FAKTOGRAFIE 80. JIRÁSKOVA HRONOVA / 29. červenec–7. srpen 2010

80. ročník Jiráskova Hronova (dále jen JH) byl koncipován jako festival evropského amatérského divadla, konkrétně VI. Festival Středoevropské sekce (CEC) AITA/IATA a mezidruhová přehlídka amatérského divadla ČR. Uskutečnil se ve dnech 29. 7.–7. 8. 2010. Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR jej pořádaly NIPOS-ARTAMA Praha a město Hronov ve spolupráci s CEC AITA/IATA. Hlavním pořadatelem v místě bylo Kulturní a informační středisko Hronov v čele se svou ředitelkou Marcelou Kollertovou. Odborným garantem byl jako každoročně NIPOS-ARTAMA Praha. Ředitelka NIPOS Mgr. Lenka Lázňovská je současně předsedkyní festivalového výboru, vrcholového orgánu JH. Odborný pracovník útvaru ARTAMA PhDr. Milan Strotzer je programovým ředitelem JH. Spolupořadateli festivalu byly Amatérská divadelní asociace, Česká sekce UNIMA, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění v ČR, Krajský úřad Královéhradeckého kraje Hradec Králové, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Společnost amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků a Volné sdružení východočeských divadelníků.

Letos do Hronova, podle všech dostupných indicií (některé jsou však exaktně neověřitelné – část návštěvníků se ubytovává bez zprostředkování organizátorů JH), přijelo oproti posledním ročníkům o poznání daleko více účastníků. Bylo jich přibližně 2500. Tento počet se ještě navýšil (patrně zdvojnásobil) v závěru festivalu o ty, kteří si nechtěli nechat ujít podívanou na velkolepý ohňostroj. Aktivně a bezprostředně bylo do festivalového dění zapojeno 1596 osob, z toho 320 členů souborů hrajících v hlavním programu, 800 v doprovodném programu, 359 účastníků seminářů a dílen včetně lektorů a organizátorů, 25 zahraničních hostů, 29 účastníků sympózia a 63 místních pracovníků a aktivistů. Počet dalších návštěvníků JH, které do Hronova přivedl zájem o divadlo, organizátoři odhadují na 800–900osob. Přehlídková představení však navštěvuje i publikum místní, které v této statistice podchyceno není. Uvedená čísla o počtech účinkujících a „dalších“ návštěvnících nevypovídají zhola nic o délce pobytu na festivalu. Hrající soubory v hlavním programu jsou zvány zpravidla na tři až čtyři dny, ale pokud se jejich představení konají ve více dnech, pobytové dny se zmnožují. Navíc si nejeden soubor pobyt prodlouží na vlastní náklady, některý na celou dobu trvání přehlídky. Informační středisko zaznamenalo již v minulých dvou letech rostoucí zájem o déletrvající pobyt na festivalu i u oněch „dalších“ návštěvníků. Letošní ročník JH tento trend jen potvrdil. Zprostředkováno bylo 12 832 noclehů v řádných ubytovacích zařízeních pro 850 osob. Nezanedbatelná část návštěvníků Hronova si ubytování zajišťuje samostatně, většina seminaristů využívá improvizovaných ubytovacích možností, pro většinu účinkujících v doprovodném programu nejsou noclehy zajišťovány. Prodáno bylo 13 586 vstupenek, v této sumě nejsou počítány vstupenky vydané seminaristům, lektorům, oficiálním hostům a členům pracovního týmu JH.

Hlavní program

Hlavní program jubilejního 80. JH byl stanoven na základě:

 1. Rozhodnutí výběrové komise jmenované CEC AITA/IATA, zplnomocněné k posouzení přihlášených inscenací z členských zemí sdružených ve Středoevropské sekci AITA/IATA (s výjimkou ČR) a k jejich nominování do programu JH v max. počtu 8 inscenací.
 2. Návrhů CIFTA (frankofonní zóna AITA/IATA) a NAR (severská sekce AITA/IATA), jež byly oprávněny nominovat do programu JH po jedné inscenaci.
 3. Návrhů vzešlých z výsledků klíčových celostátních přehlídek, které mohly nominovat po jedné inscenaci s výjimkou přehlídky Divadelní Děčín, jež měla právo uplatnit nominace dvou inscenací – jednu za činoherní a jednu za hudební divadlo. Tyto přehlídky mohly navíc doporučit další inscenace bez určení pořadí, v jakém inscenace navrhují k zařazení do programu JH. Výjimka v možnosti nominovat se dotýkala Loutkářské Chrudimi, neboť nominace z roku 2009 byla již na JH realizována a návrhy z Loutkářské Chrudimi 2010 mohou být uplatněny pro JH 2011. Za klíčové přehlídky byly považovány:

a) Loutkářská Chrudim, celostátní přehlídka amatérského loutkářství 2009 (pro 80. JH bylo možné akceptovat pouze nerealizovaný návrh na 79. JH);

b) Popelka Rakovník, celostátní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti 2009;

c) Otevřeno Kolín, celostátní přehlídka amatérské pantomimy a pohybového divadla 2010;

d) Divadelní Děčín, celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla 2010;

e) Šrámkův Písek, celostátní přehlídka amatérského experimentujícího divadla 2010;

f) Dětská scéna Trutnov, celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů 2010;

g) Wolkrův Prostějov, celostátní festival poezie 2010;

h) Mladá scéna Ústí nad Orlicí, celostátní přehlídka studentských divadelních souborů 2010.

