Informace o průběhu 1.–3. etapy

Spoluorganizátorem 1. etapy NF NKST 2019 bylo KZMJ – Kulturní zařízení města Jičína, jmenovitě produkční paní Dana Vejnárková. Zahajovací koncert, pojatý jako Setkání symfonických orchestrů, se nám podařilo uspořádat po skoro dvouletém jednání a přípravách.

Na koncertu se představily 3 symfonické orchestry. Shodou okolností se sešli mladí muzikanti v rozpětí 12 – 18 let.

Symfonický orchestr ZUŠ J. B. Foerstera Jičín úzce spolupracuje se školním Zámeckým pěveckým sborem,  representoval i Královéhradecký kraj v Senátu PČR na celostátní happeningové akci ZUŠ Open pod záštitou Nadace Magdaleny Kožené v květnu 2018 a nastudoval mnoho komponovaných programů. S tímto orchestrem se ještě určitě setkáme, protože má díky mládí perspektivu před sebou

.Symfonický orchestr Decapoda vznikl při ZUŠ J. Kociana v Ústí nad Orlicí v r. 2000 rozšířením původního orchestru smyčcového.  Často vystupuje na koncertech v Ústí nad Orlicí i okolí, pravidelně v adventním čase pořádá koncerty vánočně laděného repertoáru. Zúčastňuje se soutěží a velice dobře se umisťuje na předních místech. Orchestr se také věnuje populární filmové hudbě. Těleso od začátku vedla Miluše Barvínková, od září 2014 se přidala její dcera Lenka. V současné době má Decapoda přes 60 členů! I tento orchestr má před sebou slibnou budoucnost.

Novoměstská filharmonie z Nového Města nad Metují je vynikající hudební těleso, které přijal pod svoji taktovku Jaroslav Rybáček, a ten jej rozšířil do podoby symfonického orchestru, známého jako NOFI. Během svého působení na nejrůznějších koncertních pódiích získal řadu prestižních ocenění, natočil CD Tance/Dances a nahrál filmovou hudbu pro snímky Síla lidskosti nebo Nickyho rodina.Tento orchestr pod vedením Jaroslava Rybáčka už několikrát vystupoval s velkým úspěchem na našem Národním festivalu.

Koncert pojatý jako Setkání symfonických orchestrů se vydařil, splnil očekávání a nastínil, že bychom mohli založit tradici Setkávání. Konečně jsme našli v osobě paní Vejnárkové spolehlivého partnera a v Masarykově divadle Jičín dostatečný prostor pro setkání takového množství muzikantů. Dohodli jsme s KZMJ opakování akce jednou za dva roky, tedy bienále s tím, že bychom si časem dovolili rozložit Setkání do dvou dnů.

Po koncertu se konal rozborový seminář, který vedl MgA. Marek Valášek, člen Odborné rady KSH při NIPOS ARTAMA. Semináře se zúčastnili dirigenti jednotlivých těles, paní Vejnárková a oba mistři zvuku. Dirigenti si pochvalovali, že muzikanti se mohli slyšet navzájem, mohli porovnávat a uvědomit si, kam může jejich úsilí směřovat. Příště bychom mohli seminář rozšířit tak, aby se ho zúčastnili všichni účinkující. Je to otázka vývoje, zkušeností a poznání se organizátorů navzájem.


2. etapu NF s námi spolupořádal Městský úřad Příbor zastoupený paní ing. Ivetou Buskovou, vedoucí odboru cestovního ruchu a kultury. Velmi nám pomohla paní Libuše Volná, organizační pracovnice Komorního orchestru Kopřivnice, která na MěÚ pracovala.

Na sobotním koncertu v Piaristickém klášteru se představily 3 soubory:

Komorní flétnový soubor Praha, vedený um. ved. Magdalenou Tůmovou, který každoročně interpretuje skladby napsané pro něj předními českými hudebními skladateli (O. Máchou, Z. Lukášem, J. Berkovcem, P. Blatným atd.) Složení souboru je nové, hráči se teprve poznávají a sžívají. Původní sestava, která dosáhla vysoké až profesionální úrovně,  se bohužel rozpadla (úmrtí, odchod na vysokou školu, sňatek, založení rodiny) a paní Tůmová začíná pracovat se souborem zase znova od začátku ..

