Jiráskův Hronov 2017 – nabídka seminářů

4. – 13. srpna 2017

 

D jako DVOULETÝ KURZ DRAMATIZACE

KATEŘINA MENCLEROVÁ

Předmětem kurzu je seznámení se způsoby, jakými lze v amatérském divadle dramatizovat prozaický text pro dospělé herce, a tvořivé rozvíjení těchto způsobů pod dohledem odborného lektora. Kurz je pro nové zájemce uzavřený.

Kateřina Menclerová je dramaturgyně Městského divadla Zlín. Pracovala jako redaktorka nakladatelství Host. Před absolvováním dramaturgie na JAMU studovala mediální studia a žurnalistiku na FSS MU a bohemistiku na FF MU.

 

DS jako DĚTSKÝ SEMINÁŘ „BAMBINI“

LENKA BÓROVÁ (Itálie)

Určeno dětem od 4 do 12 let

Divadelní dílna Bambini je zaměřena na první krůčky po prknech, které znamenají svět… Svět fantazie, přátelství a pohybu. Každé setkání bude rozděleno do čtyř částí – pohybová, herecká, hlasová a relaxační. Děti se během semináře naučí ovládat své tělo, využít svůj hlas, překonat stud a zdokonalovat paměť. Vyzkouší si i základy žonglování. Seminář bude zaměřen i na výuku italštiny. Děti si tak nenásilnou formou osvojí základní fráze a slovní zásobu (čísla, barvy, zvířata, tělo, dny v týdnu, pocity…). Dílna bude vedena dvojjazyčně v češtině i italštině.

Lenka Bórová (Peggy), původem Česka žijící 20 let v Itálii. Dlouhodobě vede dětské divadelní soubory. Absolvovala několik stáží zaměřených na herectví, pohyb a improvizaci a ve své práci využívá Montessori pedagogiky. S žonglérem a akrobatem Marcem Migliavacca spolupracuje na výuce cirkusových dovedností pro děti. Ty se pod jejich vedením zúčastnily mnoha festivalů a vystoupily v Teatro Piccolo di Milano.

 

H jako HUDEBNÍ SEMINÁŘ aneb DÝCHAT, ZPÍVAT, ŽÍT

JAN MATÁSEK
Seminář je příležitostí k získání zážitků, poznatků a dovedností využitelných při tvorbě hudební a zvukové složky divadelní inscenace. Je určen především těm, kdo se tvorbou této složky inscenace zabývají včetně režisérů, herců… Jde o praktický seminář, v němž není na účastnících požadováno předchozí hudební vzdělání ani praxe. Jeho hlavní náplní bude uchopení každodenní zvukově-hudební zkušenosti a její převedení do interpretovatelné formy. Přitom není sledován ani hodnocen hudební obsah samotné performance, ale právě zdařilost formy přenosu myšlenky, emoce nebo zkušenosti prostřednictvím zvuku. Nejde tu tedy o technickou způsobilost ke hře na určitý nástroj, nebo ke zpěvu, ale o celistvé vyjádření v rámci prostoru, který poskytuje hudba ve svém nejširším vymezení.

Frekventanti se mohou seznámit se základními teoretickými znalostmi, počínaje hudebním názvoslovím, možnostmi hudebních zápisů, jejich přednostmi a nedostatky. Budou mít možnost zapsat myšlenku do grafické partitury s následnou analýzou. Objevíme základní orientaci v notovém zápisu, práci s dechem a hlasem, zamyšlení nad působením zvuků a hudby na psychiku a organizmus. Vyrobíme si i jednoduchý nástroj.

Letos bude výraznější prostor pro vytváření hudební autorské složky a její interpretaci.

Hlavní tematické okruhy semináře: Autorská tvorba – Hudba a zvuk doprovází pohyb – Scénická hudba – Atmosféra, Prostředí – Hudební idea – Hlas, zvuk a hudba v prostoru a čase – Interpretace

Jan Matásek,
hudebník a hudební skladatel, autor hudby k mnoha inscenacím Divadla Minor Praha, Alfa Plzeň, Naivního divadla v Liberci, Divadla Aqualung na divadelní lodi Tajemství Divadla bratří Formanů, Reduta v Brně aj. Je absolventem konzervatoře v oboru snižcový pozoun. Na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze vystudoval obor skladba populární a jazzové hudby pod vedením prof. Víta Clara.

