KONFERENCE PROMĚNY KULTURNÍ INFRASTRUKTURY V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989

Tisková zpráva

Ve dnech 3. – 4. října 2014 se v kulturním centru Fabrika Svitavy uskutečnila bilaterální konference Proměny kulturní infrastruktury v České a Slovenské republice po roce 1989. Konferenci uspořádal NIPOS ve spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislavě a Střediskem kulturních služeb města Svitavy.

Konference na téma proměn kulturní infrastruktury v obou republikách za posledních 25 let byla zaměřena na dva okruhy: kulturní infrastruktura po stránce obsahové (činnost kulturních center, kulturních domů, muzeí, galerií, divadel atp. – jejich financování, podpora ze strany měst, krajů, státu) a kulturní infrastruktura a její architektonická vyjádření (proměny objektů, které byly postaveny za účelem poskytování kulturních služeb – kulturní domy a jejich dnešní osud, ale také objekty, které původně byly průmyslovými stavbami a dnes jsou z nich kulturní centra).

Odborné referáty přednesli zástupci různých subjektů působících v oblasti veřejných kulturních služeb. Byly prezentovány příklady soudobé kulturní infrastruktury. Jednalo se o příspěvky renomovaných organizací, jako např.: Národní muzeum, Sociologický ústav AV ČR, NIPOS, Centrum současného umění DOX, Národní kulturní památka Dolní oblast Vítkovice, Knihovna města Hradce Králové. Mezi přednášejícími nechyběli ani zástupci veřejné správy (statutární město Plzeň) a občanského sektoru (Spolek Vojan z Libice nad Cidlinou). Z výše uvedeného je patrné, že příspěvky geograficky pokrývaly různá území ČR. Snahou bylo, aby příklady kulturní infrastruktury mapovaly regiony s rozdílným počtem obyvatel a rozdílné podmínky ovlivňující vývoj kulturní infrastruktury.

Proměny kulturní infrastruktury na Slovensku prezentovaly čtyři odborné referáty zástupců z Národného osvetového centra v Bratislavě (NOC) a z Krajského osvetového strediska v Nitře (KOS). Byly představeny jednak výsledky provedených výzkumů související s danou problematikou, jednak obsah činnosti obou institucí.

Jedním z výstupů konference je Prohlášení o stavu vývoje kulturní infrastruktury v ČR po roce 1989, které je zveřejněno na webu NIPOS a stalo se součástí Sborníku příspěvků z konference. Tento sborník zároveň poslouží jako studijní materiál pro studenty a odbornou veřejnost, mapující vývoj kulturní infrastruktury v ČR a SR po roce 1989 a její současný stav.

Akce se uskutečnila za finanční podpory MK ČR a byla zařazena na Seznam kulturních akcí konaných v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti pod záštitou ministra kultury České republiky.

Přílohy tiskové zprávy:  Prohlášení o vývoji kulturní infrastruktury po 1989

Sborník příspěvků z konference: sbornik-web-fin