Festival sborového umění 2011

Pro­po­zice ve for­mátu rtf ke sta­žení – FSU 2011


54. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2011
24. – 26. června 2011, Jihlava

Festival pořádá Společnost pro FSU, o. s. Jihlava a NIPOS-ARTAMA Praha z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury spolu s dalšími organizacemi a institucemi.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Jedná se o prestižní přehlídku sborového umění s dlouholetou tradicí, která umožňuje prezentaci i vzájemnou interpretační konfrontaci špičkových českých amatérských pěveckých sborů s pěveckými sbory ze zahraničí.
     54. ročník Festivalu sborového umění Jihlava 2011 je koncipován jako přehlídka pěveckých sborů doplněná o soutěž komorních sborů a ateliér se společným nácvikem a následnou prezentací vybrané sborové skladby všemi soutěžícími sbory. V rámci festivalu se uskuteční již tradičně několik „satelitních“ koncertů ve městech a obcích kraje Vysočina. Novinkou tohoto ročníku budou doprovodné festivalové koncerty v Jihlavě předcházející i následující vlastnímu festivalovému dění.
     Součástí festivalu bude prezentace výsledků současného i předchozích ročníků Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava, jejímž posláním je vyvolat a podpořit vznik nových děl, umělecky hodnotných a zvukově zajímavých, přitom však interpretačně dostupných co největšímu počtu neprofesionálních vokálních souborů. Předpokládá se, že i na 54. ročníku festivalu budou některé z oceněných skladeb uvedeny účinkujícími sbory.
     V rámci 54. ročníku FSU bude vyhlášen XI. ročník Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava 2012, jehož interpretační realizace proběhne v následujících letech.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Zájemci o účast na festivalu zašlou přihlášku s uvedením volby do soutěžní či nesoutěžní (přehlídkové) části festivalu na adresu NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz do 28. 2. 2011. Přiloží charakteristiku sboru a DVD nahrávku (i pracovní) ne starší jednoho roku. Všechny sbory zašlou též návrh svého programu, ve kterém by neměly chybět skladby současných autorů či skladatelů 20. století.
     Festivalový výbor posoudí došlé přihlášky a v průběhu března 2011 provede výběr pěveckých sborů do přehlídkových koncertů i do soutěže a s jeho výsledkem seznámí všechny přihlášené sbory. Vybraným sborům bude po dohodě zaslána k nastudování některá z dosud neprovedených oceněných skladeb ze skladatelské soutěže, jakož i časový harmonogram a další podrobnosti. Soutěžní řád a kritéria hodnocení jsou uvedena dále v části IV. – Hodnocení a výběr.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
54. ročník festivalu budou tvořit tři až čtyři festivalové koncerty v Jihlavě a soutěž komorních sborů. V přehlídkové (nesoutěžní) části vystoupí zejména přední zahraniční pěvecké sbory, ale též sbory, které zvítězily v minulých soutěžních ročnících, případně další vynikající domácí sbory. Předpokládá se, že na některém z festivalových koncertů vystoupí za doprovodu Komorní filharmonie Vysočina rovněž pěvecké sbory z tohoto kraje. Na závěrečném koncertu budou vyhlášeny výsledky soutěže.
     Řízením příprav festivalu je pověřen festivalový výbor.
Česká veřejnost bude o festivalu informována prostřednictvím bulletinu Cantus, který vydává Unie českých pěveckých sborů, na webových stránkách NIPOS (www.nipos-mk.cz), na webových stránkách Společnosti pro FSU, o. s. Jihlava (www.fsujihlava.com), na portálu České sbory (www.ceske-sbory.cz) a v katalogu sborových aktivit v ČR Sborový život (http://festivaly.ucps.cz).
     Zahraniční odborná veřejnost bude informována v časopise ICB, který vydává IFCM (Mezinárodní federace pro sborový zpěv) a v anglické ročence British and International Music Yearbook 2011.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR – SOUTĚŽ PĚVECKÝCH SBORŮ
Propozice sborové soutěže FSU Jihlava 2011
Termín: 25.-26. června 2011
Pořadatel: NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s. Jihlava
Přípravný výbor: Festivalový výbor FSU Jihlava 2011

Soutěžní program:
Novinková skladba – tímto pojmem se rozumí buďto:
– skladba českého skladatele na libovolný text a cappella nebo s doprovodem 1-2 nástrojů, dosud v ČR neprovedená
– nebo skladba ze skladatelské soutěže FSU, dosud v ČR neprovedená.
Skladba zazní anonymně (bez uvedení autora, pod číselným kódem).
Volný výběr skladeb a cappella nebo s doprovodem 1-2 hudebních nástrojů do časového limitu (přednost mají skladby autorů 20. a 21. století – viz II. Podmínky účasti).