 

HASIT jako HEREC A SITUACE

LUDĚK HORKÝ

Základem semináře HASIT bude spolupráce režiséra s hercem na tvorbě nosné dramatické situace. A na ohledávání prostoru, který taková situace oběma zmíněným dává pro práci na herecko-režijní interpretaci jednotlivých postav a témat hry. Společně se pokusíme dramatickou situaci jednak pojmenovat a jednak realizovat v praxi „na jevišti“. Když se nám to podaří, můžeme se věnovat herecké interpretaci textu, která se o dramatické situace nutně opírá. Herecký slovní projev, jeho podtext, emocionální energie a smysl se nachází v přímé závislosti na výkladu okolností, cílů a poslání dramatického jednání postav v konkrétních dramatických situacích. Seminář je vhodný jak pro režiséry, tak pro herce.

Luděk Horký je absolvent divadelní vědy na FF UK, dramaturg, režisér a pedagog. Od roku 1995 do roku 2006 pracoval postupně jako lektor dramaturgie a dramaturg v Divadle ABC, scéně Městských divadel pražských. Nyní vede Centrum dramaturgie dětské tvorby v České televizi. Vedle toho pravidelně dramaturgicky spolupracuje s režisérem Davidem Drábkem (např. inscenace Racek ve Slovenském Národním divadle, Richard III. v Klicperově divadle Hradec Králové a další). Od roku 1992 působí jako pedagog a režisér v pražském divadle Radar, kde v současnosti vede divadelní soubor Ty-já-tr/HORBESO (zaměřený na činoherní interpretační divadlo pro dospělé) a projektovou skupinu Bylo nebylo (zaměřenou na autorské divadlo pro děti).

 

HTP jako HEREC, TĚLO, PROSTOR

Jak se postavit na jeviště, aby to něco znamenalo? Jak se na jevišti pohybovat? Co na jevišti dělat s hlavou, rukama a nohama, aby to něco znamenalo? Jak na jevišti skutečně “být”? Co to znamená jevištní prostor a jevištní čas? Jsou stejné jako prostor a čas v každodenním životě? Na tyto a jistě na další příbuzné otázky se pokusíme najít odpověď v praktickém semináři Herec, tělo a prostor. Dotkneme se hereckého vnímání prostoru, principů herecké souhry, podíváme se na improvizaci jako inspirační součást zkušebního procesu. A pokusíme se vnímat hercovo tělo jako důležitý zdroj divadelní tvorby v duchu Grotowského zásady, že to, co herec potřebuje není uvědomovat si své vlastní tělo, ale nebýt od svého těla odtržený.

Štěpán Pácl

V roce 2007 absolvoval DAMU v oboru režie činoherního divadla. Od roku 2010 byl ředitelem divadelní obecně prospěšné společnosti Masopust, odkud v roce 2013 přešel na dvě sezony jako umělecký šéf do ostravského Divadla Petra Bezruče. Od sezony 2015/2016 nastoupil jako kmenový režisér do souboru činohry Národního divadla v Praze. Je dvojnásobným držitelem Ceny Alfréda Radoka v kategorii Talent roku (2008 a 2010). Jako pedagog působil na ostravské Konzervatoři a nyní vyučuje na pražské DAMU.

Mezi jeho nejvýraznější režie patří Josef Topol: Konec Masopustu (Praha, 2008), J. K. Tyl: Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové (Ostrava, 2009), A. P. Čechov: Ivanov (Ostrava, 2012), Pedro Calderón de la Barca: El Príncipe Constante (Praha, 2012), František Langer: Periferie (Olomouc, 2013), Molière: Scapinova šibalství (Ostrava, 2014), Samuel Beckett: Čekání na Godota (Ostrava, 2014), Maurice Maeterlinck: Modrý pták (Praha, 2015), Lenka Lagronová: Jako břitva (Praha, 2016) a Finegan Kruckemeyer: Na moři, zírám nahoru (Praha, 2017). Jeho zatím poslední prací je inscenace hry V. K. Klicpery a Milana Šotka Mlynářova opička ve Stavovské divadle.

