Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže

Podílíme se jako experti v pracovních skupinách na formulaci, realizaci a vyhodnocení Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 – 2013. Koncepce je mezirezortním, komplexním dokumentem státní správy pro oblast dětí a mladou generaci vůbec, schváleným usnesením vlády ČR č. 611 z roku 2007. V současné době se vyhodnocuje Plán aktivit na léta 2012 – 2013, zároveň se ale připravují podklady pro novou aktualizaci koncepce na další léta. Koordinátorem koncepce je MŠMT (Odbor pro mládež).Proč jsme se zapojili do širšího spektra tematických oblastí koncepce.
Ze zkušenosti a z výzkumných dat totiž víme, že umělecké aktivity mobilizují tvořivý potenciál dítěte a mladého člověka a podporují rozvoj rysů jeho tvořivého myšlení výrazněji než ostatní zájmové činnosti. Rozvíjejí takové schopnosti a psychické vlastnosti, které mají význam nejenom pro samotné estetické činnosti, nýbrž i pro sociální život a úspěšnou budoucnost dítěte. Proto jsme se zapojili nejen do tematické oblasti Mládež a kultura, ale také do oblasti Mládež, vzdělání a výchova, nebo Participace mladé generace a Dobrovolnictví.

.