Kutná Hora 2022 – propozice

KUTNÁ HORA 2022
38. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance
20.–22. května, Městské Tylovo divadlo Kutná Hora

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou města Kutná Hora pořádají NIPOS-ARTAMA a Městské Tylovo divadlo Kutná Hora.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance je setkáním dětí a jejich pedagogů, které přináší každoročně to nejzajímavější a inspirující v oblasti dětské taneční výchovy a tvorby, a to na území celé ČR. Celostátní přehlídce předcházejí krajské postupové přehlídky.

Posláním přehlídky je zejména:

• podnítit prostřednictvím pedagogů a vedoucích tanečních skupin kvalitní využívání volného času dětí a tím omezit četnost problémových skupin dětí,

• prostřednictvím odborně vzdělaných pedagogů vést děti k aktivní tvůrčí činnosti,

• podpořit rozvoj estetické pohybové a taneční výchovy dětí v jednotlivých krajích ČR,

• přispět k řešení odborných a výchovných otázek spojených s výchovou mladého tanečního interpreta,

• monitorovat úroveň pohybové a taneční výchovy dětí v jednotlivých krajích ČR,

• monitorovat odbornou úroveň pedagogů a vedoucích zájmových skupin v jednotlivých krajích a na základě toho připravovat další vzdělávání pedagogů a vedoucích.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přehlídky se mohou zúčastnit dětské skupiny (věkový průměr účinkujících dětí by neměl přesáhnout věk základní školní docházky) z celé ČR, které rozvíjejí formy scénického tance. Dětské skupiny předškolního věku se mohou podle možností organizátora zúčastnit postupové přehlídky bez nároku na postup do celostátní přehlídky.

Přehlídky nejsou určeny parketovým tanečním kompozicím, předtančením společenského tance ani dětským folklorním vystoupením. Tyto pohybové formy mají své samostatné přehlídky.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Celostátní přehlídce předcházejí krajské postupové přehlídky. Organizací krajských postupových přehlídek mohou být pověřeni ti, kteří po předběžné dohodě s NIPOS-ARTAMA splní požadavky pro pořádání přehlídky nezbytně nutné. Zpravidla jsou to zařízení resortu kultury nebo školství, soukromé školy, kulturní zařízení a spolky. Instituce, které jsou pověřeny pořádáním přehlídky, se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích.

Průběh těchto přehlídek je organizován v měsíci březnu a dubnu tak, aby návrhy do celostátní přehlídky byly předány nejpozději do 17. dubna 2022. Programová rada přehlídky bude 20. dubna 2022.

Organizační pokyny pro krajské postupové přehlídky

• Skupinám se doporučuje účast na postupové přehlídce v kraji jejich působení. Ve výjimečných a odůvodnitelných případech se skupina může po předchozím projednání s organizátorem přihlásit do jiné krajské postupové přehlídky, a to pouze do jedné a s programem, který nebyl skupinou uveden na přehlídkách v předcházejících letech, bez nároku na nominaci.

Skupina, v jejímž kraji se přehlídka nekoná, může jet do kteréhokoliv kraje, ale pouze do jednoho, kde může získat „návrh“ na postup. Tyto návrhy může krajská postupová přehlídka udělit maximálně dva. Ze všech návrhů pak programová rada celostátní přehlídky stanoví dvě nominace za uvedený kraj. (Např.: v kraji Vysočina se nekoná krajská přehlídka. Skupiny mohou jet do kteréhokoliv kraje. Ve výsledku získají 2 návrhy v Pardubickém kraji, 2 návrhy v Jihočeském kraji a 2 návrhy v Jihomoravském kraji. Z těchto celkem 6 návrhů pak programová rada stanoví 2 nominace na celostátní přehlídku.)

• Organizátor přehlídky má právo skupinu nepřijmout z důvodů naplnění programu přehlídky. Ten by neměl přesáhnout počet 25 choreografií.

• Organizátor zajistí, aby hostující skupiny z jiných krajů byly v samostatném bloku přehlídky, a odbornou porotu na tuto skutečnost upozorní.

• Organizátor má právo si vyžádat pracovní záznam přihlášených choreografií a požádat odborného pracovníka NIPOS-ARTAMA o posouzení dodržení propozic především v bodu II.

• Do programu přehlídky mohou být zařazeny nejvýše tři choreografie jednoho pedagoga i v případě, že učí na více pracovištích. Organizátor krajské postupové přehlídky zváží vhodnost tohoto omezení tak, aby se přehlídka stala časově a dramaturgicky únosnou a aby současně umožňovala účast všech kvalitních choreografií a nepřesáhla celkový počet 25.

• Maximální počet účinkujících v jedné skladbě je 17 (doporučeno tak, aby choreografie postupující do celostátní přehlídky nepřesáhly počet členů 20 včetně vedoucího skupiny a dvou členů pedagogického doprovodu).

• Časový limit choreografie je do 8 minut. Výjimku lze povolit pouze v odůvodněných případech (zpravidla u několikadílných skladeb) po konzultaci s organizátorem krajské postupové přehlídky.

• Zvukový záznam je dodán na CD, zřetelně označeném názvem choreografie a názvem a adresou skupiny. Organizátor krajské postupové přehlídky může podle svých možností přijímat i jiný druh zvukových nosičů.

• Přehlídka je pro porotu anonymní, uveden je vždy jen pouze název choreografie a autor hudby. Ihned po rozhodnutí o nominacích na celostátní přehlídku dostává i porota úplný program se všemi ostatními informacemi (skupina, choreograf).