 

J jako JEVIŠTNÍ ŘEČ aneb HUDBA JAKO IMPULZ PRO PRÁCI S HLASEM A TEXTEM

EVA SPOUSTOVÁ (MÁLKOVÁ) a JARMILA PARČIOVÁ

Hlasová a mluvní technika a nad ní jevištní verš, básně i próza ve spojení s rytmem a hudbou… Prozkoumáme slova, zvuky, naladíme těla, aby zněla a podnikneme výlet „za slovy a dál – za slova“ – spojíme hudbu a rytmus s hlasem v těle. Základní jednotka vnitřního pohybu = 1 srdcebuch. Naše laboratoř buší v duši. Zvláště vhodné pro muzikální hravce.

Eva Spoustová (Málková) vystudovala DAMU, hrála v divadle DRAK, celý život je profesionálním „mluvičem“, léta se intenzivně věnuje dabingu (jako herec, úpravce dialogů i režisér), namlouvá audioknihy, pracuje pro rozhlas atd. Od roku 2004 vyučuje na DAMU předmět Jevištní řeč, vede komunikační kurzy a hlasové dílny, pracuje převážně s profesionálními divadelníky a s lidmi, kteří pracují v médiích. „Mám ráda chvíle, kdy k nám chodí zázraky.“

Jarmila Parčiová v letech 1990–1998 navštěvovala LDO ZUŠ v Nýřanech, kde byla platnou členkou dětského dramatického souboru. Nyní je členkou divadelního souboru Rámus. Několikrát byla lektorkou hudebního semináře na Loutkářské Chrudimi, kde rovněž získala cenu za scénickou hudbu. V 15 letech přičichla k perkusím, a to ji vydrželo doteď. Několik let hraje na vše, co se ji dostane do ruky. Učí hru na perkuse, kytaru a flétnu. Je lektorkou hudebně vzdělávacích programů s interaktivní dílnou pro děti předškolního věku a pro děti prvního stupně základních škol. „Mám ráda, když můžu pro někoho hrát a výsledkem je společné dílo.

 

KPR jako KURZ PRAKTICKÉ REŽIE

KATEŘINA FIXOVÁ A MILAN SCHEJBAL

Osmé sou­stře­dění poslu­chačů dlou­ho­do­bého vzdě­lá­va­cího pro­jektu, který byl zahá­jen v říjnu 2013 ve Volyni. Pořádá jej DIVADLO (bez záruky) PRAHA za odborné spo­lu­práce NIPOS-ARTAMA Praha.  Kurz je pro nové zájemce uzavřený.

Kate­řina Fixová je herečka a dra­ma­tur­gyně Diva­dla A. Dvo­řáka v Pří­brami, lektorka a porotkyně.

Milan Schej­bal je absol­vent DAMU v Praze (obor režie a dra­ma­tur­gie). V letech 1994–2006 půso­bil jako reži­sér a umě­lecký šéf Diva­dla ABC v Praze. Od roku 2006 dosud je reži­sé­rem a umě­lec­kým šéfem Diva­dla A. Dvo­řáka v Pří­brami. Od roku 1996 je peda­go­gem režie a vedou­cím roč­níku na praž­ské DAMU (katedra čino­her­ního diva­dla). Pra­cuje jako lek­tor a porotce mnoha ama­tér­ských diva­del­ních pře­hlí­dek a seminářů.

 

KreP jako KREATIVNÍ PRODUKCE

TEREZA SOCHOVÁ

Jak být tvořiví a kreativní, i když nestojíme na jevišti? Co všechno můžeme udělat, aby byl náš soubor jedinečný? A proč je práce v zákulisí tolik důležitá a navíc zábavná?

Seminář pro každého, kdo někdy přiložil ruku k dílu a možná ani neví, že je produkční. Rady, tipy, triky a třeba i trocha teorie z produkce, managementu, marketingu a PR divadelních projektů i tradičních “kamenných” domů. Ale hlavně praktická tvorba na projektech smyšlených i vámi přivezených.

