Informace o Národním festivalu NKST 2011

Národní fes­ti­val nepro­fe­si­o­nál­ních komor­ních a sym­fo­nic­kých těles 2011 zahajuje letos již svůj 21. roč­ník. Kon­cepce celého festivalu spočívá pře­de­vším v pře­ne­sení těžiště fes­ti­va­lo­vých kon­certů do regi­onů a navá­zání spo­lu­práce se zastu­pi­tel­stvy jed­not­li­vých měst nebo  obcí České republiky a se samot­nými hudebními tělesy. Fes­ti­val je vždy rozložen do několika etap (4 – 6 během roku), které se konají tam, kde oby­čejně působí některý orchestr nebo komorní sou­bor, který je ochotný a schopný stát se hos­ti­te­lem, event. spoluorga­ni­zá­to­rem fes­ti­va­lo­vého kon­certu. Při pro­jed­ná­vání záštity na zastu­pi­tel­ských orgá­nech se tak nená­silně  upo­zor­ňuje na zásluž­nou  činnost míst­ních orchestrů,  jako repre­zen­tantů  měst na Národ­ním fes­ti­valu nepro­fe­si­o­nál­ních komor­ních a sym­fo­nic­kých těles. Neza­ne­dba­telný je i finanční efekt, pro­tože se na rea­li­zaci fes­ti­valu sdru­žují pro­středky z něko­lika zdrojů. Sou­časně se odstra­nila pře­sy­ce­nost jed­noho pořa­da­tel­ského místa nabíd­kou mnoha kon­certů v krát­kém časo­vém údobí. Po stránce dra­ma­tur­gické se kon­cepce zamě­řila nejen na obvyklá hudební výročí, ale znovu vyzvala k osvěd­čené spo­lu­práci sou­dobé české skla­da­tele. Po prů­běhu kaž­dého fes­ti­va­lo­vého kon­certu se rea­li­zuje semi­nář s účinku­jí­cími, kde je pro­bí­ráno hod­no­cení jejich výkonu odbor­nými lek­tory z řad Odborné rady KSH (komorní a symfonické hudby). Tato kon­cepce se lety v praxi osvěd­čila jako nástroj trvale udr­ži­tel­ného roz­voje oboru.

I. etapa
20. 4. 2011 – Hradec Králové sál Filharmonie – 19.00 hod.
spoluorganizátor: KO Primavera

II.etapa
21. 5. 2011 – Písek – Sladovna, sál Velké trámy – 19.00 hod.

spoluorganizátor: o.p.s. Sladovna Písek

III. etapa – Milotice, Boskovice
28. 5. 2011 – Milotice – 17.30 hod.
29. 5. 2011 – Boskovice – 17.00 hod.
spoluorganizátor: Kyjovský komorní orchestr

IV. etapa
14. 6. 2011 – zámek Trmice – 18.00 hod.
spoluorganizátor: Agentura ARTEP a KS města Ústí nad Labem

V. etapa
25. 9. 2011 – Stěžery u Hradce Králové, kostel sv. Marka – 18.00 hod.
spoluorganizátor: KPU (Klub přátel umění sv. Marka ve Stěžerách)