4. Návrhů vzešlých z těchto dalších celostátních přehlídek, které mohly doporučit neomezený počet inscenací bez určení pořadí, v jakém inscenace navrhují k zařazení do programu JH:

a) Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou, národní přehlídka venkovských divadelních souborů 2009;

b) Tanec, tanec… Jablonec nad Nisou, celostátní přehlídka scénického tance 2009;

c) Kaškova Zbraslav, národní přehlídka jednoaktových her v Praze-Zbraslavi 2009;

d) Pohárek SČDO, národní soutěž divadelních monologů a dialogů ve Velké Bystřici 2010.

5. Návrhů vzešlých z těchto dalších zdrojů:

a) Doporučení zájmových divadelních organizací (jejich střechových orgánů) zabývajících se amatérským divadlem s celorepublikovou působností.

b) Doporučení NIPOS-ARTAMA.

c) Nerealizované návrhy, které byly uplatněny v předchozím ročníku a byly přijaty programovou radou do programu Jiráskova Hronova nebo stanoveny jako inscenace náhradní. Tyto návrhy byly posuzovány jako doporučení.

Výběrem inscenací mezidruhové přehlídky amatérského divadla ČR byla pověřena programová rada JH, složená z předsedů odborných porot celostátních (národních) přehlídek, viz výše, nebo z jimi pověřených členů či tajemníků příslušných odborných porot. Dále v ní byly zastoupeny NIPOS-ARTAMA, České středisko AITA/IATA a město Hronov. Programový ředitel JH mohl tentokrát programovou radu doplnit o další odborníky, kteří mohli přispět při rozhodování porovnáváním inscenačních výsledků navrhovaných z různých celostátních (národních) přehlídek. Programová rada měla za povinnost vzít na vědomí uplatněné nominace, rozhodnout o tom, které z doporučených souborů a jejich inscenací budou přijaty do širšího výběru a stanovit pořadí, v jakém by měly doporučené soubory a jejich inscenace vstoupit do programu JH. Návrhy inscenací k zařazení do hlavního programu JH měla programová rada zvažovat především z hlediska naplnění vlastního poslání přehlídky – umožnění mezidruhové inspirace. Při rozhodování o přijímání návrhů měla být spolu s kvalitou rozhodujícím kritériem inspirativnost inscenace, respektive inspirativnost její dílčí složky či části. Základní požadavek zněl: vybrat co nejpřínosnější inscenace či performace, které skýtají možnost formovat české amatérské divadlo jako celek, poskytovat mu impulzy.

Výběrová komise CEC AITA/IATAse ujala svého úkolu po zhlédnutí videozáznamů přihlášených inscenací dne 9. 2. 2010 na schůzce v NIPOS-ARTAMA v Praze. Jejími členy byli prezident CEC AITA/IATA Josef Hollos z Rakouska, Michal Hecht, Mgr. Lenka Lázňovská, Mgr. Jaroslav Kodeš, Luděk Richter, Mgr. Milan Schejbal a PhDr. Milan Strotzer. Přihlášeno bylo 13 inscenací z 10 evropských zemí (Holandsko, Chorvatsko, Izrael, Makedonie, Německo, Norsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Velká Britanie). Posuzováno jich bylo pouze 12, neboť norská inscenace byla nominací severské sekce AITA/IATA. Výběrová komise přijala a nominovala do hlavního programu JH 8 inscenací. Dva z vybraných souborů (ruský a makedonský) nakonec na pozvání rezignovaly, neboť se jim nepodařilo získat finanční prostředky na dopravu. Výběrovým sítem neprošly soubory Hazlitt Youth Theatre z Velké Británie s vlastní hrou Bee Cause, Hoosh Theatre z Holandska s vlastní hrou This isn’t my birthday again, is it?, Moment Theatre ze Slovinska s hrou Zorana Petroviče EDdA2, Svoboda osvobaja Slovenske Konjice ze Slovinska s inscenací hry Alfreda Jarryho Ubu králem a soubor České besedy v Doljani z Chorvatska s inscenací hry Vlastimila Pešky Jenom podle pravdy.

Programová rada JHse k výběru inscenací na mezidruhovou přehlídku amatérského divadla ČR sešla na půdě NIPOS-ARTAMA v pondělí 28. 6. 2010 po skončení Mladé scény v Ústí nad Orlicí, tj. z hlediska termínu konání poslední výběrové přehlídky pro JH. Programová rada jednala v tomto složení: zvolený předseda PhDr. Milan Strotzer (zastupoval na jednání NIPOS-ARTAMA), Mgr. Simona Bezoušková (přizvaná odbornice), prof. PhDr. Jan Císař, CSc. (přizvaný odborník), Štěpán Filcík (Loutkářská Chrudim, vzdal se hlasování), Mgr. Alexandr Gregar (Wolkrův Prostějov), MgA. Jiří Hraše (Kaškova Zbraslav, vzdal se hlasování), Mgr. Jakub Hulák (Dětská scéna Trutnov), Vladimír Hulec (Šrámkův Písek), Marcela Kollertová (KIS Hronov), Mgr. Lenka Lázňovská (Otevřeno Kolín), Mgr. Jiří Lössl (Tanec, tanec… Jablonec n. N., vzdal se hlasování), MgA. Radvan Pácl (přizvaný odborník), Mgr. Milan Schejbal (Divadelní Děčín), Karel Tomas (AITA/IATA), MgA. Martin Vokoun (Popelka Rakovník), Mgr. Ladislav Vrchovský (Pohárek SČDO). Z jednání se omluvili prof. Mgr. František Laurin (KDP Vysoké n. Jiz.) a Mgr. et MgA. Roman Černík (Mladá scéna Ústí n. Orl.). Navzdory nepřítomnosti posledně jmenovaných byly obě přehlídky zastoupeny, neboť složení programové rady bylo vedeno snahou o maximální možnost komparace, většina členů rady absolvovala dvě, tři i více celostátních přehlídek.

