European Culture Forum a Culture in Motion Conference 28.-30.9.2009

Kulturní fórum bylo jednou z hlavních událostí roku 2009 Evropského roku tvořivosti a inovace. Evropského kulturního fóra a konference Culture in Motion Conference, která mu předcházela, se zúčastnilo více než 1000 odborníků z oblasti kultury a politiků z celé Evropy i mimo ni. Hodnotilo především, nakolik byly dosaženy cíle evropské kulturní politiky a projekty program Evropské unie Culture, který byl vyhlášen v květnu roku 2007. O konferenci informovalo 50 novinářů z celé Evropy.

K tématům konference hovořili jak zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu, tak vědci, ekonomové i představitelé Evropských kulturních iniciativ. Mezi hlavní řečníky patřil Ján Figel‘, evropský komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež, Doris Pack, předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu, Hans-Gert Pöttering , bývalý předseda Evropského parlamentu, Lena Adelsohn Liljerothová, švédská ministryně kultury či Jordi Savall, hudebník a pedagog.

Hovořilo se zejména o tom, jak účinně podporovat kulturu a umělce, jak za ni „lobovat“ na poli evropské politiky a jaký může mít kultura význam i pro jiná odvětví lidské činnosti. Program Kultura založený v roce 2007 byl první ucelenou evropskou agendou pro kulturu, a ruku v ruce s ním přišly i nové postupy, jak s kulturou v EU nakládat a jak ji zkoumat. Od roku 2007 byly postupně zakládány nové pracovní skupiny a platformy, které na Kulturním fóru zveřejnily své připomínky pro evropskou kulturní politiku – vycházely většinou z praxe jednotlivých členských států a byly také zaměřeny na další úspěšnou metodickou práci evropské kulturní politiky. Jejich připomínky se týkaly především přístupu ke kultuře, kulturních a kreativních průmyslů, mezikulturního dialogu a součinnosti resortu kultury a školství. Po celou dobu konání Kulturního fóra probíhaly krátké prezentace výsledků práce těchto platforem, občanských iniciativ i pracovních skupin.

Odborné pracovnice NIPOS-ARTAMA Kateřina Doležalová a Barbora Novotná se účastnily jak společných plenárních zasedání, tak jednotlivých volitelných workshopů  – Performing Arts (prezentace úspěšných divadelních projektů podpořených v rámci Programu Kultura), Education and Training (Výchova  a vzdělávání – jak dopomoci studentům k osvojení klíčových kompetencí, jaký vztah by měl panovat mezi formálním, neformálním a informálním vzděláváním ad.), Mobility of Artists and other culture professionals (mobilita umělců – jak zlepšit informační systémy tak, aby bylo pro umělce přístupné a jednoduché cestovat a účastnit mezinárodních projektů, problematika bezpečnosti, vízových styků apod.), European Creativity Strategy? (stanovení společné evropské kreativní strategie nejen na poli kultury, role kreativních průmyslů ad.) a Major International Partners (kulturní spolupráce jako prostředek vyrovnaných mezinárodních vztahů – kulturní diplomacie by měla hledat více společných témat a společných prvků v jednotlivých národních kulturách, a tyto společné rysy zdůrazňovat, zároveň však dbát na kulturní diverzitu – viz úmluva UNESCO).


V rámci pořádání konference Culture in Motion se konalo i vyhlášení vítězů první Ceny Evropské unie za literaturu, kterou předával předseda Evropské komise José Manuel Barroso. 29. září ve večerních hodinách se konal koncert „Hudební Evropa“, na kterém účinkoval orchestr Le Concert des Nations dirigovaný Jordi Savallem a další orchestry podporované Kulturním programem EU, Evropský barokní orchestr a Orchestr mladých Evropské unie.

Na konferenci 28.9. byly představeny úspěšné projekty, které byly podpořeny Evropskou unií za posledních několik let. EU v rámci svého Kulturního programu na léta 2007-2013 má k dispozici 400 milionů EUR, jichž se nedotkla a nedotkne ani ekonomická krize. Nebylo by proto od věci zapojit svou fantazii, napřít síly a pokusit se do programu zapojit!


Více o kultuře v EU se dozvíte na www.ec.europa.eu/culture .

Úspěšné projekty podpořené programem Evropské unie Culture si můžete prohlédnout na http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc/good_practice_projects2009per_country.pdf

Českou kanceláří programu Evropské unie Culture je od r. 2001 Institut umění – Divadelní ústav  www.institutumeni.cz .