KUTNÁ HORA 2014 – propozice

Propozice ke stažení ve formátu pdf- KH_2014

 

31. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance
Pozor změna termínu – 15.–18. května 2014, Kutná Hora

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou města Kutná Hora pořádají NIPOS-ARTAMA a Městské Tylovo divadlo Kutná Hora.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance je setkáním dětí a jejich pedagogů, které přináší každoročně to nejzajímavější a inspirující v oblasti dětské taneční výchovy a tvorby, a to na území celé ČR. Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky krajské.

Posláním přehlídky je zejména:
•    podnítit prostřednictvím pedagogů a vedoucích tanečních skupin kvalitní využívání volného času dětí a tím omezit četnost problémových skupin dětí,
•    prostřednictvím odborně vzdělaných pedagogů vést děti k aktivní tvůrčí činnosti,
•    podpořit rozvoj estetické pohybové a taneční výchovy dětí v jednotlivých krajích ČR,
•    přispět k řešení odborných a výchovných otázek spojených s výchovou mladého tanečního interpreta,
•    monitorovat úroveň pohybové a taneční výchovy dětí v jednotlivých krajích ČR,
•    monitorovat odbornou úroveň pedagogů a vedoucích zájmových skupin v jednotlivých krajích a na základě toho připravovat další vzdělávání pedagogů a vedoucích.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit dětské skupiny (věkový průměr účinkujících dětí by neměl přesáhnout věk základní školní docházky) z celé ČR, které rozvíjejí formy scénického tance. Skupina se může přihlásit do kterékoliv postupové přehlídky, a to pouze do jedné a s programem, který nebyl skupinou uveden na přehlídkách v předcházejících letech. Doporučuje se účast na postupové přehlídce v kraji působení skupiny.
Dětské skupiny předškolního věku se mohou podle možností organizátora zúčastnit postupové přehlídky bez nároku na postup do celostátní přehlídky.
Přehlídky nejsou určeny parketovým tanečním kompozicím, předtančením společenského tance ani dětským folklorním vystoupením. Tyto pohybové formy mají své samostatné přehlídky.

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky postupové.
Organizací postupových přehlídek mohou být pověřeni ti, kteří po předběžné dohodě s NIPOS-ARTAMA splní požadavky pro pořádání přehlídky nezbytně nutné. Zpravidla jsou to zařízení resortu kultury nebo školství, soukromé školy, kulturní zařízení a občanská sdružení. Instituce, které jsou pověřeny pořádáním přehlídky, se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích.
Průběh přehlídek je organizován v měsíci březnu a dubnu tak, aby návrhy do celostátní přehlídky byly předány nejpozději do 18. dubna 2014. Programová rada přehlídky bude zasedat 24. dubna 2014.

Organizační pokyny pro krajské postupové přehlídky
•    Skupinám se doporučuje účast na postupové přehlídce v kraji jejich působení. Ve výjimečných a odůvodnitelných případech se skupina může po předchozím projednání s organizátorem přihlásit do jiné krajské postupové přehlídky, a to pouze do jedné a s programem, který nebyl skupinou uveden na přehlídkách v předcházejících letech.
•    Organizátor přehlídky má právo skupinu nepřijmout z důvodů naplnění programu přehlídky. Ten by neměl přesáhnout počet 25 choreografií.
•    Organizátor zajistí, aby hostující skupiny z jiných krajů byly v samostatném bloku přehlídky, a odbornou porotu na tuto skutečnost upozorní.
•    Organizátor má právo si vyžádat pracovní záznam přihlášených choreografií a požádat odborného pracovníka NIPOS-ARTAMA o posouzení dodržení propozic především v bodu II.
•    Maximální možný počet choreografií jednoho choreografa – tři. Organizátor krajské postupové přehlídky zváží vhodnost tohoto omezení tak, aby se přehlídka stala časově a dramaturgicky únosnou a aby současně umožňovala účast všech kvalitních choreografií a nepřesáhla celkový počet 25 choreografií.
•    Maximální počet účinkujících v jedné skladbě je 17 (doporučeno tak, aby choreografie postupující do celostátní přehlídky nepřesáhly počet členů 20 včetně vedoucího a dvou členů pedagogického doprovodu).
•    Délka choreografie je stanovena do 8 minut. Výjimku z časového limitu lze povolit pouze v odůvodněných případech (zpravidla u několikadílných skladeb) na základě předchozí písemné žádosti.
•    Zvukový záznam je dodán na CD nosiči, zřetelně označeném názvem choreografie a názvem a adresou skupiny.
•    Přehlídka je pro porotu anonymní. To znamená pouze s uvedením názvu choreografie a autora hudby. Ihned po rozhodnutí o nominacích na celostátní přehlídku dostává i porota úplný program se všemi ostatními informacemi (skupina, choreograf).
•    Organizátor zajistí DVD záznam přehlídky a jeho včasné předání společně s ostatními materiály, tedy nejpozději do 18. dubna 2014. Krajská přehlídka, která nedodá materiály včas, nemůže očekávat akceptování nominací na celostátní přehlídku programovou radou. Skupiny pak nebudou do dramaturgie celostátní přehlídky zahrnuty.

