Faktografie 79. Jiráskova Hronova / 30. červenec–8. srpen 2009

79. ročník Jiráskova Hronova, festivalu amatérského divadla (dále jen JH), byl koncipován jako celostátní mezidruhová přehlídka se zahraniční účastí. Uskutečnil se ve dnech 30. 7.–8. 8. 2009. Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR jej pořádaly NIPOS-ARTAMA Praha a město Hronov. Hlavním pořadatelem v místě bylo Kulturní a informační středisko Hronov v čele se svou ředitelkou Marcelou Kollertovou. Odborným garantem byl jako každoročně NIPOS-ARTAMA Praha. Ředitelka NIPOS Mgr. Lenka Lázňovská je současně předsedkyní festivalového výboru, vrcholového orgánu JH. Letos jí nemoc znemožnila účast na festivalu, pobyla v Hronově pouze jediný den, a to na jednání organizačního štábu a festivalového výboru. Spolupořadateli JH byly stejně jako v předchozích letech Amatérská divadelní asociace, Česká sekce UNIMA, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění v ČR, Krajský úřad Královéhradeckého kraje Hradec Králové, občanské sdružení Kruh Hronov, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Společnost amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků a Volné sdružení východočeských divadelníků.

Letos do Hronova, podle všech dostupných indicií (některé jsou však exaktně neověřitelné – část návštěvníků se ubytovává bez zprostředkování organizátorů JH), přijel zhruba stejný počet účastníků festivalu jako vloni. Bylo jich cca 2100. Tento počet se ještě navýšil (přinejmenším zdvojnásobil) v závěru festivalu o ty, kteří si nechtěli nechat ujít podívanou na velkolepý ohňostroj. Aktivně a bezprostředně bylo do festivalového dění zapojeno 1169 osob, z toho 237 členů souborů hrajících v hlavním programu, 510 v doprovodném programu, 351 účastníků seminářů a dílen včetně lektorů a organizátorů a 71 místních pracovníků a aktivistů. Počet dalších návštěvníků JH, které do Hronova přivedl zájem o divadlo, organizátoři odhadují na 800–900 osob. Přehlídková představení však navštěvuje i publikum místní, které v této statistice podchyceno není. Uvedená čísla o počtech účinkujících a „dalších“ návštěvnících nevypovídají zhola nic o délce pobytu na festivalu. Hrající soubory v hlavním programu jsou zvány zpravidla na tři až čtyři dny, ale pokud se jejich představení konají ve více dnech, pobytové dny se zmnožují. Navíc si nejeden soubor pobyt prodlouží na vlastní náklady, některý na celou dobu trvání přehlídky. Informační středisko zaznamenalo již vloni a zejména předloni rostoucí zájem o déletrvající pobyt na festivalu i u oněch „dalších“ návštěvníků. Letošní ročník JH tento trend jen potvrdil.

 

Hlavní program

Základním zdrojem výběru inscenací do programu Jiráskova Hronova 2009 byly, tak jako i v minulých letech, celostátní (národní) druhové přehlídky amatérského divadla. Většině z nich předcházely postupové přehlídky nižšího stupně. Jejich rozsah byl stejně mohutný jako v posledních letech. „Výběrový koš“ pro JH 2009 obsahoval na úrovni  krajských postupových přehlídek či přehlídek celostátních a mezinárodních, které postupová kola nemají, více jak 1000 inscenací (vystoupení, performancí), z nichž se rodil hlavní program JH.

Klíčové celostátní přehlídky měly podle propozic JH 2009 právo přímých nominací do programu JH, a to vždy po jedné nominaci za ten který druh (či oblast) divadla. Dále měly poroty přehlídek obligátní možnost doporučovat neomezený počet dalších inscenací, aniž by určovaly pořadí. Pro tvorbu programu JH 2009 byly klíčovými Popelka Rakovník, národní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti 2008, Otevřeno v Kolíně, celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla 2009, Divadelní Děčín, celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla 2009, Šrámkův Písek, celostátní přehlídka experimentujícího divadla 2009, Mladá scéna Ústí nad Orlicí, celostátní přehlídka studentských divadelních souborů 2009, Dětská scéna v Trutnově, celostátní přehlídka dětských  divadelních a recitačních souborů 2009, Wolkrův Prostějov, celostátní festival poezie 2009 a Loutkářská Chrudim, celostátní přehlídka amatérského loutkářství 2009. Přehlídky jsou uvedeny v pořadí, v jakém se postupně konaly.

Druhým zdrojem výběru byly návrhy uplatněné dalšími celostátními přehlídkami vymezenými propozicemi JH, které neměly právo nominací, ale mohly doporučovat neomezený počet inscenací, a to opět bez určení pořadí. Pro 79. ročník JH k nim patřily Krakonošův divadelní podzim, národní přehlídka venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou 2008, Tanec, tanec…  Jablonec nad Nisou, celostátní přehlídka scénického tance 2008, Jednoaktovky SČDO, národní přehlídka jednoaktových her v Holicích 2008, Národní přehlídka seniorského divadla Znojmo 2008, Pohárek SČDO, národní soutěž divadelních monologů a dialogů ve Velké Bystřici 2009 a Divadlo jednoho herce SČDO, národní přehlídka v Kaznějově 2009.

