Kalendárium festivalů a soutěží v oblasti sborového zpěvu 2013

FESTIVALY A SOUTĚŽE 2013

ZLATÁ LYRA
20. dubna, Šumperk
42. roč­ník pře­hlídky dět­ských sbo­rů O­lo­mouc­kého kraje
Kon­takt: Šumper­ský dět­ský sbor,
Komen­ského 9, P. O. BOX 47,
787 01 Šumperk,
tel.: 583 217 132 e-mail: motyli@spk.cz
Více na: www.motyli-sumperk.cz

II. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE
O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA
27. dubna, Skuteč
Soutěž pořádá město Skuteč ve spolupráci
se ZUŠ Skuteč a NIPOS-ARTAMA.
Soutěž se koná v rámci 10. ročníku hudebního festivalu
Tomáškova a Novákova hudební Skuteč.
Kontakt: ZUŠ Skuteč, Vít. Nováka 934,
539 73 Skuteč, tel.: 777 201 999,
Zdeněk Kudrnka, zkudrnka@gmail.com,
e-mail: skuteczus@unet.cz                                        

56. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ
28.–30. června, Jih­lava
Kon­takt: Iva Daň­ková, NIPOS-ARTAMA,
P. O. BOX 12 / Bla­nická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 961, email: dankova@nipos-mk.cz
Více na: www.fsujihlava.com, www.nipos-mk.cz/?p=18375

LOUČENSKÁ VLOČKA
28.–29. listopadu, Loučná nad Desnou
23. ročník festivalu dětských pěveckých sborů
Kontakt: Petr Lukáš, ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou,
tel.: 605 413 408, e-mail: petcomp@seznam.cz

VÁNOČNÍ AKORDY
prosinec 2013, Ost­rava
5. roč­ník sou­těž­ního fes­ti­valu dět­ských pěvec­kých sborů
Kon­takt: Zde­něk Ševčík, tel.: 773 982 622,
e-mail: sevcikzdenek@seznam.cz
Více na: www.vanocniakordy.cz                  

 

FESTIVALY A SOUTĚŽE JINÝCH POŘADATELŮ 2013

 

 

MUSICA RELIGIOSA OLOMOUC 2013
20.–24. března 2013, Olo­mouc
11. mezi­ná­rodní fes­ti­val duchovní a cír­kevní hudby pro sbory všech kate­go­rií
Kon­takt: FESTA MUSICALE, P. O. BOX 55,
Slo­ven­ská 5, 771 11 Olo­mouc, tel.: 587 420 334,
e-mail: info@festamusicale.com
Více na: www.festamusicale.com

ZPÍVÁNÍ S TULIPÁNY
duben 2013, Boj­ko­vice
Kon­takt: ZUŠ Boj­ko­vice, Čtvrť 1. máje 715,
687 71 Boj­ko­vice, tel.: 572 641 222,
e-mail: reditelna.zusbojkovice@email.cz
Více na: www.zus-bojkovice.cz

CHRÁM I TVRZ
6. dubna
20. roč­ník sou­těže dět­ských a mládež­nických pěvec­kých sborů
Kon­takt: Eva Hen­ne­lová, Dům kul­tury, s. r. o.,
Svá­rov 1055, 755 01 Vsetín,
tel.: 731 443 252,
e-mail: hennelova@dkvsetin.cz
Více na: www.dkvsetin.cz

ZAHRADA PÍSNÍ
12.–14. dubna, Praha
8. roč­ník sou­těžní pře­hlídky dět­ských pěvec­kých sborů
Kon­takt: Dět­ský pěvecký sbor Sví­tá­ní­,
ZUŠ Štefá­ni­kova 19, 150 00 Praha 5,
tel.: 603 579 775,
e-mail: info@zahradapisni.cz
Více na: www.zahradapisni.cz
Při­hlášky do 31. ledna 2013

PETRKLÍČ
19.–20. dubna, Brno
12. roč­ník nesou­těžní pře­hlídky dět­ských pěvec­kých sborů
Kon­takt: Mirka Dostálková,
ZŠ Krás­ného 24, 636 00 Brno
Více na: www.zskrasneho.cz

LOMNICKÉ HUDEBNÍ JARO
20. dubna, Lomnice nad Popel­kou
19. ročník Mezi­ná­rodního fes­ti­valu hudby, tance a zpěvu pro děti a mlá­dež do 19 let
Kon­takt: Josef Svo­boda, DDM Slu­níčko,
Komen­ského 1037, 512 51 Lomnice n. P.,
tel.: 481 671 979, 604 528 279,
e-mail: ddm@ddmlomnice.cz
Více na: www.place.cz/lhj

PERNÍKOVÝ FESTIVÁLEK
25. dubna, Par­du­bice
Pro sbory před­škol­ních a mlad. škol­ních dětí
Při­hlášky do 31. pro­since 2012
Kon­takt: Kul­turní cen­t­rum Par­du­bice,
Lenka Krá­lov­cová, Jana Zajíce 983,
530 12 Par­du­bice,
e-mail: kralovcova@kcpardubice.cz
Více na: www.kcpardubice.cz

