DV pro současnou školu 2021/2023

Kurz dramatické výchovy pro učitele základních, středních i mateřských škol a další zájemce o dramatickou výchovu – říjen 2021 – leden 2023

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku a katedra výchovné dramatiky DAMU
Spolupráce: Centrum tvořivé dramatiky Praha a NIPOS-ARTAMA Praha

Hlavní lektoři: FRANTIŠEK OPLATEK, lektor dramatické výchovy, čtenářské gramotnosti a přednesu, učitel na ZŠ v Bechyni, ZUŠ v Jindřichově Hradci, vedoucí dětských divadelních souborů, a GABRIELA ZELENÁ SITTOVÁ, lektorka dramatické výchovy, mluvní výchovy a přednesu, pedagožka KVD DAMU, učitelka na ZUŠ Štítného v Praze, odborná pracov­nice NIPOS-ARTAMA.

Od října 2021 nabízejí Sdružení pro tvořivou dramatiku a katedra výchovné dramatiky DAMU opět třísemestrální kurz dramatické výchovy pro učitele všech typů škol. Kurz je pořádán ve spolupráci s Centrem estetických aktivit dětí a mládeže v ARTAMĚ.

Dramatická výchova je vedle výtvarné a hudební výchovy součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, a tak ji mohou školy zařadit jako samostatný předmět do svých učebních plánů. Kromě toho mají dramatickovýchovné metody a techniky bohaté uplatnění také ve výuce jiných předmě­tů (český jazyk a literatura, prvouka/vlastivěda, dějepis, občanská výchova…) a v práci s předškolními dětmi.

Některým učitelům napomůže absolvování kurzu i při přípravě na vysokoškolské studium dramatické výchovy.

Kurz je koncipován jako celek, z něhož si nelze vybírat jen některá témata. Protože zákla­dem výuky je praktická činnost frekventantů, podmínkou absolvování kurzu je pravidelná a aktivní účast na dílnách a seminářích a na týdenním soustředění.

Cílem třísemestrálního kurzu je uvést frekventanty především prostřednictvím praktických aktivit (cvičení, hry, improvizace, plánování lekcí…) do dramatické výchovy a seznámit je se základními principy tohoto oboru. Kurz je zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj učitele dramatické výchovy, na prohlubování jeho tvořivosti a na získávání základních dovedností nutných pro vedení dramatickovýchovných lekcí. Dále je jeho cílem zpro­středkovat účastníkům orientaci v různých možnostech aplikace dramatické výchovy a pomoci jim pochopit místo dramatické výchovy v současné škole (dramatická výchova jako samostatný předmět, dramatická výchova v podobě osobnostního a sociálního rozvoje, dramatickovýchovné metody ve výuce různým předmětům a v práci s předškol­ními dětmi apod.). Frekventanti kurzu si ve třetím semestru tohoto kurzu při praktických ukázkách své pedagogické práce budou moci vyzkoušet nejen konkrétní postupy práce, ale pod vedením lektorů se budou spolupodílet na rozboru ukázek svých kolegů.

Kurz trvá od října 2021 do ledna 2023. Výuka probíhá ve dvanácti dvacetihodinových blocích (1 hodina = 45 minut) vždy o víkendech (pátek večer od 18.30, sobota celý den od 9.00 do18.00, neděle dopoledne od 9.00 do 13.00 hodin).

Součástí kurzu je šestidenní soustředění v Jičíně, které se bude konat v druhé polovině září 2022. Celkový rozsah třísemestrálního kurzu je 290 hodin (včetně soustředění v Jičíně). Termíny setkání: 8.–10. 10., 5.–7. 11., 10.–12. 12. 2021. Další termíny budou včas upřes­něny.

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je pravidelná, nejméně však pětasedmdesáti­procentní aktivní účast, písemné vyhotovení přípravy alespoň na jednu lekci dramatické výchovy a její realizace v rámci víkendových setkání. Další podmínkou absolvování kurzu je účast na šestidenním soustředění v rámci celostátní dílny Dramatická výchova ve škole, kde seminaristé budou pracovat v dílně, kterou si vyberou podle svého zájmu a zaměření.

Místo konání kurzu: Centrum tvořivé dramatiky Praha, Arabská 681/20, Praha 6. (Pořa­datel kurzu nezajišťuje ubytování ani stravu.)

Bude podána žádost o akreditaci kurzu v rámci DVPP na MŠMT.

Kurzovné: 9 000 Kč, cena pro studenty prezenčního studia: 6 000 Kč. (Pozn.: V ceně není zahrnuta platba za šestidenní soustředění v Jičíně.)

Máte-li zájem absolvovat tento kurz dramatické výchovy, vyplňte co nejdřív, nejpozději však 30. září 2021, přihlášku, případně kontaktujte Gabrielu Zelenou Sittovou, e-mailem na: sittova@nipos.cz nebo telefonicky: 774 166 041.

PŘIHLÁŠKA

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.