Soutěžní řád:
• Soutěže se mohou zúčastnit pouze neprofesionální pěvecké sbory mládeže a dospělých v počtu do 30 členů. Dirigent může být profesionál. Případní instrumentalisté se do počtu zpěváků nepočítají.
• Organizátor si vyhrazuje právo výběru soutěžících sborů podle stavu došlých přihlášek.
• Celkový časový limit soutěžního programu je do 20 minut (tj. včetně příchodu a odchodu sboru). Pořadí skladeb je libovolné.
• Soutěž je veřejná.
• Soutěžní klání proběhne v sobotu 25. června, vyhlášení výsledků soutěže v neděli 26. června při dopoledním závěrečném koncertu.
• Novinková skladba bude hodnocena jako anonymní (v programu bude uveden název skladby a číselný kód).
• Soutěžní vystoupení sborů hodnotí odborná porota, samostatně bude odbornou porotou a diváckou porotou hodnocena novinková skladba.
     Povinností sborů, které se zúčastní soutěže, bude domácí příprava a nastudování určené skladby pro ateliér. V ateliéru proběhne již jen společné sezpívání sborů, nikoliv samotný nácvik. Skladba určená festivalovým výborem bude sborům zaslána v dostatečném časovém předstihu.

Kritéria hodnocení:
a) technické provedení – hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus;
b) interpretační kritéria – využití hudebně výrazových prostředků (dynamiky, tempa, agogiky,barvy), výstavba a frázování, stylovost interpretace, dramaturgie soutěžního vystoupení, stupeň obtížnosti;
c) celkový umělecký dojem – výrazové působení na posluchače, kontakt sboru se sbormistrem, zpěv zpaměti;
d) celkový výsledný dojem z provedení novinkové skladby.

Poroty:
a) Odborná porota – pětičlenná porota složená z českých, případně i zahraničních odborníků – hodnotí bodově jednak celkovou interpretační úroveň sboru (dle bodů a-c kritérií hodnocení) a zvlášť provedení novinkové skladby (dle bodu d kritérií hodnocení);
b) Divácká porota – posluchači přítomní v sále během soutěže – volí nejpůsobivější novinkovou skladbu (dle bodu d kritérií hodnocení).

Ceny:
Nejúspěšnější novinkové skladby (skladby, které získají cenu odborné poroty a cenu publika) budou provedeny v rámci nedělního festivalového koncertu.
     Podle výsledku soutěžního výkonu může odborná porota zařadit sbor do zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma. Podle uvážení může udělit i zvláštní ceny (např. i za provedení skladby oceněné ve skladatelské soutěži).
     Snahou pořadatele je zajistit finanční ohodnocení vítězných sborů. Případná výše jednotlivých finančních cen bude oznámena přihlášeným sborům do soutěže v dostatečném časovém předstihu.
     Nejlepším sborům soutěže může pořadatel zajistit vystoupení v rámci festivalových koncertů v příštích letech.

Přihlášky:
Zájemci o účast v soutěži zašlou své přihlášky na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daňková, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz.
Přihláška musí obsahovat:
• název sboru,
• počet mužů a žen,
• jméno dirigenta nebo uměleckého vedoucího,
• návrh programu vystoupení s úplnými jmény autorů, přesnými názvy skladeb a jejich duratou (u skladatelské novinky pouze název a durata),
• kontaktní údaje.
Termín pro podání přihlášek: 28. únor 2011.
     Přáním pořadatele je umožnit účast v soutěži všem přihlášeným sborům. Pořadatel si však vyhrazuje právo výběru soutěžících sborů podle stavu došlých přihlášek.

Do 31. března 2011:
• bude přihlášeným sborům potvrzena účast v soutěži;
• přijatým sborům budou sděleny další podrobnosti;
• sborům, které o to požádají, budou zadány k provedení na základě jejich vlastního výběru vítězné s skladby z minulých ročníků Mezinárodní skladatelské soutěže, které ještě nebyly provedeny a zazní tak ve festivalové premiéře;
• souborům bude zaslána určená skladba k předběžnému nastudování do ATELIÉRU, jehož výsledná podoba bude prezentována na festivalovém koncertě.
     Pořadatelé poskytnou příspěvek na ubytování (jedna noc) a dopravu, stravné nebude zahrnuto do poskytovaných služeb.

 V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Festival je financován na základě vícezdrojového principu. Hlavním zdrojem příjmu jsou neinvestiční dotace a příspěvky Ministerstva kultury, města Jihlavy a kraje Vysočiny. V případě ekonomických potíží může být program festivalu omezen nebo může být i odvolán.

Zpracovala Iva Daňková
NIPOS-ARTAMA, listopad 2010