Dalšími zdroji pro tvorbu programu JH byly návrhy – nominace zahraničních souborů a jejich inscenací, jimiž bylo pověřeno České středisko AITA/IATA. Dále doporučení střechových orgánů zájmových divadelních organizací zabývajících se amatérským divadlem s celostátní působností. Možnost uplatňovat doporučení měl rovněž NIPOS-ARTAMA. Zájmové divadelní organizace ani NIPOS-ARTAMA své pravomoci v roce 2009 nevyužily. I pro 79. ročník JH byl zdrojem programu rezervoár na JH nerealizovaných inscenací v předchozím roce. Tj. inscenací, které byly programovou radou či nominacemi v předešlém roce vybrány k účasti, ale z nějakých příčin se nemohly JH zúčastnit, respektive byly na takovém místě v pořadí, že se na ně nedostalo. Poslední programový zdroj umožňovalo ustanovení o právu programového ředitele JH nominovat do programu inscenaci hostujícího souboru s výjimečnou inscenací přinášející inspiraci, přičemž uplatnění takového návrhu nebylo vázáno na statut amatérského souboru.

Návrhy z výše uvedených zdrojů byly předloženy programové radě JH 2009, která rozhodovala o jejich přijetí či nepřijetí a z přijatých inscenací sestavila pořadí, v jakém by měly vstoupit do programu JH.

Programová rada se sešla ke svému jednání na půdě NIPOS-ARTAMA v pondělí 22. 6. 2009 po skončení Wolkrova Prostějova, tj. z hlediska termínu konání poslední výběrové přehlídky pro JH s výjimkou Loutkářské Chrudimi, která se uskutečnila až počátkem července. Programová rada se tentokrát sešla v kompletním zastoupení daném propozicemi JH: zvolený předseda PhDr. Milan Strotzer (zastupoval na jednání NIPOS-ARTAMA), Mgr. Simona Bezoušková (zastupovala v programové radě NP seniorského divadla Znojmo), prof. PhDr. Jan Císař, CSc. (Šrámkův Písek), Štěpán Filcík (Loutkářská Chrudim), Rudolf Felzmann (D1H Kaznějov), Mgr. Jakub Hulák (Dětská scéna Trutnov), Marcela Kollertová (KIS Hronov), prof. Mgr. František Laurin (KDP Vysoké n. J.), Eva Koutová (Wolkrův Prostějov) , Mgr. Elvíra Němečková (Tanec, tanec… Jablonec n. N.), Lenka Novotná (Mladá scéna Ústí n. O.), Vlastimil Ondráček (Pohárek SČDO), MgA. Radvan Pácl (Divadelní Děčín), Mgr. Milan Schejbal (Popelka Rakovník), MgA. Zuzana Smugalová (Otevřeno Kolín), Hana Šiková (Jednoaktovky Holice) a Karel Tomas (AITA/IATA).

V druhém kole svolal programový ředitel JH dr. Milan Strotzer v závěru Loutkářské Chrudimi zde dostupnou skupinu zasvěcených odborníků pro posouzení a vřazení návrhů z Loutkářské Chrudimi do pořadí určeného programovou radou JH tak, aby v závěru této v časové posloupnosti poslední celostátní postupové druhové přehlídky výběrové pro JH mohlo být bez prodlení s konečnou platností rozhodnuto o základním programu JH 2009. Chrudimského rozhodování se dne 7. 7. 2009 zúčastnili vedle dr. Strotzera Mgr. Simona Bezoušková, Mgr. Alena Exnarová, Štěpán Filcík, Mgr. Jakub Hulák a Karel Tomas.

Výsledkem obou jednání bylo finální pořadí inscenací či programových bloků, které po přijatých nominacích mohly vstoupit do programu JH. Kompletní pořadí doplněné soupisem nominací a inscenací nepřijatých lze vyhledat v samostatném souboru na těchto stránkách či na www.amaterskascena.cz (viz Zpravodaj Jiráskova Hronova 2009 č. 1, článek Milana Strotzera Jak se utvářel program 79. Jiráskova Hronova).

S výjimkou inscenace souboru Tichý Jelen z Roztok – William Shakespeare, Jiří Jelínek: Richard 3 doporučené z Loutkářské Chrudimi 2009, která se ocitla v 1. pořadí, avšak soubor nemohl pozvání na JH přijmout z důvodu zahraniční cesty jednoho z členů (ze stejného důvodu nemohlo být uvažováno ani o jeho další inscenaci Mariage doporučené z Chrudimi v roce předchozím) a s výjimkou inscenace na 17. pořadí DS Žlutičan Žlutice – Jaromír Břehový: Sborovna doporučené z KDP Vysoké n. Jiz. 2008 a inscenací umístěných na19.–21. pořadí: DS Tyl Rakovník – Jan Švácha: O tlusté Matyldě aneb Slepičí intermezzo doporučené z Popelky Rakovník 2008, LDO ZUŠ Trutnov – Virginia Wolfová: Vertigo doporučené z Wolkrova Prostějova 2009 a Antonín D.S. Praha – Martin J. Švejda: Žena. Říkejte mi žena (one-woman-show) doporučené ze Šrámkova Písku 2009, na něž se již v programové skladbě JH nedostalo, byly všechny inscenace přijaté programovou radou zařazeny do programu 79. JH. Celkem se jednalo o 24 inscenací či programových bloků složených z menších scénických útvarů, což odpovídalo danému vymezení propozicemi festivalu pro rok 2009. Ve skutečnosti  obsahoval hlavní program JH 30 inscenací či vystoupení, počítáme-li jednotlivě i kratičká taneční a pantomimická představení.

