Kutná Hora 2009

26. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance

22. – 25. května, Kutná Hora

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou Města Kutná Hora pořádají Městské Tylovo divadlo Kutná Hora, NIPOS-ARTAMA, spolupořádá „my“ sdružení pro taneční a pohybové divadlo.

I. základní údaje

Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance je setkáním dětí a jejich pedagogů, které přináší každoročně to nejzajímavější a inspirující v oblasti dětské taneční výchovy a tvorby, a to na území celé ČR. Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky krajské.

Celostátní přehlídka a krajské přehlídky mohou být z ekonomických důvodů proti uvažovanému záměru podstatně kráceny, popřípadě odvolány.

II. POSLÁNÍ PŘEHLÍDEK

 • podnítit prostřednictvím pedagogů a vedoucích tanečních skupin kvalitní využívání volného času dětí, a tím omezit četnost problémových skupin dětí,
 • prostřednictvím odborně vzdělaných pedagogů vést děti k aktivní tvůrčí činnosti,
 • podpořit rozvoj estetické pohybové a taneční výchovy dětí vjednotlivých krajích ČR,
 • přispět k řešení odborných a výchovných otázek spojených s výchovou mladého tanečního interpreta,
 • monitorovat úroveň pohybové a taneční výchovy dětí vjednotlivých krajích ČR,
 • monitorovat odbornou úroveň pedagogů a vedoucích zájmových skupin vjednotlivých krajích a na základě toho připravovat další vzdělávání pedagogů a vedoucích.

III. ÚČAST NA PŘEHLÍDKÁCH

Přehlídky se mohou zúčastnit dětské skupiny (věkový průměr účinkujících dětí by neměl přesáhnout věk základní školní docházky) z celé ČR, které rozvíjejí formy scénického tance. Skupina se může přihlásit do kterékoliv postupové přehlídky, a to pouze do jedné a s programem, který nebyl skupinou uveden na přehlídkách v předcházejících letech. Doporučuje se účast na postupové přehlídce v kraji působení skupiny.

Dětské skupiny předškolního věku se mohou podle možností organizátora zúčastnit postupové přehlídky bez nároku na postup do Celostátní přehlídky.

Přehlídky nejsou určeny parketovým tanečním kompozicím ani dětským folklorním vystoupením a předtančením společenského tance. Tyto pohybové formy mají své samostatné přehlídky.

IV. ORGANIZACE A PRŮBĚH PŘEHLÍDEK

Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky postupové.

Organizací postupových přehlídek mohou být pověřeni ti, kteří po předběžné dohodě s NIPOS-ARTAMA splní požadavky pro pořádání přehlídky nezbytně nutné. Zpravidla jsou to zařízení resortu kultury a školství, soukromé školy, kulturní zařízení a občanská sdružení. Instituce, které jsou pověřeny pořádáním přehlídky, se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích.

Průběh přehlídek je organizován v měsíci březnu a dubnu tak, aby návrhy do Celostátní přehlídky byly předány nejpozději do 17. dubna 2009. Programová rada přehlídky bude zasedat 21. dubna 2009.

Organizační pokyny pro krajské postupové přehlídky

 • Skupina se může přihlásit do kterékoliv krajské postupové přehlídky, a to pouze do jedné a s programem, který nebyl skupinou uveden na přehlídkách v předcházejících letech. Doporučuje se účast na postupové přehlídce vkraji působení skupiny.
 • Maximální možný počet choreografií jednoho choreografa – tři. Organizátor krajské postupové přehlídky zváží vhodnost tohoto omezení tak, aby se přehlídka stala časově a dramaturgicky únosnou a aby současně umožňovala účast všech kvalitních choreografií.
 • Maximální počet účinkujících v jedné skladbě je 17 (doporučeno tak, aby choreografie postupující do Celostátní přehlídky nepřesáhly počet členů 20, včetně vedoucího a dvou členů pedagogického doprovodu).
 • Délka choreografie je stanovena do 8 minut. Výjimku z časového limitu lze povolit pouze v odůvodněných případech (zpravidla u několikadílných skladeb) na základě předchozí písemné žádosti.
 • Zvukový záznam na CD nosiči (nikoliv ve formátu mp3), zřetelně označeno názvem choreografie a názvem a adresou skupiny.
 • Přehlídka je pro porotu anonymní. To znamená pouze s uvedením názvu choreografie a autora hudby. Ihned po rozhodnutí o přímém postupu a návrzích do širšího výběru dostává i porota úplný program se všemi ostatními informacemi (skupina, choreograf).

