Filmová / audiovizuální tvorba a výchova – akreditovaný odborný kurz

Upozorňujeme Vás na nabídku akreditovaného odborného kurzu Filmová/audiovizuální tvorba a výchova pro pedagogy základních a středních škol, který pořádá SAK IMPULS Hradec Králové.

Informace o kurzu ve formátu pdf – F-AV – 2012 – informace o kurzu
Přihláška – F-AV-přihláška

 

Filmová / audiovizuální výchova
Koncepce vzdělávacího obsahu předmětu
(kráceno)
Autor koncepce FAV: prof. Rudolf Adler

S produkty filmové a audiovizuální tvorby a díly vytvořenými souborem výrazových prostředků, pro něž se vžil obecný název filmová řeč, se setkáváme stále častěji. Lze konstatovat, že jejich vliv v současném mediálním prostoru je převažující. Na formování životních postojů, hodnot i citovost dětí a mládeže mají audiovizuální – filmové produkty a modely, jež jsou jimi prezentovány, nezanedbatelný vliv.

Ve všech fázích dětství a dospívání, tedy v době, kdy se zásadním způsobem formuje osobnost, působí dnes audiovize na mladého člověka velmi intenzivně, častěji než text (literatura, poezie) dramatická tvorba, hudba a výtvarné umění, a to někdy i ke škodě věci, pokud jde o žádoucí proporce, neboť audiovize je stále v jeho životě přítomna v řadě projevů a forem, od výsostně uměleckých, esteticky strukturovaných tvarů až po produkty ryze komerční, agresivně podbízivé a pokleslé, s prokazatelně manipulativními záměry.

V srpnu 2010 byl schválen vzdělávací obsah předmětu F/A výchova pro základní školy a gymnázia. Máme tedy institucionální základ a jsem přesvědčen i solidní metodickou oporu pro školy a učitele, kteří tento doplňkový předmět budou chtít uvádět v život.

Audiovize, film a jeho jazyk jsou „dětmi“ moderního věku, technologií a techniky, jejichž vývoj ovlivňuje podstatně jejich výrazové možnosti. Na konstrukci přístrojů se podílí mechanika, optika, elektronika, chemie. Audiovize je tak existenčně propojena s přístrojovou technikou, jež je sama o sobě pro dnešní generace mládeže velice atraktivní. Tuto motivaci je nutno kvalifikovaně využít a ukázat, že existuje i jiný než pasivně uživatelský přístup k této technice, totiž možnost jejího kreativního a tvůrčího užití.

Těsné propojení filmu a ostatních uměleckých oborů včetně těch, jež jsou již zařazeny do vzdělávacího procesu oblasti umění a kultura, je naprosto evidentní. Ze své povahy pak tento doplňkový předmět může plnit v rámci již existujících předmětů a jejich vzdělávacího obsahu (a to nejen předmětů uměleckých) dokonce funkci propojující a tmelící.

Vzdělávací obsah pak ze své povahy může mimořádně přispět k chápání společného základu umělecké tvorby a jejího nezastupitelného místa v životě člověka