Jiráskův Hronov 2017 – propozice

87. JIRÁSKŮV HRONOV

Festival amatérského divadla

4.-12. srpna 2017

                  

Pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Město Hronov z pověření a za ekonomického přispění Ministerstva kultury a ve spolupráci těchto institucí: Amatérská divadelní asociace, Česká sekce UNIMA, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění v ČR, Kulturní a informační středisko Hronov, Společnost Amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků a Volné sdružení východočeských divadelníků. Kulturní a informační středisko Hronov je místním pořadatelem a nositelem grantů. Jiráskův Hronov je zařazen mezi stěžejní akce Královéhradeckého kraje.

 

87. Jiráskův Hronov (JH) je koncipován v souladu se statutem z roku 1994 jako celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla s mezinárodní účastí, jako nesoutěžní přehlídka otevřená všem divadelním druhům, žánrům, nejrůznějším inscenačním postupům, stylům a poetikám. Program přehlídky by měl být obohacen vystoupením souborů ze zahraničí. Základní premisou JH je umožnění vzájemné mezidruhové inspirace a setkání amatérských divadelníků i různých druhů a oblastí divadla, včetně příbuzných druhů scénického umění. Program JH se skládá z hlavního a volného programu.

V rámci JH budou uskutečněny: tematické semináře a dílny, Problémový club, odborné reflexe inscenací a další příležitosti k setkání divadelníků ať vzdělávacího či společenského charakteru.

 

Vzdělávací část JH bude realizována formou cca 12-15 tematických seminářů a divadelních dílen. Budou otevřeny pro zájemce o divadlo bez horního věkového omezení. Budou koncipovány jako nabídka umožňující poznání a inspiraci v různých druzích divadla. Počítá se rovněž se semináři zabývajícími se disciplínami, které jsou společné všem divadelním druhům či jejich většině.

Zájemci o účast v seminářích a dílnách JH se budou moci přihlásit prostřednictvím přihlášek připojených k samostatným propozicím. Propozice budou zveřejněny v květnu 2017 na www.artama.cz a www.amaterskascena.cz.

 

Problémový club (PC) bude nadstavbovou vzdělávací institucí JH, jakousi jeho „vysokou školou“. Má výhradně poznávací a inspirativní charakter. PC bude realizován formou rozpravy – disputace cca pětičlenného lektorského týmu složeného z předních odborníků, do níž mohou vstupovat účastníci z pléna. Jako odrazový můstek k rozpravě – disputaci poslouží reflexe inscenací uvedených v programu JH. V PC však nepůjde jen o kritické hodnocení a analýzu inscenací a diskuzi k nim. Materie divadelních inscenací tu představuje především zdroj impulsů k nastolení problémů a témat k rozpravě – disputaci, respektive bude využívána jako konkrétní příklad a pomůcka k ozřejmění divadelních zákonitostí a k pojmenování jevových stránek amatérské divadelní tvorby. Znamená to mj., že nemusí být takto reflektovány všechny inscenace JH ani důsledně využity v časové posloupnosti programu JH.

Zájemci o účast v PC se mohou registrovat prostřednictvím přihlášek připojených k propozicím divadelních seminářů a dílen (viz výše) jako posluchači tematických seminářů a dílen, kteří chtějí navíc pravidelně navštěvovat PC. PC bude však volně přístupný i dalším zájemcům bez přihlášení.

 

Odborné reflexe inscenací budou realizovány formou odborných recenzí v přehlídkovém zpravodaji. Počítá se přitom s tím, že ke každé inscenaci hlavního programu přinese zpravodaj minimálně dvě recenze. Pokud to bude možné, bude vždy jedna recenze zadána odborníkovi, který měl příležitost reflektovat inscenaci již před jejím uvedením na JH, či je specialistou na druh divadla, který inscenace reprezentuje.

 

A. Hlavní program Jiráskova Hronova 2017

1.   Bude sestaven z nominací vzešlých z výsledků klíčových celostátních přehlídek, jejichž poroty mají právo určit inscenace, o nichž jsou přesvědčeny, že mají být uvedeny na JH. Za klíčové přehlídky jsou považovány:

a)   Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou, národní přehlídka venkovských divadelních souborů 2016 (1 nominace);

b)   Tanec, tanec… Jablonec nad Nisou, celostátní přehlídka scénického tance 2017 – návrh programové rady přehlídky (1 nominace – blok, společná s CP Otevřeno Kolín);

c)   Popelka Rakovník, celostátní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti a mládež 2016 (1 nominace);

d)   Národní přehlídka seniorského divadla Česká Třebová 2016 (1 nominace);

e)   Otevřeno Kolín, celostátní přehlídka amatérské pantomimy a pohybového divadla 2017 (1 nominace – blok, společná s CP Tanec, tanec…);

f)    Divadelní Piknik Volyně, celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla 2017 (3 nominace);

g)   Šrámkův Písek, celostátní přehlídka amatérského experimentujícího divadla 2017 (2 nominace);

h)   Dětská scéna Svitavy, celostátní přehlídka dětského divadla 2017 (1 nominace);

ch)  Wolkrův Prostějov, celostátní festival poezie 2017 (1 nominace);

i)    Mladá scéna Ústí nad Orlicí, celostátní přehlídka studentského divadla 2017 (1 nominace);

j)    Loutkářská Chrudim, celostátní přehlídka amatérského loutkářství 2017 (2 nominace);

k)   zahraniční inscenace vybrané Českým střediskem AITA/IATA (2 nominace).

 

2.   Doporučení vzešlých z výše uvedených klíčových celostátních přehlídek a z nerealizovaných návrhů ročníku 2016, které byly přijaty programovou radou.

