JUNIOR SČF

Postupová fotografická soutěž Junior je předkolo Národní soutěže amatérské fotografie. Poslá­ním sou­těže je kon­fron­tace tvorby mla­dých foto­grafů do 21 let, kteří nejsou na své tvorbě exis­tenčně závislí. Tato sou­těž a následné výstavy mají za úkol nejen před­sta­vit to nej­lepší, co se v posled­ním období zro­dilo v mlá­dež­nické kate­go­rii na celo­státní úrovni, nýbrž také na základě porov­nání jed­not­li­vých snímků a hod­no­cení poroty napo­moci k dal­šímu umě­lec­kému růstu ama­tér­ské fotografie.

Zúčast­nit se může každý foto­graf, občan České repub­liky nebo cizi­nec mající povo­lení k pobytu, který se pova­žuje za ama­téra a není mu více než 21 let. V pří­padě kolek­tivu může být členem i ama­tér starší 21 let, ale vět­šina kolek­tivu musí spl­ňo­vat pod­mínku věku do 21 let. Sou­těž je vyhlašovaná pro jed­not­livce a kolektivy.

Z pově­ření a za finanč­ního při­spění Minis­ter­stva kul­tury pořádá Svaz českých foto­grafů ve spo­lu­práci s NIPOS-ARTAMA postu­po­vou foto­gra­fic­kou sou­těž Junior jako před­kolo Národní sou­těže ama­tér­ské foto­gra­fie.