Festival sborového umění 2016

Přihláška ve formátu doc: FSU Jihlava 2016 – přihláška

 

Festival sborového umění 2016
3.–5. června 2016, Jihlava

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ FESTIVALU
FSU Jihlava je prestižní přehlídka sborového umění s dlouholetou tradicí, která umožňuje prezentaci i vzájemnou interpretační konfrontaci špičkových českých amatérských pěveckých sborů s pěveckými sbory ze zahraničí.
59. ročník Festivalu sborového umění Jihlava 2016 je koncipován jako přehlídka pěveckých sborů doplněná o mezinárodní soutěž pěveckých sborů a odborný seminář – ateliér. Snahou pořadatele je uskutečnit tzv. „satelitní“ koncerty ve městech a obcích Kraje Vysočina a doprovodné festivalové koncerty v Jihlavě předcházející vlastnímu festivalu i následující po jeho skončení.
Součástí festivalu bude prezentace výsledků současného i předchozích ročníků Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava, jejímž posláním je vyvolat a podpořit vznik nových děl, umělecky hodnotných a zvukově zajímavých, přitom však interpretačně dostupných co největšímu počtu neprofesionálních vokálních souborů.
V rámci 59. ročníku proběhne oficiální vyhlášení výsledků 13. ročníku MSS Jihlava 2016.

II. ORGANIZACE A PRŮBĚH
59. ročník festivalu budou tvořit čtyři festivalové koncerty v Jihlavě, mezinárodní soutěž pěveckých sborů a odborný seminář – ateliér. V přehlídkové (nesoutěžní) části vystoupí zahraniční pěvecké sbory, ale též tuzemské sbory, které zvítězily v minulých soutěžních ročnících, případně další vynikající domácí sbory. Předpokládá se, že na některém z festivalových koncertů bude spoluúčinkovat Filharmonie Gustava Mahlera. Řízením příprav festivalu je pověřen festivalový výbor.
Česká veřejnost bude o festivalu informována prostřednictvím bulletinu Cantus, který vydává Unie českých pěveckých sborů, na webových stránkách NIPOS (www.nipos-mk.cz), na webových stránkách Společnosti pro FSU, o. s., Jihlava (www.fsujihlava.com), na portálu České sbory (www.ceske-sbory.cz) a v katalogu sborových aktivit v ČR Sborový život (http://festivaly.ucps.cz).
Zahraniční odborná veřejnost bude informována v časopise ICB, který vydává IFCM (Mezinárodní federace pro sborový zpěv) a v anglické ročence British and International Music Yearbook 2016.

a) PŘEHLÍDKOVÁ (NESOUTĚŽNÍ) ČÁST
Program přehlídkové části
pátek 3. června 2016, 19 hod.
sobota 4. června 2016, 15 hod.
sobota 4. června 2016, 19 hod.
neděle 5. června 2016, 10 hod.

b) MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ PĚVECKÝCH SBORŮ FSU JIHLAVA 2016
Termín: 4. června 2016
Pořadatelé NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava vyhlašují tyto soutěžní kategorie:
kategorie 1A – Komorní sbory do 24 členů (mužské, ženské, smíšené) s povinnou skladbou – tj. novinkovou nebo ze skladatelské soutěže,
kategorie 2A – Velké sbory do 60 členů (mužské, ženské, smíšené) s povinnou skladbou (viz kategorie 1A),
kategorie 1B – Komorní sbory (mužské, ženské, smíšené) s volným programem (bez povinné skladby),
kategorie 2B – Velké sbory do 60 členů (mužské, ženské, smíšené) s volným programem (viz 1B).

III. PODMÍNKY ÚČASTI A PŘIHLÁŠKY:

a) Do přehlídkové části FSU se mohou přihlásit české i zahraniční pěvecké sbory, které dosáhly prokazatelných úspěchů v tuzemsku či zahraničí.
Dramaturgie programu českých přehlídkových sborů by měla mimo jiné přinést i skladby soudobých autorů či skladatelů 20. a 21. století. Program zahraničních pěveckých sborů by měl seznámit české publikum se sborovou tvorbou dané země i s jejími současnými skladatelskými trendy. Vystoupení jednotlivých sborů je omezeno časovým limitem 20 minut čistého zpívání (součet časů jednotlivých skladeb by neměl přesáhnout 20 minut).
Sbory vybrané do přehlídkové části vyberou a provedou (po vzájemné dohodě) některou z oceněných skladeb z Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava.
Sbory zašlou stručné informace (charakteristiku sboru, počet členů, adresu, kontakty, CV sbormistra, návrh programu s duchovní i světskou tematikou s časovými údaji o trvání jednotlivých skladeb), aktuální DVD nahrávku nebo odkaz na aktuální videozáznam na veřejně přístupné síti na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz. do 31. ledna 2016.