• Organizátor zajistí DVD záznam přehlídky a jeho včasné předání společně s ostatními materiály. Krajská přehlídka, která nedodá materiály včas, nemůže očekávat akceptování nominací na celostátní přehlídku programovou radou a skupiny nebudou do dramaturgie celostátní přehlídky zahrnuty.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Krajské postupové přehlídky

Vystoupení hodnotí tří- až pětičlenná odborná porota (v závislosti na rozsahu krajské přehlídky). Na složení odborné poroty se aktivně podílí krajově příslušný člen odborné rady NIPOS-ARTAMA a to takto – odborná porota je sestavena ze tří členů z oblasti tanečního umění a dalších dvou členů z oblasti spřízněných oborů, jako jsou například divadlo, hudba, výtvarno… Je žádoucí, aby všichni tito členové odborné poroty měli zkušenost s dětskou tvorbou. Alespoň jeden člen odborné poroty je členem odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský scénický tanec.

Bezprostředně po ukončení přehlídky je skupinám a souborům předán pamětní list (podle možností organizátora i s drobnou upomínkou pro děti).

Hodnocení formou diskuse se provádí na rozborovém semináři, který provede odborná porota s vedoucími skupin po ukončení přehlídky. K tomuto semináři vytvoří organizátor podmínky.

Není určováno pořadí ani věková kategorie. Výjimečně pro letošní rok platí následující: za každý kraj jsou možné dvě nominace z příslušného kraje a dvě nominace z hostujících skupin (z těch se však provádí ještě výběr na programové radě). Hostující skupiny – pokud mají organizovanou vlastní krajskou přehlídku, nemají nárok na postup. Pokud nemají organizovanou vlastní krajskou přehlídku, mají i oni možnost nominace (podle kritérií výše) na celostátní přehlídku. Za kvalitu nominací odpovídá předseda odborné poroty postupové přehlídky, za dodržení počtu nominací je odpovědný organizátor postupové přehlídky. Dodržení propozic přehlídky garantuje porotce, který je členem odborné rady NIPOS-ARTAMA. Pokud postupová přehlídka překročí stanovený limit nominací, bude počet nominací mechanicky krácen.

Nominována je choreografie, která je vyvážená podle všech hodnotících kritérií. Nominace se vyhlašují a předávají interně pedagogům skupin na rozborovém semináři.

Organizátor postupové přehlídky zajistí podmínky pro to, aby zúčastněné skupiny mohly v případě mimořádných uměleckých výkonů získat i zvláštní diplom se specifikací ocenění odbornou porotou (například: za choreografii, za jevištní ztvárnění námětu, za interpretaci, za kostým a tak dále), který se předává rovněž interně při rozborovém semináři.

V případě, že je přehlídka oficiálně organizována pro více krajů, celkový počet nominací nepřesahuje stanovený limit 2 choreografií. Hostující skupiny jsou hodnoceny v rámci přehlídky, které se účastní, a nejsou pro ně žádné další nominace navíc.

V případě sloučení dvou oborových přehlídek (tedy krajské přehlídky dětských skupin scénického tance a krajské přehlídky scénického tance mládeže a dospělých) je porota pětičlenná a alespoň dva členové musí mít zkušenost v oblasti dětského scénického tance.

Předseda odborné poroty krajské postupové přehlídky vyplní evidenční listy s písemným zdůvodněním výběru nominací. Organizátor přehlídky zajistí jejich včasné odevzdání společně s DVD záznamem a tištěným programem přehlídky, a to nejpozději do 17. dubna 2022, osobně nebo poštou na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jiří Lössl, P. O. Box 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 966, mob.: 778 702 492, e-mail: lossl@nipos.cz.

Celostátní přehlídka

NIPOS-ARTAMA na návrh odborné rady pro dětský scénický tanec jmenuje programovou radu, která připraví z navržených nominací krajských přehlídek podle dramaturgických a časových možností celostátní přehlídky její dramaturgii a program.

NIPOS-ARTAMA na doporučení programové rady jmenuje pěti- až sedmičlenný lektorský sbor.

Hodnocení se provádí formou diskuse na rozborovém semináři, který provede odborná porota s vedoucími skupin po ukončení přehlídky. K tomuto semináři vytvoří organizátor podmínky.

Účastníci (pedagogové) získávají pamětní listy, které jsou ohodnocením jejich celoroční pedagogické i tvůrčí práce s dětmi. Pro děti je odměnou připravený doprovodný program přehlídky.

Kritéria hodnocení

1. jevištní zpracování námětu a hudby (choreografie, kostým, rekvizita, světlo, originalita, estetika),

2. pohybová připravenost (držení těla, vedení pohybu, orientace v prostoru),

3. provedení dětským interpretem (přirozenost, tanečnost, hudebnost),

4. výběr hudební předlohy a námětu (přiměřenost).

Při výběru hudební předlohy, především v mladším školním věku, je upřednostňován živý hudební doprovod; ve starším školním věku pak aktivní, popř. i autorská hudebně-pohybová práce.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Celostátní přehlídka a krajské postupové přehlídky mohou být z ekonomických důvodů nebo důvodů aktuálních vládních nařízení proti uvažovanému záměru podstatně kráceny, popřípadě odvolány.

Zpracoval Jiří Lössl

NIPOS-ARTAMA, listopad 2021