90. Jiráskův Hronov – nabídka seminářů

Hronov, 31. července. – 8. srpna 2020

RJ jako Rytmus a Jevištní řeč

Eva Spoustová

Pocit – pohyb – zvuk – vnímání – představa – působení – rytmus rozum – radost. To budou naše základní kategorie, pokud jde o řeč. Budeme propojovat tělo, dech a řeč.

A především se soustředíme na přízvuk, rytmus v mluvené češtině a práci textem.

Koho zajímá blankvers, užije si ho hodně a pochopí, že není čeho se bát a že pracovat s ním je čirá herecká radost. Budeme se zaobírat především praktickými cvičeními, rozšiřovat smyslové vnímání, představivost a poznávat možnosti vlastního těla a hlasu.  

Eva Spoustová 

Vystudovala DAMU, hrála v divadle DRAK, celý život je profesionálním „mluvičem“, léta se intenzivně věnuje dabingu (jako herec, úpravce dialogů i režisér), namlouvá audioknihy, pracuje pro rozhlas atd. Od roku 2004 vyučuje na DAMU předmět Jevištní řeč, vede komunikační kurzy a hlasové dílny, pracuje převážně s profesionálními divadelníky a s lidmi, kteří pracují v médiích.

PRO jako PROces a PROdukt

Pavel Skála a Jan Mrázek

Během semináře si každý z nás projde cestou od tématu k divadelnímu tvaru. Je produkt důležitější než proces? Co nabízí proces? Možná, že skrze proces herecké tvorby může člověk více poznat kým je. Je herectví nasazování masek nebo naopak cesta k vlastnímu já? Dovolí nám to naše role a dovolím si to sám? Budeme hledat, budeme jednat, budeme si hrát.

Sebepoznání skrze prostředky, které dramatická výchova nabízí. Seminář je vhodný nejen pro pedagogy dramatické výchovy, ale i všechny ostatní.

Pavel Skála

Posledních jedenáct let je pedagogem na ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě, kde vede spoustu souborů. Dále působí jako lektor, organizátor a spolu z Barborou Gréeovou řídí Divadelní klub Školka. V neposlední řadě je líný workoholik, o víkendech se potuluje na KVD DAMU (když není karanténa), je manžel a otec tří holek.

Jan Mrázek obdivuje jeho i jeho soubory, a přál by si někdy v budoucnu dostat Cenu Pavla Skály.

Jan Mrázek

Divadelní lektor, improvizátor, muzikant. Student KVD DAMU. V poslední době se pohybuje převážně v Polsku (studium režie na AST Kraków, stáž v Teatru Węgajty).

Pavel Skála je jeho velký fanoušek, říká o něm, že není lamač dívčích srdcí, ale jejich narovnávač. Bude Léto a kytara patří DOTmy.

A, B, C, Divadla – Abeceda divadla
Jaromír Hruška

Seminář určený nejen pro začátečníky, ale i pokročilé herce, dramaturgy a režiséry, kteří si chtějí osvojit či znovu připomenout, co tvoří základy divadla. Tentokráte s akcentem na hereckou složku a důslednou práci na dramatické postavě. Situace, Postava, Asociace, Konflikt, Motiv, Emoce, Gag, Žánr – to jsou jen některé pojmy, kterými se budeme zabývat ve vztahu k herectví a práci s hercem jako nepostradatelnou složkou divadelní inscenace. Po absolvování semináře by mělo být vaše herectví svobodnější a vaše práce s herci o poznání efektivnější.

Jaromír Hruška

Absolvent DAMU v Praze, oboru režie činoherního divadla. Absolvent kurzů o práci K. S. Stanislavského, M. Čechova i představitelů tzv. ruské divadelní avantgardy konaných v Moskvě. Jeho studentská režijní práce (inscenace Shakespearova Mnoho povyku pro nic) byla prezentována na Festivalu divadelních škol německy mluvících zemí v Mnichově. Režisér 25 celovečerních inscenací autorů světové i české dramatické literatury. Je autorem většiny úprav dramatických i nedramatických textů ke svým inscenacím. Autor série scénářů historických her o nejmocnějším renesančním rodu Rožmberků v rámci prestižního evropského festivalu SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE. Autor a režisér úspěšných nových původních českých komedií ze současnosti „HOTEL BLACKOUT“, „NÁVRAT DO HOTELU BLACKOUT“ a „LOVE…, SORRY!“. Jako režisér a pedagog působil mj. na státní Konzervatoři v Praze. Jako asistent režie pracoval na několika inscenacích významného ruského režiséra Sergeje Fedotova. Dramaturg a zástupce ředitele Městského divadla v Českém Krumlově. Lektor řady krajských i celostátních přehlídek a divadelních festivalů.