Sečteme-li všechny nominace a uplatněná doporučení do programu JH, dojdeme k číslu 51 inscenací a vystoupení. To byl objem letošního zúženého výběrového koše. Lze konstatovat, že se podařilo do hlavního programu 79. JH zařadit maximální počet inscenací, a to i z hlediska kvalitativního tak, jak jej vymezily odborné poroty celostátních druhových přehlídek svými návrhy a potažmo programová rada JH. K jedinému přeskočení určeného pořadí došlo v případě souboru Žlutičan a jeho inscenace Sborovna, a sice souborem HOP-HOP Ostrov s inscenací Ruby a Garnet? Bylo to umožněno díky spojení dvou jiných kratších útvarů do jednoho programového bloku a tomu, že byl k dispozici vhodný hrací prostor pro ostrovskou inscenaci. Svým způsobem zde sehrály roli i omezené termínové možnosti Žlutičanu, ale nebyly ve finále rozhodující.

Tři předchozí věty by vůbec nebyly napsány, kdybychom mohli na JH uvítat soubor Tichý Jelen z Roztok s inscenacemi Mariage nebo Richard 3, neboť získaly prvosledový kredit. Nicméně, i tak byl programový záběr mohutný. Bylo to mj. umožněno tím, že se hronovským pořadatelům podařilo oproti minulému ročníku zajistit další hrací prostor, jinak bychom museli některé inscenace oželet. Trochu pomohlo i zavedení tzv. loutkářského úterý, tj. vyblokování všech hracích prostor pro loutkáře na určitý den, v menších sálech pak i na dny následné. Navzdory tomu zůstávají čekání na Loutkářskou Chrudim a její výsledky a časové limity, možnosti souborů (letos plné dvě třetiny souborů určily, kdy mohou či nemohou hrát) omezujícími faktory pro utváření optimální skladby hlavního programu JH. Jak se ukázalo, ani zavedení loutkářského úterý není prostředkem, který by byl výraznou nápomocí. Ba naopak, přivedl osnovatele programu do situace, v níž zůstalo v úterý neobsazené Jiráskovo divadlo. Proto se také v tomto hlavním hracím prostoru konalo oproti všem zvyklostem představení doprovodného programu (Escorial).

Letos nastal navíc zvláštní jev, který není jako v minulosti výjimkou potvrzující pravidlo, který volal ke změně označení „loutkářské úterý“ na „chrudimské úterý“. Většina loutkářských inscenací totiž nevzešla z celostátní přehlídky amatérského loutkářství, ale z přehlídek jiných. Loutkářský soubor Někdo ZUŠ Jaroměř s Ve dvě na hruškách II, který zvládl objet snad všechny možné celostátní přehlídky, postoupil do Hronova nikoliv z Chrudimi, nýbrž ze Šrámkova Písku. Další dva soubory, jejichž inscenace jsou založeny na práci s loutkami, Vojan Libice nad Cidlinou s Měla babka, čtyři jabka a De Facto Mimo Jihlava se Zeleným prasátkem, postoupily z rakovnické Popelky. Tyto soubory byly zařazeny mimo ono loutkářské úterý. Patří sem svým způsobem – viděno očima loutkářů – i Geisslers Hofcomoedianten Kuks s Andromache, doporučení z Divadelního Děčína. Ale to je na jinou úvahu, možná i reglementaci.

Podstatné je, že se nakonec podařilo vyjít všem souborům vstříc a žádný nevypadl z programu pro termínová nebo prostorová omezení. Povedlo se zachovat i prostupnost představení ve dvou základních diváckých řadách, což tentokrát nebylo zcela snadné pro značné rozdíly v minutáži jednotlivých představení, která se pohybovala od 45 do 205 (!) minut. Pokud měli návštěvníci JH v některém festivalovém dni pocit z přemíry produkcí, a jindy pocit, že měli mnoho prostojů, nešlo o svévoli či neschopnost strůjce programu, ale o snahu, abychom mohli na JH vidět to nejzajímavější a měli přitom možnost zhlédnout z hlavního programu vše.

Možnost zhlédnout všechna představení byla zajištěna prostupnými diváckými řadami vstupenek A a B, přičemž každá z nich měla další mutace (A1 a A2, B1 a B2). K uspokojení poptávky návštěvníků po vstupenkách na představení byla navíc zavedena řada C, jejíž prostupnost však byla již omezená.

79. JH, vymezený jako mezidruhová přehlídka, přinesl pestrou paletu divadelních druhů, žánrů, stylů a poetik, lze konstatovat, že náležela k nejbarvitějším z několika posledních ročníků festivalu. Jeho účastníci měli možnost zhlédnout inscenace souborů dospělých, studující mládeže i dětí. Rozmanité bylo také složení souborů z hlediska demografického. Postupná proměna programové skladby od převahy her dramatických autorů k vlastní autorské tvorbě se projevila shodně s předchozím ročníkem i na 79. JH nejrazantněji v celé historii festivalu. V hlavním programu se objevily ve 23 případech z 30 původní autorské počiny a vlastní dramatizace literárních předloh.

V hlavním programu JH bylo uvedeno 30 inscenací, z toho:

z hlediska druhového:

 • 10 inscenací činoherního (hereckého) divadla, z toho 1 studentského souboru a 2 hrané dětmi
 • 5 inscenací loutkového divadla
 • 4 produkce experimentujícího divadla
 • 3 inscenace tanečního divadla
 • 2 iscenace hudebního divadla
 • 2 inscenace tzv. divadla poezie
 • 2 inscenace pantomimy
 • 1 inscenace činoherního divadla pro děti
 • 1 inscenace divadla jednoho herce

z hlediska dramaturgického:

 • 13 původních autorských her či scénářů, z toho 1 původní hra vycházející z barokní dramatiky
 • 10 vlastních dramatizací literárních předloh
 • 5 her ze současné světové dramatiky (ruské, USA, britské od autora irského původu, argentinské a francouzské)
 • 1 hra z odkazu české klasické dramatiky
 • 1 současná česká hra

Z hlediska podílu komediálních a vážných žánrů převažovaly v dramaturgii hlavního programu inscenace se závažnou tematikou. Byly jich plné dvě třetiny.

