3. Divadelní Děčín 2009

Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla

XVIII. ročník

14. – 17. května 2009 a 21. – 24. května 2009


Přehlídku pořádá z pověření Ministerstva kultury Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, jeho útvar ARTAMA Praha, ve spolupráci se statutárním městem Děčín.

Hlavním organizátorem Divadelního Děčína je Městské divadlo Děčín. Spolupořadateli mohou být i další subjekty.

Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Děčín je koncipována jako celostátní soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých, které ve své inscenační praxi reflektují zákonitosti divadla jako uměleckého druhu a jejichž adresátem je dospělé publikum.

Obě části celostátní přehlídky jsou z hlediska účasti souborů a oceňování nejlepších výkonů a inscenací, včetně nominací a doporučení na Jiráskův Hronov 2009, jedním nedílným celkem.

Přehlídka umožňuje účast divadelních souborů v těchto třech kategoriích:

1. souborů, které uplatňují principy hereckého divadla dramatické postavy, jejichž inscenace vycházejí z textů dramatických autorů;

2. souborů využívajících různých principů hereckého divadla, jejichž inscenace vycházejí z nejrůznějších zdrojů tzv. otevřené dramaturgie;

3. souborů hudebního divadla.

V rámci přehlídky budou realizovány rozborové semináře. Soutěžní představení bude hodnotit odborná porota. V závěru přehlídky budou oceněny nejlepší výkony a inscenace a budou provedeny nominace a doporučení nejlepších inscenací k účasti na Jiráskově Hronově 2009.

Odborná porota celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla má právo nominovat na Jiráskův Hronov 2009. Může dále doporučit k výběru programové radě Jiráskova Hronova další inscenace. Počet nominací a podobu doporučení určují propozice Jiráskova Hronova 2009.

Tvůrce nebo spolutvůrce inscenace zařazené do programu celostátní či krajské přehlídky se nemůže stát členem odborné poroty této přehlídky. V případě porušení tohoto ustanovení bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady vyššího stupně přehlídky.

Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné krajské přehlídky, která je programově postupovou pro celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla. Opakovaná účast souboru se stejnou inscenací v jiném roce je považována za účast na druhé krajské přehlídce. V případě porušení tohoto ustanovení bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady.

Soubor se může se stejnou inscenací zúčastnit pouze postupové přehlídky směrem na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla. Zúčastní-li se jiné postupové přehlídky, která je programově postupovou na jinou celostátní přehlídku (např. Šrámkův Písek, Celostátní přehlídka studentského divadla, Krakonošův divadelní podzim), bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady.

Za postupovou přehlídku je pro potřeby těchto propozic považována taková divadelní přehlídka, která respektuje vymezení přehlídky činoherních a hudebních divadelních souborů dospělých (viz 5. odstavec těchto propozic). Přehlídka, která odmítne soubor, aniž by v jejím programu bylo uvedeno nejméně 5 inscenací splňujících věcné podmínky postupu na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla, se diskvalifikuje v možnosti uplatňovat návrhy inscenací k zařazení do programu Divadelního Děčína.

Program přehlídky stanoví programová rada na základě:

návrhů vzešlých z výsledků postupových přehlídek;

dalších návrhů uplatněných řediteli postupových přehlídek;

návrhů zájmových divadelních organizací – jejich střechových orgánů;

návrhů programové rady přehlídky;

nerealizovaných návrhů, které byly uplatněny v předchozím ročníku a byly přijaty programovou radou do programu celostátní přehlídky činoherního a hudebního divadla nebo byly stanoveny jako inscenace náhradní.

Programovou radu přehlídky tvoří členové odborné rady ARTAMA pro amatérské činoherní a hudební divadlo a zástupci na přehlídce participujících zájmových organizací amatérských divadelníků a osoby vymezené níže v odstavci o právu nominace. Rozhodování o programu celostátní přehlídky se nemohou zúčastnit ti členové programové rady, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na tvorbě dotčených inscenací.

Právo nominace jedné inscenace na celostátní přehlídku mají postupové přehlídky, které splní tyto podmínky:

a) zúčastní-li se postupové přehlídky nejméně 5 souborů soutěžně s inscenacemi, které splňují podmínky pro doporučení k postupu na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla;

b) byly-li všechny soutěžní inscenace (viz bod a) posouzeny stejnou, nejméně tříčlennou odbornou porotou a pokud byl alespoň jeden z členů odborné poroty osobou s právem nominace a zároveň bude pořadatelem postupové přehlídky a na jeho náklady vyslán na jednání programové rady celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla v Praze dne 2. 4. 2009. Za takové osoby jsou pro účely těchto propozic považovány osoby uvedené v abecedním seznamu osob vymezených v ustanovení propozic o právu nominace (viz příloha propozic celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla);

c) všechny osoby s právem nominace (viz abecední seznam v příloze těchto propozic), které byly členy odborné poroty krajské přehlídky, souhlasí s nominací inscenace;

d) uplatní-li navrhovatel návrh na nominace, včetně níže uvedených příloh, včas k termínu uzávěrky přihlášek do celostátní přehlídky a doplní-li jej realizovaným programem postupové přehlídky, z něhož bude zřejmé, které soubory se jí zúčastnily soutěžně s možností postupu na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla.

