Jiráskův Hronov 2011 – ubytování

Typy uby­to­vání:

Inter­nát hote­lové školy

Kč 220 (lůžko/noc)  – 3 a 4lůžkové pokoje, spo­lečné soci­ální zaří­zení, při­po­jení na inter­net na pokoji

Inter­nát Velké Poříčí

Kč 170 (lůžko/noc) – 3 a 4lůžkové pokoje, spo­lečné soci­ální zařízení

Sou­kromí

Kč 210–300 (lůžko/noc)  – cena dle vyba­vení                      
(jed­no­lůž­kové pokoje nezajišťujeme)

Objed­návku zasí­lejte na  for­mu­láři umís­tě­ném na těchto strán­kách viz níže na adresu Kulturní a informační středisko Hronov, náměstí Čs. armády 500, 549 31 Hronov!

Vyplňte pro­sím všechny potřebné údaje, neú­plné objed­návky nebu­dou zaevidovány.

Vámi zaslané při­hlášky k uby­to­vání pova­žu­jeme za závazné, změny žádáme jen písem­nou for­mou!
Pokud se nena­hlá­síte na uby­to­vání v Infor­mač­ním cen­tru JH do 16.00 hodin (v den nástupu na uby­to­vání) a nena­hlá­síte tele­fo­nicky poz­dější pří­jezd do Hro­nova, bude celá při­hláška stor­no­vána a vaše lůžka poskyt­neme dal­ším zájemcům.

Závazná-objednávka-ubytování-na-81.-JH