S jako Scénografie

Petr Kolínský

Seminář bude sledovat úlohu scénografie ve struktuře inscenace z pohledů jednotlivých složek/profesí. Základní ideou je hravou aktivní formou se seznámit s pojmy, strukturou a možnými principy a postupy při přípravě a tvorbě inscenace jakožto díla komplexního a složitého. Je režijně scénografický koncept individuální tvorba nebo kolektivní dílo? Cílem nebude návod jak scénografii tvořit/používat, ale jak scénograficky myslet…

Čekají nás interaktivní kreativní skupinové etudy na jednotlivá témata,  improvizace, hra s reflexí a nalézání obecnějších rezultátů…

Petr Kolínský

Studoval střední průmyslovou školu bižuterní v Jablonci, pedagogickou fakultu v Hradci Králové a scénografii na divadelní akademii v Praze, kde 17 let učil. Protože je scénograf, ale i architekt, malíř, grafik, šperkař, dámský krejčí, scénárista a sborový zpěvák, tak se zabývá scénografií nejen v divadlech, filmu a televizi, ale zejména jejím působením v mimodivadelním prostoru. 

Motto: úkolem scénografie je halit myšlenky režisérovy do pestrobarevného hávu

(prof. Dvořák, 70. léta minulého století).

Já dodávám: když halit myšlenky, tak halit zase myšlenkou.

T jako Technika

Pavel Hurych

Je velice zapotřebí, aby v amatérských divadelních souborech byli divadelně poučení osvětlovači a další technici. Stává se často, že u jinak velice dobrých inscenací sráží výsledek právě svícení či práce zvukařů.

Dílna je proto určena divadelním technikům amatérských divadelních souborů, především osvětlovačům, ale také méně zkušeným režisérům a scénografům v této oblasti. Její účastníci se prakticky seznámí s dostupnými technickými prostředky, s jejich použitím a obsluhou, především však s divadelním svícením. Počítá se s tím, že si každý jeden účastník zkusí prakticky nasvítit hrací prostor na zcela konkrétním úkolu, tj. určité scéně a jejích proměnách.

Pavel Hurych

Byl a je technikem a zejména osvětlovačem několika amatérských souborů, v současné době zejména Rádobydivadla Klapý. Po léta se podílel na technickém zabezpečení hracího prostoru libického FEMADu a v posledních letech na Jiráskově Hronově.

PC jako PROBLÉMOVÝ CLUB

Ti, kdo se chtějí zúčastnit festivalu za zvýhodněných podmínek, a přitom nechtějí navštěvovat některý z uvedených dopoledních tematických seminářů, se mohou přihlásit jako kmenoví účastníci PC. Jejich povinností je návštěva představení hlavního programu JH a účast (pokud možno aktivní) na odpoledních Problémových clubech od soboty 1. srpna 2020 do soboty 8. srpna 2020 v době od 14 do 16 hod. Problémový club je zároveň otevřený a přístupný všem zájemcům nad rámec základních seminářů a dílen.

Pro­blé­mový club (PC) je veřej­ným dis­kus­ním fórem. Bude rea­li­zo­ván for­mou roz­pravy – dispu­tace čtyř­člen­ného lek­tor­ského týmu slo­že­ného z divadelních odbor­níků a účast­níků z pléna. Odra­zo­vým můst­kem pro PC jsou insce­nace uve­dené v hlav­ním, pří­padně ve volném pro­gramu JH. Jeho hlav­ním smys­lem a cílem je vytvo­řit pro­stor pro nahléd­nutí insce­nací z nej­růz­něj­ších úhlů pohledu, hle­dání smyslu ama­tér­ského diva­dla a jeho vyslo­vo­vání se k současnosti.