Tereza Sochová je absolventkou Katedry produkce pražské DAMU. Deset let působila jako tajemnice uměleckého souboru a vedoucí produkce divadla DISK, kam od sezóny 17/18 nastupuje do funkce ředitelky. Podílela se na řadě alternativních nejen divadelních projektů, především s uměleckou skupinou kolem režiséra Jana Nebeského a herce Davida Prachaře. Je ředitelkou a výkonnou produkční nezávislého souboru Cabaret Calembour, o. p. s. a externí pedagožkou Katedry produkce DAMU.

 

OMP jako ONE-MAN-PUPPETSHOW aneb SÓLO-LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ DO KAŽDÉ RODINY

TOMÁŠ BĚHAL a TOMÁŠ PODRAZIL 

Chtěli jste si vždycky udělat vlastní představení? Jen nevíte jak na to, nebo schází odvaha? Náš seminář vám může pomoci! Vymyslíte, vytvoříte a nazkoušíte krátké loutkové představení, které bude jenom vaše. Necháme se inspirovat příběhy lidových pohádek, filmy, ale i z vašich osobních zážitků. Záleží na vašem vkusu a pro koho chcete mít mini inscenaci určenou. Budeme hledat divadelní zkratky, pracovat s různými materiály a žánry, improvizovat a hrát si. Seminář je určen pro velmi hravé a tvůrčí lidi.

PS: Pokud máte doma věc, která k tomuto inspiruje a chcete ji využít, vezměte ji s sebou. Může to být kufr, stará hračka, hudební nástroj, či jakýkoliv předmět.

PPS: Pokud se někdo bojí, může pracovat i ve dvojici ?

Tomáš Běhal, loutkoherec, režisér, dramaturg, propagátor loutky a statutární předseda Toy machine, o. s. Už jako malý si rád hrál, proto studium na loutkové katedře nebylo žádné překvapení.

Měl štěstí a jeho vedoucím ročníku se stal doc. Marek Bečka z Buchet a loutek. Dostal možnost vyjet na stáž do Berlína, kde se učil pod vedením otce německých loutkářů a loutkářek prof. Hartmuta Lorenze

Tomáš Podrazil, loutkoherec, hudebník, zástupce statutárního předsedy Toy Machine, o. s. Absolvent alternativní a loutkové katedry na DAMU v Praze v ročníku doc. Marka Bečky.  Momentálně kromě divadla studuje mediální studia na Fakultě sociálních věd na UK v Praze.

 

P jako PANTOMIMA

MICHAL HECHT A ŠTĚPÁNKA ELGROVÁ

Na dílně se účastníci seznámí se základy klasické i moderní pantomimy, improvizace, akrobacie (technika pádů a soubojů, stojky a salta) a jevištního pohybu vůbec. Čeká je náročný fyzický trénink, ale i příjemná relaxace a masáže. Účastníci budou společně pracovat na realizaci neverbálního projektu. Za použití improvizace a etudování budou vytvářet krátké příběhy, které s pomocí humoru a nadsázky převedou do divadelní neverbální řeči. Závěrem se pokusí tyto fragmenty pospojovat a vytvořit představení, které zahrají ostatním účastníkům Jiráskova Hronova.

Michal Hecht je mim, režisér a pedagog na volné noze. Studoval pantomimu u Zojky Mikotové a akrobacii u Evy Bosákové. Poté absolvoval nesčetné množství kurzů různých druhů neverbálního divadla v Česku i cizině. Od roku 1988 jezdí po světě se svými sólo programy a vyučuje pohyb. Sedm let strávil ve Finsku jako pedagog na NÄTY (finská obdoba DAMU) v Tampere. Od roku 1998 působí v ČR. Hraje v divadle Image v Praze, učí na HAMU, pořádá semináře, režíruje různé divadelní skupiny, pracuje pro AITA/IATA a spolupracuje na mnoha televizních projektech.