Celkem bylo v hlavním programu uvedeno 30 inscenací od 30 souborů ve 24 programových blocích uvedených v 74 představeních. Připočteme-li divadelní produkce tzv. doprovodného programu (16 inscenací či produkcí od 16 souborů v 20 představeních) a představení dílen K(n)MD (7 produkcí) – viz dále, dostaneme se k celkové sumě 53 inscenací a produkcí od 53 divadelních kolektivů ve 101 představeních.

79. JH jako mezidruhová přehlídka byl především příležitostí k poučení a inspiraci, ale také k seznámení se se stavem českého amatérského divadla jako celku, přesněji s jeho „předvojem“ označeným celostátními druhovými přehlídkami jako divadelní počiny reprezentující příslušný druh či oblast divadla v jejich kvalitě a směřování. Letošní ročník opětovně potvrdil správnost koncipování Jiráskova Hronova jako mezidruhové přehlídky. Zájem zúčastnit se této výjimečné divadelní přehlídky je neutuchající.

79. JH se svou programovou skladbou, odrážející realitu českého amatérského divadla, se svými více jak 2000 převážně velice mladými divadelníky, v tom s 281 seminaristy Klubu (nejen) mladých divadelníků, 16 účastníky rozborového semináře SČDO,  s průměrně 58 účastníky Problémového clubu (PC) a 31 účastníky Diskuzního klubu byl mezidruhovou přehlídkou nejen programově, ale také fakticky. Promítlo se to v setrvalém zájmu amatérských divadelníků, orientovaných na různé druhy a oblasti amatérského divadla, o vzdělávací část JH, ale také v širokém rozpětí dramaturgie festivalu, kterou obohatily v rámci doprovodného programu další divadelní produkce v parku A. Jiráska a dalších místech, ale také v nemalém počtu prezentací výsledků práce hronovských seminářů a dílen.

Inscenační výsledky, které letos na JH soubory předvedly, byly vesměs na velice dobré úrovni. Programovou skladbu charakterizovala především různorodost, ale ruku v ruce s ní zřetelné směřování k hledání a nalézání smysluplných cest amatérského divadla, a to takových, které jsou dány jeho podstatou a s ní spojenou výlučností. Stejně jako vloni, tak i letos  bychom jen stěží určovali objektivizující žebříček kvality a přínosnosti jednotlivých inscenací. Patrně by se posuzovatelé shodli na tom, že na nejvyšší příčku dosahovala inscenace hry bratří Mrštíků Maryša. Z různých zorných úhlů pohledu by však na stejnou či těsnou příčku museli přiřadit celou plejádu dalších inscenací JH 2009 a jen málokterá z nich by se ocitla o nějaké to patro níže. Mezi nejkvalitnějšími a nejpřínosnějšími je třeba jmenovat inscenace Já, Holden Studia Divadla Dagmar a pedagogické školy z Karlových Varů, Ve dvě na hruškách II souboru Někdo ZUŠ F.A. Šporka Jaroměř, Za každým rohem jeskyňka turnovských Čmukařů, Svou vlastní ženou Divadla SoLiTEAter Praha, Pan Polštář Buranteatru Brno, Andromache Geisslers Hofcomoedianten z Kuksu. V těchto souvislostech nelze pominout inscenace zahraniční, zvláště inscenace Kouzelná jablka ruského Divadla Alexandera Gondarčuka z Omsku či Zpráva pro jednu akademii belgického univerzitního souboru z Liège. Výčet však stále zdaleka není úplný, cennými příspěvky do programu JH, respektive do diskuze o současném hledání smyslu amatérské divadelní činnosti byly inscenace Včera se mi zdálo souboru Třetí věk při MěK v Lounech, Diskrétní den kolektivu LÁHOR/Soundsystem, Zvěstování Bohunce pražského Divadla Kámen, Měla babka čtyři jabka libického Vojanu, dále inscenace obou slovenských souborů, dětských divadelních kolektivů, vystoupení scénického tance a další. Program JH 2009 přivodil i jisté rozpaky nad zařazením některých inscenací. Týkalo se to inscenací Malá mořská víla souboru Městského divadla v Děčíně, Vrstvy masek souboru Na klíček z České Lípy, Kuře čtvrtka vyškovského souboru Trdla, Společnost Divadla Prkno z Veverské Bítýšky, Rubikon souboru Bit z Jihlavy a obou pantomimických vystoupení. A to mj. na pozadí skutečnosti, že na půdě jedné z klíčových celostátních přehlídek – Divadelní Děčín – se z hlediska scénické žatvy objevilo hned několik daleko přínosnějších inscenací, které však do hronovského výběrového koše nebyly vloženy.

Lze konstatovat, že se 79. ročník JH bezesporu přiřadil k těm zdařilým v období po Listopadu 1989. Podle ohlasu samotných návštěvníků festivalu náležely k jeho největším pozitivům zajímavá programová skladba a rozsáhlá a kvalitní vzdělávací část.

 

Jiráskův Hronov jako vzdělávací instituce

Klub (nejen) mladých divadelníků

Klub (nejen) mladých divadelníků, vzdělávací instituce JH, po léta účinně rozmnožující řady poučených divadelníků-juniorů, byla i tentokráte otevřena všem bez ohledu na věk. Setrvale značný zájem o vzdělávací část JH ani letos neopadl. Do 15 různých tematických seminářů a jako kmenoví posluchači tzv. Problémového clubu, diskuzního klubu a Rozborového semináře Klubu režisérů SČDO se přihlásilo přes 350 zájemců. Zhruba šestina z nich svou účast z různých příčin odvolala. Ve finále jsme v Hronově přijali 291 seminaristů, z toho 9 kmenových frekventantů rozborového semináře. Za stávajících podmínek a současném programovém modelu festivalu to byl téměř strop možností z hlediska ubytovacích kapacit, prostoru pro práci seminářů a dílen, zejména však z hlediska míst v hledištích.

