FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 2011

Propozice FS NPS 2011 ve for­mátu rtf ke stažení
Přihláška FS NPS 2011 ve for­mátu rtf ke stažení


FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ V RÁMCI FESTIVALU NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA 2011

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají O.S. Náchodská Prima sezona, město Náchod ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA v rámci festivalu studentské tvořivosti Náchodská Prima Sezona postupovou fotografickou soutěž jako předkolo 31. národní soutěže amatérské fotografie 2011.


I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Posláním soutěže je konfrontace tvorby mladých fotografů do 21 let, středoškoláků, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. V průběhu roku se koná velký počet fotografických soutěží, přehlídek či mapových okruhů, které však mají ve své většině pouze regionální dosah. Tato soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo v mládežnické kategorii na celostátní úrovni, nýbrž také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.


II. PODMÍNKY SOUTĚŽE
1. Zúčastnit se může každý středoškolák, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za fotografa amatéra a není mu více než 21 let.

2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované a nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky.

3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce a kolektivy.

Kategorie A:
A0-1
– pro autory do 21 let – fotografie na téma Jak vidím své okolí, co se mi líbí a co mám rád – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu).
A0-2
– pro autory do 21 let – téma experiment – fotografie jako fikce (bez ohledu na to jestli bylo k montáži použito digitální nebo analogové či obou těchto technologií).

Kategorie B: kolektivy

Mimořádná soutěžní kategorie pro rok 2011: „Poezie Karla Jaromíra Erbena“ – pro jednotlivce i kolektivy.

Aby autoři měli více času na zpracování fotografií Mimořádné soutěžní kategorie, pro rok 2012 vyhlašujeme téma již s předstihem. Pro rok 2012 je to „Sto let Junáka“.

4. Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotné téma a jednotné velikosti fotografií. Do národní soutěže postupují oceněné fotografie a porota soutěže má právo vybrat i další fotografie.

5. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm.

6. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, rokem narození, rokem vzniku snímku, u kolektivů plným názvem školy či skupiny. K soutěžní fotografii, nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálně, může autor přiložit CD se soutěžními fotografiemi.
Soutěžní zásilka pro kategorie A0-1, A0-2 a B musí obsahovat přihlášku. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebudou do soutěže přijaty a nebudou vráceny. Škola nebo jednotlivec zašle nebo jinak doručí fotografie na adresu: O.S. Náchodská Prima sezona, Masarykovo nám.1 , 547 01 Náchod.

7. Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.

8. Fotografie, nesplňující podmínky v bodech 5.-7., nebudou do soutěže přijaty.

9. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných, které postupují do 30. národní soutěže ve Svitavách, ještě další, které spolu s oceněnými budou vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže. O této skutečnosti budou autoři informováni.

10. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu bez nároků na honorář.


III. HODNOCENÍ /OCENĚNÍ
Hodnocení snímků soutěže provede odborná porota jmenovaná pořadatelem ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

Kategorie A (jednotlivci)
A0-1:
1. cena v hodnotě 500 Kč
2. cena v hodnotě 300 Kč
3. cena v hodnotě 150 Kč

A0-2:
1. cena v hodnotě 500 Kč
2. cena v hodnotě 300 Kč
3. cena v hodnotě 150 Kč

Kategorie B (kolektivy)
1. cena v hodnotě 600 Kč

Soutěžní kategorie „Poezie Karla Jaromíra Erbena“ věcná cena v hodnotě 2000 Kč.

Mimo tyto ceny, bez ohledu na kategorie, může porota udělit čestná uznání nebo další ocenění.


IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE
Jmenování poroty: do 1. března 2011
Příjem fotografií: do 17. března 2011
Zasedání poroty: do 3. dubna 2011
Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy: 14. května 2011
Vyhodnocení 31. národní soutěže amatérské fotografie: 14. května 2011
Výstava oceněných fotografií Národní soutěže ve Svitavách: 14. května až 4. června 2011

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Za vyhlašovatele
Hana Kopecká
výkonná ředitelka


Kontaktní adresy:
Náchodská Prima sezona, Petra Němcová, tel.: 774 223 298, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, e-mail: primasezona@seznam.cz
NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 221 507 963, e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz