Jiráskův Hronov 2015 – propozice

85. JIRÁSKŮV HRONOV

Festival amatérského divadla

31. července – 8. srpna 2015

                

Pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a město Hronov z pověření a za ekonomického přispění Ministerstva kultury a ve spolupráci těchto institucí: Amatérská divadelní asociace, Česká sekce UNIMA, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění v ČR, Kulturní a informační středisko Hronov, Společnost Amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků a Volné sdružení východočeských divadelníků. Kulturní a informační středisko Hronov je místním pořadatelem a nositelem grantů. Jiráskův Hronov je zařazen mezi stěžejní akce Královéhradeckého kraje.

 

85. Jiráskův Hronov (JH) je koncipován v souladu se statutem z roku 1994 jako celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla s mezinárodní účastí, jako nesoutěžní přehlídka otevřená všem divadelním druhům, žánrům, nejrůznějším inscenačním postupům, stylům a poetikám. Program přehlídky by měl být obohacen vystoupením souborů ze zahraničí. Základní premisou JH je umožnění vzájemné mezidruhové inspirace a setkání amatérských divadelníků i různých druhů a oblastí divadla, včetně příbuzných druhů scénického umění. Divadelní program JH se skládá z hlavního a doprovodného programu.

V rámci JH budou uskutečněny: tematické semináře a dílny, Problémový club, odborné reflexe inscenací a další příležitosti k setkání divadelníků, ať vzdělávacího, či společenského charakteru.

 

Vzdělávací část JH bude realizována formou cca 12–15 tematických seminářů a divadelních dílen. Budou otevřeny pro zájemce o divadlo bez horního věkového omezení. Budou koncipovány jako nabídka umožňující poznání a inspiraci v různých druzích divadla. Počítá se rovněž se semináři zabývajícími se disciplínami, které jsou společné všem divadelním druhům či jejich většině.

Zájemci o účast v seminářích a dílnách JH se budou moci přihlásit prostřednictvím přihlášek připojených k samostatným propozicím. Propozice budou zveřejněny v květnu 2015 na www.artama.cz a www.amaterskascena.cz.

 

Problémový club (PC) bude nadstavbovou vzdělávací institucí JH, jakousi jeho „vysokou školou“. Má výhradně poznávací a inspirativní charakter. PC bude realizován formou rozpravy – disputace cca pětičlenného lektorského týmu složeného z předních odborníků, do níž mohou vstupovat účastníci z pléna. Jako odrazový můstek k rozpravě – disputaci poslouží reflexe inscenací uvedených v programu JH. V PC však nepůjde jen o kritické hodnocení a analýzu inscenací a diskuzi k nim. Materie divadelních inscenací tu představuje především zdroj impulsů k nastolení problémů a témat k rozpravě – disputaci, respektive bude využívána jako konkrétní příklad a pomůcka k ozřejmění divadelních zákonitostí a k pojmenování jevových stránek amatérské divadelní tvorby. Znamená to mj., že všechny inscenace JH  nemusí být takto reflektovány ani důsledně využity v časové posloupnosti programu JH.

Zájemci o účast v PC se mohou registrovat prostřednictvím přihlášek připojených k propozicím divadelních seminářů a dílen (viz výše) jako posluchači tematických seminářů a dílen, kteří chtějí navíc pravidelně navštěvovat PC. PC bude však volně přístupný i dalším zájemcům bez přihlášení.

 

Odborné reflexe inscenací budou realizovány formou odborných recenzí v přehlídkovém zpravodaji. Počítá se přitom s tím, že ke každé inscenaci hlavního programu přinese zpravodaj minimálně dvě recenze. Pokud to bude možné, bude vždy jedna recenze zadána odborníkovi, který měl příležitost reflektovat inscenaci již před jejím uvedením na JH či je specialistou na druh divadla, který inscenace reprezentuje.