 

RDR 45+ jako REŽIJNĚ DRAMATURGICKÁ KONCEPCE a její REALIZACE – UPGRADE

JAROMÍR HRUŠKA

Seminář určený především zájemcům středního a zralého věku. Spodní hranice je limitována dosažením 45 let, směrem nahoru nás žádné hranice neomezují. Fyzické handicapy nejsou překážkou. Cílem semináře bude objevování TÉMAT, hledání MOTIVŮ, MOTIVACÍ dramatických postav v situacích dramatického textu, což můžeme označit pojmem REŽIJNĚ DRAMATURGICKÁ KONCEPCE. Ve druhé části se soustředíme na její KONKRÉTNÍ REALIZACI prostřednictvím jednotlivých složek (komponent) inscenace. Projdeme všemi úskalími, možnostmi i limitami INTERPRETAČNÍHO DIVADLA, kterými prochází každý interpret, tj. DRAMATURG, REŽISÉR i HEREC. Budeme se zabývat tím, co je to autorský přístup v interpretaci klasického dramatického textu. Budeme důsledně číst a analyzovat dramatický text a nacházet způsoby, jak je možné různě interpretovat tutéž dramatickou situaci (tentýž dramatický text). Budeme zkoumat, jaký dopad má ta či ona interpretace na KONKRÉTNÍ JEVIŠTNÍ REALIZACI i ve vztahu k potřebám zvoleného STYLU a ŽÁNRU.

Předpokladem práce v semináři je předběžné seznámení s několika klasickými dramatickými texty. Zažijete: důslednou analýzu textu, první čtenou zkoušku, práci s hercem v dané situaci a prostoru, principy aranžování a vytváření jevištního obrazu, práci s atmosférotvornými složkami inscenace jako je světlo a zvuk – to vše v několika různých interpretacích textu. Seminář nabízí jedinečnou možnost nahlédnout skrze dramaturgické, režijní i herecké řemeslo k samé podstatě divadla – tj. sdělování příběhů. Učme se divadlem vyprávět příběhy!!! Jste-li absolventy loňského semináře, opět bude o čem a na čem intenzivně pracovat! Pro účast v semináři je možné konzultovat věkové výjimky (jste-li mladší, nebojte se přihlásit), které kolektivu dodají na pestrosti. 😉

Jaromír Hruška je absolvent DAMU v Praze, oboru režie činoherního divadla. Absolvent kurzů o práci K. S. Stanislavského, M. Čechova i představitelů tzv. ruské divadelní avantgardy konaných v Moskvě. Jeho studentská režijní práce (inscenace Shakespearova Mnoho povyku pro nic) byla prezentována na Festivalu divadelních škol německy mluvících zemí v Mnichově. Režisér 20 celovečerních inscenací autorů světové i české dramatické literatury. Je autorem většiny úprav dramatických i nedramatických textů ke svým inscenacím. Jako režisér a pedagog působil mj. na státní Konzervatoři v Praze. Jako asistent režie pracoval na několika inscenacích významného ruského režiséra Sergeje Fedotova. Po jisté divadelní odmlce se prostřednictvím Městského divadla v Českém Krumlově opět naplno vrací k dramatickému oboru jako jeho dramaturg a zástupce ředitele. Lektor řady krajských i celostátních přehlídek a divadelních festivalů.

 

S jako STORYTELLING aneb O ŘEMESLE VYPRAVĚČSKÉM

MARTIN HAK

Seminář pro ty, kteří se rádi vydávají na výlety do krajin příběhů, pro ty, které přitahuje starodávné řemeslo vypravěčů, pro ty, kteří chtějí své vypravěčské dovednosti objevit a rozvinout. Živé vyprávění příběhů, řemeslo ve světě známé jako storytelling, je nejstarším způsobem poznávání, dorozumívání, a vyjadřování se ke světu, ve všech lidských kulturách – divadlu je „dědečkem“. Posluchači-diváci a vypravěč se stávají spolutvůrci jedinečného pokusu o „zpřítomnění“ příběhu. Vypravěč tvoří obrazy a jako pečlivý průvodce jimi provádí tak, aby příběh ožil.

