Kutná Hora 2017 – změny v propozicích

 Propozice včetně postupových přehlídek ke stažení ve formátu doc KUTNA HORA 2017-změna

Pozor vyznačené změny, čtěte až do konce

KUTNÁ HORA 2017
34. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance
18.–21. května, Kutná Hora

 Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou města Kutná Hora pořádají NIPOS-ARTAMA a Městské Tylovo divadlo Kutná Hora.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance je setkáním dětí a jejich pedagogů, které přináší každoročně to nejzajímavější a inspirující v oblasti dětské taneční výchovy a tvorby, a to na území celé ČR. Celostátní přehlídce předcházejí krajské postupové přehlídky.

Posláním přehlídky je zejména:
•    podnítit prostřednictvím pedagogů a vedoucích tanečních skupin kvalitní využívání volného času dětí a tím omezit četnost problémových skupin dětí,
•    prostřednictvím odborně vzdělaných pedagogů vést děti k aktivní tvůrčí činnosti,
•    podpořit rozvoj estetické pohybové a taneční výchovy dětí v jednotlivých krajích ČR,
•    přispět k řešení odborných a výchovných otázek spojených s výchovou mladého tanečního interpreta,
•    monitorovat úroveň pohybové a taneční výchovy dětí v jednotlivých krajích ČR,
•    monitorovat odbornou úroveň pedagogů a vedoucích zájmových skupin v jednotlivých krajích a na základě toho připravovat další vzdělávání pedagogů a vedoucích.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit dětské skupiny (věkový průměr účinkujících dětí by neměl přesáhnout věk základní školní docházky) z celé ČR, které rozvíjejí formy scénického tance. Dětské skupiny předškolního věku se mohou podle možností organizátora zúčastnit postupové přehlídky bez nároku na postup do celostátní přehlídky.
Přehlídky nejsou určeny parketovým tanečním kompozicím, předtančením společenského tance ani dětským folklorním vystoupením. Tyto pohybové formy mají své samostatné přehlídky.

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Celostátní přehlídce předcházejí krajské postupové přehlídky. Organizací krajských postupových přehlídek mohou být pověřeni ti, kteří po předběžné dohodě s NIPOS-ARTAMA splní požadavky pro pořádání přehlídky nezbytně nutné. Zpravidla jsou to zařízení resortu kultury nebo školství, soukromé školy, kulturní zařízení a občanská sdružení. Instituce, které jsou pověřeny pořádáním přehlídky, se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích.
Průběh těchto přehlídek je organizován v měsíci březnu a dubnu tak, aby návrhy do celostátní přehlídky byly předány nejpozději do 14. dubna 2017. Programová rada přehlídky bude zasedat 19. dubna 2017.

Organizační pokyny pro krajské postupové přehlídky
•    Skupiny se účastní postupové přehlídky v kraji jejich působení, a to pouze s programem, který nebyl skupinou uveden na přehlídkách v předcházejících letech. Pokud se budou účastnit v jiném kraji, pak bez nároku na nominaci.
•    Kraje, které nemají svou krajskou přehlídku, se mohou hlásit podle následujícího klíče: Středočeský kraj se může hlásit do krajské přehlídky v Praze, Kraj Vysočina do přehlídky v Ústí nad Orlicí, Jihomoravský kraj do přehlídky v Otrokovicích. Zde pro ně budou zajištěny 2 nominace pro jejich kraj. Pokud se budou účastnit v jiném kraji, pak bez nároku na nominaci.
•    Organizátor přehlídky má právo skupinu nepřijmout z důvodů naplnění programu přehlídky. Ten by neměl přesáhnout počet 25 choreografií, výjimku tvoří kraje Praha, Pardubický a Zlínský, z důvodů popsaném v bodu výše.
•    Organizátor má právo si vyžádat pracovní záznam přihlášených choreografií a požádat odborného pracovníka NIPOS-ARTAMA o posouzení dodržení propozic především v bodu II.
•    Maximální možný počet choreografií jednoho choreografa – tři. Organizátor krajské postupové přehlídky zváží vhodnost tohoto omezení tak, aby se přehlídka stala časově a dramaturgicky únosnou a aby současně umožňovala účast všech kvalitních choreografií a nepřesáhla celkový počet 25.
•    Maximální počet účinkujících v jedné skladbě je 17 (doporučeno tak, aby choreografie postupující do celostátní přehlídky nepřesáhly počet členů 20 včetně vedoucího skupiny a dvou členů pedagogického doprovodu).
•    Délka choreografie je stanovena do 8 minut. Výjimku z časového limitu lze povolit pouze v odůvodněných případech (zpravidla u několikadílných skladeb) po konzultaci s organizátorem krajské postupové přehlídky.
•    Zvukový záznam je dodán na CD nosiči, zřetelně označeném názvem choreografie a názvem a adresou skupiny, jiný druh zvukového nosiče možný podle možností organizátora krajské postupové přehlídky.
•    Přehlídka je pro porotu anonymní. To znamená pouze s uvedením názvu choreografie a autora hudby. Ihned po rozhodnutí o nominacích na celostátní přehlídku dostává i porota úplný program se všemi ostatními informacemi (skupina, choreograf).
•    Organizátor zajistí DVD záznam přehlídky a jeho včasné předání společně s ostatními materiály. Krajská přehlídka, která nedodá materiály včas, nemůže očekávat akceptování nominací na celostátní přehlídku programovou radou a skupiny nebudou do dramaturgie celostátní přehlídky zahrnuty.