Programová rada nezamítla žádnou z doporučovaných inscenací, výsledkem jejího jednání bylo stanovení pořadí inscenací či programových bloků, které po přijatých nominacích mohly vstoupit do programu JH. S výjimkou dvou nominovaných inscenací (ruské a makedonské) vstoupily do hlavního programu 80. JH všechny další nominované a až po 7. pořadí včetně také inscenace doporučené, tedy 14 nominovaných a 12 doporučených. Celkem se jednalo o 24 inscenací či programových bloků složených z menších scénických útvarů, což odpovídalo danému vymezení propozicemi festivalu pro rok 2010. Ve skutečnosti bylo do hlavního programu JH zařazeno 29 inscenací či vystoupení, počítáme-li jednotlivě i kratičké choreografie souborů scénického tance. Kompletní informace o výsledku jednání programové rady včetně stanoveného pořadí a přehledu nominovaných souborů a jejich inscenací byl otištěn v 1. čísle Zpravodaje JH, naleznete ho na www.amaterskascena.cz či na www.artama.cz.

Sečteme-li všechny nominace a doporučení, dojdeme k číslu 52 inscenací a vystoupení, přičemž 10 z nich bylo uspořádáno do programových bloků. To byl objem letošního výběrového koše.

Jen málokterý soubor si neurčoval, kdy má na JH hrát. Z oněch 29, které objevily v hlavním hronovském programu, bylo pouze 7, které nechaly organizátorům volnou ruku pro skladbu programu. Navzdory tomu se podařilo vyjít všem souborům vstříc, seč to bylo možné, a žádný nevypadl z programu pro termínová nebo prostorová omezení.

Možnost zhlédnout všechna představení byla zajištěna prostupnými diváckými řadami vstupenek A, B a C, přičemž každá z nich měla další mutace (A1 a A2, B1 a B2, C1 a C2). K uspokojení poptávky návštěvníků po vstupenkách byla navíc realizována některá představení mimo tyto divácké řady.

80. JH přinesl, tak jako v letech předešlých, pestrou paletu divadelních druhů, žánrů, stylů a poetik. Jeho účastníci měli možnost zhlédnout inscenace souborů dospělých, studující mládeže i dětí. Rozmanité bylo také složení souborů z hlediska demografického, díky mezinárodnímu profilu letošního ročníku přesahující v 6 případech hranice ČR.

Postupná proměna programové skladby od převahy her dramatických autorů k vlastní autorské tvorbě se projevila shodně s předchozími ročníky i na 80. JH. V hlavním programu se objevily v 21 případech z 29 původní autorské počiny a vlastní dramatizace literárních předloh, z toho bylo 17 původních autorských prací, což je rekordní počet v celé historii festivalu. Poprvé se v programu JH objevila představení nového cirkusu a divadla dokumentu, v doprovodném programu se navíc představila improvizační liga.

 

V hlavním programu JH bylo uvedeno 29 inscenací, z toho:

Z hlediska druhového:

 • 9 inscenací činoherního (hereckého) divadla;
 • 4 inscenace hudebního divadla;
 • 4 inscenace divadla jednoho herce, z toho 1 hrané dětskou protagonistkou;
 • 4 choreografie scénického tance;
 • 2 inscenace pohybového divadla;
 • 2 inscenace tzv. divadla poezie;
 • 1 inscenace loutkového divadla;
 • 1 inscenace divadla pro děti (činoherně-loutkářská se zpěvy);
 • 1 inscenace divadla dokumentu;
 • 1 inscenace stínového divadla;
 • l inscenace nového cirkusu.

Z hlediska dramaturgického:

 • 17 původních autorských her či scénářů;
 • 4 vlastní dramatizace literárních předloh;
 • 4 hry ze současné české dramatiky;
 • 3 hry světové dramatiky (švýcarské, ruské a italské);
 • 1 hra ze současné slovenské dramatiky.

Z hlediska podílu komediálních a vážných žánrů převažovaly v dramaturgii hlavního programu inscenace se závažnou tematikou, pouze necelá čtvrtina byla komediálního ladění.

V hlavním programu bylo uvedeno 29 inscenací a produkcí od 29 souborů ve 24 programových blocích uvedených v 60 představeních. Připočteme-li divadelní produkce doprovodného programu (16 inscenací či produkcí od 11 souborů v 15 představeních) a představení hronovských seminářů a dílen (5 produkcí), dostaneme se k celkové sumě 50 inscenací a produkcí od 45 divadelních kolektivů v 80 představeních.

80. JH jako Evropský festival amatérského divadla a mezidruhová přehlídka ČR byl především příležitostí k poučení a inspiraci, ale také k seznámení se s inscenacemi zahraničních souborů a se stavem českého amatérského divadla jako celku, přesněji s jeho „předvojem“ označeným celostátními druhovými přehlídkami jako divadelní počiny reprezentující příslušný druh či oblast divadla v jejich kvalitě a směřování. Zájem zúčastnit se této výjimečné divadelní přehlídky je neutuchající, což potvrzuje správnost koncipování Jiráskova Hronova jako mezidruhové přehlídky, jejíž nedílnou součástí je rozsáhlá nabídka seminářů, dílen a dalších vzdělávacích příležitostí podporujících kultivaci českého amatérského divadla. V roce 2010 se zúčastnilo seminářů a dílen Klubu (nejen) mladých divadelníků a Rozborového semináře SČDO probíhajících po celou dobu festivalu 305 kmenových posluchačů. Další navštěvovali volně přístupný Problémový club, Diskuzní klub a Rozborový seminář SČDO (viz dále).

Inscenační výsledky, které letos na JH soubory předvedly, byly oproti např. dvěma předchozím ročníkům o poznání vesměs problematičtější. Dílem tomu napomohly inscenace zahraniční. Ačkoliv ty nejméně zdařilé, které byly přihlášeny do konkurzu, výběrová komise CEC AITA/IATA eliminovala, nabídka nebyla adekvátní úrovni, na kterou je festival zvyklý. Navíc účast odřekly právě ty zahraniční soubory, od nichž si komise slibovala nejvíce. Programovou skladbu charakterizovaly především rekordní počty původních autorských her a scénářů (konceptů) a druhová a žánrová rozmanitost, a to nejen v tom smyslu, jak jsme uvyklí tyto pojmy vnímat. Šlo tu především o hledání možností současného divadla, o osahávání a objevování divadelního jazyka v neskutečném rozpětí od mimetických principů až po možnosti, které např. skýtají koncepty využívající tělesnosti, výtvarné instalace či hudba.

K vrcholům hlavního programu 80. JH bezesporu náležely inscenace Fitzli Putzli Geisslers Hofcomoedianten Kuks, NevěstaMartina Františáka v nastudování Divadelního souboru Jana Honsy z Karolinky, Jelizaveta BamDaniila Charmse v provedení spojených pražských souborů Antonín D.S. a Krvik Totr, Richard 3 Divadla Tichý Jelen Roztoky, adaptace prózy Bohumila Hrabala Příliš hlučná samota souboru Zdrhovadlo z Klášterce nad Ohří. Své nesporné kvality prokázaly i další inscenace a choreografie, především Syndrom neklidných nohou plzeňského souboru scénického tance NoTa, Obrazy tanečníků ZUŠ Sedlec-Prčice, inscenace hry Vladimíra Fekara Sestra Studia Divadla Dagmar a pedagogické školy Karlovy Vary, Frank pátý Friedricha Dürrenmatta inscenovaný pražským souborem Ty-já-tr/Hrobeso, Elegie tyrolská Josefa Tejkla, jíž v premiéře uvedlo Rádobydivadlo Klapý, Vertigosouboru Heidy und Klum / Děvčátka z hor ZUŠ Trutnov, Božka aneb Jak to možná nebylo? DDS Hladká vrtule ZUŠ Slaný, ze zahraničních souborů je pak třeba jmenovat oba soubory slovenské – Levočskou divadelní společnost s monodramatem Pastier Vlada Benka a Divadlo J. Kármána z Lučence s inscenací hry Miloše Karáska Perón. Pokud na tomto místě neuvádím další inscenace, neznamená to, že ty nejmenované skončily v propadlišti a zapomnění, řada dalších přispěla nemalým dílem k tomu, co jsem v odstavci výše pojmenoval jako charakteristické pro letošní jubilejní ročník festivalu.

Lze konstatovat, že 80. ročník JH byl přínosný především v příkladech hledání současného divadelního jazyka a cest k jeho porozumění. Svůj nepominutelný význam měla i jeho rozsáhlá a kvalitní vzdělávací část.

 

Jiráskův Hronov jako vzdělávací instituce

Do tematických seminářů a dílen Klubu (nejen) mladých divadelníků (KnMD) a Rozborového semináře KR SČDO, konaných v rámci 80. Jiráskova Hronova v roce 2010, se hlásilo přes 370 zájemců. Těm, kteří otáleli se zasláním přihlášky, musela být účast z kapacitních důvodů odřeknuta. Přijato bylo na hraně možností 360 seminaristů u vědomí letité zkušenosti, že jich cca šestina svou účast z různých příčin nebude realizovat. I stalo se, jak bývá obvyklé, takže se organizátoři vzdělávací části JH vešli do limitu, který je v současnosti stropem možností. Ve výsledku bylo na letošním JH v Klubu (nejen) mladých divadelníků v 16 tematických seminářích, v pozici kmenových posluchačů Problémového clubu a kmenových účastníků Rozborového semináře celkem 305 frekventantů(288 v KnMD a 17 v Rozborovém semináři).

Statistika KnMD, vycházející z přihlášených seminaristů, vypovídá o tom, že 73 % z nich bylo ve věku od 17 do 28 let, nejsilnější věkovou skupinu tvořili seminaristé ve věku od 17 do 24 let (51 %), početně nejsilnějším se ukázal ročník 1992 (8,4 %). Statisticky zanedbatelnou část (4 %) tvořili účastníci mladší 17 let. Nezanedbatelnou část představovali seminaristé starší 28 let (23 %). Rozpětí mezi nejmladším a nejstarším seminaristou bylo 54 let. Poměr mužů a žen byl obligátní 1:2, stejný poměr vykazoval počet těch, kteří se hlásili do KnMD poprvé (35 %) a těch, kteří přijíždějí do hronovských seminářů a dílen opakovaně (65 %). Necelá čtvrtina seminaristů neoznámila příslušnost k divadelnímu souboru, což ještě neznamená, že se divadlem aktivně nezabývají. Vloni poprvé viditelný nárůst zájmu ze strany studentů divadelních škol, respektive jejich absolventů, se v roce 2010 nejméně zdvojnásobil. Z celkového počtu přihlášených se 15 % rekrutovalo z této skupiny zájemců o vzdělávací část JH.