Největší zájem byl o semináře RA (jako Recovered Alchemy) kubánského lektora Guillerma Horty Betancourta, K (jako Komunikace) Daniely Fischerové, O (jako Odjindud) lektorky Feng-yün Song, zpěvačky a performerky čínského původu, TIP (jako Theatre for Young People) Michala Hechta, J (jako Jevištní řeč) Reginy Szymikové a Ž (jako Žonglování) Adély Kratochvílové.

Nejpočetněji byly v KnMD zastoupeny ročníky 1993–1986, tj. šestnáct až třiadvacetiletí. Byli jich plné dvě třetiny. Statisticky zanedbatelný byl počet mladších účastníků, takže lze konstatovat, že plnou třetinu tvořili posluchači starší 23 let. Zajímavé je, že až na tři výjimky byly zastoupeny všechny ročníky v nepřetržité řadě od roku narození 1985 až po ročník 1948, tj. od čtyřiadvacetiletých až po jednašedesátileté. S odstupem pak byl pouze jeden nejstarší účastník KnMD, a sice šestasedmdesátiletý, narozený v r. 1933. Rozpětí mezi nejmladším a nejstarším frekventantem bylo 62 let.

Poměr mužů a žen v seminářích byl 42:58 procentům. Stejné procentuální skóre jsme zaznamenali mezi těmi, co se zúčastňují KnMD poprvé a opakovaně. 71 procent seminaristů se v  hlásilo k příslušnosti k divadelnímu souboru. Není bez zajímavosti, že se KnMD stále hojněji účastní posluchači uměleckých škol divadelního zaměření. Letos jsme jich napočítali nejméně půldruhé desítky.

Mezi opakované semináře a dílny patřily tyto:

 1. A (jako Abeceda) – Divadelní abeceda s lektorem Václavem Špiritem. Seminář byl určen především začínajícím divadelníkům.
 2. I (jako Iniciace mluvy) – Učme se mluvit s lektorem Mgr. Jaroslavem Kodešem.
 3. J (jako Jevištní řeč) s lektorkou Mgr. Reginou Szymikovou.
 4. K (jako Komunikace) – Nonverbální komunikace s lektorkou Danielou Fischerovou.
 5. KPR (Kurz praktické režie) s lektory Mgr. Milanem Schejbalem a Kateřinou Fixovou.
 6. O (jako Odjinud) – Odjinud nejen o zpěvu a pohybu s lektorkou Mgr. Feng-yün Song, PhD.
 7. PDT (jako Proces divadelní tvorby) – režijně-herecko-dramaturgický seminář Od slova k jevištnímu tvaru lektorů MgA. Vladimíra Zajíce a Marie Kotisové.
 8. S (jako Scénografie) – Úvod do scénografie lektorky MgA. Kateřiny Baranowské.
 9. Ž (jako Žonglování) – Žonglérský seminář lektorky Mgr. Adély Kratochvílové.

Nově byly koncipovány tyto semináře a dílny:

 1. D (jako Dramaturgie) s lektorem MgA. Janem Šotkovským.
 2. H (jako Herectví) – Herec a dialog s lektorem doc. Mgr. Alešem Bergmanem, PhD.
 3. R (jako Režie) – Základy divadelní režie s lektorem doc. MgA. Karlem Křížem.
 4. RA (jako Recovered Alchemy) – Znovunabytá alchymie – seminář pohybového a tanečního divadla s kubánským lektorem Guillermem Hortou Betancourtem.
 5. T (jako Technika) – Divadelní technika – svícení s lektorem Pavlem Hurychem.
 6. TIP (jako Theatre for Young People) – TIP 2009, dílna neverbálního divadla vedená Michalem Hechtem.

 

Problémový club

Vzdělávací příležitostí nad rámec základních tematicky zaměřených seminářů a dílen, konaných v dopoledních hodinách, byl pro návštěvníky JH odpolední Problémový club (PC). PC byl nadstavbovou vzdělávací institucí Jiráskova Hronova, jakousi jeho „vysokou školou“. Měl především poznávací a inspirativní charakter. Byl realizován formou rozpravy – disputace šestičlenného lektorského týmu, složeného z předních odborníků, do níž mohli vstupovat účastníci z pléna. Odrazovým můstkem k rozpravě – disputaci byly inscenace uvedené v hlavním programu. V PC nešlo o kritické hodnocení a analýzu inscenací, ani o diskuzi k nim. Materie divadelních inscenací tu byla především zdrojem impulsů k nastolení problémů a témat k rozpravě, respektive byla využívána jako konkrétní příklad a pomůcka k ozřejmění divadelních zákonitostí a k pojmenování jevových stránek amatérské divadelní tvorby.

Problémový club byl volně přístupným oficiálním fórem JH. Probíhal vždy v odpoledních hodinách (14.00–16.00) od neděle 2. 8. do soboty 8. 8. 2009 včetně. Po sedm dní se jej průměrně zúčastňovalo 58 posluchačů. Největší účast, přes 86 přítomných, zaznamenali v PC v pondělí 3. 8.