 

Hlavní program Jiráskova Hronova 2015 bude stanoven na základě:

1.   Nominací vzešlých z výsledků klíčových celostátních přehlídek, jejichž poroty mají právo určit inscenace, o nichž jsou přesvědčeny, že mají být uvedeny na JH. Za klíčové přehlídky jsou považovány:

      a)   Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou, národní přehlídka venkovských divadelních souborů 2014 (2 nominace);

b)   Popelka Rakovník, celostátní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti 2014 (2 nominace);

c)   Národní přehlídka seniorského divadla Miletín 2014 (1 nominace);

d)   Tanec, tanec… Jablonec nad Nisou, celostátní přehlídka scénického tance 2015 – návrh programové rady CP (1 nominace);

e)   Otevřeno Kolín, celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla 2015 (1 nominace – blok);

f)    Divadelní Piknik Volyně, celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla 2015 (5 nominací);

g)   Šrámkův Písek, celostátní přehlídka experimentujícího divadla 2015 (3 nominace);

h)   Dětská scéna Svitavy, celostátní přehlídka dětského divadla 2015 (1 nominace);

ch)  Wolkrův Prostějov, celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie 2015 (1 nominace);

i)    Mladá scéna Ústí nad Orlicí, celostátní přehlídka studentských divadelních souborů 2015 (2 nominace);

j)    Loutkářská Chrudim, celostátní přehlídka amatérského loutkářství 2015 (3 nominace);

k)    zahraniční inscenace vybrané Českým střediskem AITA/IATA (2 nominace).

 

2.   Doporučení vzešlých z výše uvedených klíčových celostátních přehlídek včetně doporučení spojení inscenací do bloků.

 

3.   Návrhů – doporučení vzešlých z těchto dalších zdrojů:

      a)   Nerealizované návrhy, které byly uplatněny v předchozím ročníku a byly přijaty programovou radou do programu Jiráskova Hronova.

b)   Pohárek SČDO, národní soutěž divadelních monologů a dialogů ve Velké Bystřici 2014.

d)   Doporučení zájmových divadelních organizací (jejich střechových orgánů) zabývajících se amatérským divadlem s celorepublikovou působností.

e)   Doporučení NIPOS-ARTAMA.

 

Výběrem hlavního programu je pověřena programová rada JH, složená z odborných pracovníků divadelních oborů NIPOS-ARTAMA a ředitelky KIS Hronov, která bude rozhodovat pouze o volných hracích místech, neobsazených porotami celostátních přehlídek.

 

Programová rada rozhoduje na základě předem zhlédnutých představení inscenací nebo jejich videozáznamů.

 

Jednání programové rady JH 2014 se uskuteční 6. července 2015.

 

Návrhy inscenací k zařazení do hlavního programu JH je žádoucí zvažovat především z hlediska naplnění vlastního poslání přehlídky – umožnění mezidruhové inspirace. Při rozhodování o uplatňování a přijímání návrhů by spolu s kvalitou měla být rozhodujícím kritériem inspirativnost inscenace, respektive inspirativnost její dílčí složky či části.

 

Za uplatnění návrhů odpovídají tajemníci odborných porot (lektorských sborů). U návrhů z jiných než přehlídkových zdrojů odpovídají za uplatnění návrhů osoby, které stojí v čele příslušných institucí.

 

Rozhodnutí programové rady JH je pro pořadatele JH závazné.

 

Rozsah hlavního programu JH 2015 je vymezen maximálně 24 inscenacemi nebo programovými celky složenými z menších jevištních útvarů. V tomto vymezení se počítá s účastí maximálně 2 zahraničních souborů.

 

Jiráskův Hronov může být ve svém plánovaném rozsahu z ekonomických důvodů podstatně krácen. Pokud by z ekonomických důvodů došlo ke krácení rozsahu JH a omezení přijetí inscenací do hlavního programu na počet nominovaných inscenací a méně, musí rozhodnout o způsobu výběru nově programová rada ve spolupráci s KIS Hronov na svém mimořádném zasedání, které se musí uskutečnit před jednáním programové rady JH.