Klub (nejen) mladých divadelníků

Klub (nejen) mladých divadelníků, vzdělávací instituce JH, po léta účinně rozmnožující řady poučených divadelníků – juniorů, byla i tentokráte otevřena všem bez ohledu na věk. Setrvale značný zájem o vzdělávací část JH ani letos neutuchl. Organizátoři zaznamenali na 80. JH druhou nejvyšší účast seminaristů v novodobé historii festivalu, po rekordním ročníku 2007 (323 frekventantů).

Největší zájem byl o semináře N (jako Nonverbální komunikace) Daniely Fischerové, O (jako Odjindud) lektorky Feng-yün Song čínského původu, ZAP (jako Základy Akrobacie a Pantomimy) Michala Hechta, HaD (jako Herec a Dialog) Aleše Bergmana, PF (jako Poezie a Fyzické básnictví) lektorů Petra Váši a Renaty Vordové, J (jako Jevištní řeč) Reginy Szymikové, M (jako Maska) Karla Vostárka a RA (jako Recovered Alchemy) kubánského lektora Guillerma Horty Betancourta.

Mezi opakované semináře a dílny patřily tyto:

 1. A (jako Abeceda) – Divadelní abeceda s lektorem Mgr. Luďkem Horkým. Seminář byl určený především začínajícím divadelníkům.
 2. HaD (jako Herec a dialog) – Herec a dialog s lektorem doc. Mgr. Alešem Bergmanem, PhD.
 3. J (jako Jevištní řeč) s lektorkou Mgr. Reginou Szymikovou.
 4. KPR (Kurz praktické režie) s lektory Mgr. Milanem Schejbalem a Kateřinou Fixovou.
 5. M (jako Maska) – Maska – odkrývání skrytého s lektorem Mgr. Karlem Vostárkem.
 6. N (jako Nonverbální komunikace) – Nonverbální komunikace s lektorkou Danielou Fischerovou.
 7. O (jako Odjinud) – Odjinud. O dýchání v hlasové a pohybové kultuře s lektorkou čínského původu Mgr. Feng-yün Song, PhD.
 8. RA (jako Recovered Alchemy) – Znovunabytá alchymie seminář pohybového a tanečního divadla s kubánským lektorem Guillermem Hortou Betancourtem.
 9. S (jako Scénografie) – Úvod do scénografie lektorky MgA. Marcely KokoškovéJeřábkové, která se semináře ujala na poslední chvíli za původně avizovanou MgA. Kateřinu Baranovskou.
 10. ZAP (jako Základy Akrobacie a Pantomimy) lektora Michala Hechta.
 11. Ž (jako Žonglování) – Žonglérský seminář lektorky Mgr. Adély Kratochvílové.

Nově byly koncipovány tyto semináře a dílny:

 1. D (jako Dramaturgie) s lektorem Prof. MgA. Miloslavem Klímou.
 2. H (jako Hudba) – Hudba v divadelní inscenaci s lektorem Janem Matáskem.
 3. P (jako Produkce) – Produkční minimum pro amatérský soubor s lektorkou Dagmar Brtnickou.
 4. PD (jako Pohybová dílna) – Pohybová dílna. Co všechno může být maskou a jak s tím pracovat s lektorem Doc. Martinem Pacekem.
 5. PF (jako Poezie a Fyzické básnictví) – Poezie a Fyzické básnictví s lektory PhDr. Petrem Vášou a Mgr. Renatou Vordovou.

Problémový club

Vzdělávací příležitostí nad rámec základních tematicky zaměřených seminářů a dílen, konaných v dopoledních hodinách, byl pro návštěvníky JH odpolední Problémový club (PC). PC byl nadstavbovou vzdělávací institucí Jiráskova Hronova, jakousi jeho „vysokou školou“. Měl především poznávací a inspirativní charakter. Byl realizován formou disputace šestičlenného lektorského týmu, složeného z předních odborníků, do níž mohli vstupovat účastníci z pléna. Odrazovým můstkem k rozpravě byly inscenace uvedené v hlavním programu.

Problémový club byl volně přístupným oficiálním fórem JH. Probíhal vždy v odpoledních hodinách (14.00 – 16.00) od neděle 1. 8. do soboty 7. 8. 2010 včetně. Po sedm dní se jej průměrně zúčastňovalo 74 posluchačů. Největší účast přes 90 přítomných zaznamenali v PC v neděli 1. 8. Návštěvnost oproti roku předchozímu stoupla téměř o čtvrtinu (loňský průměr byl 58).

Vedoucím lektorem PC byl prof. PhDr. Jan Císař, Csc.,divadelní vědec a pedagog katedry teorie a kritiky DAMU Praha. Lektory byli Mgr. Petr Christov, Ph.D., vedoucí katedry divadelní vědy FF UK v Praze, Luděk Richter, divadelní teoretik a pedagog, autor, režisér, herec a publicista, prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.,divadelní kritik, publicista a pedagog divadelní kritiky na katedře divadelní vědy VŠMU v Bratislavě, prof. Mgr. Ján Zavarský, scénograf, umělecký vedoucí Divadla Jána Palárika v Trnavě a vedoucí ateliéru scénografie na JAMU v Brně a Mgr. Alena Zemančíková, dramaturgyně literárně-dramatického vysílání Českého rozhlasu 3 – Vltava. Lektorský tým se i tentokrát obešel bez moderátora, vedení rozprav se střídavě ujímali jeho členové. Organizační asistentkou PC byla Miroslava Císařová.