b) Soutěže se mohou zúčastnit pěvecké sbory z České republiky i ze zahraničí. Každý sbor se může přihlásit pouze do jedné kategorie. Soutěž se řídí samostatným soutěžním řádem, jehož podmínky a kritéria jsou uvedena v samostatné kapitole níže (viz soutěžní řád pro kategorii 1A + 2A a soutěžní řád pro kategorii 1B + 2B).
Zájemci o účast v soutěži zašlou své přihlášky na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz do 31. ledna 2016. Formulář přihlášky bude ke stažení na www.nipos-mk.cz nebo www.fsujihlava.com.

IV. VÝBĚR A HODNOCENÍ
Festivalový výbor posoudí došlé přihlášky a zařadí pěvecké sbory do přehlídkových koncertů i do soutěže. Festivalový výbor si vyhrazuje právo výběru sborů a jejich zařazení do jednotlivých kategorií. S výsledkem výběru budou seznámeny všechny přihlášené sbory do konce února 2016. Vybrané sbory následně obdrží časový harmonogram a další podrobnosti.
Všem pěveckým sborům bude do konce února 2016 potvrzena účast na festivalu.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Rozpočet festivalu je založen na vícezdrojovém financování. Hlavním zdrojem příjmu jsou neinvestiční dotace a příspěvky Ministerstva kultury, statutárního města Jihlavy a Kraje Vysočina.
Podmínky účasti sborů v přehlídkové části budou upřesněny v oficiálním pozvání.
V případě ekonomických potíží může být program festivalu omezen nebo může být i odvolán.


MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ PĚVECKÝCH SBORŮ FSU JIHLAVA 2016
(viz II. B, III. a)

Termín: 4. června 2016
Pořadatelé NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava vyhlašují tyto soutěžní kategorie:
kategorie 1A – Komorní sbory do 24 členů (mužské, ženské, smíšené) s povinnou skladbou – tj. novinkovou nebo ze skladatelské soutěže,
kategorie 2A – Velké sbory do 60 členů s povinnou skladbou (viz kategorie 1A),
kategorie 1B – Komorní sbory (mužské, ženské, smíšené) s volným programem (bez povinné skladby),
kategorie 2B – Velké sbory do 60 členů (mužské, ženské, smíšené) s volným programem (viz 1B).

Soutěžní řád pro kategorii 1A + 2 A:

 • Soutěže se mohou zúčastnit pouze neprofesionální pěvecké sbory mládeže a dospělých v počtu do 24 (60) členů. Dirigent může být profesionál. Případní instrumentalisté se do počtu zpěváků nepočítají.
 • Pořadatelé mohou z kapacitních a ekonomických důvodů omezit počet soutěžících sborů nebo zrušit některou z kategorií.
 • Celkový časový limit soutěžního programu je 20 minut (tj. včetně příchodu a odchodu sboru). Pořadí skladeb je libovolné.
 • Soutěž je veřejná.
 • Soutěžní klání proběhne v sobotu 4. června 2016, vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci následujícího večerního koncertu.
 • Ústní konzultace sbormistrů proběhnou v rámci sobotního večerního setkání s porotci 4. června 2016.
 • Novinková skladba bude hodnocena jako anonymní (v programu bude uveden název skladby a číselný kód) a bude hodnocena samostatně.
 • Soutěžní vystoupení sborů hodnotí odborná porota jmenovaná pořadateli.

Skladba soutěžního programu:
1. Novinková skladba – tímto pojmem se rozumí:

 • skladba českého skladatele na libovolný text a cappella nebo s doprovodem 1–2 nástrojů, dosud v ČR neprovedená (sbor si zajistí skladbu sám, např. oslovením vybraného hudebního skladatele a doloží čestným prohlášením, že skladba nebyla dosud v ČR provedená),
 • nebo dosud neprovedená skladba ze skladatelské soutěže FSU, (náhledy vybraných skladeb ze skladatelské soutěže jsou zveřejněny na www.fsujihlava.com, v případě zájmu budou pořadatelem poskytnuty).

2. Volný výběr skladeb a cappella nebo s doprovodem akustických hudebních nástrojů do časového limitu (přednost mají skladby autorů 20. a 21. století).

Kritéria hodnocení:
a) technické provedení – hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus;
b) interpretační kritéria – využití hudebně výrazových prostředků (dynamiky, tempa, agogiky, barvy), výstavba a frázování, stylovost interpretace, dramaturgie soutěžního vystoupení, stupeň obtížnosti;
c) celkový umělecký dojem – výrazové působení na posluchače, kontakt sboru se sbormistrem,
d) celkový výsledný dojem z provedení novinkové skladby.