Vedoucím lektorem PC byl prof. PhDr. Jan Císař, Csc., divadelní vědec a pedagog katedry teorie a kritiky DAMU Praha. Lektory byli Mgr. Petr Christov, Ph.D., vedoucí katedry divadelní vědy FF UK v Praze, doc., MgA. Jakub Korčák, režisér, pedagog DAMU Praha, prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., divadelní kritik, publicista a pedagog divadelní kritiky na katedře divadelní vědy VŠMU v Bratislavě, prof. Mgr. Ján Zavarský, scénograf, umělecký vedoucí Divadla Jána Palárika v Trnavě a vedoucí ateliéru scénografie na JAMU v Brně a Mgr. Alena Zemančíková, dramaturgyně literárně-dramatického vysílání Českého rozhlasu 3 – Vltava. Lektorský tým se tentokrát – k dobru věci – obešel bez moderátora, vedení rozprav se střídavě ujímali jeho členové. Organizační asistentkou PC byla Miroslava Císařová.

 

Diskuzní klub

Další příležitostí pro všechny účastníky JH nad rámec základních seminářů a dílen byl diskuzní klub, umožňující spontánní výměnu názorů na představení. Konal se od soboty 1. 8. do pátku 7. 8. včetně, vždy v nočních hodinách po skončení představení hlavního programu. Organizační a odborné zázemí v diskuzním klubu zajišťovali chvályhodně Mgr. et Mgr.  Jitka Šotkovská, pedagožka a doktorandka na FF MU v Brně v oboru teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury, a dramaturg MgA. Petr Michálek, ředitel Městského divadla v Děčíně. Navzdory pozdním hodinám se jej průměrně zúčastňovalo po sedm dnů 31 diskutérů. V neděli 2. 8. byla zaznamenána rekordní návštěva 40 osob.

 

Rozborový seminář Klubu režisérů SČDO

Rozborový seminář organizovaný již tradičně Klubem režisérů SČDO, jehož lektorem byl Rudolf Felzmann a „třídním“ JUDr. Jaromír Kejzlar, byl přístupný všem účastníkům JH. Navštěvovali jej také zástupci souborů, jejichž inscenace byly předmětem rozboru. Úvodní slovo rozpravy k té které inscenaci měli na starosti členové Klubu režisérů SČDO. Průměrná účast v tomto semináři oscilovala kolem 16 návštěvníků. Stabilní jádro tvořilo 13 posluchačů.

 

S výjimkou samostatně organizovaného rozborového semináře byl hlavním organizátorem vzdělávací části JH PhDr. Milan Strotzer. Jeho organizačními spolupracovníky byli Mgr. Marie Poesová, organizační vedoucí K(n)MD, Dana Strejcovská, Alena Mutinská a Eva Kodešová, Kurz praktické režie měla v průběhu JH na starosti Mgr. Simona Bezoušková, s přípravou dokladů nutnou pro zvládnutí prezence účastníků vypomohl tradičně Jan Strejcovský.

79. JH potvrdil správnost mnohaletého usilování o to, aby se hronovský festival stal vyhledávanou, tematicky rozrůzněnou a užitými formami diferencovanou a účinnou vzdělávací institucí. Svědčí o tom nejen rozmanitá skladba seminářů, dílen a dalších vzdělávacích příležitostí a jejich lektorské obsazení, ale i počty seminaristů a jejich pozitivní reakce. V této souvislosti nelze také pominout recenzní rubriku Zpravodaje JH, v níž byla každé inscenaci základního programu věnována pozornost vždy dvěma odborníky z řad lektorů a redaktorů Zpravodaje JH a samostatnou recenzentkou Mgr. Radmilou Hrdinovou.

 

Doprovodný program

Vedle základního programu vystoupilo v doprovodném programu JH 50 divadelních, hudebních a dalších kolektivů. Většina jejich vystoupení se udála v parku Aloise Jiráska, na náměstí ČSA a v dalších venkovních prostorách. Návštěvníci 79. JH měli možnost zhlédnout v doplňkovém programu 23 divadelních představení a vystoupení (23 inscenací a produkcí od 23 souborů a skupin). Vpředvečer oficiálního zahájení JH sehráli někdejší posluchači jednoho ze seminářů K(n)MD, kteří se ustavili jako občanské sdružení DRH, představení hry Noc v čase slunovratu podle Shakespearova Snu noci svatojánské. V týž den uvedla Náchodská divadelní scéna svou inscenaci hry A.P. Čechova Strýček Váňa. Svými vystoupeními obohatily předvečer zahájení festivalu skupiny Sansencombre s freeunning show a Úpičtí střelci – páni z Vízmburku s ohňovou show. V průběhu festivalu následovaly další produkce. V parku A. Jiráska otevřel divadelní produkce Divadelní soubor při T. J. Sokol Lázně Toušeň svou inscenací Gozziho hry Král jelenem, tamtéž pak následovaly další: Soubor  preDRED, studetská DREDsekce z Náchoda  se představil s inscenací Krátký proces s Jelizavetou Bim Bam Bum čerpající z díla F. Kafky, D. Charmse a Ch. Morgensterna, DS Wokno z Broumova uvedlo své nastudování Shakespearovy hry Romeo a Julie, domácí soubor ZUŠ Hronov vystoupil s představením opery Bastien a Bastienka, taneční odbor tytéž ZUŠ s taneční hříčkou Empírie, DS při MěKS Červený Kostelec přijel s inscenací hry M. Horníčka, R. Pogody a P. Dostála Dva na smetišti, brněnský soubor AMADIS sehrál hru Marie Jones Plný kapsy šutrů. Pamatováno bylo i na dětské publikum: DS J.K. Tyla z Meziměstí přivezl pohádku Zdeňka Kozáka O ševci Ondrovi a komtesce Julince, Malé divadlo Praha další dvě hry – O kohoutkovi a slepičce a Krabičkovou pohádku a Divadlo U staré herečky Hradec Králové přispělo představením O šípkové Růžence. Doprovodný program se dostal i na jeviště Jiráskova divadla, a sice v pásmu písní a veršů ruského básníka A. Galiče nazvaném Kadiš a v inscenaci  hry Michala de Ghelderoda Escorial česko-německé skupiny 3+1 při Rádobydivadle Klapý složené z hronovských lektorů-režisérů. Na počest zesnulého Josefa Tejkla byla v závěrečném festivalovém dni v sále Josefa Čapka uvedena jeho poslední inscenace se souborem Černí šviháci z Kostelce nad Orlicí Svět podle Kloboučka.