KO Kopřivnice je složen z učitelů místní základní umělecké školy, jejich stávajících i bývalých žáků, ale také dalších hudebních nadšenců z Kopřivnice a  okolí. V roce 2017 se aktivně podílel na organizaci jedné z etap NF NKST v Příboru (Libuše Volná). Hraje skladby od baroka, přes klasicismus a romantismu po hudbu 20. století. Uměleckým vedoucím je Mgr. Petr Lichnovský.

KO Iši Krejčího Olomouc tvoří  převážně neprofesionální hudebníci, zejména vyspělí žáci, absolventi a pedagogové ZUŠ. Sólisty bývají zpravidla bývalí žáci olomouckých ZUŠ Iši Krejčího a ZUŠ Žerotín, v současné době studenti či absolventi konzervatoří a hudebních akademií. Tradičními vokálními partnery jsou pěvecké sbory Collegium vocale Olomouc a Palora Litovel.  Od roku 2016 je uměleckým vedoucím a dirigentem Mgr. Tomáš Klásek, ředitel ZUŠ „Žerotín“.

V neděli v Kulturním domě vystoupily také 3 soubory:

Nota –  Orchestr ZUŠ Z. Buriana Kopřivnice tvoří především hráči na smyčcové nástroje od houslí až po kontrabas, ale pro potřeby je doplňován také žáky a učiteli hrajícími na dechové, klávesové či bicí nástroje.  Kromě klasické hudby se věnuje také hudbě populární a filmové, spolupracuje s pěveckým sborem a sólisty z řad žáků i učitelů. Orchestr vede MgA. Tomáš Socha, kterému patří obdiv a dík za záslužnou práci s tak velkým počtem muzikantů.

Pražské barokní harmoniky. Soubor od roku svého vzniku (1993) pravidelně koncertuje a má svou stálou posluchačskou klientelu. Jeho uměleckou úroveň potvrzují i úspěchy v interpretačních soutěžích i opakovaná vystoupení na prestižních akcích. Je pravidelným hostem na Národním festivalu NKST.  Od počátku své existence se kvarteto věnuje především interpretaci varhanních barokních skladeb v převážně vlastních úpravách pro 4 akordeony. Tento repertoár postupně rozšiřuje o skladby jiných období či původní tvorbu současných autorů.

Komorní dechová harmonie Brno je soubor hráčů, kteří se profesionálně věnují jiné činnosti než hudbě, i když řada členů absolvovala konzervatoř nebo i Janáčkovu akademii múzických umění. Současným dirigentem je Joel Hána. KDHB interpretuje jak skladby přímo sepsané pro harmonii, tak i přepisy posluchačsky přitažlivých děl všech období od renesance až po hudbu soudobou. Na Festivalu účinkuje poprvé a hned s velkým úspěchem.

Každý koncert měl jiný charakter, jinou atmosféru, ale oba splnily očekávání jak obecenstva tak především samotných hráčů, kteří si během koncertu dělali navzájem obecenstvo, měli o čem diskutovat a po koncertech se nechtěli rozejít.

Oběma koncerty průvodním slovem provázela Eva Pancová, členka KO Kopřivnice. Oba koncerty natáčela Městská televize (manželé Nedomovi) včetně natočených reportáží s jednotlivými členy orchestrů a pořadateli. Fotografie z obou koncertů i ze zvukových zkoušek pořizovala místní fotografka paní Stanislava Slováková.

Lektorem obou rozborových seminářů byl ing. Vladimír Šimonek, který byl vůči orchestrům velice empatický, ale i rozumně kritický a dokázal každému jednotlivému souboru doporučit co, kde a jak zlepšit.

Díky paní Libuši Volné (org. prac. KO Kopřivnice), která přispěla svými zkušenostmi a radami  spolupořadateli (MÚ Příbor – paní Busková a Kahánková), proběhla druhá etapa bez problémů a zádrhelů k plné spokojenosti všech.


Na organizaci 3. etapy NF se podílel KO Arthura Nikische jmenovitě Jan Sáraz.  Tato etapa, která se konala v zámcích Bučovice a Slavkov,  byla rozložena do dvou dnů, soboty a neděle.