Diskuzní klub

Další příležitostí pro všechny účastníky JH nad rámec základních seminářů a dílen byl diskuzní klub, umožňující spontánní výměnu názorů na představení. Konal se od soboty 31. 7. do pátku 6. 8. včetně, vždy v nočních hodinách po skončení představení hlavního programu. Organizační a odborné zázemí v diskuzním klubu zajišťoval Václav Špirit,současným povoláním sociální pedagog, režisér divadelního souboru Gut & Edel v německém Lörrachu a umělecký ředitel mezinárodního divadelního festivalu v Lörrachu. Navzdory pozdním hodinám se jej průměrně zúčastňovalo po sedm dnů 28 diskutujících. V pátek 6. 8. byla zaznamenána nejvyšší návštěva 35 osob.

Rozborový seminář Klubu režisérů SČDO

Rozborový seminář organizovaný tradičně Klubem režisérů SČDO, jehož lektorem byl Rudolf Felzmann a „třídním“ JUDr. Jaromír Kejzlar,byl přístupný všem účastníkům JH. Navštěvovali jej také zástupci souborů, jejichž inscenace byly předmětem rozboru. Úvodní slovo rozpravy k té které inscenaci měli na starosti členové Klubu režisérů SČDO. Průměrná účast v tomto semináři oscilovala kolem 22 návštěvníků. Stabilní jádro tvořilo 17 posluchačů.

Mezinárodní diskuzní fórum (MDF)

Mezinárodní diskuzní fórum bylo koncipováno jako volně přístupný rozborový seminář a diskuze k inscenacím hlavního programu. Bylo zřízeno především pro zahraniční účastníky, ale mohli jej navštěvovat i tuzemští návštěvníci festivalu. Lektory MDF byli Mgr. et MgA. Roman Černík, amatérský režisér, organizátor kulturního dění zejména v Plzni a Plzeňském kraji, pedagog dramatické výchovy; Luděk Richter, divadelní teoretik a pedagog, autor, režisér, herec a publicista, Dr. Danute Vaigauskaite, vedoucí katedry režie na Klaipeda University v Litvě. MDF se uskutečňovalo vždy v čase těsně předcházejícím konání Problémového clubu, tj. mezi 13. a 14. hodinou, od neděle 1. 8. do soboty 7. 8. včetně. V průměru jej navštěvovalo 12 osob, největší účast 22 účastníků byla zaznamenána v pátek 6. 8.

S výjimkou samostatně organizovaného rozborového semináře SČDO byl hlavním organizátorem vzdělávací části JH PhDr. Milan Strotzer. Jeho organizačními spolupracovníky byli Mgr. Marie Poesová, organizační vedoucí K(n)MD, Mgr. Simona Bezoušková, Alena Mutinská a Dana Strejcovská. S přípravou dokladů nutnou pro zvládnutí prezence účastníků vypomohl tradičně Jan Strejcovský.

80. JH potvrdil správnost mnohaletého usilování o to, aby se hronovský festival stal vyhledávanou, tematicky rozrůzněnou a užitými formami diferencovanou a účinnou vzdělávací institucí. Svědčí o tom nejen rozmanitá skladba seminářů, dílen a dalších vzdělávacích příležitostí a jejich lektorské obsazení, ale i počty seminaristů a jejich pozitivní reakce. V této souvislosti nelze také pominout recenzní rubriku Zpravodaje JH, v níž byla každé inscenaci základního programu věnována pozornost vždy dvěma odborníky z řad lektorů a samostatným recenzentem MgA. Janem Šotkovským.

 

Doprovodný program

Vedle hlavního programu vystoupilo v doprovodném programu JH bezmála 60 divadelních, hudebních a dalších kolektivů. Většina jejich vystoupení se udála v parku Aloise Jiráska, na náměstí ČSA a v dalších venkovních prostorách. Návštěvníci 80. JH měli možnost zhlédnout v doprovodném programu 21 divadelních představení a produkcí(21 inscenací či produkcí od 16 divadelních kolektivů v 20 představeních). Jako první představení festivalu uvedli členové Divadelního souboru Jiráskova divadla v Hronově hru Aloise Jiráska Lucerna. Místní soubor předvedl i další dvě vystoupení speciálně připravená pro slavnostní zahájení a zakončení 80. JH. Divadelní soubor Jána Chalupku z Brezna zahrál slovenskou klasiku, hru Ferko Urbánka Pani richtárka. Jarka Holasová z Jaroměře zahrála v parku A. Jiráska dopolední představení pro dětské publikum O slepičce podle B. Němcové, Hrnečku vař podle K.J. Erbena a O Palečkovipodle B. Němcové. Další představení pro děti sehrálo Divadýlko Mrak Umělecké agentury UNI-ART z Pohledu, a sice Dvě pohádky z peřiny (Otesánek a Budulínek) a Vodnickou pohádku. Ořechovské divadlo z Ořechova u Brna uvedlo frašku Vl. Pešky Paroháči aneb Červené kalhoty, Divadelní soubor Jána Chalupky z Brezna přivezl své nastudování hry Fero Urbánka Pani richtárka, soubor ZŠ Hronov se představil se svým muzikálem Staré pověsti české. Premiéru v Hronově měl zápas v improvizaci, který zprostředkovala Česká improvizační liga, o. s. Divadlo Osm tyčí ze Žďáru nad Metují sehrálo veršovanou miniaturu Hajzl bába. Divadelní soubor Na Tahu z Červeného Kostelce vystoupil s pořadem Paměti Amorovy,průřezem dějinami lásky. Ani tentokrát nechyběla Česká družina šermířská Novica z Náchoda se svým vystoupením Hann – cesta k moci.

Mezi divadelní produkce této části lze započíst i předváděčky pěti hronovských dílen a seminářů (H, M, RA, S a Ž). Divadelní dimenzi měl i program nedělního Vavřineckého dne, stejně jako představení orientálních tanců Afrah. Vedle těchto divadelních představení měli účastníci festivalu možnost navštívit 40 hudebních produkcí.

