Festival sborového umění 2012

Propozice ve formátu pdf FSU_2012_propozice
 
55. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2012
29. 6. – 1. 7. 2012, Jihlava

Festival pořádá z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s. Jihlava.
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ FESTIVALU
Jedná se o prestižní přehlídku sborového umění s dlouholetou tradicí, která umožňuje prezentaci i vzájemnou interpretační konfrontaci špičkových českých amatérských pěveckých sborů s pěveckými sbory ze zahraničí.
55. ročník Festivalu sborového umění Jihlava 2012 je koncipován jako přehlídka pěveckých sborů doplněná o soutěž komorních sborů a ateliér se společným nácvikem a následnou prezentací vybrané sborové skladby všemi soutěžícími sbory. V rámci festivalu lze uskutečnit tzv. „satelitní“ koncerty ve městech a obcích kraje Vysočina a doprovodné festivalové koncerty v Jihlavě předcházející i následující vlastní festivalové dění.
Součástí festivalu bude prezentace výsledků současného i předchozích ročníků Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava, jejímž posláním je vyvolat a podpořit vznik nových děl, umělecky hodnotných a zvukově zajímavých, přitom však interpretačně dostupných co největšímu počtu neprofesionálních vokálních souborů. Předpokládá se, že i na 55. ročníku festivalu budou některé z oceněných skladeb uvedeny účinkujícími sbory.
V rámci 55. ročníku FSU budou vyhlášeny výsledky XI. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava 2012.
II. PODMÍNKY ÚČASTI
Zájemci o účast na festivalu zašlou přihlášku s uvedením volby do soutěžní či nesoutěžní (přehlídkové) části festivalu na adresu NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz do 29. 2. 2012. Soutěž se řídí soutěžním řádem, který je samostatnou součástí propozic (viz IV a). Pravidla pro sbory hlásící se do nesoutěžní – přehlídkové části jsou uvedena v bodu IV b.
III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
55. ročník festivalu budou tvořit tři festivalové koncerty v Jihlavě a soutěž komorních sborů. V přehlídkové (nesoutěžní) části vystoupí zahraniční pěvecké sbory, ale též tuzemské sbory, které zvítězily v minulých soutěžních ročnících, případně další vynikající domácí sbory. Předpokládá se, že na některém z festivalových koncertů bude spoluúčinkovat Filharmonie Gustava Mahlera. Na závěrečném koncertu budou vyhlášeny výsledky soutěže.
Řízením příprav festivalu je pověřen festivalový výbor.
Česká veřejnost bude o festivalu informována prostřednictvím bulletinu Cantus, který vydává Unie českých pěveckých sborů, na webových stránkách NIPOS (www.nipos-mk.cz), na webových stránkách Společnosti pro FSU, o. s. Jihlava (www.fsujihlava.com), na portálu České sbory (www.ceske-sbory.cz) a v katalogu sborových aktivit v ČR Sborový život (http://festivaly.ucps.cz).
Zahraniční odborná veřejnost bude informována v časopise ICB, který vydává IFCM (Mezinárodní federace pro sborový zpěv) a v anglické ročence British and International Music Yearbook 2012.
IV. VÝBĚR A HODNOCENÍ
Festivalový výbor posoudí došlé přihlášky, provede výběr pěveckých sborů do přehlídkových koncertů i do soutěže a s jeho výsledkem seznámí všechny přihlášené sbory. Sbory následně obdrží časový harmonogram a další podrobnosti. Vybraným sborům do přehlídkové části může být po vzájemné dohodě zaslána k nastudování některá z dosud neprovedených oceněných skladeb ze skladatelské soutěže.
a) Soutěž pěveckých sborů. Průběh soutěže a kritéria hodnocení jsou uvedena v samostatné kapitole níže (viz Soutěž pěveckých sborů FSU Jihlava 2012 – soutěžní řád)
b) Do přehlídkové části FSU se mohou přihlásit české i zahraniční pěvecké sbory, které dosáhly prokazatelných úspěchů v tuzemsku či zahraničí. Sbory zašlou stručné informace (charakteristiku sboru, počet členů, adresu, kontakty, CV sbormistra, návrh programu), DVD nahrávku nebo odkaz na obrazový záznam na veřejně přístupné síti na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz.
Pořadatelé umožní vybraným sborům vystoupit se svým programem v rámci některého z večerních festivalových koncertů v Jihlavě, případně též v blízkém okolí. Maximální časový limit vystoupení přehlídkových (nesoutěžních) sborů je 30 minut. Dramaturgie programu českých přehlídkových sborů by měla mimo jiné přinést i skladby soudobých autorů či skladatelů 20. století. Program zahraničních pěveckých sborů by měl seznámit české publikum se sborovou tvorbou dané země i s jejími současnými skladatelskými trendy.
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Festival je financován na základě vícezdrojového principu. Hlavním zdrojem příjmu jsou neinvestiční dotace a příspěvky Ministerstva kultury, statutárního města Jihlavy a Kraje Vysočina. Podmínky účasti sborů v přehlídkové části budou upřesněny v oficiálním pozvání.
V případě ekonomických potíží může být program festivalu omezen nebo může být i odvolán.
Zpracovala Iva Daňková
NIPOS-ARTAMA, říjen 2011