Divadelní dimenzi měl i program nedělního Vavřineckého dne s hosty Uršulou Klukovou a manželi Zímovými, stejně jako představení orientálních tanců Afrah. Mezi divadelní produkce této části lze započíst i předváděčky sedmi hronovských dílen a seminářů (H, O, PDT, RA, S, TIP a Ž). Nutno poznamenat, že např. vystoupení seminářů RA a TIP předčilo takříkajíc o několik délek vybrané zástupce scénického tance a pantomimy v hlavním programu. Vedle těchto divadelních představení měli účastníci festivalu možnost navštívit 30 hudebních produkcí.

Hronovský program obohatilo též šest výstav. V hale Jiráskova divadla se uskutečnila vernisáž k instalaci názvané Setkání s Josefem Tejklem, v předsálí sokolovny byly umístěny Svítící fraktály autora Davida Kubiny z Hejtmánkovic, v Galerii u Šafářů v ulici K Milířům mohli návštěvníci JH zhlédnout obrazy výtvarné skupiny AMAG a Karla Šafáře, ve foyeru sálu Josefa Čapka expozici věnovanou 650 let města Hronova, výročí od první písemné zmínky, ve foyeru Jiráskova divadla se mohli diváci seznámit s amatérskými divadelníky – nositeli vyznamenání Zlatý odznak J.K. Tyla oceněnými v roce 2008 a v informačním středisku JH připomněla minulý ročník festivalu výstava z fotografií Ivo Mičkala Ohlédnutí za 78. JH.

 

Rituály – celebrity – ocenění

Tak jako v letech předchozích, stala se i na 79. JH zahajovací schůzka Klubu (nejen) mladých divadelníků ve čtvrtek večer před započetím vlastní přehlídky prvním rituálem – aktem zahájení JH jako vzdělávací instituce. Nechyběly ani další hronovské rituály: vítání souborů na schodech Jiráskova divadla a především oficiální zahájení a zakončení festivalu se závěrečným ohňostrojem.

Oficiálního zahájení 79. JH se zhostila starostka města Hronova Hana Nedvědová spolu s ministrem kultury prof. Václavem Riedlbauchem a hejtmanem Královéhradeckého kraje Bc. Lubomírem Francem. Při zahájení nechyběli ani tentokrát členové hronovského souboru, kteří programově narušili oficiality a přispěli svým vystoupením, dražbou herců za účelem vykoupení divadla, k oživení ceremoniálu. Slavnostního zahájení se zúčastnila celá řada dalších významných hostů, mezi nimi poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Zdena Horníková, poslanec Parlamentu ČR Ing. Jiří Hanuš, senátor Ing. Petr Pakosta, ředitel Sekce sekretariátu předsedy vlády Milan Kupka a dramatik Doc. PhDr. Milan Uhde, předseda čestného výboru JH. Ministerstvo kultury vedle ministra dále reprezentovali PhDr. Zuzana Malcová, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury a PaedDr. František Zborník, ředitel odboru umění a knihoven. Královéhradecký kraj pak vedle hejtmana reprezentovali vedoucí odboru kultury Krajského úřadu v Hradci Králové Ing. Pavel Mertlík a předsedkyně výboru pro kulturu a památkovou péči Ing. Václava Domšová. Nechyběla početná delegace zastupitelů města Hronov, vedoucí NIPOS-ARTAMA Ing. Pavlína Čermáková a další.

Každoročně přivítá JH i hosty ze zahraniční. Z těch, které v Hronově vídáme opakovaně, to byli Josef Hollos z Rakouska, prezident Středoevropské sekce AITA/IATA, Holanďanka Dr. Joke Elbers, vedoucí oddělení mezinárodních vztahů v Nizozemském centru AITA/IATA, Jozef Krasula, prezident Slovenského střediska AITA/IATA a Franz-Josef Witting, viceprezident Německého spolkového svazu amatérského divadla (BDAT) a umělecký ředitel prestižní přehlídky v Paderbornu. Mezi hosty je třeba počítat i zahraniční lektory prof. PhDr. Vladimíra Štefka, CSc. a prof. Mgr. Jána Zavarského ze Slovenska, kubánského choreografa a pedagoga pohybového a tanečního divadla Guillerma Hortu Betancourta, režiséra Václava Špirita z Německa a recenzentku a redaktorku Zpravodaje JH Mgr. Martinu Vannayovou ze Slovenska. Dalšími zahraničními účastníky byli vedle členů hrajících souborů z Belgie, Ruska a Slovenska také seminaristé z Belgie, Finska, Holandska, Litvy, Rakouska, Slovinska a USA (celkem 20).

K hronovským rituálům patří i oceňování zasloužilých divadelníků. Na 79. JH byl v den oficiálního zahájení festivalu před večerním představením v Jiráskově divadle předán Zlatý odznak J.K. Tyla Ladislavu Synkovi z Plzně.

V závěru festivalu přijala starostka Hronova na radnici zástupce sponzorů a další významné představitele společenského života.