Významnými součástmi programu JH byly dvě mimořádné akce, konané záměrně v rámci jubilejního ročníku festivalu, a sice Sympózium Tradice českého ochotnického divadla a amatérské divadlo dneška (Miletín a Hronov 1.–2. 8.) a valná hromada Středoevropské sekce AITA/IATA (Hronov 6.–7. 8.).

Hronovský program obohatily též tři výstavy. V předsálí Jiráskova divadla byly umístěny hned dvě: Antonín Fuchs – fotograf Hronova a Nositelé Zlatého odznaku J.K. Tyla za rok 2009. Ve foyeru sálu Josefa Čapka si mohli návštěvníci připomenout posledních deset ročníků hronovského festivalu v expozici nazvané 70.–79. ročník JH ve fotografiích Ivo Mičkala.

 

Rituály – celebrity – zahraniční hosté − ocenění

Tak jako v letech předchozích, stala se i na 80. JH zahajovací schůzka Klubu (nejen) mladých divadelníků ve čtvrtek večer před započetím vlastní přehlídky prvním rituálem – aktem zahájení JH jako vzdělávací instituce. Nechyběly ani další hronovské rituály: vítání souborů na schodech Jiráskova divadla a především oficiální zahájení a zakončení festivalu se závěrečným ohňostrojem.

Oficiálního zahájení 80. JH se zhostila starostka města Hronova Hana Nedvědová spolu s Miroslavou Němcovou, předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, prvním náměstkem ministra kultury JUDr. Františkem Mikešema vzácným hostem z Irska Paddy O´Dwyerem, prezidentem celosvětové nevládní organizace amatérského divadla AITA/IATA. Zahájení se zúčastnili senátor Ing. Petr Pakosta, ředitel odboru umění a knihoven MK PaedDr. František Zborník, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury PhDr. Zuzana Malcová, dramatik, předseda čestného výboru JH Doc. Milan Uhde, ředitel kanceláře ministra kultury Milan Kupka, poslankyně Mgr. Zdeňka Horníková a další významní zástupci Královéhradeckého kraje a města Hronova. Z četných významných zahraničních hostů jmenujme paní Merju Laaskowithu z Finska, budoucí prezidentku AITA/IATA, zvolenou vloni v Monaku a Josefa Hollosez Rakouska, prezidenta Středoevropské sekce AITA/IATA.

Při zahájení nechyběli ani tentokrát členové hronovského souboru, kteří programově narušili oficiality a přispěli svým vystoupením k oživení slavnostního zahájení festivalu.

Každoročně přivítá JH zahraniční hosty. Z těch, které v Hronově vídáme opakovaně, to byli již jmenovaný Josef Hollos, Holanďanka Dr. Joke Elbers, vedoucí oddělení mezinárodních vztahů v Nizozemském centru AITA/IATA, která se tentokrát stala členkou redakce přehlídkového zpravodaje, do nějž přispívala svými sloupky v angličtině a Mgr. Alena Štefková, ředitelka kabinetu amatérské umělecké tvorby Národního osvětového centra v Bratislavě. JH jako Festival evropského amatérského divadla přilákal do Hronova letos nebývalý počet dalších zahraničních hostí, z nichž se mnozí zúčastnili generálního (výročního) zasedání Středoevropské sekce (CEC) AITA/IATA, konaného v závěru JH ve dnech 6.–7. 8. Mezi hosty je třeba počítat i zahraniční lektory prof. PhDr. Vladimíra Štefka, CSc. a prof. Mgr. Jána Zavarského ze Slovenska, kubánského choreografa a pedagoga pohybového a tanečního divadla Guillerma Hortu Betancourta, vedoucí katedry režie na Klaipeda University v Litvě Dr. Danute Vaigauskaite a režiséra Václava Špiritaz Německa. Dalšími zahraničními účastníky byli přirozeně členové hrajících souborů z Holandska, Izraele, Německa, Norska a Slovenska.

Akcí společenského charakteru bylo udělení Ceny ministerstva kultury za přínos amatérskému divadlu Mgr. Milanu Schejbalovi z Prahy. Převzal ji z rukou dr. Františka Mikeše, prvního náměstka ministra kultury, v den oficiálního zahájení JH před odpoledním představením v Jiráskově divadle.

V závěru festivalu přijala starostka Hronova na radnici zástupce sponzorů a další významné představitele společenského života.Prezident CEC AITA/IATA Jozef Hollos vyjádřil poděkování starostce Haně Nedvědové a týmu spolupracovníků podílejících se na realizaci festivalu na slavnostním obědě, který za tímto účelem uspořádal v restauraci penzionu Prajzko.

I letos se v neděli 1. 8. uskutečnil tzv. Vavřinecký den na oslavu patrona kuchařů, pekařů a pivovarníků. Začal průvodem od hotelové školy, pokračoval programem a skončil zábavou v parku A. Jiráska.

 

Propagace – Zpravodaj JH − média

Výtvarné řešení propagace JH (plakáty, programová brožura v nákladu 850 ks a 150 ks v anglické mutaci, celoplošná propagace ve městě, upomínkové předměty atd.) bylo i v roce 2010 dílem renomovaného brněnského výtvarníka Rostislava Pospíšila.Bylo tentokrát opět barevnou obměnou řešení z roku 2007, tentokrát v duhových barvách. Z jednotného výtvarného pojetí se i letos vymkl festivalový deník.