Soutěž pěveckých sborů FSU Jihlava 2012
soutěžní řád
Termín: 30. 6. – 1. 7. 2012
Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s. Jihlava
Soutěžní řád:

 • Soutěže se mohou zúčastnit pouze neprofesionální pěvecké sbory mládeže a dospělých v počtu do 30 členů. Dirigent může být profesionál. Případní instrumentalisté se do počtu zpěváků nepočítají.
 • Pořadatelé mohou z kapacitních a ekonomických důvodů omezit počet soutěžících sborů.
 • Celkový časový limit soutěžního programu je 20 minut (tj. včetně příchodu a odchodu sboru). Pořadí skladeb je libovolné.
 • Soutěž je veřejná.
 • Soutěžní klání proběhne v sobotu 30. června, vyhlášení výsledků soutěže v neděli 1. července při dopoledním závěrečném koncertu.
 • Novinková skladba bude hodnocena jako anonymní (v programu bude uveden název skladby a číselný kód).
 • Soutěžní vystoupení sborů hodnotí odborná porota jmenovaná pořadateli
 • Novinková skladba bude hodnocena samostatně.

Povinností sborů, které se zúčastní soutěže, bude domácí příprava a nastudování určené skladby pro ateliér. V ateliéru proběhne již jen společné sezpívání sborů, nikoliv samotný nácvik. Skladba určená festivalovým výborem bude sborům zaslána v dostatečném časovém předstihu.
Skladba soutěžního programu:
1. Novinková skladba – tímto pojmem se rozumí buďto:
– skladba českého skladatele na libovolný text a cappella nebo s doprovodem 1-2 nástrojů, dosud v ČR neprovedená
– nebo skladba ze skladatelské soutěže FSU, (soupis dosud v ČR neprovedených skladeb je zveřejněn na www.fsujihlava.com).
2. Volný výběr skladeb a cappella nebo s doprovodem 1-2 hudebních nástrojů do časového limitu (přednost mají skladby autorů 20. a 21. století)
Kritéria hodnocení:
a) technické provedení – hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus;
b) interpretační kritéria – využití hudebně výrazových prostředků (dynamiky, tempa, agogiky,barvy), výstavba a frázování, stylovost interpretace, dramaturgie soutěžního vystoupení, stupeň obtížnosti;
c) celkový umělecký dojem – výrazové působení na posluchače, kontakt sboru se sbormistrem, zpěv zpaměti;
d) celkový výsledný dojem z provedení novinkové skladby.
Porota:
Soutěžní vystoupení hodnotí pětičlenná odborná porota jmenovaná pořadateli, složená z českých, případně i zahraničních odborníků. Hodnotí bodově jednak celkovou interpretační úroveň sboru (dle bodů a-c kritérií hodnocení) a zvlášť provedení novinkové skladby (dle bodu d kritérií hodnocení);
Ceny:
Podle výsledku soutěžního výkonu může odborná porota zařadit sbor do zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma. Samostatně budou oceněny tři nejúspěšnější novinkové skladby. Mohou být uděleny i zvláštní ceny.
Snahou pořadatele je zajistit finanční ohodnocení vítězných sborů.
Nejlepším sborům soutěže může pořadatel zajistit vystoupení v rámci festivalových koncertů v příštích letech.
Nejúspěšnější sbory vystoupí v rámci nedělního dopoledního koncertu.
Přihlášky:
Zájemci o účast v soutěži zašlou své přihlášky na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz. Formulář přihlášky je ke stažení na www.nipos-mk.cz nebo www.fsujihlava.com.
Termín pro podání přihlášek: 29. únor 2012.
Do 31. března 2012:

 • bude přihlášeným sborům potvrzena účast v soutěži;
 • přijatým sborům budou sděleny další podrobnosti;
 • sborům, které o to požádají, budou zadány k provedení na základě jejich vlastního výběru vítězné skladby z minulých ročníků Mezinárodní skladatelské soutěže, které ještě nebyly provedeny a zazní tak ve festivalové premiéře;
 • souborům bude zaslána určená skladba k předběžnému nastudování do ateliéru, jehož výsledná podoba bude prezentována na festivalovém koncertě.
  Pořadatelé poskytnou příspěvek na ubytování (jedna noc) a dopravu, stravné nebude zahrnuto do poskytovaných služeb

Zpracovala Iva Daňková
NIPOS-ARTAMA, říjen 2011