 

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Krajské postupové přehlídky

Vystoupení hodnotí pětičlenná odborná porota (v závislosti na rozsahu krajské přehlídky). Odborná porota je sestavena ze tří členů z oblasti tanečního umění a dalších dvou členů z oblasti spřízněných oborů, jako například divadlo, hudba, výtvarno… Alespoň jeden člen odborné poroty je členem odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský scénický tanec.
Bezprostředně po ukončení přehlídky je skupinám a souborům předán pamětní list (podle možností organizátora i s drobnou upomínkou pro děti).
Hodnocení se provádí formou diskuse na rozborovém semináři, který povede odborná porota s vedoucími skupin po ukončení přehlídky. K tomuto semináři vytvoří organizátor podmínky.
Není určováno pořadí ani věková kategorie, pouze nominace na celostátní přehlídku. Jejich počet se pohybuje v rozmezí 2 až 4 nominace na přehlídku. Za kvalitu nominací je odpovědný předseda poroty, za dodržení počtu nominací je odpovědný organizátor postupové přehlídky. Dodržení propozic přehlídky garantuje porotce, který je členem odborné rady NIPOS-ARTAMA. Při nedodržení počtu nominací bude přehlídka mechanicky krácena.
Nominována je choreografie, která je vyvážená podle všech hodnotících kritérií. Nominace se vyhlašují a předávají interně pedagogům skupin na rozborovém semináři.
Zúčastněné skupiny mohou získat v případě mimořádných uměleckých výkonů i zvláštní diplom se specifikací ocenění odbornou porotou (například: za choreografii, za jevištní ztvárnění námětu, za interpretaci, za kostým a tak dále), který se předává rovněž interně při rozborovém semináři.

Předseda odborné poroty krajské postupové přehlídky vyplní evidenční listy s písemným zdůvodněním výběru nominací. Organizátor přehlídky zajistí jejich včasné odevzdání společně s DVD záznamem a tištěným programem přehlídky, nejpozději však do 18. dubna 2014, osobně nebo poštou na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jiří Lössl, P. O. Box 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967, e-mail: lossl@nipos-mk.cz.
V případě, že je přehlídka oficiálně organizována pro více krajů, celkový počet nominací nepřesahuje určené rozmezí 2 až 4. Nominace respektují početní zastoupení skupin za jednotlivé kraje. Hostující skupiny jsou hodnoceny v rámci přehlídky, které se účastní a nejsou pro ně žádné další nominace navíc.
V případě sloučení dvou oborových přehlídek (tedy krajské přehlídky dětských skupin scénického tance a krajské přehlídky scénického tance mládeže a dospělých) je porota pětičlenná a alespoň dva členové musí mít zkušenost v oblasti dětského scénického tance.

Celostátní přehlídka
NIPOS-ARTAMA na návrh odborné rady pro dětský scénický tanec jmenuje programovou radu, která připraví z navržených nominací krajských přehlídek podle dramaturgických a časových možností celostátní přehlídky její dramaturgii a program.
NIPOS-ARTAMA na doporučení odborné rady pro dětský scénický tanec jmenuje pěti- až sedmičlenný lektorský sbor.
Hodnocení se provádí formou diskuse na rozborovém semináři, který provede odborná porota s vedoucími skupin po ukončení přehlídky. K tomuto semináři vytvoří organizátor podmínky.
Účastníci (pedagogové) získávají pamětní listy, které jsou ohodnocením jejich celoroční pedagogické i tvůrčí práce s dětmi. Pro děti je odměnou připravený doprovodný program přehlídky.

Kritéria hodnocení
1. jevištní zpracování námětu a hudby (choreografie, kostým, rekvizita, světlo, originalita, estetika),
2. pohybová připravenost (držení těla, vedení pohybu, orientace v prostoru),
3. provedení dětským interpretem (přirozenost, tanečnost, hudebnost),
4. výběr hudební předlohy a námětu (přiměřenost).
Při výběru hudební předlohy, především v mladším školním věku, je upřednostňován živý hudební doprovod; ve starším školním věku pak aktivní, popř. i autorská hudebně-pohybová práce.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Celostátní přehlídka a krajské přehlídky mohou být z ekonomických důvodů proti uvažovanému záměru podstatně kráceny, popřípadě odvolány.

 

Zpracoval Jiří Lössl
NIPOS-ARTAMA, červenec 2013