Na sobotním koncertu v Dlouhém sále zámku Bučovice se představily 3 soubory:

Flétnový soubor Flautae Ululatae oslavil loni dvacet let své existence. Program koncertu byl sestaven z převážně drobných skladeb uměleckého vedoucího Radka Vejmelky a kytaristy Jaromíra Janaty, presentoval tedy prakticky soudobou hudbu. Flautae Ululatae těží z virtuózní hry Radka Vejmelky na všechny druhy zobcových fléten. Tentokrát přidal ještě skladbu na fujaru!!!  čímž překvapil jak pořadatele tak i obecenstvo.

Kutnohorský komorní orchestr je neprofesionální smyčcové těleso bez dirigenta, složené z řad pedagogů a absolventů ZUŠ Kutná Hora a Čáslav a také dalších hudebníků z Kutnohorska i dalších regionů. V jeho repertoáru jsou zahrnuta díla všech stylových období – od barokních po tvorbu současnou. Uměleckou vedoucí orchestru je violoncellistka Věra Bartoníčková,  organizačně se o orchestr stará houslistka Lenka Drahotová. Výkon tělesa překvapil svou razancí, přesností a profesionalitou. Určitě nevystupoval na NF naposled. Naopak.

KO Arthura Nikische zaujímá pevné místo mezi neprofesionálními tělesy. Na konci roku 2015 se přejmenoval  a z původně Kyjovského komorního orchestru na KO Arthura Nikische, aby svým názvem nedal zapomenout na významného dirigenta přelomu devatenáctého a dvacátého století, který měl úzký vztah k Bučovicím. V jeho čele stojí již 25 let um. vedoucí Jan Sáraz, který pracuje s velmi mladými žáky a studenty. Bohužel, když dosáhnou určité umělecké úrovně, odchází na další studie, do života, za prací… a tak Jan Sáraz začíná stále znova od nuly. O to víc si zaslouží ocenění za vytrvalost, důslednost a lásku s jakou vede mladé lidi, kteří díky působení v orchestru zůstávají u krásného koníčku, jakým je hudba.

V neděli v Rubensově sále zámku Slavkov vystoupily také 3 soubory:

KO Arthura Nikische koncert opět zahajoval a po něm nastoupilo

Akordeonové kvarteto Pražské Barokní Harmoniky (PBH) (Vilemína Vlachová, Petr Patočka, Pavel Patočka, Miroslava Vaňhalová). Soubor od roku svého vzniku (1993) pravidelně koncertuje a má svou stálou posluchačskou klientelu. Jeho uměleckou úroveň potvrzují i úspěchy v interpretačních soutěžích i opakovaná vystoupení na prestižních akcích. Je pravidelným hostem na Národním festivalu NKST.  Od počátku své existence se kvarteto věnuje především interpretaci varhanních barokních skladeb v převážně vlastních úpravách pro 4 akordeony. Je vždy ozdobou a překvapením koncertů NF pro svůj celkový zvuk a dojem, který připomíná varhany.

Třinecký komorní orchestr byl založen v roce 1972.  Členy byli a jsou učitelé základních uměleckých škol, jejich bývalí i současní žáci. Od roku 1986  je jeho uměleckou vedoucí Alena Kostková, violistka a sólistka na zobcovou flétnu. Od té doby začala také pravidelná spolupráce s pěveckými sbory. Orchestr si za ta léta  vydobyl své místo mezi neprofesionálními orchestry, těší se přízni posluchačů a je za to odměňován uznáním na národních přehlídkách a festivalech jako je i náš Národní festival NKST. Spolupráce s ním je opravdu ukázková, výkony se vyrovnají profesionálům a určitě bude pozván na některou další etapu NF.

Každý koncert měl jiný charakter, jinou atmosféru, ale oba splnily očekávání jak obecenstva tak především samotných hráčů, kteří si během koncertu dělali navzájem obecenstvo, měli o čem diskutovat a po koncertech se nechtěli rozejít.

Lektorkou obou rozborových seminářů byla Marie Dobášová, členka Odborné rady KSH při NIPOS ARTAMA, která nešetřila slovy chvály a ocenění.

Všechny koncerty natáčel doc. Tomáš Zikmund, bývalý pracovník Českého rozhlasu, pro potřeby NIPOS-ARTAMA. Každý účinkující soubor dostane nahrávku koncertu na CD jako studijní materiál.

 

Soňa Hanzalová