Festival sborového umění 2013

Propozice_FSU_2013_vcetne_soutezniho_radu SPS ve formátu rtf ke stažení

 

56. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2013
28.–30. června 2013, Jihlava

Festival pořádá z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s. Jihlava.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ FESTIVALU

Jedná se o prestižní přehlídku sborového umění s dlouholetou tradicí, která umožňuje prezentaci i vzájemnou interpretační konfrontaci špičkových českých amatérských pěveckých sborů s pěveckými sbory ze zahraničí.

56. ročník Festivalu sborového umění Jihlava 2013 je koncipován jako přehlídka pěveckých sborů doplněná o soutěž komorních sborů a ateliér se společným nácvikem vybrané sborové skladby soutěžícími sbory. Snahou pořadatele je uskutečnit tzv. „satelitní“ koncerty ve městech a obcích kraje Vysočina a doprovodné festivalové koncerty v Jihlavě předcházející i následující vlastnímu festivalovému dění.

Součástí festivalu bude prezentace výsledků současného i předchozích ročníků Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava, jejímž posláním je vyvolat a podpořit vznik nových děl, umělecky hodnotných a zvukově zajímavých, přitom však interpretačně dostupných co největšímu počtu neprofesionálních vokálních souborů. Předpokládá se, že i na 56. ročníku festivalu budou některé z oceněných skladeb uvedeny účinkujícími sbory.

V rámci 56. ročníku FSU bude vyhlášen XII. ročník Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava 2014.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Zájemci o účast na festivalu zašlou přihlášku s uvedením volby do soutěžní či nesoutěžní (přehlídkové) části festivalu na adresu NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz do 15. 2. 2013. Soutěž se řídí soutěžním řádem, který je samostatnou součástí propozic (viz IV a). Pravidla pro sbory hlásící se do nesoutěžní – přehlídkové části jsou uvedena v bodu IV b.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

56. ročník festivalu budou tvořit tři festivalové koncerty v Jihlavě a soutěž komorních sborů. V přehlídkové (nesoutěžní) části vystoupí zahraniční pěvecké sbory, ale též tuzemské sbory, které zvítězily v minulých soutěžních ročnících, případně další vynikající domácí sbory. Předpokládá se, že na některém z festivalových koncertů bude spoluúčinkovat Filharmonie Gustava Mahlera. Na druhém festivalovém koncertu budou vyhlášeny výsledky soutěže.

Řízením příprav festivalu je pověřen festivalový výbor.

Česká veřejnost bude o festivalu informována prostřednictvím bulletinu Cantus, který vydává Unie českých pěveckých sborů, na webových stránkách NIPOS (www.nipos-mk.cz), na webových stránkách Společnosti pro FSU, o. s. Jihlava (www.fsujihlava.com), na portálu České sbory (www.ceske-sbory.cz) a v katalogu sborových aktivit v ČR Sborový život (http://festivaly.ucps.cz).

Zahraniční odborná veřejnost bude informována v časopise ICB, který vydává IFCM (Mezinárodní federace pro sborový zpěv) a v anglické ročence British and International Music Yearbook 2013.

IV. VÝBĚR A HODNOCENÍ

Festivalový výbor posoudí došlé přihlášky, provede výběr pěveckých sborů do přehlídkových koncertů i do soutěže a s jeho výsledkem seznámí všechny přihlášené sbory. Sbory následně obdrží časový harmonogram a další podrobnosti. Vybraným sborům do přehlídkové části může být po vzájemné dohodě zaslána k nastudování některá z oceněných skladeb ze skladatelské soutěže.

a) Soutěž pěveckých sborů. Průběh soutěže a kritéria hodnocení jsou uvedena v samostatné kapitole níže (viz Soutěž pěveckých sborů FSU Jihlava 2013 – soutěžní řád)

b) Do přehlídkové části FSU se mohou přihlásit české i zahraniční pěvecké sbory, které dosáhly prokazatelných úspěchů v tuzemsku či zahraničí. Sbory zašlou stručné informace (charakteristiku sboru, počet členů, adresu, kontakty, CV sbormistra, návrh programu s duchovní i světskou tematikou), DVD nahrávku nebo odkaz na obrazový záznam na veřejně přístupné síti na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz.

Pořadatelé umožní vybraným sborům vystoupit se svým programem v rámci některého z večerních festivalových koncertů v Jihlavě, případně též v blízkém okolí. Maximální časový limit vystoupení přehlídkových (nesoutěžních) sborů je 30 minut. Dramaturgie programu českých přehlídkových sborů by měla mimo jiné přinést i skladby soudobých autorů či skladatelů 20. století. Program zahraničních pěveckých sborů by měl seznámit české publikum se sborovou tvorbou dané země i s jejími současnými skladatelskými trendy. Všechny přehlídkové sbory zašlou návrh programu s duchovní tematikou a návrh programu se světskou tematikou.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Festival je financován na základě vícezdrojového principu. Hlavním zdrojem příjmu jsou neinvestiční dotace a příspěvky Ministerstva kultury, statutárního města Jihlavy a Kraje Vysočina. Podmínky účasti sborů v přehlídkové části budou upřesněny v oficiálním pozvání.