Čeká nás práce s „látkou“ našich všedních životů i s příběhy, jež mají literární předlohu. Budeme pracovat s pohádkou, budeme se věnovat příběhům na hraně uvěřitelnosti, i takovým příběhům, které se dosud nestaly. Budeme příběhy vyprávět i poslouchat. Budeme je tvořit. Budeme trénovat představivost, obrazotvornost, fantazii a obrazotvorné jednání. Budeme samozřejmě cvičit naše vypravěčské dovednosti, naše pohybové, zvukové a hlasové možnosti. Budeme procházet vedeni i vedoucí branami do světa příběhu. Poznáme, proč se vypravěč nemusí nic učit nazpaměť a že příběh je „živý tvor“. Čekají nás experimenty, cvičení, hledání odvahy, hloubání, smích a živé setkání lidí s příběhy.

Martin Hak se v roce 2002 stal absolventem DIFA JAMU Brno (Dramatická výchova). V roce 2005 potkal opravdového vypravěče zpoza velké louže a ten ho navedl k odhalení zásadního tajemství vlastní babičky (čípak, že?). Od té doby nazývá Martin své vyprávění vyprávěním. Rád se dívá z výšky a do nikam, rád strká ruce do hlíny a nad oheň, rád jí sýr a sám, rád si střílí z luku a z pravidel lukostřelby. Živí ho živé vyprávění příběhů. Vypráví nebo o tom přednáší, nejraději ale učí – vyprávět učitele, knihovníky, manažery, divadelníky, tatínky, maminky, děti, … vlastní i cizí.

 

TDDT jako TRANSDISCIPLINÁRNÍ DIVADELNÍ TVORBA

IVO KRISTIÁN KUBÁK a MARIE NOVÁKOVÁ

Netradiční prostory, nedramatické látky, imerzivní divadlo, performance a site-specific pro zájemce o režii, dramaturgii, scénografii i herectví. Trendy, principy a postupy současného alternativního divadla, režijně-dramaturgické koncepce, mašinérie, spolupráce v rámci tvůrčího a produkčního týmu, dokumentace a multimédia. Nechte vstoupit diváky do alternativní reality a zakoušet svět, který si sami vytvoříte!

Ivo Kristián Kubák, divadelní režisér, absolvent katedry teorie kritiky DAMU a oboru režie na katedře činoherního divadla DAMU. Spolu s Marií Novákovou zakladatel a umělecký šéf divadelního souboru Tygr v tísni. Doktorand a pedagog KALD DAMU, učitel pražského gymnázia Na Zatlance, lektor ateliérů inscenační tvorby, porotce divadelních přehlídek, ředitel uměleckého prostoru VILA Štvanice. Ve své režijní tvorbě se zabývá činoherním divadlem v netradičních prostorech a inscenováním nedramatických látek, se zájmem se věnuje i režii scénických čtení

Marie Nováková, absolventka dramaturgie na katedře činoherního divadla DAMU a dramaturgyně Městského divadla Kladno. Externě spolupracuje s literárně-dramatickou redakcí Českého rozhlasu 3 Vltava. Je lektorkou divadelních dílen. Spolu s Ivo Kristiánem Kubákem je zakladatelkou a dramaturgyní nezávislého divadelního souboru Tygr v tísni a dramaturgyní ostrovní scény VILA Štvanice. Ve své dramaturgické a autorské tvorbě se zabývá adaptacemi a inscenováním nedramatických látek. Od dětství se aktivně účastní site-specific projektů.

 

VDP jako VYUŽITÍ DIVADELNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO PRÁCI SE SKUPINAMI

RENATA VORDOVÁ

Seminář je určen pro dospělé, kteří pracují s jakýmikoli skupinami a chtějí si vyzkoušet sami na sobě práci v oblasti komunikace, práce s tématem, se vztahy, vedení rozhovorů, řešení konfliktů, sociálních skupin a jejich vnitřní dynamiky s využitím divadelních prostředků jako je práce s mizanscénou, hra v roli a situaci, vciťování se do různorodých charakterů/postav, interpretace textu.

Mnoho let pracuji v oblasti vzdělávání, umění a terapie. Ve všech mých aktivitách s jakýmikoli skupinami velmi využívám divadelní prostředky a naopak – při přípravě jakékoli inscenace s jakoukoli skupinou (studenti, senioři, dospělí, hendikepovaní) velmi využívám znalosti a zkušenosti z oblasti terapie / práce s lidskými příběhy, motivy… Proto bych chtěla nabídnout dospělým seminaristům společný zážitek a zároveň metodickou podporu. Seminář je určen hlavně lidem, kteří nejsou zcela nakloněni „škatulkování“ a jsou ochotni se spolu se mnou vydat cestou eklektiků ?