 

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Krajské postupové přehlídky
Vystoupení hodnotí tří až pětičlenná odborná porota (v závislosti na rozsahu krajské přehlídky). Odborná porota je sestavena ze tří členů z oblasti tanečního umění a dalších dvou členů z oblasti spřízněných oborů, jako například divadlo, hudba, výtvarno… Alespoň jeden člen odborné poroty je členem odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský scénický tanec.
Bezprostředně po ukončení přehlídky je skupinám a souborům odbornou porotou předán pamětní list (podle možností organizátora i s drobnou upomínkou pro děti).
Hodnocení formou diskuse se provádí na rozborovém semináři, který provede odborná porota s vedoucími skupin po ukončení přehlídky. K tomuto semináři vytvoří organizátor podmínky.
Není určováno pořadí ani věková kategorie, pouze nominace na celostátní přehlídku. Každá krajská přehlídka má 2 nominace na CP. Za kvalitu nominací odpovídá předseda odborné poroty postupové přehlídky, za dodržení počtu nominací je odpovědný organizátor postupové přehlídky. Dodržení propozic přehlídky garantuje porotce, který je členem odborné rady NIPOS-ARTAMA. Pokud postupová přehlídka překročí stanovený limit nominací, bude počet nominací mechanicky krácen. Výjimku tvoří kraje Praha, Pardubický a Zlínský, které mají ještě 2 nominace pro hostující kraj podle klíče určeného v kapitole Organizační pokyny, druhý bod.
Nominována je choreografie, která je vyvážená podle všech hodnotících kritérií. Nominace se vyhlašují a předávají interně pedagogům skupin na rozborovém semináři.
Organizátor postupové přehlídky zajistí podmínky pro to, aby zúčastněné skupiny mohly v případě mimořádných uměleckých výkonů získat i zvláštní diplom se specifikací ocenění odbornou porotou (například: za choreografii, za jevištní ztvárnění námětu, za interpretaci, za kostým a tak dále), který se předává rovněž interně při rozborovém semináři.
Hostující skupiny z jiných krajů jsou hodnoceny v rámci přehlídky, které se účastní, ale bez nároku na nominaci do CP.
V případě sloučení dvou oborových přehlídek (tedy krajské přehlídky dětských skupin scénického tance a krajské přehlídky scénického tance mládeže a dospělých) je porota pětičlenná a alespoň dva členové musí mít zkušenost v oblasti dětského scénického tance.
Předseda odborné poroty krajské postupové přehlídky vyplní evidenční listy s písemným zdůvodněním výběru nominací. Organizátor přehlídky zajistí jejich včasné odevzdání společně s DVD záznamem a tištěným programem přehlídky, nejpozději však do 14. dubna 2017, osobně nebo poštou na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jiří Lössl, P. O. Box 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 966, mob.: 778 702 492, e-mail: lossl@nipos-mk.cz.

Celostátní přehlídka
NIPOS-ARTAMA na návrh odborného pracovníka pro dětský scénický tanec jmenuje programovou radu, která připraví z navržených nominací krajských přehlídek podle dramaturgických a časových možností celostátní přehlídky její dramaturgii a program.
NIPOS-ARTAMA na doporučení programové rady jmenuje pěti až sedmičlenný lektorský sbor.
Hodnocení se provádí formou diskuse na rozborovém semináři, který provede odborná porota s vedoucími skupin po ukončení přehlídky. K tomuto semináři vytvoří organizátor podmínky.
Účastníci (pedagogové) získávají pamětní listy, které jsou ohodnocením jejich celoroční pedagogické i tvůrčí práce s dětmi. Pro děti je odměnou připravený doprovodný program přehlídky.

Kritéria hodnocení
1. jevištní zpracování námětu a hudby (choreografie, kostým, rekvizita, světlo, originalita, estetika),
2. pohybová připravenost (držení těla, vedení pohybu, orientace v prostoru),
3. provedení dětským interpretem (přirozenost, tanečnost, hudebnost),
4. výběr hudební předlohy a námětu (přiměřenost).

Při výběru hudební předlohy, především v mladším školním věku, je upřednostňován živý hudební doprovod; ve starším školním věku pak aktivní, popř. i autorská hudebně-pohybová práce.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Celostátní přehlídka a krajské postupové přehlídky mohou být z ekonomických důvodů proti uvažovanému záměru podstatně kráceny, popřípadě odvolány.

Zpracoval Jiří Lössl
NIPOS-ARTAMA