Divadlo Karla Pippicha, Chrudim
Přihlášky: Libor Štumpf
Slovenská 398, 537 05 Chrudim
mobil 602 933 649, e-mail: lstumpf@seznam.cz (na začátku je malé L)
V případě potřeby lze volat také do Chrudimské besedy 469 660 666 (Jiří Kadeřávek)
k dispozici též na: www.chrudimka.cz/ahoj

LOUNY (Ústecký kraj)
Regionální loutkářská přehlídka Louny
21. – 22. 3. 2009
Přihlášky: Stanislav Drobný
Stálé divadlo v Lounech, Štefánikova 1894, 440 01 Louny
mobil: 777 108 000
nebo Jiří Dragoun, mobil: 602 743 649
e-mail: louny@loutkove-divadlo.cz, www.loutkové-divadlo.cz

PRAHA (Praha a Středočeský kraj)
33. festival pražských amatérských loutkářů
27. – 29. 3. 2009
Divadlo Jiskra, Praha-Kobylisy, Klapkova 26
e-mail: info@divadlokh.cz
Přihlášky: JUDr. Petr Slunečko
Za Sadem 213,182 00 Praha 8 – Březiněves;
tel.: Divadlo Jiskra: 284 681 103, 284 684 238
byt: 283 910 024, mobil: 732 926 612

PRAHA (Praha a Středočeský kraj)
5. Pražský Tajtrlík
3. – 5. 4. 2009
Divadlo Frydolín,
Praha-Hostivař
Přihlášky: Mgr. Petra Šikýřová,
Švehlova sokolovna, U branek 674/7, 102 00 Praha 15
mobil: 602 974 854
e-mail: petardab@seznam.cz

STRAKONICE (Jihočeský kraj) • 43. Skupovy Strakonice
26. – 29. 3. 2009
Přihlášky: Dresslerová Eva,
Městské kulturní středisko, Mírová 831,
386 01 Strakonice, tel. ústředna: 383 311 530, kancelář: 383 311 537
mobil ústředna: 724 022 641,
Skoupilová Dana mobil: 602 106 130
e-mail: meks@strakonice.cz

OPAVA (Moravskoslezský a Olomoucký kraj)
28. – 29. 3. 2009
Přihlášky: Jana Vondálová
Středisko volného času Opava,
Jaselská 4, 746 01 OPAVA
tel: 553 615 609, mobil: 604 558 428
e-mail: loutkovedivadlo@svcopava.cz

PLZEŇ (Plzeňský a Karlovarský kraj) • 5. pimprlení
10. – 11. 4. 2009
Divadlo Dialog, Plzeň
Přihlášky: Občanské sdružení JOHAN, Jana Wertigová
DPL Havířská 11, 301 00 Plzeň
mobil: 775 131 309; e-mail: johan.c@seznam.cz

TŘEBÍČ (Kraj Vysočina, Jihomoravský a Zlínský kraj) • 43. Třebíčské jaro
28. 3. 2009
Přihlášky: Miroslava Čermáková
Městské kulturní středisko
Masarykovo náměstí 1323, 674 01 Třebíč
tel: 568 610 030, mobil: 777 746 997, osobní mobil: 604 154 807
e-mail: m.cermakova@mkstrebic.cz

TURNOV (Liberecký kraj) • 19. Turnovský drahokam
14. – 15. 3. 2009
Městské divadlo Turnov, Trávnice 670
Přihlášky: Petr Záruba
Jana Patočky 1670, 511 01 Turnov
tel. práce: 481 357 270, do bytu: 481 325 306, mobil: 732 617 134
e-mail: (jen v nutném případě) divadlo.nazidli@seznam.cz