 

Výběrem hlavního programu je pověřena programová rada JH, složená z odborných pracovníků divadelních oborů NIPOS-ARTAMA a ředitelky KIS Hronov a bude rozhodovat pouze o volných hracích místech, která neobsadí poroty celostátních přehlídek.

 

Programová rada rozhoduje na základě předem zhlédnutých představení inscenací nebo jejich videozáznamů.

 

Jednání programové rady JH 2017 se uskuteční 26. června a 6. července 2017.

 

Návrhy inscenací k zařazení do hlavního programu JH je žádoucí zvažovat především z hlediska naplnění vlastního poslání přehlídky – umožnění mezidruhové inspirace. Při rozhodování o uplatňování a přijímání návrhů by spolu s kvalitou měla být rozhodujícím kritériem inspirativnost inscenace, respektive inspirativnost její dílčí složky či části.

 

Za uplatnění návrhů odpovídají ředitelé celostátních (národních) přehlídek. U přehlídek, kde není tato funkce ustavena, odpovídají za uplatnění návrhů tajemníci odborných porot (lektorských sborů).

Rozhodnutí programové rady JH je pro pořadatele JH závazné.

 

Rozsah hlavního programu JH 2017 je vymezen maximálně 16 inscenacemi nebo programovými celky složenými z menších jevištních útvarů. V tomto vymezení se počítá s účastí maximálně 2 zahraničních souborů. K dispozici budou hrací prostory Jiráskova divadla, Sálu Josefa Čapka, Sokolovny, tzv. Myšárny a případně další prostory dle potřeb hrajících souborů a možností pořadatele v místě.

 

Navrhovatelé nominují a doporučují inscenace prostřednictvím tiskopisů PŘIHLÁŠKA – EVIDENČNÍ LIST SOUBORU A INSCENACE (na www.artama.cz), které odešlou ve dvojím vyhotovení na adresu: NIPOS-ARTAMA, do rukou Simony Bezouškové, P.O.BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz.

 

Uzávěrka doručení přihlášek je 31. května 2017. Pro celostátní přehlídky uskutečněné po tomto datu vždy první den po dni jejich ukončení.

           

Přijetí návrhu je podmíněno samostatným stručným, leč výrazným sdělením, v čem navrhovatelé spatřují výjimečnost, inspirativnost či jinou premisu opravňující zařazení inscenace do programu JH. Toto sdělení může být v případě zařazení inscenace do programu JH otištěno v tiskových materiálech přehlídky a zároveň se stát zdrojem potencionálních témat či impulsů bezprostředně využitelných ve vzdělávací části JH, zejména v Problémovém clubu. Přijetí návrhů je zároveň podmíněno včasným doručením úplně vyplněné přihlášky a příloh k ní.

 

Povinné přílohy přihlášky:

       videozáznam inscenace či performance (pořadatelé JH uvítají zaslání v předstihu před dalšími přílohami);

       sdělení zdůvodňující návrh (viz výše);

       osoby a obsazení, včetně údajů o režii, scénografii, autorovi hudby atp.;

       textová předloha inscenace nebo synopse hry u inscenací v cizím jazyce, u nichž je významná jazyková složka;

       hodnocení inscenace se jmény hodnotitelů;

       slovo o souboru do programové brožury;

       slovo o autorovi (autorech), respektive o inscenační tradici hry do programové brožury;

       nejméně 4 fotografie z inscenace použitelné pro tisk a propagaci.

 

Soubory zařazené do hlavního programu JHuvedou své inscenace nejméně ve dvou představeních. Počet představení je v zásadě vymezen zvoleným hracím prostorem.

 

Se soubory zařazenými do hlavního programu JH uzavře pověřený hlavní organizátor přehlídky Kulturní a informační středisko Hronov smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru na JH včetně výše příspěvku na dopravu.

 

B. Volný program Jiráskova Hronova 2017

1. Bude sestaven z následujících zdrojů:

a)    doporučení lektorských sborů klíčových celostátních přehlídek (viz část A/1) v počtu minimálně osmi inscenací – pro tato doporučení platí stejná pravidla (sdělení, v čem navrhovatelé spatřují premisu opravňující zařazení inscenace do programu JH včetně povinných příloh) jako pro hlavní program;

b)    výběru dalších inscenací včetně profesionálních;

c)     výběru dalších inscenací amatérských či nezávislých divadelních souborů, které se do 30. dubna 2017 přihlásí na adrese: NIPOS-ARTAMA, Simona Bezoušková, P.O.BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz.

 

2. Výběrem inscenací do volného programu je pověřena dramaturgická rada JH složená z programové ředitelky JH, pověřeného zástupce města Hronova a 1 odborníka, který má přehled o situaci v českém divadle. Za sestavení programu je zodpovědný NIPOS, za jeho realizaci KIS Hronov.

 

3. Se soubory zařazenými do volného programu uzavře hlavní organizátor přehlídky v místě smlouvu o vystoupení, v níž budou specifikovány všechny podmínky včetně počtu představení.

 

4. Soubory, které se samy přihlásí a budou dramaturgickou radou vybrány, budou vystupovat bez úhrady pobytových nákladů a dopravy.

 

 

V případě jakýchkoli nejasností při uplatňování návrhů či v jiných otázkách dotýkajících se programu JH se lze s dotazem obrátit na programovou ředitelku JH Simonu Bezouškovou, NIPOS-ARTAMA Praha, tel.: 221 507 957 nebo 775 505 654, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz.

 

Zpracovala Simona Bezoušková

NIPOS-ARTAMA, prosinec 2016