Přehlídkové dění mapoval, jako každoročně, Zpravodaj JH, vycházející v nákladu 400−500 výtisků. Jeho devět čísel připravovala redakce v obměněném složení. Vedoucí redaktorkou byla MgA. Zuzana Vojtíšková-Drtinová, jejími členy Michal Drtina, Lenka Novotná, David Slížek, Mgr. Jana Soprová, Jan Švácha, a fotograf Ivo Mičkal.Zpravodaj měl velice dobrou grafickou úroveň, recenzní část a rubriku zprostředkující nahlédnutí do seminářů a dílen, postihoval další festivalové dění, přinesl řadu rozhovorů s tvůrci a zástupci organizátorů a města aj. Aktuálně byl Zpravodaj JH zprostředkováván i těm, co v Hronově být nemohli, na internetových stránkách www.mestohronov.cz, ale také na samostatných stránkách festivalu www.jiraskuvhronov.cz, www.amaterskascena.cz, posléze i na www.artama.cz.

V den oficiálního zahájení festivalu (sobota 31. 7.) se uskutečnila tisková konference JH. Zúčastnili se jí první náměstek ministra kultury JUDr. František Mikeš, starostka Hronova Hana Nedvědová, Mgr. Lenka Lázňovská, předsedkyně festivalového výboru JH a ředitelka NIPOS Praha, PhDr. Milan Strotzer, programový ředitel JH, Marcela Kollertová, ředitelka KIS Hronov a jako přísedící zástupci MK ČR a Královéhradeckého kraje, Doc., PhDr. Milan Uhde a organizátoři JH. Tiskovou konferenci moderoval Mgr. Jaroslav Kodeš, tiskový mluvčí JH. Účast žurnalistů byla tak malá, že se organizátoři rozhodli napříště v místě konání festivalu tiskovou konferenci neuskutečňovat. Nelze však říci, že by média nevěnovala JH pozornost. Byť ne takovou měrou, jakou by si význam festivalu zasloužil, zprostředkovaly reference tisk a rozhlas, v mizivém rozsahu i televize.

 

Plusy a minusy organizace festivalu

V průběhu JH se každodenně scházel k řešení aktuálních problémů organizační štáb. Na konci přehlídky se sešel festivalový výbor JH. Každá akce takového rozsahu, jaký JH má, se neobejde bez problémů a jejich řešení. Neobešel se bez nich ani 80. JH. Mnohé z nich se podařilo zvládnout v průběhu festivalu, některé zůstaly k řešení při přípravě dalšího ročníku. Mezi klíčové úkoly pro příští ročník patří opakovaně obnovení možnosti zřízení hracího prostoru v sále bývalého hotelu Slavie tak, aby mohla sokolovna sloužit seminárním účelům a zachování možnosti vytvoření komorní scény v tělocvičně ZŠ na náměstí ČSA. Letošní, patrně nejnepříjemnější kauza, kterou vyvolalo první a také poslední představení souboru Frei Körper Kultur (další tři plánované byly zrušeny), poukazuje na potřebu získat i další hrací prostory pro produkce obdobného typu, a to např. v opuštěných továrních halách a podobných lokalitách. Trvalým úkolem zůstává péče o zlepšování technické vybavenosti hracích prostor a ubytovacích podmínek, zejména ve společných improvizovaných ubytovnách.

Připomínkami a návrhy na zlepšení podmínek pro soubory, seminaristy a další návštěvníky JH se zabývali organizátoři na závěrečných jednáních organizačního štábu a festivalového výboru JH, zabývali se jimi na svém jednání členové odborné rady NIPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo, řada připomínek byla zachycena ve vyžádaných reflexích posluchačů K(n)MD, k programovým proměnám dala impulz diskuze na blogu Divadelních novin. Některá vylepšení a návrhy lze realizovat bez zvláštních nákladů, je však více těch, které jsou podmíněny získáním dostatečných finančních prostředků.

Je také třeba poznamenat, že se organizátorům dostalo četných projevů uznání za dobrou programovou skladbu a schopnost zorganizovat tak rozsáhlý festival, který má mezi jinými nesouměřitelný počet účastníků, včetně počtu seminaristů a vystupujících souborů, a to nejen divadelních. Přes zachycené výtky a připomínky a navzdory tomu, že programová struktura festivalu nabyla od roku 2007 na komplikovanosti, nemluvě o větším zastoupení zahraničních souborů a dalších akcích, který jubilejní ročníku provázely, lze konstatovat, že 80. JH byl organizačně zvládnutý na velice solidní úrovni.

V závěru JH se sešli k jednání členové Českého střediska AITA/IATA, aby zvážili možnosti vyslání našich amatérských divadelních souborů k účasti na festivalech konaných v zahraničí.

 

Peníze až naposled

Náklady na JH v roce 2010 se přiblížily částce 2,6 mil. Kč. Tuto sumu se podařilo zajistit za pomoci finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR ve výši 600 tis. Kč, dalšího příspěvku ministerstva na pobyt zahraničních účastníků – souborů, lektorů a oficiálních hostů – v celkové sumě cca 94 tis. Kč, příspěvku Královéhradeckého kraje v částce 250 tis. Kč, město Hronov investovalo do festivalu přímým finančním vkladem 80 tis. Kč a mimo to zhruba 150 tis. Kč formou nepeněžní podpory, nezanedbatelné prostředky ve výši cca 350 tis. Kč přinesly dotace sponzorů (různými částkami či nefinančním plněním přispělo přes dvacet podnikatelských aj. subjektů), zbývající náklady pokryly vlastní příjmy festivalu (účastnické poplatky seminaristů K(n)MD, prodej vstupenek na představení, tiskovin a propagačních materiálů apod.).

Milan Strotzer