 

            Navrhovatelé nominují a doporučují inscenace prostřednictvím tiskopisů PŘIHLÁŠKA – EVIDENČNÍ LIST SOUBORU A INSCENACE (na www.artama.cz), které odešlou ve dvojím vyhotovení na adresu: NIPOS-ARTAMA, do rukou Mgr. Simony Bezouškové, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz.

 

Uzávěrka doručení přihlášek je 31. května 2015. Pro celostátní přehlídky uskutečněné po tomto datu vždy první den po dni jejich ukončení.

           

Přijetí návrhu je podmíněno samostatným stručným, leč výrazným sdělením, v čem navrhovatelé spatřují výjimečnost, inspirativnost či jinou premisu opravňující zařazení inscenace do programu JH. Toto sdělení může být v případě zařazení inscenace do programu JH otištěno v tiskových materiálech přehlídky a zároveň se stát zdrojem potencionálních témat či impulsů bezprostředně využitelných ve vzdělávací části JH, zejména v Problémovém clubu. Přijetí návrhů je zároveň podmíněno včasným doručením úplně vyplněné přihlášky a příloh k ní.

 

Povinné přílohy přihlášky:

–       videozáznam inscenace či performance (pořadatelé JH uvítají zaslání v předstihu před dalšími přílohami);

–              sdělení zdůvodňující návrh (viz výše);

–       osoby a obsazení, včetně údajů o režii, scénografii, autorovi hudby atp.;

–       textová předloha inscenace nebo synopse hry u inscenací v cizím jazyce, u nichž je významná jazyková složka;

–       hodnocení inscenace se jmény hodnotitelů;

–       slovo o souboru do programové brožury;

–       slovo o autorovi (autorech), respektive o inscenační tradici hry do programové brožury;

–       nejméně 4 fotografie z inscenace použitelné pro tisk a propagaci.

 

Soubory zařazené do hlavního programu JH uvedou své inscenace nejméně ve dvou představeních. Počet představení je v zásadě vymezen zvoleným hracím prostorem.

 

Se soubory zařazenými do hlavního programu JH uzavře pověřený hlavní organizátor přehlídky Kulturní a informační středisko Hronov smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru na JH včetně výše příspěvku na dopravu a poskytnutí vstupenek zdarma po dobu hrazeného pobytu na JH.

 

Doprovodný divadelní program vybírají a sestavují programová ředitelka a ředitelka přehlídky z doporučení z celostátních přehlídek nerealizovaných v hlavním programu a svých vlastních návrhů. Přednostně budou vítány produkce, které obohatí program o neobvyklé divadelní počiny přinášející tvůrčí podněty a inspiraci, a také ty, jež mají schopnost bezprostředně oslovovat a poutat místní obyvatele Hronova a jeho návštěvníky k festivalovému dění.

 

K vystoupení v doprovodném programu JH se lze také přihlásit na adrese: Kulturní a informační středisko Hronov, ředitelka Marcela Kollertová, Nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, tel. 491 483 314 nebo 737 608 373, e-mail: kis@mestohronov.cz nebo NIPOS-ARTAMA, Simona Bezoušková, Fügnerovo náměstí 5, P. O. Box 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 957 nebo 603 584 489, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz.

 

Divadelní program v předvečer zahájení JH bude součástí doprovodného programu. Jeho určení je v pravomoci města Hronova.

 

V případě jakýchkoli nejasností při uplatňování návrhů či v jiných otázkách dotýkajících se programu JH se lze s dotazem obrátit na programovou ředitelku JH Mgr. Simonu Bezouškovou, NIPOS-ARTAMA Praha, tel.: 221 507 957 nebo 603 584 489, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz.

 

Zpracovala Simona Bezoušková

NIPOS-ARTAMA, říjen 2014

Schváleno festivalovým výborem Jiráskova Hronova 1. října 2014

Jiráskův Hronov – přihláška