V případě ekonomických potíží může být program festivalu omezen nebo může být i odvolán.

Zpracovala Iva Daňková
NIPOS-ARTAMA, říjen 2012


Soutěž pěveckých sborů FSU Jihlava 2013

soutěžní řád

Termín: 29.–30. června 2013

Pořadatelé: NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s. Jihlava

Soutěžní řád:

 • Soutěže se mohou zúčastnit pouze neprofesionální pěvecké sbory mládeže a dospělých v počtu do 30 členů. Dirigent může být profesionál. Případní instrumentalisté se do počtu zpěváků nepočítají.
 • Pořadatelé mohou z kapacitních a ekonomických důvodů omezit počet soutěžících sborů.
 • Celkový časový limit soutěžního programu je 20 minut (tj. včetně příchodu a odchodu sboru). Pořadí skladeb je libovolné.
 • Soutěž je veřejná.
 • Soutěžní klání proběhne v sobotu 29. června, vyhlášení výsledků soutěže před některým z následujících koncertů. Rozborový seminář bude v neděli 30. června dopoledne.
 • Novinková skladba bude hodnocena jako anonymní (v programu bude uveden název skladby a číselný kód).
 • Soutěžní vystoupení sborů hodnotí odborná porota jmenovaná pořadateli.
 • Novinková skladba bude hodnocena samostatně.

Povinností sborů, které se zúčastní soutěže, bude domácí příprava a nastudování určené skladby pro ateliér. V ateliéru proběhne již jen společné sezpívání sborů, nikoliv samotný nácvik. Skladba určená festivalovým výborem bude sborům zaslána v dostatečném časovém předstihu. Snahou pořadatele bude veřejná prezentace výsledků ateliéru.

Skladba soutěžního programu:

1. Novinková skladba – tímto pojmem se rozumí buďto:

−    skladba českého skladatele na libovolný text a cappella nebo s doprovodem 1–2 nástrojů, dosud v ČR neprovedená

−    nebo skladba ze skladatelské soutěže FSU, (soupis dosud v ČR neprovedených skladeb je zveřejněn na www.fsujihlava.com).

2. Volný výběr skladeb a cappella nebo s doprovodem 1–2 hudebních nástrojů do časového limitu (přednost mají skladby autorů 20. a 21. století)

Kritéria hodnocení:

a)   technické provedení – hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus;

b)   interpretační kritéria – využití hudebně výrazových prostředků (dynamiky, tempa, agogiky, barvy), výstavba a frázování, stylovost interpretace, dramaturgie soutěžního vystoupení, stupeň obtížnosti;

c)   celkový umělecký dojem – výrazové působení na posluchače, kontakt sboru se sbormistrem,

d)   celkový výsledný dojem z provedení novinkové skladby.

Porota:

Soutěžní vystoupení hodnotí pětičlenná odborná porota jmenovaná pořadateli, složená z českých, případně i zahraničních odborníků. Hodnotí bodově jednak celkovou interpretační úroveň sboru (dle bodů a–c kritérií hodnocení) a zvlášť provedení novinkové skladby (dle bodu d kritérií hodnocení);

Ceny:

Podle výsledku soutěžního výkonu může odborná porota zařadit sbor do zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma. Samostatně budou oceněny tři nejúspěšnější novinkové skladby. Mohou být uděleny i zvláštní ceny.

Snahou pořadatele je zajistit finanční ohodnocení vítězných sborů.

Nejlepším sborům soutěže může pořadatel zajistit vystoupení v rámci festivalových koncertů v příštích letech.

Finanční podmínky:

Předpokládá se účastnický poplatek do výše 300 Kč za člena. Snahou pořadatele je poskytnout příspěvek na ubytování (jedna noc) a dopravu, stravné nebude zahrnuto do poskytovaných služeb. V případě ekonomických potíží bude některá z uvedených služeb omezena.

Přihlášky:

Zájemci o účast v soutěži zašlou své přihlášky na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz. Formulář přihlášky bude ke stažení na www.nipos-mk.cz nebo www.fsujihlava.com.

Termín pro podání přihlášek: 15. února 2013.

Do 28. března 2013:

 • bude přihlášeným sborům potvrzena účast v soutěži;
 • přijatým sborům budou sděleny další podrobnosti;
 • sborům, které o to požádají, budou zadány k provedení na základě jejich vlastního výběru vítězné skladby z minulých ročníků Mezinárodní skladatelské soutěže, které ještě nebyly provedeny, a zazní tak ve festivalové premiéře;

 Zpracovala Iva Daňková
NIPOS-ARTAMA, říjen 2012