Porota:
Soutěžní vystoupení hodnotí odborná porota jmenovaná pořadateli, složená z českých, případně i zahraničních odborníků. Hodnotí bodově jednak celkovou interpretační úroveň sboru (dle bodů a–c kritérií hodnocení) a zvlášť provedení novinkové skladby (dle bodu d kritérií hodnocení);

Ceny:
Podle výsledku soutěžního výkonu může odborná porota zařadit sbor do zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma. Samostatně budou oceněny nejúspěšnější novinkové skladby. Mohou být uděleny i zvláštní ceny.
Nejlepší sbor – sbor s nejvyšším počtem bodů ve zlatém pásmu – získá finanční cenu 10 000 Kč.
Nejlepším sborům soutěže může pořadatel zajistit vystoupení v rámci festivalových koncertů.

Finanční podmínky:
Účastnický poplatek pro sbory z ČR: 100 Kč za člena.
Účastnický poplatek pro zahraniční sbory: 15 EUR za člena.
Snahou pořadatele je poskytnout příspěvek na ubytování (jedna noc) a dopravu po ČR, stravné nebude zahrnuto do poskytovaných služeb. V případě ekonomických potíží bude některá z uvedených služeb omezena.

Přihlášky:
Zájemci o účast v soutěži zašlou své přihlášky na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz do 31. ledna 2016. Formulář přihlášky bude ke stažení na www.nipos-mk.cz nebo www.fsujihlava.com.
Do konce února 2016:

 • bude přihlášeným sborům potvrzena účast v soutěži;
 • budou přijatým sborům sděleny další podrobnosti.

Soutěžní řád pro kategorii 1B + 2B:

 • Soutěže se mohou zúčastnit pouze neprofesionální pěvecké sbory mládeže a dospělých v počtu do 24 (60) členů. Dirigent může být profesionál. Případní instrumentalisté se do počtu zpěváků nepočítají.
 • Pořadatelé mohou z kapacitních a ekonomických důvodů omezit počet soutěžících sborů nebo zrušit některou z kategorií.
 • Celkový časový limit soutěžního programu je 20 minut (tj. včetně příchodu a odchodu sboru). Pořadí skladeb je libovolné.
 • Soutěž je veřejná.
 • Soutěžní klání proběhne v sobotu 4. června 2016, vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci následujícího koncertu.
 • Ústní konzultace sbormistrů s porotci proběhne v rámci sobotního společenského setkání (4. 6. 2016).
 • Soutěžní vystoupení sborů hodnotí odborná porota jmenovaná pořadateli.

Skladba soutěžního programu:
Volný výběr skladeb a cappella nebo s doprovodem akustických nástrojů do časového limitu.

Kritéria hodnocení:
a) technické provedení – hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus;
b) interpretační kritéria – využití hudebně výrazových prostředků (dynamiky, tempa, agogiky, barvy), výstavba a frázování, stylovost interpretace, dramaturgie soutěžního vystoupení, stupeň obtížnosti;
c) celkový umělecký dojem – výrazové působení na posluchače, kontakt sboru se sbormistrem.

Porota:
Soutěžní vystoupení hodnotí odborná porota jmenovaná pořadateli, složená z českých, případně i zahraničních odborníků. Hodnotí bodově celkovou interpretační úroveň sboru (dle bodů a–c kritérií hodnocení).

Ceny:
Podle výsledku soutěžního výkonu může odborná porota zařadit sbor do zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma. Mohou být uděleny i zvláštní ceny.
Nejlepší sbor umístěný ve zlatém pásmu získá finanční cenu 5 000 Kč.
Nejlepším sborům soutěže může pořadatel zajistit vystoupení v rámci festivalových koncertů.

Finanční podmínky:
Účastnický poplatek pro sbory z ČR: 100 Kč za člena.
Účastnický poplatek pro zahraniční sbory: 15 EUR za člena.
Snahou pořadatele je poskytnout příspěvek na ubytování (jedna noc) a dopravu po ČR, stravné nebude zahrnuto do poskytovaných služeb. V případě ekonomických potíží bude některá z uvedených služeb omezena.

Přihlášky:
Zájemci o účast v soutěži zašlou své přihlášky na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz. do 31. ledna 2016. Formulář přihlášky bude ke stažení na www.nipos-mk.cz nebo www.fsujihlava.com.
Do konce února 2016:

 • bude přihlášeným sborům potvrzena účast v soutěži;
 • budou přijatým sborům sděleny další podrobnosti.

 

Zpracovala Iva Daňková