VLTAVSKÉ CANTARE
2.–5. května, Český Krumlov a České Budě­jo­vice
6. roč­ník nesou­těž­ního fes­ti­valu dět­ských
a mlá­dež­nic­kých sborů

Kon­takt: Lukáš Holec,
e-mail: lukas.holec@centrum.cz

SYNAGOGA ZPÍVÁ
15.–16. května, Plzeň
7. ročník setkání-festivalu
Kontakt: Hana Šlégrová,
tel.: 775 381 550, 736 182 857,
e-mail: slegrova.Hana@seznam.cz
Potvrzení účasti: do 31. března 2013

JIRKOVSKÁ SRDÍČKA
25. května, Červený Hrá­dek
16. roč­ník nesou­těž­ního fes­ti­valu dět­ských pěvec­kých sborů
Kon­takt: Eva Steinba­chová,
tel.: 603 994 285,
e-mail: steinbachova@4zsjirkov.cz

MORAVSKOTŘEBOVSKÉ ARKÁDY
25.–26. května, Morav­ská Tře­bová
13. roč­ník nesou­těž­ního pře­hlíd­ko­vého sbo­ro­vého
fes­ti­valu dět­ských a smí­še­ných sborů

Kon­takt: ZUŠ Morav­ská Tře­bová,
Zámecké nám. 185/1 Morav­ská Tře­bová,
tel.: 737 035 295, e-mail: mtarkady@zusmt.cz
Více na: www.zusmt.cz/arkady.htm
Při­hlášky: do 30. ledna 2013

SVÁTKY PÍSNÍ OLOMOUC
5.–9. června 2013, Olo­mouc
41. roč­ník sou­těž­ního mezi­ná­rod­ního fes­ti­valu
pro sbory všech kate­go­rií

Kon­takt: FESTA MUSICALE, P. O. BOX 55,
Slo­ven­ská 5, 771 11 Olo­mouc, tel.: 587 420 334,
e-mail: info@festamusicale.com
Více na: www.festamusicale.com

SVĚTLO ZA LIDICE
15. června 2013, Lidice
Celo­státní pře­hlídka dětských pěveckých sborů
Kon­takt: Památ­ník Lidice,
Toka­jická č. p. 152, 273 54 Lidice,
tel.: 312 253 063,
e-mail: lidice@lidice-memorial.cz
Více na: www.lidice-sbory.cz

10. ROČNÍK FESTIVALU CHRÁMOVÝCH
A KOMORNÍCH SBORŮ

22. června, Chol­tice u Pře­louče
Kon­takt: Zdeňka Hou­fová, Úřad městyse Choltice,
Pardubická 78, 533 61 Choltice,
tel.: 466 972 599,
e-mail: knihovna@choltice.cz
Více na: www.choltice.cz
Při­hlášky do 31. března 2013 pro sbory všech kate­go­rií do 30 členů

MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA STARÉ HUDBY
6.–14. července, Valtice
Mezinárodní letní škola staré hudby, třída pohybové výchovy dětí, zpěv a hry (sborový zpěv) 
Kontakt: Václava Smetáčková,
Společnost pro starou hudbu,
Valdštejnská 14, 118 00 Praha 1,
tel.: 774 637 111,
e-mail: valtice.kursy@centrum.cz
Více na: www.stara-hudba.cz

BĚLOTÍNSKÝ TÝDEN ZPĚVU
10.–18. srpna, Bělotín
22. ročník letního setkání sborových
zpěváků a sbormistrů, ateliér pro předškolní děti 3-6 let

Kontakt: Obecní úřad Bělotín, č. p. 151,
753 64 Bělotín, tel./fax: 581 612 100,
e-mail: kultura@belotin.cz
Více na: www.belotin.cz

JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR
4.–6. října
7. roč­ník sou­těž­ního fes­ti­valu v ob­lasti
sbo­rové popu­lární hudby

Kon­takt: Luboš Hána, tel.: 775 227 975,
e-mail: jirkovskypisnovar@seznam.cz
Více na: www.jirkovskypisnovar.cz

PRAGA CANTAT
31. října – 3. listopadu, Praha
27. mezi­ná­rodní sou­těž a fes­ti­val pěvec­kých sborů
Kon­takt: A. Košle­rová, tel.: 222 516 189,
e-mail: koslerova@bohemiaticket.cz
Více na: www.bohemiafestival.cz
Přihlášky: do 15. června 2013

PRAŽSKÉ VÁNOCE
12.–15. pro­since, Praha
XIV. mezi­ná­rodní fes­ti­val adventní
a vánoční hudby – sbory všech kate­go­rií

Kon­takt: Kon­certní a ces­tovní agen­tura,
Na Hájku 367, 180 00 Praha 8,
tel.: 284 826 608, e-mail: cta@iol.cz
Více na: www.choirs.cz
Při­hlášky do 15. října 2013