Renata Vordová, absolventka DAMU Praha, režisérka několika amatérských souborů, absolventka sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR, lektorka na volné noze, garantka a lektorka kurzů pro pomáhající profese, tlumočnice písní a básní do znakového jazyka, matka dospělého syna, denní i noční tvor, milovnice poezie nejen ve slovech…

 

ŽAK jako ŽONGLOVÁNÍ A KLAUNÉRIE

MARCO MIGLIAVACCA (Itálie) a LENKA HULÁKOVÁ

V semináři se kromě žonglování s různými předměty naučíte i základy klaunérie a fyzického divadla. Vyrobíte si vlastní žonglovací pomůcky a těšit se můžete i na nejrůznější hry, cvičení a improvizace, které budou každým dnem zdokonalovat vaše artistické dovednosti a schopnosti. Seminář je určen začátečníkům i pokročilým. Výuka bude probíhat v angličtině.

Marco Migliavacca

Žonglování, klaunérii a kouzlení se profesionálně věnuje od svých 18 let. Studoval v Itálii, Švýcarsku a Švédsku. V roce 2011 spoluzaložil La Scuola di Circo e Teatro DimiDimitri a Novara. Se svými představeními navštěvuje nejrůznější festivaly a události po celém světě. Spolupracuje s Cirque du Soleil a Society Karakasa Circus.

 

DK jako DISKUSNÍ KLUB

MARTIN VOKOUN

Dis­kusní klub je platformou umož­ňu­jící spon­tánní výměnu názorů na před­sta­vení uve­dená v programu Jiráskova Hronova. Cílem semináře je vytvoření podmínek k analýze inscenace, její nahlédnutí z více úhlů pohledu a formulování, sdílení a výměně názorů. Diskusní klub bude probíhat v dopoledních hodinách od 10 do 12 hod. Do diskusního klubu je možné přihlásit se jako stálý frekventant nebo ho navštívit dle libosti a délky vašeho pobytu.

Martin Vokoun je absolventem DAMU v Praze, oboru režie činoherního divadla. Působil jako režisér Divadla J. K. Tyla v Plzni, nyní je na volné noze. Učí na VOŠ herecká v Praze a zasedá v lektorských sborech krajských a celostátních přehlídek.

 

PC jako PROBLÉMOVÝ CLUB

Ti, kdo se chtějí zúčastnit festivalu za zvýhodněných podmínek, a přitom nechtějí navštěvovat některý z uvedených dopoledních tematických seminářů, se mohou přihlásit jako kmenoví účastníci PC. Jejich povinností je návštěva představení hlavního programu JH a účast (pokud možno aktivní) na odpoledních Problémových clubech od soboty 6. 8. 2017 do soboty 12. 8. 2017 v době od 14 do 16 hod. Problémový club je zároveň otevřený a přístupný všem zájemcům na rámec základních seminářů a dílen.

Pro­blé­mový club (PC) je veřej­ným dis­kus­ním fórem. Bude rea­li­zo­ván for­mou roz­pravy – dispu­tace pěti­člen­ného lek­tor­ského týmu slo­že­ného z divadelních odbor­níků a účast­níků z pléna. Odra­zo­vým můst­kem pro PC jsou insce­nace uve­dené v hlav­ním, pří­padně ve volném pro­gramu JH. Jeho hlav­ním smys­lem a cílem je vytvo­řit pro­stor pro nahléd­nutí insce­nací z nej­růz­něj­ších úhlů pohledu, hle­dání smyslu ama­tér­ského diva­dla a jeho vyslo­vo­vání se k současnosti.