I letos se, v neděli 2. 8., uskutečnil tzv. Vavřinecký den na oslavu patrona kuchařů, pekařů a pivovarníků. Začal průvodem od hotelové školy, pokračoval bohatým programem pro dospělé i děti a skončil lidovou zábavou v parku A. Jiráska.

 

Propagace – Zpravodaj JH – média

Výtvarné řešení propagace JH (plakáty, programová brožura v nákladu 550 ks, celoplošná propagace ve městě, upomínkové předměty atd.), čerpalo i v roce 2009 z díla renomovaného brněnského výtvarníka Rostislava Pospíšila. Bylo tentokrát opět barevnou obměnou řešení z roku 2007. Z jednotného výtvarného pojetí se i letos vymkl festivalový deník.

Přehlídkové dění mapoval, jako každoročně, Zpravodaj JH, vycházející v průměrném nákladu 350 výtisků. Jeho devět čísel připravovala redakce v částečně obměněném složení. Vedoucí redaktorkou byla Zuzana Malá, jejími členy Michal Drtina, Petra Hanušková, Mgr. Jakub Hulák, Eva Koutová, Mgr. Jana Soprová, Mgr. Martina Vannayová a fotograf Ivo Mičkal. Zpravodaj měl velice dobrou grafickou úroveň, recenzní část a rubriku zprostředkující nahlédnutí do seminářů a dílen, méně se však dařilo postihnout další festivalové dění Aktuálně byl Zpravodaj JH zprostředkováván i těm, co v Hronově být nemohli, na internetových stránkách www.mestohronov.cz, ale také na samostatných stránkách festivalu www.jiraskuvhronov.cz, posléze i na www.amaterskascena.cz.

V den oficiálního zahájení festivalu (sobota 1. 8.) se uskutečnila tisková konference JH. Zúčastnili se jí ministr kultury prof. Václav Riedelbauch, starostka Hronova Hana Nedvědová, PhDr. Milan Strotzer, programový ředitel JH, Marcela Kollertová, ředitelka KIS Hronov a jako přísedící zástupci MK ČR a Královéhradeckého kraje, dramatik Doc., PhDr. Milan Uhde a organizátoři JH. Tiskovou konferenci moderovala Mgr. Simona Bezoušková, tisková mluvčí JH. Účast žurnalistů opakovaně nepatřila na JH k největším, shodně tomu bylo s pozorností médií, kterou festivalu věnovaly. Nicméně jistou, byť nevelkou měrou zprostředkovaly reference o festivalu rozhlas i televize.

 

Plusy a minusy organizace festivalu

V průběhu JH se každodenně scházel k řešení aktuálních problémů organizační štáb. Na začátku a na konci přehlídky se sešel festivalový výbor JH. Každá akce takového rozsahu, jaký JH má, se neobejde bez problémů a jejich řešení. Neobešel se bez nich ani 79. JH. Mnohé z nich se podařilo zvládnout v průběhu festivalu, některé zůstaly k řešení při přípravě dalšího ročníku. Nutno podtrhnout, že přínosem 79. ročníku bylo zřízení komorního hracího prostoru v tělocvičně ZŠ na nám. ČSA a Informačního střediska JH v prostorách někdejšího bufetu Modrá hvězda. Mezi klíčové úkoly pro příští ročník patří obnovení možnosti zřízení hracího prostoru v sále bývalého hotelu Slavie tak, aby mohla sokolovna sloužit seminárním účelům, zachování komorní scény v tělocvičně ZŠ a nalezení vhodného místa pro Informační středisko JH, neboť Modrá hvězda nebude napřesrok k dispozici. Trvalým úkolem zůstává péče o zlepšování technické vybavenosti hracích prostor a ubytovacích podmínek, zejména ve společných improvizovaných ubytovnách.

Připomínkami a návrhy na zlepšení podmínek pro soubory, seminaristy a další návštěvníky JH se zabývali organizátoři na závěrečných jednáních organizačního štábu a festivalového výboru JH, zabývali se jimi na svém jednání členové odborné rady NIPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo, řada připomínek byla zachycena ve vyžádaných reflexích posluchačů K(n)MD.

Organizátorům se však také dostalo četných projevů uznání za dobrou programovou skladbu a schopnost zorganizovat tak rozsáhlý festival, který má mezi jinými nesouměřitelný počet účastníků, včetně počtu seminaristů a vystupujících souborů, a to nejen divadelních. Přes zachycené výtky a připomínky a navzdory tomu, že programová struktura festivalu nabyla od roku 2007 na komplikovanosti, lze konstatovat, že 79. JH byl organizačně zvládnutý na velice solidní úrovni.

 

Peníze až naposled

Náklady na JH v roce 2009 překročily částku 2,8 mil. Kč. Tuto sumu se podařilo zajistit za pomoci finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR ve výši 730 tis. Kč, dalšího příspěvku ministerstva na pobyt zahraničních účastníků – souborů, lektorů a oficiálních hostů – v celkové sumě cca 96 tis. Kč, příspěvku Královéhradeckého kraje v částce 200 tis. Kč, město Hronov investovalo do festivalu přímým finančním vkladem 250 tis. Kč a mimo to cca 150 tis. Kč formou nepeněžní podpory, nezanedbatelné prostředky ve výši cca 600 tis. Kč přinesly dotace štědrých sponzorů (různými částkami či nefinančním plněním přispělo přes dvacet podnikatelských aj. subjektů), zbývající náklady pokryly vlastní příjmy festivalu (účastnické poplatky seminaristů K(n)MD, prodej vstupenek na představení, tiskovin a propagačních materiálů apod.).

Milan Strotzer