V. HODNOCENÍ A JEHO KRITÉRIA

V krajských postupových přehlídkách provádí hodnocení pětičlenná odborná porota (podle možností organizátora se doporučuje pětičlenná porota s odborníky sousedních oborů: divadlo, hudba, výtvarno), kde alespoň jeden člen je z odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský scénický tanec, a to formou diskuse na rozborovém semináři, který provede s vedoucími skupin po ukončení přehlídky. K tomuto semináři vytvoří organizátor podmínky.

V případě sloučení dvou oborových přehlídek (tedy krajské přehlídky dětských skupin scénického tance a krajské přehlídky scénického tance mládeže a dospělých) je porota pětičlenná a alespoň dva členové musí mít zkušenost v oblasti dětského scénického tance.

Na Celostátní přehlídku jmenuje NIPOS-ARTAMA na doporučení odborné rady pro dětský scénický tanec pěti až sedmičlenný lektorský sbor. Hodnocení probíhá po ukončení přehlídky formou diskuse na rozborovém semináři.

Na krajských postupových přehlídkách i na Celostátní přehlídce získávají dětské skupiny pamětní listy a diplomy se specifikací ocenění (například: za choreografii, za jevištní ztvárnění námětu, za interpretaci, za kostým, a tak dále). Bezprostředně po ukončení krajské postupové přehlídky je skupinám a souborům předán pamětní list (podle možností organizátora i s drobnou upomínkou pro děti). Ocenění  a návrhy na postup se vyhlašují a předávají interně pedagogům souborů na rozborovém semináři. Na krajských postupových přehlídkách není určováno pořadí ani věková kategorie, pouze návrh na postup do Celostátní přehlídky. Do Celostátní přehlídky mohou být navrženy: jedna choreografie na přímý postup a dvě až tři choreografie do širšího výběru. Zodpovědnost za dodržení uvedených počtů choreografií je na bedrech organizátora postupové přehlídky.

Kriteria hodnocení

1. jevištní zpracování námětu a hudby (choreografie, kostým, rekvizita, světlo, originalita, estetika),

2. pohybová připravenost (držení těla, vedení pohybu, orientace v prostoru),

3. provedení dětským interpretem (přirozenost, tanečnost, hudebnost),

4. výběr hudební předlohy a námětu (přiměřenost).

Předseda odborné poroty krajské postupové přehlídky vyplní evidenční listy s písemným zdůvodněním výběru. Organizátor přehlídky zajistí jejich včasné odevzdání, nejpozději však do 17. dubna 2009, osobně nebo na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jiří Lössl, P.O.Box 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2,  tel.: 221 507 967, e-mail: lossl@nipos-mk.cz.

Programová rada Celostátní přehlídky navržená odbornou radou a jmenovaná NIPOS-ARTAMA připraví dramaturgii Celostátní přehlídky z choreografií navržených na přímý postup a doplní ji choreografiemi navrženými do širšího výběru, a to podle dramaturgických a časových možností Celostátní přehlídky. Z tohoto důvodu je třeba, aby pořadatel postupové přehlídky zajistil záznam přehlídky a současně s písemným programem přehlídky a návrhovými listy ho včas doručil do NIPOS-ARTAMA.


Zpracoval Jiří Lössl,

NIPOS-ARTAMA, listopad 2009