Odborné poroty postupových přehlídek mohou doporučit další inscenace (s uvedením pořadí) k výběru do programu celostátní přehlídky.

Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla počítá až s 20 soutěžními inscenacemi. Pokud by z ekonomických, organizačních nebo technických důvodů byl rozsah celostátní přehlídky krácen a vymezen počtem inscenací nižším než 15, musí rozhodnout o způsobu výběru nově pořadatelé přehlídky na základě projednání na mimořádné schůzce odborné rady NIPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo, a to do data předcházejícího termínu jednání programové rady celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla.

Ředitelé postupových přehlídek mohou doporučit po jedné inscenaci k výběru do programu celostátní přehlídky. Mohou doporučit pouze inscenace, které se z důvodů onemocnění či jiných závažných příčin nemohly zúčastnit postupové přehlídky a inscenační výsledek převyšuje či je srovnatelný s inscenací, kterou z postupové přehlídky nominovala odborná porota. Obdobně mohou uplatnit svá doporučení k výběru do programu celostátní přehlídky zájmové divadelní organizace a členové odborné rady ARTAMA.

V pravomoci ředitele celostátní přehlídky je nominovat do soutěžního programu přehlídky jednu inscenaci nad rámec rozhodnutí porot krajských přehlídek a programové rady celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla, které je jinak pro vyhlašovatele a pořadatele závazné.

Navrhovatelé odpovídají za uplatnění pouze takových návrhů, které korespondují s koncepcí přehlídky, jak je vymezena v úvodu těchto propozic. Programová rada přehlídky je oprávněna odmítnout návrhy, které prokazatelně nerespektují toto vymezení.

Navrhovatelé nominují a doporučují inscenace prostřednictvím přihlášek (viz středové listy bulletinu d´ARTAMAn č. 5/2008), které odešlou ve dvojím vyhotovení na adresu: NIPOS-ARTAMA, do rukou Simony Bezouškové, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2.

S přihláškami je třeba souběžně odeslat tyto přílohy:

program přehlídky;

přihlášky ostatních zúčastněných souborů;

jména všech členů odborné poroty s oznámením jména člena odborné poroty vyslaného na jednání programové rady celostátní přehlídky;

osoby a obsazení, včetně údajů o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby apod.;

textovou předlohu inscenace;

hodnocení.

K přihláškám je třeba dodat, nejdéle do 7 dnů po uzávěrce, tyto podklady:

slovo o souboru do programové brožury;

slovo o autorovi (autorech), respektive o inscenační tradici hry do programové brožury;

fotografie z inscenace, použitelné pro tisk a propagaci.

Uzávěrka doručení přihlášek je 30. 3. 2009. Jednotlivé přihlášky musí být doloženy odborným hodnocením inscenace s výrazným sdělením, v čem navrhovatelé spatřují výjimečnost, inspirativnost či jinou premisu opravňující zařazení inscenace do programu celostátní přehlídky. K hodnocení je třeba připojit jména členů kolektivu, který inscenaci posoudil a nominoval či doporučil. Za přijaté budou považovány přihlášky doručené k termínu uzávěrky ve své kompletnosti, tj. včetně požadovaných příloh.

Se soubory zařazenými do programu celostátní přehlídky uzavře hlavní organizátor přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru v místě konání přehlídky. Členům hrajících souborů umožní vstup na všechna představení. Organizátoři jsou připraveni umožnit účast hrajících souborů po celou dobu jejího konání. V jejich účasti spatřují jednu ze základních podmínek její smysluplnosti.

Hrací prostory jsou k dispozici tyto:

a) kukátkové jeviště Městského divadla Děčín o rozměru 7,60 m v portálu, 9,60 m hloubka, 4,90 m výška, 14 tahů s možností vytažení dekorací do provaziště, světelný park s 60 okruhy, kapacita sálu 407 sedadel;

b) variabilní prostory je možné vytvářet přímo na jevišti Městského divadla Děčín, popřípadě lze využít komorního sálu o rozměru 13 x 7 m, ve výšce 4 m od podlahy je umístěna ochozová lávka, kam je možno přenést zvukovou i světelnou aparaturu.


Zpracovala Simona Bezoušková, NIPOS-ARTAMA, říjen 2008