Jak je to s odměňováním pedagogických pracovníků při doprovázení žáků do kulturních institucí?

Reakce MŠMT na reportáž TV Prima ze dne 9. 4. 2013

Praha, 10. dubna 2013 – V otázce odměňování pedagogických pracovníků nedošlo v poslední době k žádné zásadní změně. Netýká se to ani případů, kdy učitelé doprovázejí děti v rámci vyučování na koncerty či výstavy.  

Nic na právní úpravě mimoškolních akcí a odměňování pedagogických pracovníků, jež se těchto akcí účastní, nezměnil ani zákon č. 198/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících – zákon o pedagogických pracovnících se touto problematikou ani nezabývá.

Pedagogičtí pracovníci v pracovní době vykonávají přímou pedagogickou činnost a práce související s přímou pedagogickou činností. Účast na akcích organizovaných školou je výslovně zahrnuta do výčtu prací souvisejících s přímou pedagogickou činností v § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 263/2007 Sb. Jedná se tedy o standardní práci pedagogických pracovníků, za kterou je jim poskytován plat dle platných právních předpisů. Plat se pedagogickým pracovníkům nekrátí ani v případě, kdy z důvodu účasti na podobné akci nesplní svůj stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti (např. učitel neodučí jemu stanovený počet hodin, neboť šel s žáky na výlet). Při splnění podmínek uvedených v zákoníku práce mají pedagogičtí pracovníci při účasti na mimoškolních akcích nárok na plat nebo náhradní volno za práci přesčas, příplatek za práci v sobotu a v neděli a příplatek za noční práci.

Jediná změna, která od 1. 9. 2012 může mít vliv na odměňování pedagogických pracovníků, se týká definice tzv. přespočetných (nikoliv přesčasových) hodin. Pokud v týdnu pedagogický pracovník vykoná více hodin přímé pedagogické činnosti, než má stanoveno svým rozvrhem, náleží mu za tuto hodinu „navíc“ příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku. Tento příplatek mu ale od 1. 9. 2012 nenáleží v případě, kdy část jemu stanoveného týdenního rozsahu nesplnil zejména z důvodu, že vykonával práce související s přímou pedagogickou činností. V takovém případě se mu jako přespočetné hodiny počítají až ty, které odučí nad rámec svého týdenního rozvrhu.

Zdroj: MŠMT, tisková zpráva

Výběr z právního výkladu MŠMT

Celé znění dostupné na http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-k-23-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich

 

Příklad 10:

Učitel druhého stupně základní školy se základním pedagogickým úvazkem 22 hodin má v pondělí učit dvě hodiny. Celá škola však odchází na divadelní představení, daný učitel bude doprovázet svou třídu na cestě do a z divadla a dále bude konat dohled nad žáky během představení. Dohled nad žáky je standardním výkonem práce učitele. Ve čtvrtek je tomuto učiteli nařízena jedna hodina tzv. suplování za nemocnou kolegyni. Tato hodina se neposuzuje jako přespočetná, neboť pedagogický pracovník nesplnil svůj základní pedagogický úvazek, protože místo výkonu přímé pedagogické činnosti vykonával práce související s přímou pedagogickou činností. Situace by byla stejná také v případě, pokud by v pondělí třídu do divadla nedoprovázel, ale zůstal by ve škole, kde by se věnoval např. přípravě na vyučování, opravoval písemné práce atp.

Příklad 14:

Učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy se základním pedagogickým úvazkem 21 hodin týdně doprovází žáky do muzea v pondělí, kdy má učit 3 hodiny. 1 hodinu stráví cestou do galerie a 1 hodinu cestou zpět. 2 hodiny prochází s žáky muzeem a podává odborný výklad k jednotlivým exponátům a začleňuje je do látky probírané v dějepise. Učitel tedy v pondělí vykonal 2 hodiny přímé pedagogické činnosti. V daný týden bude učiteli nařízena 1 hodina tzv. suplování ve čtvrtek. Nebude se jednat o přespočetnou hodinu, neboť učitel 1 hodinu svého základního pedagogického úvazku nesplnil z důvodu výkonu prací souvisejících s přímou pedagogickou činností (dohled nad žáky cestou do a z muzea). Pokud mu budou nařízeny 2 hodiny, bude se 1 považovat za přespočetnou.

Příklad 15:

Stejná situace jako v příkladu 14, učitel však v muzeu žákům řekl, aby sály procházeli sami a četli si popisky u jednotlivých exponátů. Sám muzeem procházel také a dohlížel na žáky. Přímou pedagogickou činnost v muzeu nevykonával. O stejnou situaci by se jednalo v případě, kdy by žáky předal lektorovi muzea a sám s žáky poslouchal jeho výklad. Protože z důvodu návštěvy muzea – a tedy z důvodu výkonu prací souvisejících s přímou pedagogických činností – nesplnil tři hodiny přímé pedagogické činnosti, byla by v jeho případě přespočetnou hodina až 4. hodina suplování v daném týdnu.