MgA. Alena Zeman­čí­ková, absol­ventka DAMU (obor dra­ma­tur­gie), dra­ma­tička, spi­so­va­telka, dra­ma­tur­gyně literárně-dramatického vysí­lání Českého roz­hlasu 3 – Vltava a lek­torka kraj­ských a celo­stát­ních přehlídek.

Doc. Mgr. Milan Schej­bal, absol­vent DAMU v Praze (obor režie a dra­ma­tur­gie). V letech 1994–2006 půso­bil jako reži­sér a umě­lecký šéf Diva­dla ABC v Praze. Od roku 2006 dosud je reži­sé­rem a umě­lec­kým šéfem Diva­dla A. Dvo­řáka v Pří­brami. Od roku 1996 je peda­go­gem režie a vedou­cím roč­níku na praž­ské DAMU (katedra čino­her­ního diva­dla). Pra­cuje jako lek­tor a porotce mnoha ama­tér­ských diva­del­ních pře­hlí­dek a seminářů.

Mgr. Luděk Horký, absolvent divadelní vědy na FF UK, dramaturg, režisér a pedagog. Od roku 1995 do roku 2006 pracoval postupně jako lektor dramaturgie a dramaturg v Divadle ABC, scéně Městských divadel pražských. Nyní vede Centrum dramaturgie dětské tvorby v České televizi. Od roku 2018 je také dramaturgem nezávislého pražského divadla D21.

VĚK 

Semi­náře a dílny jsou určeny zájem­cům od 15 let. Osoby mladší 18 let musí do Hro­nova při­vézt písemný sou­hlas rodičů na for­mu­láři, který jim bude zaslán.

CENA SEMINÁŘE

Osmidenní semináře:

Poplatek za dílnu na osm dní je 1.350 Kč (bez stravy) nebo 2.984 Kč (se stravou, tzn. 8 x oběd a 8 x večeře ve školní jídelně).

PŘIHLÁŠKY

Do seminářů se můžete hlásit od 1. 6. 2020 – 00:01hod do 15. 6. 2020 – 23:59hod vyplněním formuláře: https://registrace.nipos-mk.cz/Akce-jh2020-seminare/Create

PLATBA

Pla­tit je možné pouze bez­ho­to­vost­ním pře­vo­dem na účet Jirás­kova Hro­nova nej­poz­ději do 25. června 2020. Po vyplnění při­hlášky (elektronické registrace) Vám bude ozná­meno číslo účtu a pří­slušný vari­a­bilní symbol.

VSTUPENKY

Prodej vstupenek zajišťuje KIS Hronov. Seminaristé si budou moci zakoupit vstupenky se slevou 50 %. Po uhrazení poplatku za seminář Vám KIS Hronov zašle e-mailem instrukce k nákupu a následně i pokyn k platbě. 

Seminaristům bude poskytnuta možnost objednat si tzv diváckou řadu, který bude obsahovat všechna představení hlavního programu

Seminaristi budou označeni páskou na ruku, kterou se budou prokazovat u vstupu do divadla právo na zlevněné vstupenky a při vstupu do ubytování ve škole (pro ubytované). Bez pásky nebude možno využívat vstupenky slevou ani nebude umožněn vstup do ubytovacích prostor školy.

UBYTOVÁNÍ

V současné době jednáme o možnosti tradičního ubytování pro seminaristy zdarma ve vlastním spacáku ve školních třídách. Tuto variantu však zatím nemůžeme potvrdit.

Po vyjasnění situace budou přihlášení seminaristé informováni o možnosti ubytování zdarma nebo jim bude nabídnuta varianta ubytování v internátu v Červeném Kostelci za cenu cca 280Kč / osoba / noc

Ti, kdo mají zájem o jinou formu ubytování, si jej mohou objed­nat u Kul­tur­ního a infor­mač­ního stře­diska Hro­nov, www.jiraskuvhronov.eu.

Po uhrazení poplatku za seminář Vám KIS Hronov zašle e-mailem instrukce k nákupu a následně i pokyn k platbě vstupenek a bližší informace o ubytování.

Jakékoli dotazy Vám zodpoví Jan Julínek na e-mailu: julinek@nipos-mk.cz.