NIPOS > Odpovědnost za škody na dětské kulturní akci

Odpovědnost za škody na dětské kulturní akci

KAM – poradnaKategorie dotazu: Financování a legislativa kulturyOdpovědnost za škody na dětské kulturní akci
Andrea Zborníková Personál zeptal se před 2 roky

Dobrý den, jako spolek rodičů a přátel chceme pořádat rej masek pro děti s jejich rodiči (cca max. 80-100 dětí). Akce se pořádá v kulturním domě v našem městě. Pořadatelem celé odpolední akce, která trvá  3-4 hodiny jsme my, Spolek rodičů. Jsme si vědomi, že určitě nějaké zabezpečení požární ochrany (požární hlídka) jsme povinni dodržet a jsme schopni ji zajistit. Ale nevíme, jak se nás týká dohled nad dětmi na akci, jíž se účastní i jejich rodiče, za co neseme zodpovědnost v případě nějakého úrazu apod. Případně majetková újma (vyhoření, zničení něčeho v sále apod.). Ve smlouvě s kulturním domem může být pak ve smlouvě uvedeno, že zodpovědnost nese pořadatel, což zase bude spolek, ale kdo tedy konkrétně z členů spolku bude za vše odpovídat, třeba za náhrady škod?

Andrea Zborníková Personál odpovězeno před 2 roky

Dobrý den.
Občanský zákoník zák. 89/2012 sb., ukládá fyzickým i právnickým osobám povinnost postupovat vzhledem ke konkrétním okolnostem tak, aby nezpůsobily škodu. Pokud ke škodě majetkové nebo nemajetkové újmě dojde, pak platí, že odpovědnou osobou za škodu může být pouze osoba, která má deliktní způsobilost, je si vědoma svého jednání a je schopna jej ovládat. Pokud dítě na akci rozbije okno nebo zraní spolužáka při hře, nastoupí pravidlo, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Jinak se posuzuje jednání batolete, jinak prvňáka jinak pubescenta. Pokud však jde o náhradu škody, pak v konečném důsledku obvykle nahrazují škodu způsobenou nezletilým jeho rodiče, zákonní zástupci.
Co se spolku týče, pak spolek je právnická osoba. Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku.
Právní osobnost je schopnost mít nebo nabývat práva a povinnosti. Pokud spolek pořádá akci, pronajme si k ní prostory, pak pokud vznikne na pronajatých prostorách škoda, spolek pronajímateli za škodu odpovídá. Bude záležet na konkrétní situaci – můžete prokázat, že jste škodu nezpůsobili, nebo že tam bylo něčí spoluzavinění, nebo že tam byly okolnosti vylučující protiprávnost (třeba že jste odvraceli hrozící škodu). Taky se může stát, že škodu sice nahradíte, ale budete se pak moci hojit na další osobě. Každá situace se řeší individuálně a záleží třeba i na tom, co přesně máte napsáno v té nájemní smlouvě na prostory, kde akci pořádáte. A v praxi je situace taková, že poškozený, jde s problémem téměř vždy primárně za pořadatelem a to i v případech, kdy je zřejmé že odpovědnost je na třetí osobě (např. na rodičích zúčastněného dítěte).
Tedy stane-li se něco na akci, tak to bude primárně muset řešit statutární orgán spolku, tedy pořadatele. Ten pak bude muset jednat s poškozeným a s tím, kdo škodu způsobil. Samozřejmě, to že poškozený přijde za pořadatelem, ještě neznamená, že bude pořadatel škodu nahrazovat, ale podílet se na řešení situace budete jako pořádající spolek, muset vždy.
Na Vašem místě bych nechala rodiče dětí podepsat, že jsou srozuměni s tím, že na akci není pedagogický dozor a že rodiče na akci přítomní nesou odpovědnost za své dítě a jeho jednání. Pokud rodič nebude doprovázet dítě na akci, pak je srozuměn s tím, že tak činí na vlastní odpovědnost a nese odpovědnost za své dítě i během této akce.
Jen pro úplnost dodám, že pokud by spolek něco někomu platil (třeba náhradu škody) pak členové spolku neručí za dluhy spolku, majetek spolku a majetek členů je oddělen a to ze zákona, spolek by platil ze spolkových peněz.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Samostatné weby NIPOS