Lek­toři:

MgA. Alena Zeman­čí­ková, absol­ventka DAMU (obor dra­ma­tur­gie), dra­ma­tička, spi­so­va­telka, dra­ma­tur­gyně literárně-dramatického vysí­lání Českého roz­hlasu 3 – Vltava a lek­torka kraj­ských a celo­stát­ních přehlídek

MgA. Mar­tina Schle­ge­lováPh.D., absol­ventka DAMU (obor režie a dra­ma­tur­gie), v letech 2003–2007 lek­torka diva­del­ního oddě­lení pro německy mlu­vící oblasti, Vel­kou Bri­tá­nii a USA (Dilia), kme­nová reži­sérka a dra­ma­tur­gyně Diva­dla Letí Praha a odborná asi­s­tentka katedry teo­rie a kri­tiky praž­ské DAMU

Doc. Mgr. Aleš Berg­man, Ph.D., diva­delní vědec, reži­sér a peda­gog – vedou­cí ate­li­éru čino­her­ního herec­tví na JAMU v Brně, režie a insce­nační tvorby na katedře výchovné dra­ma­tiky DAMU v Praze

MgA. Vladimír Fekar, dramaturg Městského divadla Zlín, autor, dramatik, básník, pedagog Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění ve Zlíně a Slezské univerzity v Opavě.

Michal Zahálka, teatrolog a překladatel, dramaturg Mezinárodního festivalu Divadlo Plzeň, redaktor edičního oddělení Institutu umění – Divadelního ústavu

 

PODMÍNKY ÚČASTI

VĚK 

Semi­náře a dílny jsou určeny zájem­cům od 15 let. Osoby mladší 18 let musí do Hro­nova při­vézt písemný sou­hlas rodičů na for­mu­láři, který jim bude zaslán. Výjimkou je dětský seminář určený dětem od 4 do 12 let.

CENA SEMINÁŘE

Poplatek za dílnu je 1.350 Kč (bez stravy) nebo 2.550 Kč (se stravou, tzn. 8 x oběd a 8 x večeře ve školní jídelně). Kromě samotné dílny vám bude zdarma poskyt­nuto hro­madné uby­to­vání ve spa­cáku v pro­sto­rách škol­ních tříd (od 4. 8. 2017 do 13. 8. 2017) a základní zázemí pro hygi­enu.

PLATBA

Pla­tit je možné pouze bez­ho­to­vost­ním pře­vo­dem na účet Jirás­kova Hro­nova nej­poz­ději do 10. července 2017. Po vyplnění při­hlášky (elektronické registrace) Vám bude ozná­meno číslo účtu a pří­slušný vari­a­bilní symbol.

VSTUPENKY

Po přihlášení do semináře a zaplacení poplatku budete mít jakožto seminaristé možnost si v době 15. – 18. 7. 2017 samostatně objednat vstupenky dle vlastního výběru prostřednictví on-line předprodeje se slevou 50 %. Od 19. 7. 2017 si budete moci zakoupit vstupenku pouze za plnou cenu.

UBYTOVÁNÍ

Ti, kdo mají zájem o ubytování na lůžku, si jej mohou objed­nat u Kul­tur­ního a infor­mač­ního stře­diska Hro­nov, nám Čs. armády 500, 549 31 Hro­nov, tel.: 491 483 314, e-mail: jiraskuvhronov@seznam.cz, www.jiraskuvhronov.eu.

Pokud máte v plánu si s sebou do Hro­nova při­vést psa nebo jiného zví­ře­cího maz­líčka, objed­nejte si, pro­sím, samo­statné uby­to­vání. Spo­lečné uby­to­vání s ostat­ními semi­na­risty ve školních třídách Vám v tako­vém pří­padě nebude umožněno.

HAR­MO­NO­GRAM

– pří­jezd a pre­zen­ce v pátek 4. 8. 2017

– 09.00 – 13.00 semi­náře a dílny (5. – 12. 8. 2017)

– 14.00 – 16.00 Pro­blé­mový club (6. – 12. 8. 2017)

– 14.00 – 23.59 před­sta­vení JH (5. – 12. 8. 2017)

INFOR­MACE

Budete-li mít jaké­koli dotazy, obraťte se prosím na Simonu Bez­ouš­ko­vou – pro­gra­mo­vou ředi­telku JH na tel.: 775 508 654 nebo e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz

PŘIHLÁŠKA

Registrujte se prosím na http://registrace.nipos-mk.cz/Akce-seminar-jh2017/Create